กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections วิสัยทัศน์ “กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” พันธกิจกรมราชทัณฑ์ 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ 2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์ การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจการเรือนจำได้ สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆสอดคล้องกับการปกครองแบบจตุดมถ์คือแบ่งเป็นเรือนจำในกรุงเทพฯและเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำกรุงเทพฯมี 2 ประเภทคือ “คุก”เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ส่วน”ตะราง”ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้นๆ ส่วนการเรือนจำในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขังผู้ต้องโทษเรียกว่า”ตะราง”การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงระเบียบราชการใหม่ โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองมหันตโทษ”และให้สร้างตะรางใหม่ขึ้นเรียกว่า”กองลหุโทษ”สังกัดกระทรวงนครบาลและในปี พ.ศ.2444(ร.ศ.120)ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ”ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำเป็นไปอย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุราโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์”โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา(ขำ ณ ป้อมเพชร)เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก ในปี พ.ศ.2469 ได้เกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ งบประมานรายได้รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง(แผนกราชทัณฑ์)สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการเรือนจำ การกักกัน ผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายการฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน และในส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดเป็นเรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงได้โอนย้ายกรมราชทัณฑ์กลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(17)

เปิดเหมือนปกติ

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ยายเมี้ยนหมากกระจาย จะพาไปดู “คนบ้าปลูกต้นไม้”
ลุงศักดิ์และครูชุติมา ชาวบ้านวังตอยาง จ.อุทัยธานี เดินตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำไร่นาสวนผสม ด้วยการ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากปลูกต้นไม้ และ ทำเป็นโคก หนอง นา ทำให้สามารถมีชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหาในยุคโควิด 19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
07/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความสุขของการได้เป็นผู้ให้ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

📊 เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 2 ]
.
" สืบสานโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาพระบรมราชินี คู่พระบารมี และพระราชทานพระเกียรติยศพระราชวงศานุวงศ์ เพื่อมีหน้าที่ในการช่วยดูแลบ้านเมือง หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณี สมพระเกียรติและเป็นพิธีที่งดงาม หาดูยากในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ "

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความสุขของการได้เป็นผู้ให้ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

06/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ]
.
มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้าง“โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”
เพื่อเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย

06/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย
.
ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#เกษตรทฤษฎีใหม่
#ราบ11

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์

https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
05/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]
.
เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ล้นเกล้าราชกาลที่ ๙ ทรงคิดขึ้นเพื่อให้พสกนิกร ได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข เพราะในขณะนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เราสามารถนำปรัชญาของพระองค์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
05/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ น้ำคือชีวิต 💧]
.
น้ำ...เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่ง การทำเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองด้วยเช่นกัน การจัดการเพื่ออนุรักษ์น้ำในสภาวะต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวทางการแก้ไขรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วย “ลูกระเบิดจุลินทรีย์ “เป็นการบําบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#น้ำ

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 1 ]
.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก " ทรงเป็นพระราชโอรส ที่สืบทอดพระราชปณิธาน ในการปกครองบ้านเมืองให้สุขสมบูรณ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ ในรอบด้าน ครบด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามธรรมเนียมโบราณ พระองค์ทรงได้สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขในพระนครสืบมา"

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตามมาดู โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่เข้าถึงประชาชน ]
.
ทุกช่วงวัย ปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ตะหนักถึงการทำเพื่อส่วนรวม เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน สามารถขยายผลให้ เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ ในชุมชน จนเกิดเป็นกลุ่ม ประชาชนจิตอาสา เพื่อสังคมที่เป็นสุข

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ภูมิทัศน์สดใส ด้วยน้ำใจจิตอาสา 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ภูมิทัศน์สดใส ด้วยน้ำใจจิตอาสา 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 "งดงาม ร่มรื่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์" ]
.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ถือว่าเป็นอุทยานฯ แห่งแรกในรัชกาลที่ 10
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ 26,238 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน อ.นาแก จ.นครพนม ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "
#ทรงพระเจริญ

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🌳 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 🌳]
.
จิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทํา “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563-2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความ มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ปลูกป่า

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ร่วมใจพัฒนาโบราณสถาน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่ เท่านั้น
สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชม คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นเป็นต้นแบบของการทำเกษตรผสมผสานได้อย่างลงตัว น้องๆ นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดทักษะทางการเกษตร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเป็นรูปธรรม

และยังมีอีกหลายตัวอย่างของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่หันมาให้ความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตกร โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ นอกจากจะมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ยังสามารถนำผลผลิตมาแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#เศรษฐกิจพอเพียง
#เยาวชน

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

03/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[อัคคีภัย ป้องกันได้ เเค่ใส่ใจ ไม่ประมาท]
.
อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเเละทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีเเนวโน้มการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันเเละช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดอัคคีภัย จิตอาสา 904 จึงทำการการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รู้จักวิธีการป้องกัน เเละระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาภัยพิบัติ
#จิตอาสาป้องกันอัคคีภัย

02/10/2020
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายกรมราชทัณฑ์ เน้นย้ำให้ผบ.เรือนจำ ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ตั้งเป้าลดความแออัดคุก-สร้างทักษะอาชีพก่อนปล่อยตัว พร้อมด้วย ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ เข้ารับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คนที่ 36

นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/10/2020

นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา

02/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#นครสววรค์
#ขาดทุนคือกำไร

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 พฤกษานานาพรรณ ช่วยสร้างสร้างสรรค์ความสมดุล 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[อัคคีภัย ป้องกันได้ เเค่ใส่ใจ ไม่ประมาท]
.
อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเเละทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีเเนวโน้มการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันเเละช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดอัคคีภัย จิตอาสา 904 จึงทำการการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รู้จักวิธีการป้องกัน เเละระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาภัยพิบัติ
#จิตอาสาป้องกันอัคคีภัย

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections's cover photo
02/10/2020

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Corrections's cover photo

ที่อยู่

ถนน พิบูลย์สงคราม
Nonthaburi
11000

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน : 63, 32, 33, 65, 90, 97, 114, 175, 203 รถโดยสารปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.32, ปอ63, ปอ.545 รถตู้ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด, รถตู้ท่าน้ำนนท์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถประจำทางสายรังสิต-นนทบุรี และรถสายบ้านแพน-นนทบุรี เส้นทางน้ำ : เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029672222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม - Department of Correctionsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หยากชราบจะมีการเยื่อมภายในไหมค่ะ
อยากโทรคุยนะแต่ลายเก่าหายแล้วสมัดไม่ได้จะทำไงค่ะไปเองก้ไม่มีรถ
ขอสอบถามหน่อยค่ะ วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดชัยนาท มีการปล่อยตัวนักโทษที่ติดไม่ถึง10เดือนไหมค่ะ พอดีอยากทราบอ่ะค่ะ
แบบ ปรัญญา ประจำหมู่บ้านของเก่าเลยและ ส่งจำหน่าย ทั้งประเทศไทย ฟ้องไปแล้วพี่
สวัดดีครับ พี่ มีสำณวญ 2ความมั่นคง รีมิกเพลง และนักแสดง ทหาร3ทัพ ผมฟ้องไปเรื่องสิ้นใมทดแทน ปปช ให้ด้าน อาชีพ500ปี และ มีกรณี รีมิกเพลง และนักแสดง ทดแทนด้าน ยุทปกรณ์ ชายแดนใต้ครับ เขาไม่ให้ผมลงพื้นที่ แต่พิมลายนิ้วมือ บรรจุไปแล้วครับ
ตอนนี้คุณสรยุทธเค้าอยู่ในเรือนจำแล้วเค้าเป็นแฟนบอลทีมลิเวอร์พูล ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ฝากกรมราชทัณฑ์รบกวนช่วยเปิดโทรทัศน์ให้คุณสรยุทธเค้าดูตอนจอร์แดน เฮนเดอร์สันชูถ้วยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
เดือนนี้จะมีความเคลื่อนไหวบ้างมั้ยครับ สำหรับตำแหน่งนักทัณฑวิทยา
ดีคับ..
อยากสอบถามเรื่องผู้ต้องขังที่สมัครเรียนมสท. ของ เรือนจำกรุงพิเศษ1 สมัครไว้นานมากแล้ว ทำไมไม่ได้เรียนในเทอมนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำไมไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย ทั้งที่มีเวลาตั้งหลายเดือน แทนที่ผู้ต้องขังจะได้เรียน หลังพ้นโทษออกมาจะได้มีโอกาสหางานทำ แบบนี้เหมือนตัดโอกาส ไม่ต้องกับสโลแกนของเรือนจำเลย คนที่สมัครเรียนไป8แดน ไม่รู้กี่10คน อะไรคือการคืนคนดีสู่สังคม