Mechanical Silpakorn

Mechanical Silpakorn ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 สำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

17/07/2021

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME-NETT2021)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

การคำนวณความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางอากาศ ด้วย Wells-Riley Equation

โดย

คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริษัท มิตร เทคนิคัล คอนซัลแท้นท์ จำกัด
กรรมการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ห้องMENETT2021 Room1
https://zoom.us/j/93857317828

ท่านสามารถติดตามกำหนดการงาน ME-NETT2021 เพิ่มเติมได้ที่
http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2021/

17/07/2021

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME-NETT2021)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคดิสรัปชัน (Disruption)

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ห้องMENETT2021 Room1
https://zoom.us/j/93857317828

ท่านสามารถติดตามกำหนดการงาน ME-NETT2021 เพิ่มเติมได้ที่
http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2021/

14/07/2021
13/07/2021

กรณีนักศึกษาพบว่าตนเองป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด 19
สามารถดำเนินการได้โดย
ติดต่อภาควิชาของตนเอง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประกัน

🌈หากเป็นสิทธิ์ของ บมจ.เอเชียประกันภัย (รอบ นศ ฝึกงาน)
ดูรายละเอียดความคุ้มครองและการขอรับค่าชดเชยได้จาก ---กรมธรรม์--- ที่แนบมาพร้อมนี้
(กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บมจ. เอเชียประกันภัย1950)
http://www.eng2.su.ac.th/system/conf/file/ojuuu_ojuuu_news_file_235.pdf?date=151925.1

🌈หากเป็นสิทธิ์ของ ทิพยประกันภัย (นศ ส่วนใหญ่) สามารถดำเนินการตามประกาศจากลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.facebook.com/entechsu/posts/4747418865288063

08/07/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

เรียน คณาจารย์และบุคลากร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ระเบิด ทำแบบสำรวจผลกระทบ ความเสียหาย และความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา

นักศึกษาหรือบุคลากรสามารถเข้าทำฟอร์มโดยต้องใช้ gmail หรือ mail ของมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วย @silpakorn.edu (######[email protected])

https://forms.gle/m2iLkBLUwokFVgvB9

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

06/07/2021

ประกาศ
MS Team Code สำหรับรายวิชา 623535 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System):
กลุ่มเรียนที่ 1 (พุธ 09.25-12.05 น.): 35u3f3z
กลุ่มเรียนที่ 2 (พฤหัสบดี 09.25-12.05 น.): hd2hh5z

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2564

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623532-2560 PROJECT FEASIBILITY ASSESSMENTกลุ่ม 1 วันเสาร์ เวลา 09.25-12.05 น. แล...
06/07/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623532-2560 PROJECT FEASIBILITY ASSESSMENT
กลุ่ม 1 วันเสาร์ เวลา 09.25-12.05 น. และ กลุ่ม 2 วันเสาร์ เวลา 13.00-15.40 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2564

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623532-2560 PROJECT FEASIBILITY ASSESSMENT
กลุ่ม 1 วันเสาร์ เวลา 09.25-12.05 น. และ กลุ่ม 2 วันเสาร์ เวลา 13.00-15.40 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2564

06/07/2021

ประกาศ
MS Team Code สำหรับรายวิชา 615331 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศกรเครื่องกล (Electrical Engineering for Mechanical Engineers):
กลุ่มเรียนที่ 1 (อังคาร 13.00-15.40 น.): xw8tu0a
กลุ่มเรียนที่ 2 (ศุกร์ 09.25-12.05 น.): s4bm4a7
กลุ่มเรียนที่ 3 (ศุกร์ 13.00-15.40 น.): 745u9wf

ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2564

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา...623210-2560 THERMO - FLUIDS (เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม) sec.2 ผศ.ดร. วีร...
06/07/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา...
623210-2560 THERMO - FLUIDS (เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม) sec.2 ผศ.ดร. วีระนุช อินทะกัณฑ์/ผู้สอน

ให้เข้าเรียนตามเวลา ตาม QRCode กลุ่มไลน์ด้านล่างนี้
ลงวันที่ 6 ก.ค. 64

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา...
623210-2560 THERMO - FLUIDS (เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม) sec.2 ผศ.ดร. วีระนุช อินทะกัณฑ์/ผู้สอน

ให้เข้าเรียนตามเวลา ตาม QRCode กลุ่มไลน์ด้านล่างนี้
ลงวันที่ 6 ก.ค. 64

ประกาศด่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623214-2560 ELECTRICAL LABORATORYให้เข้ากลุ่ม OpenChat 623214-2560 ปฎิบัติการ...
05/07/2021

ประกาศด่วน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623214-2560 ELECTRICAL LABORATORY
ให้เข้ากลุ่ม OpenChat 623214-2560 ปฎิบัติการไฟฟ้า
Note: เข้ากลุ่มแล้วรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 4 ตัวสุดท้าย+ชื่อเล่น เช่น 111_test และเข้ากลุ่ม openchat ย่อย ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน
https://bit.ly/C-623214

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2564

ประกาศด่วน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623214-2560 ELECTRICAL LABORATORY
ให้เข้ากลุ่ม OpenChat 623214-2560 ปฎิบัติการไฟฟ้า
Note: เข้ากลุ่มแล้วรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 4 ตัวสุดท้าย+ชื่อเล่น เช่น 111_test และเข้ากลุ่ม openchat ย่อย ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน
https://bit.ly/C-623214

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2564

ประกาศด่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615332-2560 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERSให้เข้า...
05/07/2021

ประกาศด่วน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615332-2560 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
ให้เข้ากลุ่ม OpenChat 615332-2560 ป.วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล
Note: เข้ากลุ่มแล้วรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 4 ตัวสุดท้าย+ชื่อเล่น เช่น 111_test และเข้ากลุ่ม openchat ย่อย ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน
https://bit.ly/C-615332

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2564

ประกาศด่วน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615332-2560 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
ให้เข้ากลุ่ม OpenChat 615332-2560 ป.วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล
Note: เข้ากลุ่มแล้วรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 4 ตัวสุดท้าย+ชื่อเล่น เช่น 111_test และเข้ากลุ่ม openchat ย่อย ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน
https://bit.ly/C-615332

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2564

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615112-60 Engineering Mechanic sec.13(ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  /ผู...
05/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615112-60 Engineering Mechanic sec.13

(ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615112-60 Engineering Mechanic sec.13

(ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615563_2560 (ผศ.พงษ์ศิริ  จรุยนนท์  /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด...
05/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615563_2560

(ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #รหัสวิชา 615563_2560

(ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

🚩 รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนออนไลน์ และช่องทางในพบอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2564 คลิกที่เว็บไซต์ภา...
03/07/2021
ME SILPAKORN - รวมรายวิชาที่เปิดสอนเทอม 1/2564

🚩 รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนออนไลน์ และช่องทางในพบอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คลิกที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ:
http://mesilpakorn.com/news/55-1-2564

(ปล.ยังอัพเดตไม่หมดนะครับ)

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 1 (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร , ผศ.ดร...
03/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 1

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร , ผศ.ดร.ทศพล เขตเจนการ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 1

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร , ผศ.ดร.ทศพล เขตเจนการ /ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 2(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ...
03/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 2

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 2

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 1 (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กร...
03/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 1

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615431-2560 MECHANICAL VIBRATION กลุ่ม 1

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 2 (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน)...
03/07/2021

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 2 (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #600117-59 ENERGY AND ENVIRONMENT FOR LIFE กลุ่ม 2 (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร/ผู้สอน) เข้าที่กรุ๊ปไลน์ ที่QrCode ด้านล่างนี้

ประกาศขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615333-60 automatic control (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตาม...
03/07/2021

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615333-60 automatic control (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่...https://line.me/R/ti/g/99upfHShhR

ลงวันที่ 3 ก.ค. 64

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615333-60 automatic control (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่...https://line.me/R/ti/g/99upfHShhR

ลงวันที่ 3 ก.ค. 64

ประกาศขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615312-60 machine design1 (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเว...
03/07/2021

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615312-60 machine design1 (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่... https://line.me/R/ti/g/stpK6CbZZD

ลงวันที่ 3 ก.ค. 64

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #615312-60 machine design1 (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่... https://line.me/R/ti/g/stpK6CbZZD

ลงวันที่ 3 ก.ค. 64

ประกาศขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #623313-60 Manufacturing lab II ทั้ง 3 Sec. (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ...
03/07/2021

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #623313-60 Manufacturing lab II ทั้ง 3 Sec. (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่... https://line.me/R/ti/g/2vMWZMpgj3

ลงวันที่ 3 ก.ค. 2564

ประกาศ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา #623313-60 Manufacturing lab II ทั้ง 3 Sec. (ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ /ผู้สอน) ให้เข้าเรียนตามเวลา

กลุ่ม link ที่นี่... https://line.me/R/ti/g/2vMWZMpgj3

ลงวันที่ 3 ก.ค. 2564

นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา 615562 ธุรกิจโรงไฟฟ้า ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์นี้ครับhttps://line.me/R/ti/g/MOtIU-nOuy
02/07/2021
LINE|always at your side.

นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา 615562 ธุรกิจโรงไฟฟ้า ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์นี้ครับ

https://line.me/R/ti/g/MOtIU-nOuy

More than just a messenger app. LINE is new level of communication and the very infrastructure of your life.

นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชาของ อ.ทสพล ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามนี้ครับ615526 Energy Conservation and Managementhttps://line.me/...
02/07/2021
LINE|always at your side.

นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชาของ อ.ทสพล ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามนี้ครับ

615526 Energy Conservation and Management
https://line.me/R/ti/g/SgNS6C6vvq

615564 Cost Estimation & English
https://line.me/R/ti/g/jJt1PexSWA

More than just a messenger app. LINE is new level of communication and the very infrastructure of your life.

ประกาศแจ้งรหัสเข้า google classroom รายวิชา 513 100 และ 513 105ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564
02/07/2021

ประกาศ
แจ้งรหัสเข้า google classroom รายวิชา 513 100 และ 513 105

ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564

ประกาศ
แจ้งรหัสเข้า google classroom รายวิชา 513 100 และ 513 105

ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623312-2560 HEAT EXCHANGER EQUIPMENT (ผศ.ดร.วีระนุช : ผู้สอน)กลุ่ม 1 วันพุธ เวลา...
02/07/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623312-2560 HEAT EXCHANGER EQUIPMENT (ผศ.ดร.วีระนุช : ผู้สอน)

กลุ่ม 1 วันพุธ เวลา 09.25-12.05 น. และ กลุ่ม 2 วันพุธ เวลา 13.00-15.40 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564

ประกาศ นศ. เข้าร่วมกลุ่มไลน์  ตาม QR code ข้างล่างนี้ ครับ615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak(การเข้า open chat  ข...
02/07/2021
615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak

ประกาศ นศ. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตาม QR code ข้างล่างนี้ ครับ

615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak
(การเข้า open chat ขอให้ นศ ตั้งชื่อตนเอง เป็น รหัสนศ_ชื่อนักศึกษา เช่น 61000009_ความร้อน เป็นต้น ชื่อใน open chat จะไม่ส่งผลต่อชื่อไลน์ที่ นศ ใช้โดยปกติ จะเป็นชื่อเฉพาะในห้องแชทนี้เท่านั้น)

You've been invited to join "615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/GPncmLB7hldSN4BzvleTfA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

วิชา 615 441-60 Refrigeration เทอม 1/2564 โดย อ.กิตติศักดิ์

01/07/2021

📣📣📣 นักศึกษา ม.ศิลปากร โปรดทราบ ‼️

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

📌 การสมัครใช้งาน ระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (Portal.su.ac.th)
https://drive.google.com/file/d/12rr2TvMaDQC9d2fUcOOC5IWRXMCkA3QQ/view?usp=sharing

📌 คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา
https://drive.google.com/file/d/15EkJWRDb3GpFEt6voZ5bPvORflemBUCV/view?usp=sharing

📌 คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับนักศึกษา
https://drive.google.com/file/d/140xteyLv0EHhY2jTAnxQUDp5Ucrp5zVD/view?usp=sharing

📌 คลิปแนะนำ Google Classroom และ Microsoft Teams สำหรับ นักศึกษา
https://youtu.be/-FlVAbiMTSY

(เครดิต: ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 600 118-59 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE กลุ่ม 1 วันอังคาร เวลา 16.40-19.20 น. ให้ใช...
30/06/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 600 118-59 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE กลุ่ม 1 วันอังคาร เวลา 16.40-19.20 น. ให้ใช้ Microsoft Teams ในการเรียนออนไลน์ โดยใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยเข้าใช้งาน และเข้าห้องเรียนด้วยรหัสดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564

30/06/2021

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)

• นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 - 21.00น.
• นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย)
• นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

http://www.dsa.su.ac.th/dorm/?p=1480

30/06/2021

ประกาศด่วน
ภาควิชาฯ ขอปิดรายวิชาเลือก 615561-2560 SELECTED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING I วันจันทร์ เวลา 09.25-12.05 น. เนื่องจากอาจารย์พิเศษติดภาระกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถมาสอนในวัน-เวลาดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623 210-2560 THERMO - FLUIDS FOR ENGINEERING BUSINESSกลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 09.25...
30/06/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623 210-2560 THERMO - FLUIDS FOR ENGINEERING BUSINESS
กลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 09.25-12.05 น. และ กลุ่ม 2 วันจันทร์ เวลา 13.00-15.40 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 623 210-2560 THERMO - FLUIDS FOR ENGINEERING BUSINESS
กลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 09.25-12.05 น. และ กลุ่ม 2 วันจันทร์ เวลา 13.00-15.40 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615 112-2560 ENGINEERING MECHANICSกลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 15.45-18.25 น. กลุ่ม 2 ว...
30/06/2021

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615 112-2560 ENGINEERING MECHANICS
กลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 15.45-18.25 น. กลุ่ม 2 วันอังคาร เวลา 15.45-18.25 น. และกลุ่ม 3 วันพุธ เวลา 13.55-16.35 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 615 112-2560 ENGINEERING MECHANICS
กลุ่ม 1 วันจันทร์ เวลา 15.45-18.25 น. กลุ่ม 2 วันอังคาร เวลา 15.45-18.25 น. และกลุ่ม 3 วันพุธ เวลา 13.55-16.35 น. ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

🎉🎉แจ้งน้องใหม่ปี 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
30/06/2021

🎉🎉แจ้งน้องใหม่ปี 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ไลน์กลุ่มของนักศึกษารหัส 64 ครับ เอาไว้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ ครับ
30/06/2021

ไลน์กลุ่มของนักศึกษารหัส 64 ครับ เอาไว้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ ครับ

ไลน์กลุ่มของนักศึกษารหัส 64 ครับ เอาไว้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ ครับ

ที่อยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Nakhon Pathom
73000

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 4 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering) 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (Bachelor of Technology Program in Engineering Business) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (Master of Engineering Program in Energy Engineering) 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering)

เบอร์โทรศัพท์

034-259025​ #20

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mechanical Silpakornผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mechanical Silpakorn:

วิดีโอทั้งหมด

MECHANICAL SILPAKORN

Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus Amphoe Muang Nakhon Pathom Nakhon Pathom Province Thailand 73000

Tel. +66 3425 9025 Fax. +66 3427 0401 e-mail. [email protected]

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นศ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 615 441-60 Refrigeration ให้ นศ. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตาม QR code ข้างล่างนี้ ครับ 615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak (การเข้า open chat ขอให้ นศ ตั้งชื่อตนเอง เป็น รหัสนศ_ชื่อนักศึกษา เช่น 61000009_ความร้อน เป็นต้น ชื่อใน open chat จะไม่ส่งผลต่อชื่อไลน์ที่ นศ ใช้โดยปกติ จะเป็นชื่อเฉพาะในห้องแชทนี้เท่านั้น) You've been invited to join "615441-60 Refrigeration_1_64byAj.Kittisak". Visit the link below to join the OpenChat. https://line.me/ti/g2/GPncmLB7hldSN4BzvleTfA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 084107 พลังงานในอาเซียน ขอให้เข้ากลุ่ม Line นี้นะครับ> https://line.me/R/ti/g/RuhvM1Zb-S
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง” และ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cryogenic สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล” โดย Prof. Dr. Peng Zhang วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้อง ท.427 Inviting undergraduate and graduate students to attend seminars in the topics of “Guidelines for further study at Shanghai Jiao Tong University” And “Application of Cryogenic Technology for Mechanical Engineering” by Prof. Dr. Peng Zhang May 21, 2019, time 13.00-16.00, at Room No. T.427
ของด รายวิชา 615334 ในวันที่ 13 มีค 62
ของดสอนรายวิชา 615334 ในวันที่ 13 มีค 62
พี่รหัส​ 0959###.​ และน้องรหัส​ 0960###.เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษกันเถอะ​✌️✌️
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ Global Connection Public Company Limited (to know more about information and company profile: www.gc.co.th) Job Opportunities Technical Sales Representative 3 ตำแหน่ง Responsibilities : Acquires a thorough working knowledge of all products and applications as well as develops all necessary professional selling skills. Makes the sales plan to cover the areas assigned in the most effective and economic manner. Frequent visits the existing and potential customers. Sells products to customers to achieve the agreed budget and targets. Takes customers’ orders and prepares order forms with full details to Sales Coordinator. Furthermore, follow-up direct shipment status and delivery of goods to customers on time in full. Maintains and develops relations with customers and provides them with commercial and technical service as well as promotes goodwill of the organization. Responds to all customers’ problems on products, delivery, documents, etc. Qualifications : • Bachelor's degree in Engineering or Science (Major Petrochemical, Chemical or relate field) • Good command of both written and spoken English (TOEIC Score >=550) • Excellent interpersonal and communication skill • Strong initiative and problem solving skill • Own car with license will be an advantage • New graduated are welcome Benefits & Welfares: • Salary : The salary will depends on experiences + Vehicle allowance + Petrol allowance + Cost of living allowance + Expressway allowance + Phone + Language skill incentive pay (based on TOEIC score) + others • Provident Fund (4-8%) • Bonus (Fix bonus and performance bonus) • Overtime pay • OPD Medical Fee • Annual Physical Checkup • Group Life Insurance • Dental Fee • Annual Leave (6-12 days per year) • Birthday Leave • Business Leave • Company Trip • New year party • Knowledge development & training program • Other allowances (Childbirth, wedding, Funeral & others) • Good environment to work (fitness, yoga & etc. activities in office) • Work Mon-Fri (8.30-17.30) • Etc. หากสนใจส่ง resume และ transcript มาที่ : [email protected], [email protected] หรือทาง inbox ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน: 02-763-7999 ต่อ 212, 097-1939252