สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจร?

📍ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม...
08/12/2023

📍ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)"
BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง📍

▶️ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

▶️ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในการนี้ ประธานในพิธีฯ ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดน่าน และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจังหวัดน่านได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดน่านใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

▶️ นอกจากนี้ เป็นประธานในพิธีฯ ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “ระดับผ่านดีเยี่ยม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดน่าน จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่
ลำดับที่ 1 เทศบาลตำบลกองควาย ได้รับคะแนน 99.64
ลำดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ได้รับคะแนน 99.37
ลำดับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ได้รับคะแนน 99.24
ลำดับที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ได้รับคะแนน 99.09
ลำดับที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ได้รับคะแนน 99.04
ลำดับที่ 6 เทศบาลตำบลซึ่ง ได้รับคะแนน 98.90
ลำดับที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้รับคะแนน 98.90
ลำดับที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง ได้รับคะแนน 98.89
ลำดับที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ได้รับคะแนน 98.72
ลำดับที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ได้รับคะแนน 98.38
ลำดับที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ได้รับคะแนน 97.92
ลำดับที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น ได้รับคะแนน 97.62
ลำดับที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (นาน้อย) ได้รับคะแนน 96.37

📢📢 ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวข้าราชการครูโรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช....
07/12/2023

📢📢 ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวข้าราชการครูโรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด

07/12/2023

“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ”

📌สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

📌ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ และร่วมชมการถ่ายทอดสดการจัดงานผ่าน Facebook สำนักงาน ป.ป.ช.

📍 ป.ป.ช.น่าน พร้อมด้วย ชมรม STRONG จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจัง...
07/12/2023

📍 ป.ป.ช.น่าน พร้อมด้วย ชมรม STRONG จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 📍

▶ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้แทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์กำหนดทิศทางในภาพรวมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 5 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาชน โค้ช ประธาน กรรมการและสมาชิกชมรมสตรองจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการดำเนินการของชมรม STRONG ฯ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของชมรม STRONG ฯ ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 ประเด็นการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังการทุจริตในพื่นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถนำแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการดำเนินการ ของชมรม STRONG ฯ ในอนาคตได้

❌️ เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ❌️
06/12/2023

❌️ เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ❌️

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
วันนี้พบกับเรื่องราวของกรณีศึกษาการทุจริตกันอีกเช่นเคยครับ โดยในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตในเรื่อง เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับ

"เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง"

สำนักงานประปาแห่งหนึ่ง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายหนึ่ง ปรับปรุงเส้นท่อประปาตามแนวถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมือง ในการนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นประธานกรรมการ นาย ก. ผู้จัดการสำนักงานประปา และหัวหน้างานควบคุมน้ำเสีย เป็นกรรมการ ในระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อประปาอยู่นั้น นาย ก. ได้โทรศัพท์ติดต่อเรียกเงินจากผู้รับจ้าง จำนวน 50,000 บาท โดยให้โอนเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง ไปยังธนาคาร ให้แก่นาย ก. โดยนาย ก. ได้ไปรับเงินด้วยตนเอง ซึ่งจากการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนเงิน 50,000 บาท นาย ก. ให้ถ้อยคำและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นเงินที่ขอยืมจากหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้รับจ้างและยังไม่ได้ใช้คืน

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การกระทำของ นาย ก. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างการปรับปรุงเส้นท่อประปาให้เป็นไปตามสัญญา แต่กลับอาศัยสถานะดังกล่าว ขอยืมเงินจากผู้รับจ้าง มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนการกระทำของนาย ก. ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอ เนื่องจากพยานมีลักษณะยันกันปากต่อปาก และไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าได้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างในทางช่วยเหลือ หรือให้ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 📍ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจ...
06/12/2023

📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 📍
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน

✅️ จำนวน 9 ราย
✅ สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจ้าวมหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 6 (รายงานตัว 08.30 น.)
✅️ สอบปฏิบัติ (ขับรถยนต์) วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน (รายงานตัว 08.30 น.)
✅ ผู้มีสิทธิสอบ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ https://drive.google.com/drive/folders/1Xfg_g7iSdv3T2aDmIEm4j37NqKvK31KV?usp=sharing

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Nan
55000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

054716452

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด