กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปณิธาน (Determination Statement) ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสากล
(8)

เปิดเหมือนปกติ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพ...
11/11/2020

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาผู้รับทุน ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คุณโชคนิธิ คงชุ่ม, กลุ่มใบไม้)​ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “วิธีการบริหารจัดการเงิน” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช (ชั้น 1) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาผู้รับทุน ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวมจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คุณโชคนิธิ คงชุ่ม, กลุ่มใบไม้)​ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “วิธีการบริหารจัดการเงิน” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช (ชั้น 1) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562ร่วมตอบแ...
11/11/2020

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562
ร่วมตอบแบบสอบถาม QS Stars Alumni Survey
ด้านการเรียนต่อและการได้งานทำ
เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
QS Stars Alumni Survey: https://bit.ly/2I8KtOw

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562
ร่วมตอบแบบสอบถาม QS Stars Alumni Survey
ด้านการเรียนต่อและการได้งานทำ
เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
QS Stars Alumni Survey: https://bit.ly/2I8KtOw

11/11/2020
Open House Dent MU

กิจกรรมเปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล “Open House Dent MU” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทันตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานการแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ และการแสดงนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/

10/11/2020
Mahidol Music (MS) Open House 2020

กิจกรรม Mahidol Music (MS) Open House 2020 “เปิดบ้านดุริยางคศิลป์ แนะแนวช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพด้านดนตรี”
พบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร และการเรียนการสอนในแต่ละสาขาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้!
มาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยในการสมัครสอบ การเรียนการสอน และโอกาสในการประกอบอาชีพด้านดนตรีในแต่ละสาขา
พบกันทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งในรูปแบบ online และ on campus
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อร่วมกิจกรรม (จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ on site จำนวน 100 ท่านเท่านั้น ตามมาตรการ Social Distancing และขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่สนใจในสาขานั้นๆโดยตรงก่อน)
ดูกำหนดการและลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม open house ของแต่ละสาขาได้ที่, https://www.music.mahidol.ac.th/th/events/mahidol-music-open-house-2020/?fbclid=IwAR2VhHcHORbOTHXdX6OVXCwE2v7HEWZc2XnxxA1Z0tfvgfYxj44UjfOKPn0
หรือสามารถติดตามผ่านทาง LIVE ได้ที่
www.youtube.com/user/mahidolmusic
#mahidolmusic #openhouse #music #conservatory #betterwithmusic

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/

📣📣📣ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ไทยประกันชีวิต presents FANTOPIA (จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30...
10/11/2020

📣📣📣ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต
ไทยประกันชีวิต presents FANTOPIA (จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 บาท)
รอบการแสดงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี / ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สนับสนุนของรางวัลโดยธนาคารไทยพาณิชย์

📱กติกาการลุ้นบัตรคอนเสิร์ต
1. กด Like เพจ: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/MUOPSA/
2. ถ่ายรูปตัวเองคู่กับ We Mahidol Application พร้อมบอกเล่ารายละเอียดที่ชื่นชอบ หรือน่าใช้งานจาก Tile : We Space ใน We Mahidol Application ติด #likeWeMahidolApp ใต้โพสต์นี้
3. แชร์โพสต์กิจกรรมนี้บน Facebook ของตนเองแบบสาธารณะ (Public)

📌หมายเหตุ กิจกรรมนี้เฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นนะ

การตัดสิน
- Comment ของใครมียอด Like มากที่สุด 11 อันดับแรก และทำถูกต้องตามกติกา จะได้รับบัตร Concert
- สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและทำตามกติกา ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทาง Facebook: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรนักศึกษา และโพสต์ที่ใช้ในการลุ้นรางวัล มาแสดงเป็นหลักฐานการรับรางวัล สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563
โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และผู้โชคดีจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัล 1 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลแรกที่ปรากฏชื่อเท่านั้น

📱📱📱มารู้จัก We Mahidol Application กันได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=Aeqj9-sOzqs&t=1s

📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/

👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับชมรมยูโดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันยู...
09/11/2020

👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับชมรมยูโดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันยูโดแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( CU Tournament ) ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

🥇เหรียญทอง ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม บุคคลหญิง ได้แก่
นางสาวพิรดา ประสบพิบูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

🥇เหรียญทอง ยูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม บุคคลชาย
นายณนฐนวรรษ สุขไสย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

🥈เหรียญเงิน ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมบุคคลชาย
นายสหภาพ มาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

🥉เหรียญทองแดง ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม บุคคลชาย
นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับชมรมยูโดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันยูโดแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( CU Tournament ) ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เหรียญทอง ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม บุคคลหญิง ได้แก่
นางสาวพิรดา ประสบพิบูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

เหรียญทอง ยูโด รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม บุคคลชาย
นายณนฐนวรรษ สุขไสย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

เหรียญเงิน ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมบุคคลชาย
นายสหภาพ มาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

เหรียญทองแดง ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม บุคคลชาย
นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์จ้า 📣.ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2020” 🌎♻️โดย บริษัท พี...
09/11/2020

มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์จ้า 📣
.
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2020” 🌎♻️โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยาม พารากอน กรุงเทพมหานคร
.
📌โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://rb.gy/cli69i
.
สิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จาก Key Speakers / Key Influencers ทั้งระดับประเทศและระดับโลก คือ การปรับตัวและความรู้เท่าทันเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยจุดประกายทั้งการใช้ชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพ ในยุคที่ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังขับเคลื่อนโลก 💡♻️
.
📍สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
- เข้าร่วมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- อาหารกลางวัน
- AT ด้าน Environmental Literacy จำนวน 6 ชั่วโมง !!!! 💚
.
***รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น*** ‼️
.
สอบถามเพิ่มเติม
02-849-4524 / 091-551-2694 พี่ฝ้าย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
.
กำหนดการ http://www.circularlivingsymposium2020.com/Agenda
รายละเอียดงาน http://www.circularlivingsymposium2020.com/About-us
.
#MahidolHIDEF #MUEnvironmentalLiteracy #ไปกับMUENVITour

📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ Mahidol Music (MS) Open House 2020 เปิดบ้านดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอาทิ...
08/11/2020

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ Mahidol Music (MS) Open House 2020 เปิดบ้านดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

พบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร และการเรียนการสอนในแต่ละสาขาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

กำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ Mahidol Music (MS) Open House 2020 เปิดบ้านดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

พบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร และการเรียนการสอนในแต่ละสาขาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

กำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUEG เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันเส...
08/11/2020

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUEG เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ในงาน EG Open House ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของภาควิชาต่าง ๆ
EG TCAS กิจกรรมแนะนำระบบการรับนักศึกษา
EG Tour กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชา และห้องอินโนจีเนียร์ สตูดิโอ

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUEG เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ในงาน EG Open House ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของภาควิชาต่าง ๆ
EG TCAS กิจกรรมแนะนำระบบการรับนักศึกษา
EG Tour กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชา และห้องอินโนจีเนียร์ สตูดิโอ

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

ภาพบรรยากาศงาน Mahidol Admission/TCAS การบรรยาย Workshop ทำ portfolio ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในกิจกรรม...
08/11/2020

ภาพบรรยากาศงาน Mahidol Admission/TCAS การบรรยาย Workshop ทำ portfolio ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในกิจกรรม Mahidol Open House 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ติดตามข่าวได้ที่
เว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/tcasmahidol

#TCASMahidol #TCAS64 #Dek64 #MahidolOpenHouse2020

ภาพบรรยากาศงาน Mahidol Admission/TCAS การบรรยาย Workshop ทำ portfolio ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในกิจกรรม Mahidol Open House 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ติดตามข่าวได้ที่
เว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/tcasmahidol

#TCASMahidol #TCAS64 #Dek64 #MahidolOpenHouse2020

🎉🎉  ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUNS เปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ อาคารมหิด...
07/11/2020

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUNS เปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

🎉🎉 ภาพบรรยากาศงานมหิดลวิชาการ MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 @MUNS เปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสั...
07/11/2020

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมงาน MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 ได้แก่

🎉 @MUSC เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

🎉 @MUPH เปิดบ้าน สา'สุข มหิดล ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

🎉 @MUDT เปิดบ้านคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมงาน MAHIDOL OPEN HOUSE 2020 ได้แก่

🎉 @MUSC เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

🎉 @MUPH เปิดบ้าน สา'สุข มหิดล ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

🎉 @MUDT เปิดบ้านคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🔍 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
☘️ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
☘️ Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

07/11/2020
TCASMahidol

📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสั...
06/11/2020

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมงาน MUMT OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🏠 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
🎉 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
🎉 Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมงาน MUMT OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยกำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พื้นที่พญาไท พื้นที่บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดกิจกรรมจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ได้ที่
🏠 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/schedule.html

ติดตามข่าวและประกาศเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่
🎉 https://mahidol.ac.th/openhouse/2020/
🎉 Facebook Mahidool Open House - มหิดลวิชาการ 2563 : https://www.facebook.com/MahidolOpenHouse

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628494501

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.facebook.com/watch/live/?v=413373643394420&external_log_id=8e83b364125b6ca4cb141fa910dd6e41 Season 4/1 แก้วสารพัดนึกของจริงเกิดจากอะไร และทำอย่างไร บารมีพระพุทธเจ้าปาง pearl Buddha ทำให้เกิดบุญฤทธิ์ แก้วสารพัดนึก เกิดขึ้นได้เอง ไม่ต้องแลก เปลี่ยนให้เกิดภพชาติ แต่แค่ให้อยู่ในค่าจริง สัจธรรม คุณธรรม ธรรมชาติ
รับฝากรถ ร้านล้างรถไชน่าทาวน์ #มีรถรับส่งหน้ามหาลัย
WW ร่วมกันแสดงหนังน้ำเน่า WW ประชาชนขายเสียง นักการเมืองถอนทุน ทหารปฏิวัติ ร่วมกันแสดงหนังน้ำเน่าสนิท เรื่อง” การเมืองไทย” ซึ่งไม่มีใครดีกว่าใคร ไม่ต้องโทษกันไปมาหรอก
[SDL INC] is recruiting Translator for Life science/Medical-related content (Full-time job/Permanent job) ========= Candidate qualification • Thai native speaker only • Degree in linguistic or translation or major in scientific field with a minor in linguistics or translations. • Work Experience- minimum of 5 years’ experience performing translations. • Industry experience- minimum of 3 years’ experience performing translations forthe life sciences industry or 2 years in the CRO industry. • Strong organizational skills and attention to detail. • Ability to work under pressure. ======== Further detail Please check via the following link; https://th.jobsdb.com/th/en/job/translator-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-300003002224604 ======== Office location อาคารธนภูมิ ชั้น 21 ใกล้ๆ MRT สถานีเพชรบุรี และ BTS สถานีนานา ======== How to apply? Send resume with working experience in this field to [email protected] ======== #SDLThailandcareer #SDLTranslator #translator #medicalwriting #clinicaldatamanagement #lifescience
ตามหาเจ้าของ เก็บได้ที่ไอคอนโดศาลายา จ้า
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
อันนี้ค่ะ
อันนี้น่ะค่ะ
รหัส g5737317 จะขอรับซิมฟรี AISได้อย่างไรคะ เข้าแล้วบอกว่าใส่ ID/pd รหัสไม่ถูกต้องค่ะ ยังเหลือทำวิทนานิพนธ์ต้องค้นคว้า journal เพิ่มเติมค่ะ /ขอบคุณค่ะ
ภาษาไทยของนักศึกษาปี1 ยกเลิกมั้ยคะ ในช่วงนี้
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ QR หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ