งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

26/11/2020
“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้ง ๑๑/๒๕๖๓    วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์มานพ...
26/11/2020

“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้ง ๑๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/ นายอำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม

คนภูมิใจไทย
26/11/2020

คนภูมิใจไทย

ความก้าวหน้าของสาธารณสุขไทยวันนี้

•มีบัตรประชาชนรักษาได้ทุกที่
•รักษามะเร็งได้
•ส่งตัวผู้ป่วยไม่ต้องรอ

#Anutin #อนุทิน #สาธารณสุข #เพื่อปากท้อง #ทลายทุกข้อจำกัด

"ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรฯ – สสจ.นครพนม"เดืนหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลงาน GREEN&CLEAN Hospital    วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิก...
26/11/2020

"ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรฯ – สสจ.นครพนม"
เดืนหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลงาน GREEN&CLEAN Hospital

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่า ถึงแม้ว่าพวกเราจะมีภารกิจหลักในด้านการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลในสังกัดฯ และนอกสังกัด ทั้ง 92 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 8 และในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ได้เข้าร่วมโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ทั้ง 13 แห่ง และสามารถยกระดับมาตรฐานฯ ขึ้นในระดับดี 2 แห่ง ระดับดีมาก 6 แห่ง และระดับดีมาก Plus 5 แห่ง นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล รวมทั้งมุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19)

“เมื่อโรงพยาบาลดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาให้ต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน และขยายผลเชื่อมโยงการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ต่อไปอีก ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือที่เรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและพลังจากภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป” นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

อนึ่ง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยน และขยายผล เชื่อมโยงการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

25/11/2020
นายกฯ เตรียมเป็น ปธ.ลงนามจอง-ซื้อวัคซีนโควิด-19 รับข่าวดี ไทยมีโอกาสได้วัคซีนเร็ว กลางปี 64
25/11/2020
นายกฯ เตรียมเป็น ปธ.ลงนามจอง-ซื้อวัคซีนโควิด-19 รับข่าวดี ไทยมีโอกาสได้วัคซีนเร็ว กลางปี 64

นายกฯ เตรียมเป็น ปธ.ลงนามจอง-ซื้อวัคซีนโควิด-19 รับข่าวดี ไทยมีโอกาสได้วัคซีนเร็ว กลางปี 64

www.plewseengern.com,  สาธารณสุข นายกฯ เตรียมเป็น ปธ.ลงนามจอง-ซื้อวัคซีนโควิด-19 รับข่าวดี ไทยมีโอกาสได้วัคซีนเร็ว กลางปี 64...

"คณะกรรมการเขตสุขภาพ ๘" ประชุม ๕/๖๓ยกระดับมาตรการส่งเสริมใส่หน้ากากฯ พิจารณาร่างยุทธศาสตร์เขตฯ    วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิก...
25/11/2020

"คณะกรรมการเขตสุขภาพ ๘" ประชุม ๕/๖๓
ยกระดับมาตรการส่งเสริมใส่หน้ากากฯ พิจารณาร่างยุทธศาสตร์เขตฯ

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยนายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๘ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก่อนเข้าสูวาระการประชุม นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๘ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำหรับวาระการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระเรื่องแจ้งจากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ และเรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ ประกอบด้วย แนวทางการยกระดับมาตรการส่งเสริมการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ PM ๒.๕ ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ และลดความแออัด เขตสุขภาพที่ ๘ สถานการณ์การเงินการคลัง แนวโน้มสภาพคล่องทางการเงินการคลัง ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ สรุปผลการจัดทำแผน Planfin ประจำปี ๒๕๖๔ ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ และการจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๘ นวัตกรรมเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (PA) และแผนคำของบลงทุนเขตสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๖๕

อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”
25/11/2020
อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”

อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”

www.plewseengern.com,  สาธารณสุข อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม” November 25, 2020 FacebookTwitterLineรองนายกรัฐมนตร.....

24/11/2020
24/11/2020
“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุม อปสข.เขต ๘ต้อนรับอนุ กก.ฯ ชุดใหม่ พิจารณาจัดสรรงบ PPA’๖๔     วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒...
24/11/2020

“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุม อปสข.เขต ๘
ต้อนรับอนุ กก.ฯ ชุดใหม่ พิจารณาจัดสรรงบ PPA’๖๔

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประขุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๘ อุดรธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๘ อุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภาสกร ๑ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำหรับวาระการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประธานการประชุมฯ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๘ อุดรธานี แทนอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่ง พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา อปสข.เขต ๘ อุดรธานี รวมทั้งการเตรียมการเพื่อดำเนินงานตาม “นโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และเรื่องสืบเนื่อง นำเสนอโดยนายแพทย์นพรัตน์ พันธุเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดสรรงบ PPA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยบริการนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน และการขอเปลี่ยนแปลงแผนรายการ

23/11/2020
22/11/2020
กรมการแพทย์ ชี้ ลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด ทุกวินาที สำคัญต่อชีวิต
21/11/2020
กรมการแพทย์ ชี้ ลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด ทุกวินาที สำคัญต่อชีวิต

กรมการแพทย์ ชี้ ลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด ทุกวินาที สำคัญต่อชีวิต

www.plewseengern.com,  สาธารณสุข กรมการแพทย์ ชี้ ลูกน้อยเกิดก่อนกำหนด ทุกวินาที สำคัญต่อชีวิต November 21, 2020 FacebookTwitterLineกรมการแพทย์ โ...

21/11/2020
21/11/2020
“อนุทิน” ตรวจราชการพื้นที่นครพนมติดตามนโยบายกัญชาการแพทย์ฯ/ พบปะ อสม.-เปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง)     วันศุกร์ที...
20/11/2020

“อนุทิน” ตรวจราชการพื้นที่นครพนม
ติดตามนโยบายกัญชาการแพทย์ฯ/ พบปะ อสม.-เปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินการ ทั้งการส่งบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 38 คน และหมอพื้นบ้านที่มีใบประกอบ (ค.) 1 คน ซึ่งทุกคนได้ใบประกาศทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทยด้านการปรุงยาตำรับที่มีกัญชาปรุงผสม ครอบคลุมสถานบริการ 100 % มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านใน รพ.สต.และชุมชน การไปการเรียนรู้พัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจที่ รพ.สต.เชียงพิณ และ รพ.ห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม MOU กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อปลูก ระยะที่ 2 จำนวน 8 แห่ง ทั้งมีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้คำปรึกษาและให้บริการรักษา

จากนั้นเวลา 09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงคราม เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง โดยเน้นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ในการฟอกไตฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย จากปกติที่ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 1,500 บาทต่อครั้ง และต้องทำการฟอกไตประมาณสัปดาห์ละ 2 -3 ครั้ง ซึ่งศูนย์แห่งนี้นอกจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการแล้วยังเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัดนครพนมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานเด่นของ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมถึงนิทรรศการตำบลจัดการสุขภาพชุมชนสร้างสุขในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบเข็มให้แก่ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ช่วงโควิด รอบที่ 3 และ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี จำนวน 12 ราย

เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โดยได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ อสม. ที่ต่างก็เสียสละแรงกายแรงใจ เวลาปฏิบัติหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ผ่านมา อสม. ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและเป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขณะที่ศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงครามก็เป็นอีกหนึ่งการบริการที่เข้าช่วยในการดูแลสุขภาพประชาชน ลดภาระค่าใช่จ่าย ค่าเดินทางเพื่อไปทำการรักษา ทั้งยังช่วยลดความแอดอัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งมูลนิธิฟ้าสั่งจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไตแก่ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีสงคราม รายละ 1,000 บาท โดยศูนย์แห่งนี้มีเตียงให้บริการทั้งสิ้น 15 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 ราย เพิ่มเติมจากการให้บริการของจังหวัดนครพนมที่มีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตทั้งหมด 7 หน่วย เป็นเอกชน 2 แห่ง ที่มีจำนวนเครื่องไตเทียมทั้งสิ้น 84 เครื่อง

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน ขณะที่จังหวัดนครพนมในปี 2563 พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังรวมทั้งสิ้น 9,796 ราย เป็นผู้ป่วยระยะที่ 3 มากที่สุด คือ 4,100 ราย ซึ่งโรคไตเป็นโรคที่ไม่หายขาด ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด การล้างไตผ่านช่องท้อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคไตวายเรื้อรังมาจากหลายสาเหตุ แต่เราทุกคนสามารถป้องกันได้ หากได้รับการรักษาในระยะแรก เช่น การควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ดี เลี่ยงการกินอาหารรสเค็ม เลี่ยงการใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ยาแก้ปวด ชนิดที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ (NSAIDs), ยาชุด, ยาหม้อ ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น เจนตามัยซิน, คานามัยซิน และเลี่ยงการใช้สารทึบรังสีโดยไม่จำเป็น และเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด

สธน.เขต ๘- นพ.สสจ.นครพนม เตรียม พท.ขั้นสูงรับ “รมว.สธ.” เปิดคลินิกกัญชาฯ-ศูนย์ไตฯ (มูลนิธิฟ้าสั่ง)    วันพฤหัสบดีที่ ...
19/11/2020

สธน.เขต ๘- นพ.สสจ.นครพนม เตรียม พท.ขั้นสูง
รับ “รมว.สธ.” เปิดคลินิกกัญชาฯ-ศูนย์ไตฯ (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปฎิบัติราชการตรวจความพร้อมขั้นสูงของพื้นที่อำเภอศรีสงคราม เพื่อรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครพนม และเปิดศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง) ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวถึงท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม ในเวลา ๑๕.๔๕ น. และเดินทางไปนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

19/11/2020
“นพ.สสจ.นครพนม” ตรวจความพร้อม พท.รับ “รมว.สธ.” เปิดคลินิกกัญชาฯ-ศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)    วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกา...
18/11/2020

“นพ.สสจ.นครพนม” ตรวจความพร้อม พท.
รับ “รมว.สธ.” เปิดคลินิกกัญชาฯ-ศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม ในวาระมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนม พร้อมมอบลูกฟุตบอลเป็นที่ระลึกให้แก่ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม ณ สนาม FOOTBALL CLUB ๓๙ บริเวณด้านข้างแฟลตตำรวจบ้านน้อยหนองเค็ม เทศบาลเมืองนครพนม

เวลา ๑๔.๑๙ น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการตรวจความพร้อมของพื้นที่เพื่อรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม เปิดศูนยไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง) ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

"อนุทิน" เผย ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส ขอคนไทยยังสวมหน้ากากป้องกันโรค
17/11/2020
"อนุทิน" เผย ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส ขอคนไทยยังสวมหน้ากากป้องกันโรค

"อนุทิน" เผย ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส ขอคนไทยยังสวมหน้ากากป้องกันโรค

www.plewseengern.com,  สาธารณสุข “อนุทิน” เผย ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส ขอคนไทยยังสวมหน้ากากป้องกันโรค N...

คนภูมิใจไทย
17/11/2020

คนภูมิใจไทย

พืชกระท่อม เตรียมผ่านมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ปลูกได้ตามวิถีชาวบ้าน
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยกร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการครอบครองพืชกระท่อม ในท้องที่ที่ประกาศให้ใช้พืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ซึ่งสาระสำคัญคือ กำหนดให้ใช้ได้ตามวิถีชาวบ้าน และผู้ใช้จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
.
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ สธ.ลงนามในหนังสือ เพื่อเสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
อย่างไรก็ตาม ได้มีการประกาศให้พื้นที่นำร่อง 135 ชุมชนที่มีความพร้อม ให้สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมายหลัก

#Anutin #อนุทิน #สาธารณสุข #คนภูมิใจไทย

สสจ.นครพนม เตรียมพร้อมรับ “อนุทิน ชาญวีรกูล”ตรวจราชการ เปิดคลินิกกัญชา-ศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง) วันอังคารที่ 17 พฤศ...
17/11/2020

สสจ.นครพนม เตรียมพร้อมรับ “อนุทิน ชาญวีรกูล”
ตรวจราชการ เปิดคลินิกกัญชา-ศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดนครพนม และเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม และเปิดศูนย์ไตเทียม (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงคราม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday “นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ” นพ.สสจ.นครพนม    วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐...
17/11/2020

สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday
“นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ” นพ.สสจ.นครพนม

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทานมื้อเที่ยงร่วมกันสรรค์สร้างองค์กรแห่งความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ร้านอาหารเป๋นปลาเป็น

“สสจ.นครพนม” เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้สูบบุหรี่-ดื่มสุรา    วันอังคารที่ 17 พฤศจ...
17/11/2020

“สสจ.นครพนม” เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติฯ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองค้นหาผู้สูบบุหรี่-ดื่มสุรา

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง บำบัด รักษา ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกัน การสูบบุหรี่และดื่มสุราในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครพนม ยังพบปัญหาระบบการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง จากการคัดกรองการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่ต้องบันทึกเข้าไปในระบบ JHCIS และ Hosxp ดำเนินการได้ร้อละ 51.6 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย บำบัด รักษา การควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน ทำให้มีผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านการช่วยเลิกบุหรี่ สุราและถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองค้นหาผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราในพื้นที่รับผิดชอบ และการบันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS และ Hosxp ตลอดจนการิดตามเข้าสู่ระบบบริการบำบัด รักษา ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...
16/11/2020

“นพ.สสจ.นครพนม” ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมรับการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 เป็นหัวหน้าคณะนำส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จ ฯ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2563 มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,025 คน

ทั้งนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) การถวายความปลอดภัย ผังเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ผังที่นั่งบัณฑิตภายในหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 ผังภายในห้องเตรียมปริญญาบัตร (ด้านข้างเวที) รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

อภิบาลบัญชา
Nakhon Phanom
48000

เบอร์โทรศัพท์

+66610192999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวน ลงสถานการณ์COVID19รายวันทุกวันที่นี่ด้วยครับ สำนักงานจังหวัดแจ้งมาเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อครับ
DGA เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563” สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม” ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 วัน โดย DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ Application CITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการ Biz Portal ภายใต้เว็บไซต์ bizportal.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง และพบกับกิจกรรมสนุกๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมายที่บูธ DGA ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม” สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คุณวรารรัฐ เบอร์โทร 02 612 6000 ต่อ 81304 / โทรศัพท์มือถือ 081 774 3717
DGA เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563” สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม” ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 วัน โดย DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ Application CITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการ Biz Portal ภายใต้เว็บไซต์ bizportal.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง และพบกับกิจกรรมสนุกๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมายที่บูธ DGA ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม” สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คุณวรารรัฐ เบอร์โทร 02 612 6000 ต่อ 81304 / โทรศัพท์มือถือ 081 774 3717
สวัสดีชาวไทย ระวังคนอีสาน(นครพนม)​คนนี้ไว้ด้วยนะ หลอกยืมเงินแล้วไม่คืน
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายประหยัด รูปคม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนท เดินทางมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19 )ในโรงพยาบาลโซนใต้
ตอนนี้การได้รับบริจาคเลือดคือทางรอดทางเดียวของน้องบัวค่ะรบกวนทุกท่านด้วยนะคะช่วยด้วยค่ะ..กรุ๊ปโอโรงพยาบาลนครพนม ด.ญ.พิมพ์พิศา ดวงดูสัน ตอนนี้ทางรพ.ไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยค่ะตอนนี้น้องอยู่ห้องicuเด็กค่ะใครรู้จักคนที่อยู่นครพนมช่วยรบกวนด้งยค่ะเรายังต้องการเลือดจำนวนมากเพื่อต่อลมหายใจของน้องค่ะ.. ขออนุญาต​เจ้าของพื้นที่​นะคะ😭
กรณี case นี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วค้ะ
กระผมนายศิริสวัสดิ์ จองบุดดี ลูกหลานชาวบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ขออนุญาตโพสต์เนื้อหา และขอความกรุณาจาก สสจ.นครพนม พิจารณาจดหมายดังกล่าวด้วยครับ ฉบับจริงจะส่งไปรษณีย์ไปยัง สสจ.นพ. ในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 นี้ครับ ด้วยความเคารพ ขอบพระคุณครับ ศิริสวัสดิ์ จองบุดดี 0632365395
ช่วยดูด้วยครับ
มีการเผาขยะแล้วควันลอยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี อยากให้สาธารณสุขเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและดูด้านสุขภาพชาวบ้านที่ได้สูดดมควันพิษมานานด้วยคับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาคับ