สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ เพจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการและการดำเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นที่รับทราบต่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในบทบาทและภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเพื่อการแลกเปลี่ยนและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอันจะเป็นสาธารณประโยชน์ ระหว่างประชาชนทั่วไปกับสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณอัครินทร์ ปูรี หรือ หรั่ง พระนคร ได้นำทีมวิทยากรเข้ามาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตเม...
11/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณอัครินทร์ ปูรี หรือ หรั่ง พระนคร ได้นำทีมวิทยากรเข้ามาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตเมื่อก้าวพลาดให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีนางบุษศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งทีมวิทยากรได้จัดกิจกรรมนันทนาการโดยนำนักมายากลมาแสดงให้เด็กและเยาวชนได้รับชม เพื่อความเพลิดเพลินใจ และได้พูดสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจในการต่อสู้และดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องโดยยึดหลัก ศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม นำทางในการเป็นคนดีของสังคม เพื่อสามารถดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ได้มอบขนมโดนัทจำนวน 100 ชิ้น และกีตาร์ จำนวน 3 ตัว ให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของคณะวิทยากรเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คุณวรัญรัชญ์ เอี่ยมศรีปลั่ง และคุณนันทพร น้อยสง่า คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ได้เข้าเยี่ยม...
09/11/2020

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คุณวรัญรัชญ์ เอี่ยมศรีปลั่ง และคุณนันทพร น้อยสง่า คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ กับเด็กและเยาวชนในคราวต่อไป

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถา...
06/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี สอนทักษะการสกรีนเสื้อให้เด็กและเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดด้านอาชีพ และนำเสื้อที่ได้จากการสกรีนใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีส่งมอบสนามกีฬาเยาวชนนนทบุรี โดยท่าน ดร...
03/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีส่งมอบสนามกีฬาเยาวชนนนทบุรี โดยท่าน ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรีและคณะผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา ได้ส่งมอบสนามกีฬาเยาวชนนนทบุรี โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้รับมอบ และนางบุษศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งสนามกีฬาได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 ด้วยงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อใ...
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัด
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรม
การประกวดกระทง ประกวดนายนพมาศ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งกิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความสุข สนุกสนาน
ลดความตึงเครียดและคลายความกังวลใจ

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...
24/10/2020

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดสอบปลายภาคให้กับเด็กและเยาชนที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการ กศน.อ.ไทรน้อย เข้าร่วมนิเทศสนามสอบสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการสนามสอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำเด็กและเยาวชน  To...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำเด็กและเยาวชน To be Number one สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To be number one ☝️ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  มูลนิธิสยามแคร์ ได้เข้าจัดกิจกรรมโครงการ “เอดส์รู้เท่าทัน ป้องกันได้” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ...
16/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสยามแคร์ ได้เข้าจัดกิจกรรมโครงการ “เอดส์รู้เท่าทัน ป้องกันได้” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้มอบขนมและเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของมูลนิธิสยามแคร์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 28 กันยายน 2563 คุณเรณู เอมอิ่ม พร้อมครอบครัวได้นำอาหารกลางวัน (ก๋วยจั๊บ) มาเลี้ยงเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ สถานพินิจ...
29/09/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 คุณเรณู เอมอิ่ม พร้อมครอบครัวได้นำอาหารกลางวัน (ก๋วยจั๊บ) มาเลี้ยงเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณในความเมตตาของท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้🙏🏻🥰

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักง...
28/09/2020

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ   "ได้รับรางวัลระดับทอง"🏅โครงการ "อาค...
25/09/2020

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
"ได้รับรางวัลระดับทอง"🏅
โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อาคารควบคุมมลพิษ

24/09/2020

ประกาศ...📣สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง กำหนดสอบปลายภาค กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ณ สนามสอบสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
การแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น
อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
1.ดินสอ2B
2.ยางลบ
3.ปากกา
4.บัตรประจำตัวประชาชน

⭐️ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี⭐️เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน...
17/09/2020

⭐️ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
⭐️เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
จำนวน 1 อัตรา
⭐️ปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

⭐️ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
16/09/2020

⭐️ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อ...
10/09/2020

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ การเล่นเกมส์กีฬานันทนาการและการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกในการสนับสนุนของรางวัลต่างๆ อาทิ...
1. ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี มอบสีทาพื้นสนามมูลค่า 1,000 บาท และมอบโดนัทให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน 100 ชิ้น มูลค่า 2,000 บาท
2.ไอศครีม จำนวน 1 ถังจาก พ.ต.ท.ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ สภ.ปากเกร็ด มูลค่า 2,000 บาท
3.วัสดุจัดกิจกรรม ขนมและน้ำดื่ม จาก บริษัท รักษาความปลอดภัย แรงเจอร์ อินเวสติกชั่น จำกัด มูลค่า 5,000 บาท
4. ก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใส จากคุณรุ่งนภา ธนากุลพงศา มูลค่า 3,000 บาท
ในการนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🏻🥰

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  นางบุษศา ประพันธ์  ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบ...
28/08/2020

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นางบุษศา ประพันธ์ ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย "ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีเด็กและ...
27/08/2020

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสภาพจิตใจและลดความวิตกกังวลของเด็กและเยาวชนและได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านสรวีย์ โคคำ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ในการสนับสนุนวิทยากรสอนวิชาชีพระยะสั้น ขนมวาฟเฟิลไส้ทะลัก เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณในความเมตตาของท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่งค่ะ
27/08/2020

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่งค่ะ

ความสำเร็จของเยาวชนที่เคยก้าวพลาด วันนี้น้องๆสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม ให้กับเด็กๆที่เคยก้าวพลาดได้มีทางเลือกที่ดีขึ้น น้อ...
26/08/2020

ความสำเร็จของเยาวชนที่เคยก้าวพลาด วันนี้น้องๆสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม ให้กับเด็กๆที่เคยก้าวพลาด
ได้มีทางเลือกที่ดีขึ้น น้องๆได้สร้างเพจหางานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนได้เลือกงานที่ใช่สำหรับตัวเอง ฝากน้องๆเยาวชนช่วยกันกดติดตามเพจนี้และช่วยแชร์ด้วยนะคะ

โอกาสเป็นของคุณ คุณเลือกได้ เลือกงานที่ใช่ เลือกคนที่ชอบ

“Choose” คือเว็บไซต์จัดหางาน ที่มุ่งเน้นเป้าหมายหลักไปที่ผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางให้พวกเขาได้มีงานทำเมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการที่พร้อมจะให้โอกาส แต่ไม่มีช่องทางในการติดต่อ สามารถเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้เข้าไปทำงานด้วยได้ผ่านทางเว็บไซต์ Choose

Choose ถูกก่อตั้งและนำทีมโดย นาย ชลชาติ นาย อัครพล
และ นาย พิชิตชัย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.choose.in.th/

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ที่กล่องข้อความของเพจ

ร่วมกันสนับสนุนโดยการไลก์และแชร์เพจของเรา

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจราชการตามแผนตรวจราชก...
11/08/2020

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจราชการ
ตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ
2563 กรณีปกติ (รอบที่ 2) โดยมี นางบุษศา
ประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่...
11/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเทิดทูนและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563 ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อมารดา ทั้งนี้ นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกล่าวให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนด้วยในครั้งนี้

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ นายประภาส  สถิตย์ นักว...
04/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ นายประภาส สถิตย์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ (ช่างไฟฟ้า) พร้อมด้วยเยาวชน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร มาติดตั้งพัดลมที่คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้บริจาคให้กับสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีจำนวน 5 เครื่อง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ ศฝ.สิรินธร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต...
31/07/2020

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี) และคณะได้นำช่างเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณในสถานที่ควบคุมเพื่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลให้กับเด็กและเยาวชนและมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตซอล 15 ลูก, ไม้เทเบิลเทนนิส 25 ไม้, เน็ตเทเบิลเทนนิส 3 ชุด, ไม้แบดมินตัน 6 คู่, ลูกปิงปอง 10 แพ็ค, ลูกแบดมินตัน 6 หลอด และเปตอง 4 ชุด (12 ลูก) ในการนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต....
30/07/2020

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี) ได้จัดเลี้ยงหมูกระทะให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านในครั้งนี้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะ...
29/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี) ได้จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีให้มีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและมีความมั่นคง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ โดยได้ประสานร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมในการจัดหาแหล่งงานและอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละราย พร้อมนี้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ภายในสถานพินิจฯ จ.นนทบุรี เพื่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุม และมอบอุปกรณ์กีฬา ดังนี้ ลูกฟุตซอล 15 ลูก, ไม้เทเบิลเทนนิส 25 ไม้, เน็ตเทเบิลเทนนิส 3 ชุด, ไม้แบดมินตัน 6 คู่, ลูกปิงปอง 10 กลุ่อง, ลูกแบดมินตัน 6 หลอด และเปตอง 2 ชุด (12 ลูก)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการโรคติดต่อทาง...
24/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยภายใต้ความเสี่ยงด้านยาเสพติด มีทักษะในการปฏิเสธความเสี่ยงทางด้านเพศจากการกดดันของกลุ่มและมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการครอบครัวเข้ม...
24/07/2020

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของครอบครัวและเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีความเข้าใจความเป็นครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มอาสาสมัครพันธกิจเติมใจรักของคริสตจักรใจสมาน นำโดย คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์ (พี่ป๊อด) และคณะได้จัด...
17/07/2020

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มอาสาสมัครพันธกิจเติมใจรักของคริสตจักรใจสมาน นำโดย คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์ (พี่ป๊อด) และคณะได้จัดกิจกรรมสอนบรรยาย การสาธิต เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความเมตตาครั้งนี้🥰🙏🏻

ประชาสัมพันธ์...📣เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว (ประกันตัว/ปล่อยตามคำพิพากษา) และเยาวชนที่สนใจทำงานหรืออาชีพที...
16/07/2020

ประชาสัมพันธ์...📣

เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว (ประกันตัว/ปล่อยตามคำพิพากษา) และเยาวชนที่สนใจทำงานหรืออาชีพที่มีความมั่นคงเป็นหลักแหล่ง เข้ารับฟังการแนะแนวอาชีพจาก ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานมูลนิธิ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลากหลายอาชีพสำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถนำหลักฐาน (บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน) สมัครได้ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

📲 สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ครูอารียา (ครูแว่น) โทร.087-0513613 หรือ Line ID : areeya.ary ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการครอบครัวเข้ม...
14/07/2020

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของครอบครัวและเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีความเข้าใจความเป็นครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจ...
13/07/2020

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 🙏🏻❤️

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระกรุณาจากพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธน...
10/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระกรุณาจากพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่และเค้กกล้วยหอม) ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดย ท่านสมชาย ชูตระกูล ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้เชิญอาหารกลางวัน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาในครั้งนี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานช...
26/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กา...
25/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (น้ำนิ่ง) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องตามสภาพและความต้องการของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสิรมการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และเกิดการบูรณาการสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง วิทยากรบรรยายโดย คุณกิตติพงษ์ กระดิ่งสาย

วันที่ 9  มิถุนายน 2563 ท่านพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศ...
09/06/2020

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ท่านพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
สถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ได้เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษไก่ทอด KFC และมอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต

ที่อยู่

148 หมู่6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร 02 525 0376 - 9
Non Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66899681149

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณแม่แว่น แม่ออย แม่ตุ้ม และพ่อทุกคน ที่ให้ทั้งข้อคิด ความรู้ต่างๆผมจะไม่ลืมทุกคำสอนครับ
คิดถึงเพื่อนๆ.✌️
คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ข้างในจั๋ง. #คนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้ง #สู้ๆน่ะ✌️
คิดถึงลูกจัง!! 😘😘😘
1 สิงหาคม 60 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สรุปงานรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2560