ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

หน้าที่: ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 1. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้ 2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยาแก่สตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหา 3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 1. จัดบริการสวัสดิการสังคมและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาวิชาการ ระบบและรูปแบบการให้บริการสวัสดิการ และกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรีและครอบครัวที่ประสบ ปัญหาทางสังคม ผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 4. กำหนดมาตรการ กลไกในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 5. จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย บริการรวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจผู้ใช้บริการ

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อ...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) ได้นำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมบุตร จำนวน ๕ คู่ ที่เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ ตามความต้องการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบถุงปันสุข (สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) การกล่าวให้กำลังใจ ในมุมคลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว

ทั้งนี้ ยังได้มีการรับฟังสถานการณ์และปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดย นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้รวบรวมรายชื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง.

ภาพข่าว : (๑) https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34134

(๒) https://www.dailynews.co.th/politics/789285

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) ได้นำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมบุตร จำนวน ๕ คู่ ที่เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ ตามความต้องการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบถุงปันสุข (สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) การกล่าวให้กำลังใจ ในมุมคลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว

ทั้งนี้ ยังได้มีการรับฟังสถานการณ์และปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดย นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้รวบรวมรายชื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง.

ภาพข่าว : (๑) https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34134

(๒) https://www.dailynews.co.th/politics/789285

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤตภาส สมศักดิ์ นางสุนิสา บรรณาลังก์ และคณะ เข้าเลี้ยงไอศกรีมผู้ใช้บริการ รุ่นที...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤตภาส สมศักดิ์ นางสุนิสา บรรณาลังก์ และคณะ เข้าเลี้ยงไอศกรีมผู้ใช้บริการ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓ (๑) และคณะเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤตภาส สมศักดิ์ นางสุนิสา บรรณาลังก์ และคณะ เข้าเลี้ยงไอศกรีมผู้ใช้บริการ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓ (๑) และคณะเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะ ได้เข้าติดตามการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเข้าอบรมและฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยสตรีตามความต้องการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) การนี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผอ.ศสค.นบ.) และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าพบรมว.พม.และคณะ ณ ศาลาคุณแม่ประไพ จักกะพาก.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปันสุข ปลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะ ได้เข้าติดตามการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเข้าอบรมและฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยสตรีตามความต้องการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือทางสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) การนี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผอ.ศสค.นบ.) และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าพบรมว.พม.และคณะ ณ ศาลาคุณแม่ประไพ จักกะพาก.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบ...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) มอบหมายให้ นางเตือนใจ เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดให้กับผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

การนี้ ตัวแทนผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ได้มอบพวงมาลัยดอกมะลิให้ประธานในพิธีและครูผู้สอนประจำแผนก พร้อมร่วมชมบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) มอบหมายให้ นางเตือนใจ เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดให้กับผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

การนี้ ตัวแทนผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ได้มอบพวงมาลัยดอกมะลิให้ประธานในพิธีและครูผู้สอนประจำแผนก พร้อมร่วมชมบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบ...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) มอบหมายให้ นางเตือนใจ เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) มอบหมายให้ นางเตือนใจ เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและคร...
11/08/2020

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) เป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) เป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๕ (๒/๒๕๖๓ (๑)) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิก...
07/08/2020

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรี
และครอบครัว จัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว กิจกรรม “ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว”
กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิสงเคราะห์เยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ มีรูปแบบของกิจกรรม เป็นการอภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ
- การดูแลสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ (กาย ใจอารมณ์ สติปัญญา สังคม)
- การสร้างคุณค่าในตนเองผ่านศิลปะบำบัด
- ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-๑๙

โดย ทีมวิทยากรภาครัฐ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรี
และครอบครัว จัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว กิจกรรม “ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว”
กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิสงเคราะห์เยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ มีรูปแบบของกิจกรรม เป็นการอภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ
- การดูแลสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ (กาย ใจอารมณ์ สติปัญญา สังคม)
- การสร้างคุณค่าในตนเองผ่านศิลปะบำบัด
- ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-๑๙

โดย ทีมวิทยากรภาครัฐ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.

ระหว่างวันพุธที่ ๕ - วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวชมพูนุท คล่องสีมา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวอมรรัตน์ ...
07/08/2020

ระหว่างวันพุธที่ ๕ - วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวชมพูนุท คล่องสีมา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายกิตติธัช สงวนศิริ
นักพัฒนาสังคม และนางสาววาจา มาลำโกน นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (กรณีการค้าประเวณี) ซึ่งเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าประเวณีในปัจจุบัน และประสบการณ์การคัดแยกผู้เสียหายในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกันและแก้ปัญหาการค้าประเวณี และภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “สะท้อนภาพ สะท้อนใจ” จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ณ โรงแรมเดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพมหานคร.

ระหว่างวันพุธที่ ๕ - วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวชมพูนุท คล่องสีมา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายกิตติธัช สงวนศิริ
นักพัฒนาสังคม และนางสาววาจา มาลำโกน นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (กรณีการค้าประเวณี) ซึ่งเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าประเวณีในปัจจุบัน และประสบการณ์การคัดแยกผู้เสียหายในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกันและแก้ปัญหาการค้าประเวณี และภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “สะท้อนภาพ สะท้อนใจ” จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ณ โรงแรมเดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพมหานคร.

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและคร...
07/08/2020

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วยนางวรารัตน์ อินทรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาองค์กร และบุคลากรเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะหลักทางการบริหารงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เเละมีองค์ความรู้เพื่อการทำงานในยุค Disruption สามารถออกเเบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ณ โรงเเรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี.

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วยนางวรารัตน์ อินทรทัศน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาองค์กร และบุคลากรเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะหลักทางการบริหารงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เเละมีองค์ความรู้เพื่อการทำงานในยุค Disruption สามารถออกเเบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ณ โรงเเรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี.

07/08/2020
รายการ DWF Talk Today ตอน การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดีสค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์เรื่องความสำคัญในการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ที่มา : ออกอากาศในรายการ DWF Talk Today สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

https://www.youtube.com/watch?v=OOKu2ALC668&feature=youtu.be

07/08/2020
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคเอกชน ในการให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ที่มา : ออกอากาศในรายการ DWF Talk Today สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

https://www.facebook.com/watch/?v=754770002021646

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคเอกชน ในการให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ที่มา : ออกอากาศในรายการ DWF Talk Today สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

#ข่าวพม

07/08/2020
สปอตรณรงค์หยุดการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์หยุดการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

#หยุดคุกคามทางเพศ
#ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำ
#ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ #StopSexualHarassment #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #สคพม

https://www.youtube.com/watch?v=4RnYiS1mLFA&feature=youtu.be

ร่วมรณรงค์หยุดการคุกคามทางเพศในที่ทำงานกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ.....

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...
07/08/2020

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
.
ภายในงานจัดเป็น 3 โซนกิจกรรม
โซนสร้างสรรค์ปันอาชีพ
- กิจกรรมฝึกทำโดนัทจิ๋ว
- กิจกรรมสอนทำน้ำยาล้างจาน
- กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจ
.
โซนครอบครัวหรรษา
- กิจกรรม “แชร์รัก ปันสุข”
- กิจกรรมเกมส์เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว อาทิ เกมส์ต่อร่างสร้างครอบครัว, เกมส์ถอดรหัสดาวินซี่ เป็นต้น
- พบกับ คลับอุ่นใจ การให้คำปรึกษาด้านครอบครัว
.
โซน CSR ปันสุข พบกับเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว ที่มาร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขในสังคม
.
#ส่งรักปันสุขด้วยหัวใจ #วันแม่2563 #ท้องสนามหลวง #ครอบครัวหรรษา #แชร์รักปันสุข #คลับอุ่นใจ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักง...
07/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) จัดทำการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์กระทรวงพม. ที่ https://www.m-society.go.th/

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) จึงขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่เว็บไซต์ข้างต้น.

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค...
06/08/2020

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศสค.นบ. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นำโดย ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช, รศ.เล็ก สมบัติ, รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
การนี้ ในวันที่ ๑ คณะกรรมการได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงาน การสรุปผลประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการสถานที่และการดำเนินงานภายในสถาบัน และตรวจแฟ้มเอกสารประกอบมาตรฐานพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒ สัมภาษณ์ภาคีเครือข่าย-ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพที่สำเร็จหลักสูตรแล้ว สัมภาษณ์ตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพปัจจุบัน คณะกรรมการทำการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินตนเองของหน่วยงานและแจ้งให้ทราบถึงผลการประเมินที่ได้รับในระดับคะแนน ๓.๙๒
อนึ่ง ข้อมูลที่ได้จาการเข้าตรวจประเมินในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้ประมวลผลและนำเสนอ ต่อกรมสค. ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพิ่มการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อภารกิจ พร้อมให้กรมสค. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกัน กับศสค. ให้มาขึ้น เพื่อการพัฒนางาน.

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศสค.นบ. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นำโดย ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช, รศ.เล็ก สมบัติ, รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
การนี้ ในวันที่ ๑ คณะกรรมการได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงาน การสรุปผลประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการสถานที่และการดำเนินงานภายในสถาบัน และตรวจแฟ้มเอกสารประกอบมาตรฐานพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒ สัมภาษณ์ภาคีเครือข่าย-ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพที่สำเร็จหลักสูตรแล้ว สัมภาษณ์ตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพปัจจุบัน คณะกรรมการทำการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินตนเองของหน่วยงานและแจ้งให้ทราบถึงผลการประเมินที่ได้รับในระดับคะแนน ๓.๙๒
อนึ่ง ข้อมูลที่ได้จาการเข้าตรวจประเมินในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้ประมวลผลและนำเสนอ ต่อกรมสค. ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพิ่มการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อภารกิจ พร้อมให้กรมสค. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกัน กับศสค. ให้มาขึ้น เพื่อการพัฒนางาน.

ที่อยู่

เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
Nonthaburi
11120

รถโดยสารประจำทางสาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 583 8350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทำมากนวดแผนไทยค่ะสาธุขอให้ได้ทำด้วยเถิด.
เรียนจบแล้วก็มาเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะ.. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน #การทำอาหารญี่ปุ่น_Japanese food #การจัดดอกไม้DIY_เรียบ หรู ดูดี ปล.อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่หน้างานกันด้วยนะคะ เปิดลงทะเบียน 08.30 น. แล้วพบกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำรวจครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อขอรับทุนประกอบอาชีพ 20 ครัวเรือน
สนใจค่ะ
ตัดเย็บเจ็บแต่จบค่ะ
รบกวนขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับสมัครพนักงานหญิงอยู่ร้านเล็บประจำคะ # ไม่เป็นงานไม่เป็นไรคะเราสอนงานให้เรื่อยๆ # ขอคนที่สนใจในงานบริการ # เงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ # ดีแค่ใหนไม่ต้องเสียเงินเรียนแถมได้เงินเดือนด้วย # เบื้องต้นขอแค่ทำความสะอาดเป็นคะ😁 สนใจติดต่อ0909124368 ร้าน naillady เรวดี
สนใจเรียนตัดผมครับ ช่วงเวลาว่าง เสาร์-อาทิตย์ หรือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17.00ขึ้นไปครับ มีเปิดสอนไหมครับ
หาข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมไม่พบทั้งในเว๊ปและในเฟส ควรต้องมีการเผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบ เผื่อสนใจจะได้เข้าอบรมได้ทันเวลา เพื่อศักยภาพให้เขามีรายได้เพิ่ม
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามกำหนดการฝึกอาชีพ รอบใหม่จะมีเมื่อไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle