งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(2)

นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ThaiPR.NET
07/08/2020
นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ThaiPR.NET

นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ | ThaiPR.NET

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ...

สธ.เผยผลสำรวจล่าสุด คนไทยหย่อนการป้องกันตนเองต่อเนื่อง
07/08/2020
สธ.เผยผลสำรวจล่าสุด คนไทยหย่อนการป้องกันตนเองต่อเนื่อง

สธ.เผยผลสำรวจล่าสุด คนไทยหย่อนการป้องกันตนเองต่อเนื่อง

สาธารณสุข สธ.เผยผลสำรวจล่าสุด คนไทยหย่อนการป้องกันตนเองต่อเนื่อง August 7, 2020 FacebookTwitterLine กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรว.....

รายงาน COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่ เตรียมมอบใบประกาศ ร้านค้ารักษามาตรฐานต้านโควิด | ThaiPR.NET
07/08/2020
รายงาน COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่ เตรียมมอบใบประกาศ ร้านค้ารักษามาตรฐานต้านโควิด | ThaiPR.NET

รายงาน COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่ เตรียมมอบใบประกาศ ร้านค้ารักษามาตรฐานต้านโควิด | ThaiPR.NET

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณส....

โฆษก ศบค. เผย สหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยรับมือโควิด ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและ
07/08/2020
โฆษก ศบค. เผย สหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยรับมือโควิด ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและ

โฆษก ศบค. เผย สหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยรับมือโควิด ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและ

สาธารณสุข,  สุขภาพ โฆษก ศบค. เผย สหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยรับมือโควิด ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและ....

นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ.เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คัมภ...
07/08/2020

นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ.
เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยหลังพิธีเปิดที่ประชุมได้ร่วมกันร้องเพลง ร่วมสร้างสรรค์บ้านเฮา แต่งคำร้อง/ทำนอง โดยอาจารย์นิวัฒน์ โรจนาพงษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา) อดีตข้าราชการครูและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ระดับ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 ได้กำหนดให้มีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาพื้นที่ ภายใต้บริบทของอำเภอ ทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 9 มีนาคม 2561 มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และพบว่าการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พชอ.คุณภาพครบ ๑๒ อำเภอ ถึงระดับ พชต. และระดับ พชม. ในประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่ทุกอำเภอๆ ละ ๒-๔ ประเด็น โดยประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญระดับจังหวัด ได้แก่ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ทุกอำเภอ) รองลงมาเป็นประเด็นอุบัติเหตุ ยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสฯ เป็นต้น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่ 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนฝ่ายสาธารณสุข ผู้แทนบุคลากรภาครัฐ (พัฒนาชุมชน เกษตร ท้องถิ่น อบต.) ผู้แทนภาคเอกชน (ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข สถานศึกษาเอกชน) และผู้แทนภาคประชาชน (อสม. NGO หรือประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อน พชอ.)

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 6/8/63เวลา 9.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คง...
06/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 6/8/63เวลา 9.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้1ราย👉ไม่มีรอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️

“นพ.จิณณพิภัทร” พร้อมคณะฯ แสดงความยินดีมอบของที่ระลึก รองฯชาตรี-นายนิติพัฒน์ ในวาระรับตำแหน่งใหม่    วันพฤหัสบดีที่ 6...
06/08/2020

“นพ.จิณณพิภัทร” พร้อมคณะฯ แสดงความยินดี
มอบของที่ระลึก รองฯชาตรี-นายนิติพัฒน์ ในวาระรับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในวาระมีคำสั่งโอนย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม โอนย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

สรุป แก้ไขร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ “กัญชาเสรี” เพื่อปลูกและจำหน่ายทางการแพทย์ หลัง ครม. เ
05/08/2020
สรุป แก้ไขร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ “กัญชาเสรี” เพื่อปลูกและจำหน่ายทางการแพทย์ หลัง ครม. เ

สรุป แก้ไขร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ “กัญชาเสรี” เพื่อปลูกและจำหน่ายทางการแพทย์ หลัง ครม. เ

สาธารณสุข สรุป แก้ไขร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ “กัญชาเสรี” เพื่อปลูกและจำหน่ายทางการแพทย์ หลัง ครม. เห็นชอบห.....

“นพ.จิณณพิภัทร” พร้อมคณะฯ นำกระเช้าเยี่ยมไข้ “คุณหมอธวัช จันแดง” วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายแพทย์จิณณพิภั...
05/08/2020

“นพ.จิณณพิภัทร” พร้อมคณะฯ
นำกระเช้าเยี่ยมไข้ “คุณหมอธวัช จันแดง”

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ นำกระเช้าเยี่ยมไข้นายแพทย์ธวัช จันแดง นายแพทย์เชี่ยวชาญการพิเศษ กลุ่มงานศัยลกรรม โรงพยาบาลนครพนม สามีคุณวรางคณา จันแดง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าสำนักเลขานุการกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งพักรักษาอาการป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลนครพนม

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 5/8/63เวลา 9.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คง...
05/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 5/8/63เวลา 9.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้1ราย👉ไม่มีรอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️

รายงาน COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่เตรียมมอบใบประกาศ ร้านค้ารักษามาตรฐานต้านโควิด    วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา ...
05/08/2020

รายงาน COVID-19 นครพนม ไร้ป่วยรายใหม่
เตรียมมอบใบประกาศ ร้านค้ารักษามาตรฐานต้านโควิด

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 149/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 18,443,484 คน อาการรุนแรง 64,667 คน รักษาหายแล้ว 11,672,917 คน เสียชีวิตรวม 697,188 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 1 คน (ติดเชื้อในประเทศ 0 คน สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,321 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 384 คน) หายป่วยแล้ว 3,142 คน (ผู้ป่วยรักษาอยู่ 121 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากรัสเซีย 1 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,814 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 556 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย และภาคใต้ 744 ราย

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 159 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 6 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 130 ราย คงเหลือติดตาม 1 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 9 สิงหาคม 2563) ข้อมูลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน (Local Quarantine: สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 4 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 79 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 18 ราย รอผล 0 ราย

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนพม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทั้งในเขตเทศบาลเมือง และอำเภอต่าง ๆ หากสถานประกอบการใดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข มีความเข้มงวด คงเส้นคงวามาอย่างต่อเนื่อง ให้มอบประกาศนียบัตรรับรองและชื่นชมในการเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี Best Practice ให้แก่สถานประกอบการนั้น

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 4/8/63เวลา 15.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉ค...
04/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 4/8/63เวลา 15.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้1ราย👉ไม่มีรอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ. ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได
03/08/2020
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ. ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ. ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ. ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได้-ขายได้...

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 3/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉ค...
03/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 3/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้1ราย👉ไม่มีรอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️

“สสจ.นครพนม” รายงาน COVID-19ไร้ป่วยเข้าเกณฑ์ เข้มงวดสถานที่คนมาก “ต้องสวมหน้ากาก”    วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวล...
03/08/2020

“สสจ.นครพนม” รายงาน COVID-19
ไร้ป่วยเข้าเกณฑ์ เข้มงวดสถานที่คนมาก “ต้องสวมหน้ากาก”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 147/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 18,001,845 คน อาการรุนแรง 65,701 คน รักษาหายแล้ว 11,326,232 คน เสียชีวิตรวม 688,683 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 5 คน (ติดเชื้อในประเทศ 0 คน สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,317 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 380 คน) หายป่วยแล้ว 3,142 คน (ผู้ป่วยรักษาอยู่ 117 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากรัสเซีย 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย เยอรมันนี 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,812 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 554 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย และภาคใต้ 744 ราย

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 159 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 6 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 130 ราย คงเหลือติดตาม 1 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 9 สิงหาคม 2563) ส่วนข้อมูลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน (Local Quarantine: สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 79 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 18 ราย รอผล 0 ราย

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบวิวัฒนาการของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การแยกสายพันธุ์ของไวรัสเกิดจากวิวัฒนาการของเชื้อ (ตามภาพ) ไวรัสเริ่มต้นจากจีนจะมี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เอส S (Serine) และสายพันธุ์ L (Leucine) สายพันธุ์ L แพร่กระจายมีลูกหลานได้มากกว่าสายพันธุ์ S โดยเฉพาะเมื่อออกนอกจีนไปถึงยุโรป สายพันธุ์ L แพร่กระจายได้ดีออกลูกหลานเป็นสายพันธุ์ G (Glycine) และสายพันธุ์ V (Valine) สายพันธุ์ G แพร่กระจายได้ง่ายตามหลักวิวัฒนาการ จึงกระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง มีลูกหลานของสายพันธุ์ G มาเป็นสายพันธุ์ GR (Arginine) และ GH (Histidine)

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่าสายพันธุ์ G ระบาดได้ง่ายแพร่กระจายได้เร็ว แต่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและระบบภูมิต้านทาน ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน ขณะนี้อัตราการครอบคลุมสายพันธุ์ G เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมาเป็นเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่นี้ทั่วโลกจึงเป็นสายพันธุ์ G

การย้อนกลับมาระบาดในประเทศไทย ถึงแม้จะพบได้ทุกสายพันธุ์เพราะมีการเดินทาง แต่สายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยในระลอกแรกเป็นสายพันธุ์ S ขณะนี้การตรวจไวรัสในผู้ที่อยู่ในที่กักกันของรัฐ (State quarantine) โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสของจุฬาฯ พบว่าเป็นสายพันธุ์ G เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา สายพันธุ์นี้ไม่เกี่ยวข้องที่จะทำให้โรครุนแรงขึ้น ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทาน เพียงแต่การกระจายง่าย ๆ จึงทำให้อัตราการพบส่วนใหญ่ของทั่วโลกเป็นสายพันธุ์ G อยู่ในขณะนี้

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กำชับในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ให้มีการกำหนดมาตรการดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดระเบียบการจราจรที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช และที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้จำนวนมาก โดยกำหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ก่อนเข้าไปสักการะองค์พระญาศรีสัตตนาคราช และก่อนเข้าวัดพระธาตุพนม

อนึ่ง สำหรับการป้องกันการแพร่เชื้อโดยการสวมหน้ากาก มีข้อมูลทางวิชาการระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกันกับคนปกติ (สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 70% ผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกับคนปกติ (ไม่สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 5% และผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกันกับคนปกติ (สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 1.5% ดังนั้น "จงอย่าเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก"

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 2/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉ค...
02/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 2/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้3ราย👉รอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกันครั้งที่1จำนวน1ราย #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️

สถานการณ์โควิด19@วันที่ 1/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉ค...
01/08/2020

สถานการณ์โควิด[email protected]วันที่ 1/8/63เวลา 09.00น. 👉นครพนมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 👉มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดตามต่อเนื่อง6ราย👉คงเหลือติดตามผู้กักกันที่จังหวัดจัดให้3ราย👉รอผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกันครั้งที่2จำนวน2ราย #ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดค่ะ# ไม่หย่อนยานมาตรการป้องกันโควิด19นะคะ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2เมตร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นะคะ✌️👍✌️

คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครพนม เห็นชอบจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ คุมเข้มวางมาตการป้องกันโควิด-19    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เ...
31/07/2020

คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครพนม เห็นชอบ
จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ คุมเข้มวางมาตการป้องกันโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อวางมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563 ของจังหวัดนครพนม ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ ตลอดจนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก

สำหรับการจัดงานไหลเรือไฟในปี 2563 นี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในการเพิ่มระยะเวลาการจัดงานเป็น 10 วัน (จากปกติทุกปี 9 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและลดความแออัดให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนได้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของเรือไฟเหมือนทุกปี ส่วนของการไหลเรือไฟที่เดิมจะปล่อยเรือไฟแข่งขันในวันออกพรรษาเพียงวันเดียว ก็จะเพิ่มเป็น 3 วัน โดยแบ่งออกเป็นวันที่ 30 กันยายนและวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้ไหลเรือไฟแข่งขันประเภทความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 ลำต่อวัน ส่วนวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้ไหลเรือไฟแข่งขันประเภทสวยงาม จำนวน 6 ลำ ขณะที่วันอื่น ๆ จะยังคงมีไหลเรือไฟโชว์และการลอยกระทงสายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมเช่นทุกปี

ส่วนมาตรการรองรับอื่น ๆ หรับผู้ประกอบการและผู้ที่มาร่วมงาน ให้มีการวางจุดคัดกรองทุกจุดทางเข้าของงาน ให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือทุกๆ 100 เมตร ให้มีจุดเช็ดเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (คลอรีน) ทุกจุดทางเข้า ที่สำคัญคือผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (ถ้าไม่สวมห้ามเข้างาน) ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการก็ต้องล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนและหลังการให้บริการและเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้บริการทุกครั้ง

ในส่วนของแผงสินค้า โต๊ะนั่ง ระยะนั่งหรือยืนระหว่างบุคคลก็ให้มีการจัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องทุกวัน ห้องสุขาก็ต้องให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามใช้ผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกันและต้องทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้มีการควบคุมทางเข้า-ออกและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

ที่อยู่

อภิบาลบัญชา
Nakhon Phanom
48000

เบอร์โทรศัพท์

0610192999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 นายประหยัด รูปคม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนท เดินทางมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19 )ในโรงพยาบาลโซนใต้
ตอนนี้การได้รับบริจาคเลือดคือทางรอดทางเดียวของน้องบัวค่ะรบกวนทุกท่านด้วยนะคะช่วยด้วยค่ะ..กรุ๊ปโอโรงพยาบาลนครพนม ด.ญ.พิมพ์พิศา ดวงดูสัน ตอนนี้ทางรพ.ไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยค่ะตอนนี้น้องอยู่ห้องicuเด็กค่ะใครรู้จักคนที่อยู่นครพนมช่วยรบกวนด้งยค่ะเรายังต้องการเลือดจำนวนมากเพื่อต่อลมหายใจของน้องค่ะ.. ขออนุญาต​เจ้าของพื้นที่​นะคะ😭
กรณี case นี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วค้ะ
กระผมนายศิริสวัสดิ์ จองบุดดี ลูกหลานชาวบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ขออนุญาตโพสต์เนื้อหา และขอความกรุณาจาก สสจ.นครพนม พิจารณาจดหมายดังกล่าวด้วยครับ ฉบับจริงจะส่งไปรษณีย์ไปยัง สสจ.นพ. ในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 นี้ครับ ด้วยความเคารพ ขอบพระคุณครับ ศิริสวัสดิ์ จองบุดดี 0632365395
ช่วยดูด้วยครับ
มีการเผาขยะแล้วควันลอยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปี อยากให้สาธารณสุขเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและดูด้านสุขภาพชาวบ้านที่ได้สูดดมควันพิษมานานด้วยคับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาคับ
ขอบขอบคุณ สสจ นครพนม ที่จัดงาน “ปั่น 7 จังหวัด 6 วัน 1000 กม. ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน” ด้วยนะครับ