เทศบาลตำบลบ่อพลับ

เทศบาลตำบลบ่อพลับ เทศบาลตำบลบ่อพลับ : ทต.บ่อพลับ
(27)

เปิดเหมือนปกติ

รอไทมไลน์ของผู้ป่วยรายใหม่จะแจ้งทราบต่อไปค่ะ
22/12/2020

รอไทมไลน์ของผู้ป่วยรายใหม่จะแจ้งทราบต่อไปค่ะ

อย่าโกรธกันนะ หากมีคนเตือนให้ใส่หน้ากากเพราะรักและห่วงใย เราจะผ่านไปด้วยกันไม่ประมาท การ์ดอย่าตก#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศ...
22/12/2020

อย่าโกรธกันนะ หากมีคนเตือนให้ใส่หน้ากาก
เพราะรักและห่วงใย เราจะผ่านไปด้วยกัน
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบ่อพลับ

ข่าวแจ้งให้ทราบ ประกาศจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม รายละเอียด ตามประกาศ
22/12/2020

ข่าวแจ้งให้ทราบ ประกาศจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม รายละเอียด ตามประกาศ

💪🏻😷อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสเปร์ยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขอบค...
21/12/2020

💪🏻😷อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสเปร์ยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 😷 เราจะผ่านมันไปด้วยกัน✌️✌️

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 86/2563 เรื่อง บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ...
21/12/2020

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 86/2563 เรื่อง บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ได้พบการแพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในประเทศไทยอันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) โดยเคร่งครัดและปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ที่เดินทางเข้าไปในห้องที่ตลาดกลางค้ากุ้ง ตลาดสด หรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน หากมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ขอให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทันที

ข้อ 2 ผู้ที่เดินทางเข้าไปในท้องที่ตลาดกลางค้ากุ้ง ตลาดสด หรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ถ้าไม่มีอาการ ขอให้เฝ้าระวังในที่พักอาศัย และลงประวัติในกูเกิลฟอร์ม (Google form) เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อาจดำเนินการตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

****************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว

21/12/2020

ประกาศ แจ้ง ประชาชน ผู้ใช้น้ำประปา บริเวณ ม.2 ตำบลบ่อพลับ แถว ศาลกวนอู แยกกสิบุตรและข้างเคียง น้ำประปาไหลน้อย เบา เนื่องจาก เครื่องสูบน้ำบาดาล แท้งกำนันแบนสูบน้ำไม่ขึ้น เนื่องจากเพลาเครื่องสูบอาจจะขาดจากมอเตอร์ปั๊ม ทั้งนี้ ทาง เทศบาลได้ แจ้ง ผู้บริหารทราบแล้วและได้ประสานช่างผู้รับเหมา ดึงเครื่องสูบขึ้นมาแก้ไข เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว เทศบาลจะจ่ายน้ำประปาให้เป็น ปกติ ต่อไป จึงประกาศแจ้งให้ทราบ จากงานกิจการประปา กองช่าง ทต.บ่อพลับ

#ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน)
01/12/2020

#ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน)

#ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30/11/2020

#ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์เข้ารับการ คัดเลือก สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
27/11/2020

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิมธิ์เข้ารับการ คัดเลือก สรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)

#ขอเชิญร่วมฟังประชาพิจารณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประ...
26/11/2020

#ขอเชิญร่วมฟังประชาพิจารณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล"
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26/11/2020

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

#ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
11/11/2020

#ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

# รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง# คนงาน 3 อัตรา
06/11/2020

# รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง# คนงาน 3 อัตรา

#รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
05/11/2020

#รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

#ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน้าง
04/11/2020

#ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน้าง

#ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด...
29/10/2020

#ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด...

นายภัทรวาสน์ วงศ์กิตติโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ  สท.ดัด สุวรรณทัต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย ...
22/10/2020

นายภัทรวาสน์ วงศ์กิตติโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ สท.ดัด สุวรรณทัต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ต.บ่อพลับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูการจับจรเข้ เพศเมีย ขนาด172 เซนติเมตร ซึ่งพบในหนองน้ำหลัง รพ.สต.บ้านอ้อยอีเตี้ยและส่งมอบให้ประมงจังหวัดนครปฐมดำเนินการต่อไป
📢📢ทั้งนี้ขอขอบคุณ บ.ปัญญาฟาร์มจรเข้ กำแพงแสน (ทีมหมอปัญญา)​ ที่ส่งทีมมาช่วยจับจรเข้ ร่วมกับประมง จ.นฐ พร้อมทั้งทีมหมอรพ.สต.บ้านอ้อยอีเตี้ยที่เฝ้าสังเกตุและคอยรายงานจนนำไปสู่การจับได้ในที่สุด👍

#รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงาสนผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง...(เทศบาลตำบลบ่อพลับ)
22/10/2020

#รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงาสนผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง...(เทศบาลตำบลบ่อพลับ)

#รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลบ่อพลับ)
20/10/2020

#รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลบ่อพลับ)

#ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมวันนี้ได้ลำดับการเข้าทิ้งในช่วงบ่ายโมง แล้วเสร็จประมาณบ่ายสามเนื่องจากฝนตกไม่หยุดแต่ละคันต้องใช้ค...
16/10/2020

#ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
วันนี้ได้ลำดับการเข้าทิ้งในช่วงบ่ายโมง แล้วเสร็จประมาณบ่ายสามเนื่องจากฝนตกไม่หยุดแต่ละคันต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าทิ้ง.. ในส่วนของวันพรุ่งนี้ 17 ต.ค. 2563 รถสามารถวิ่งได้ทั้ง 2 คัน ( เฉลี่ยพื้นที่ในการเก็บเนื่องจากมีมูลฝอยสะสมตกค้าง)​ ฝนยังตกต่อเนื่องการเข้าทิ้งอาจจะล่าช้าและไม่สามารถเข้าทิ้งได้ในบางวัน ทางทต.บ่อพลับ จะรายงานสถานการณ์​ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
#ขออภัยในความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชน

ทีมงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากบ่อเปิดจะรีบดำเนินการทิ้งและออกเก็บทันที🙏🙏
16/10/2020

ทีมงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากบ่อเปิดจะรีบดำเนินการทิ้งและออกเก็บทันที🙏🙏

15/10/2020

#ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า
วันนี้เทศบาลดำเนินการเก็บขยะได้ 1 เที่ยว แต่ไม่สามารถเข้าทิ้งที่บ่อขยะได้ เนื่องจากบ่อปิดเพื่อทำทางเข้าใหม่ ทำให้พรุ่งนี้เทศบาลไม่สามารถนำรถออกเก็บขยะในพื้นที่ได้ มีขยะตกค้างอยู่ที่รถทั้ง 2 คัน หากพรุ่งนี้ทางเทศบาลนครนครปฐมทำทางแล้วเสร็จ จะเร่งดำเนินการทิ้งและเก็บขยะตกค้างในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป
#ขออภัยในความไม่สะดวก #🙏ภาวนาให้พรุ่งนี้ทำทางเสร็จโดยเร็ว😭

#ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะในช่วงพายุเข้าทางบ่อขยะแจ้งให้แต่ละเทศบาลทิ้งได้วันละ 1 เที่ยว เพราะพื้นที่ไม่สามารถเข้าได...
13/10/2020

#ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะ
ในช่วงพายุเข้าทางบ่อขยะแจ้งให้แต่ละเทศบาลทิ้งได้วันละ 1 เที่ยว เพราะพื้นที่ไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากทางเละ ติดหล่ม ทำให้อาจจะมีขยะตกค้างในพื้นที่ เนื่องจากปกติ ทางเทศบาลจะทิ้งวันละ 2 เที่ยว (2คัน) ทำให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้องเฉลี่ยพื้นที่ในการเก็บขยะ อาจจะทำให้ในบางจุดล่าช้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบ่อขยะให้สามารถเข้าทิ้งได้ปกติ
#ขออภัยในความไม่สะดวก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลผลิตเริ่มโตแล้วจ้าเด็กๆ
05/10/2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลผลิตเริ่มโตแล้วจ้าเด็กๆ

ผักบุ้งชื่อฉัน ช่วยผิวพรรณสวย บำรุงตาด้วย ช่วยดับร้อนใน ช่วยความจำดี โรคประสาทหายได้ แก้กำเดาไหล แก้ไอเรื้อรัง
02/10/2020

ผักบุ้งชื่อฉัน ช่วยผิวพรรณสวย บำรุงตาด้วย ช่วยดับร้อนใน ช่วยความจำดี โรคประสาทหายได้ แก้กำเดาไหล แก้ไอเรื้อรัง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งและทานตะวัน ผู้...
29/09/2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งและทานตะวัน ผู้ปกครองให้ความสนใจ รอผลผลิตนะคะลูกๆ

25/09/2020

📌📢ประชาสัมพันธ์
ท่านผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 คือท่านที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ให้ท่านมาลงทะเบียนได้ที่ เทศบาลตำบลบ่อพลับ ภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ และท่านผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในตำบลบ่อพลับ ให้มาแจ้งที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ครับ

เทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลับ เข้าซ่อมแซมบ้าน นางสาว บุญรวม เชื้อไทย หมู่ที่ 7 ต.บ่อพลับ โด...
25/09/2020

เทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลับ เข้าซ่อมแซมบ้าน นางสาว บุญรวม เชื้อไทย หมู่ที่ 7 ต.บ่อพลับ โดยได้รับงบประมาณ จาก โครงการบ้านพอเพียงชนบท และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชนบท ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่ทรุดโทรม ให้มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลับ พร้อมด้วยทหารจาก กรมการสัตว์ทหารบก เข้าซ่อมแซมบ้าน นางสาวมณี ภ...
25/09/2020

เทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลับ พร้อมด้วยทหารจาก กรมการสัตว์ทหารบก เข้าซ่อมแซมบ้าน นางสาวมณี ภู่ทอง หมู่ที่ 6 ต.บ่อพลับ โดยได้รับงบประมาณ จาก โครงการบ้านพอเพียงชนบท มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชนบท ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่ทรุดโทรม ให้มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง
09/09/2020

ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง

วันนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ้อยอีเตี้ย เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.บ่อพลับ
18/08/2020

วันนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ้อยอีเตี้ย เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.บ่อพลับ

วันนี้ตรงกับวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด เด็กๆ ร.ร.อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อพลับ ตักบาตร ถวายเที...
18/08/2020

วันนี้ตรงกับวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด เด็กๆ ร.ร.อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อพลับ ตักบาตร ถวายเทียน และฟังธรรม หลังจากไวรัสโควิด19 คลี่คลาย โมทนาสาธุกันค่ะ

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ
14/08/2020

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ

โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ

แจ้ง ประชาสัมพันธ์    ด้วย ทต.บ่อพลับ จะดำเนินการ ปรับปรุงระบบผลิต น้ำประปา บริเวณ ม.6 บ่อบาดาล หอถัง ข้างอาคารอเนกปร...
13/08/2020

แจ้ง ประชาสัมพันธ์
ด้วย ทต.บ่อพลับ จะดำเนินการ ปรับปรุง
ระบบผลิต น้ำประปา บริเวณ ม.6 บ่อบาดาล หอถัง ข้างอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนตู้ควบคุม และเครื่องสูบน้ำ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00น.-16.00น. อาจทำให้ น้ำประปา ไหล เบา บริเวณดังกล่าว เช่น ม.บัวทิพย์ และ เลียบถนนสาย ดอนตูม ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งนี้ หาก ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน กำหนด ทต.จะเร่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นปกติต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
จาก งานกจการประปา กองช่าง ทต.บ่อพลับ

ที่อยู่

100/2 ม.6 ต.บ่อพลับ
Nakhon Pathom
73000

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสภาพทั่วไป ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ่อพลับ เลขที่ 100/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเมืองนครปฐม ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาร 18 กิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลบ่อพลับ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4.9 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,062 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดต่อเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบ่อพลับ มีพื้นที่ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านไผ่เกาะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจอก หมู่ที่ 3 บ้านท่าทราย หมู่ที่ 5 บ้านสามแยกวัดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสระหลวง หมู่ที่ 7 บ้านวัดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านอ้อยอีเตี้ย หมู่ที่ 9 บ้านในค่าย ประชากร เทศบาลตำบลบ่อพลับ มีประชากรทั้งสิ้น 8,838 คน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034257098

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบ่อพลับผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบ่อพลับ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด