Clicky

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

เปิดเหมือนปกติ

สวรส. องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายพันธมิตรวิชาการ วิจัยทางคลินิกของยาขับเหล็ก Deferasirox เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู...
20/01/2023

สวรส. องค์การเภสัชกรรม จับมือเครือข่ายพันธมิตรวิชาการ วิจัยทางคลินิกของยาขับเหล็ก Deferasirox เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14237

สวรส.เปิดรับข้อเสนองานวิจัยปีงบ 67 เน้นการใช้ประโยชน์งานวิจัย ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศและพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน...
17/01/2023

สวรส.เปิดรับข้อเสนองานวิจัยปีงบ 67 เน้นการใช้ประโยชน์งานวิจัย ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศและพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14224

ภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการนโยบายสุขภาพ เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไ...
13/01/2023

ภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการนโยบายสุขภาพ เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย (Value-based Health care Policy Lab) ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14222

“ภาวะสมองเสื่อม” เสี่ยงเกิดในหลายกลุ่มวัย รู้ก่อน-รักษาก่อน ชะลอการเกิดโรค ลดค่าใช้จ่ายการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ...
12/01/2023

“ภาวะสมองเสื่อม” เสี่ยงเกิดในหลายกลุ่มวัย รู้ก่อน-รักษาก่อน ชะลอการเกิดโรค ลดค่าใช้จ่ายการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14215

11/01/2023
ช่วงที่2 “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ช่วงที่2 “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”
และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567

11/01/2023
“เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ช่วงที่1 “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”
และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567

10/01/2023

สวัสดีปีใหม่ชาว R2R ทุกท่าน ห่างหายไปหนึ่งปีเต็มกับการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ในปีนี้เรากลับมาแล้ว!
📣โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
ขอเชิญนักวิจัย R2R เตรียมตัวให้พร้อมกับการส่งผลงานวิจัยของท่านเข้าประกวดผลงาน R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 🥳
📨ระยะเวลาเปิดรับผลงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

หมายเหตุ: รับผลงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน ประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2566 และโปสเตอร์ได้ที่ http://www.r2rthailand.org/news/detail/20353

รายละเอียดงานวิจัยที่ควรเตรียมไว้ก่อนส่งเข้าระบบ ท่านสามารถศึกษาได้จากลิงก์นี้หรือดูที่คอมเมนต์
https://drive.google.com/file/d/1opb2F_uoOnfgzDuZF00CsG9AmW8OYhJ6/view?usp=share_link

“ร้านยาชุมชน” อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ลดความแออัดใน รพ. เพิ่มการให้บริการสุขภาพเบื้องต้น ดูแลด้านยา ส่งต่อการพัฒนาระบบสุขภาพป...
06/01/2023

“ร้านยาชุมชน” อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ลดความแออัดใน รพ. เพิ่มการให้บริการสุขภาพเบื้องต้น ดูแลด้านยา ส่งต่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14201

04/01/2023

ผลงานใหม่ สวรส. เดือนธันวาคม 2565 ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. (https://kb.hsri.or.th) มีดังนี้
------------------------------------------
1. ผลกระทบและศักยภาพการปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มชาวเขาที่อาศัยอยู่พื้นที่ชนบทชายแดน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อ.รติภาคย์ ตามรภาค, ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล และ นายภาณุพงศ์ อุปละ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5772
------------------------------------------
2. การประเมินศักยภาพของระบบสุขภาพในความพร้อมรับมือการระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
อ.อนุสรณ์ อุดปล้อง, ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล และ น.ส.ฟาติมา ยีหมาด
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5773
------------------------------------------
3. การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา พื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร, ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล และ ผศ.สุนทรี สุรัตน์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5774
------------------------------------------
4. การพัฒนาต้นแบบชุมชนชาวเขาบริเวณตะเข็บชายแดนประเทศไทยและพม่า เพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการการระบาดโรค COVID-19
ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล, นายภาณุพงศ์ อุปละ และ น.ส.ฟาติมา ยีหมาด
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5775
------------------------------------------
5. การพัฒนาและผลิตต้นแบบสติกเกอร์ใส (COVID GUARD) ทางการแพทย์
ผศ.ดร.ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5778
------------------------------------------
6. การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของระบบการจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ดร.พรพจน์ ศรีดัน, ดร.นุชนาฏ หวนนากลาง และ ดร.อรอุมา ซองรัมย์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5777
------------------------------------------
7. การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของนวัตกรรมการสร้างงานเพื่อยกระดับความสามารถในการดูแลสุขภาวะของชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5776
------------------------------------------
8. การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข
รศ.ดร.ศิริอร สินธุ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5779
------------------------------------------
9. การศึกษาเชิงนโยบายใน 10 ปีข้างหน้าต่อการเข้าถึงการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอก 5
รศ.ดร.ลภัสรดา หนุ่มคำ, ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ อ.กันตาภัทร บุญวรรณ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5780
------------------------------------------
10. การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กประถมศึกษา และสุขภาวะของครอบครัว ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
ดร.นารีรัตน์ ผุดผ่อง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5781
------------------------------------------
11. การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์และความไม่ปลอดภัย ภายหลังการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5782
------------------------------------------
12. การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 ด้วยการฉีดเข้าในผิวหนัง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการวัคซีน
ผศ.ดร.พญ.สุวิมล นิยมในธรรม และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5783
------------------------------------------
13. การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5784
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

🌈 สวัสดีปีใหม่ 2566 🎊🎊สวรส. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยพลังกายและใจที่เข้มแข็ง คิดทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นส...
01/01/2023

🌈 สวัสดีปีใหม่ 2566 🎊🎊

สวรส. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยพลังกายและใจที่เข้มแข็ง คิดทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นสำเร็จ ปลอดภัยทุกสถานการณ์นะคะ 🎉🎉

วันที่ 23 ธ.ค. 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ส...
23/12/2022

วันที่ 23 ธ.ค. 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรด้วยเช่นกัน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมประกาศเจตน...
23/12/2022

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกันนี้ สวรส. ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผลคะแนนระดับ A (85.00-94.99) ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 13 หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2565 สวรส. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 92.85 ได้คะแนนระดับ A ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สวรส.-สรพ. จับมือวิจัยพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ พร้อมเคลื่อนร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่ มุ่งเป้าสร้างมาตรฐาน-ความปลอดภั...
19/12/2022

สวรส.-สรพ. จับมือวิจัยพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ พร้อมเคลื่อนร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่ มุ่งเป้าสร้างมาตรฐาน-ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14175

สวรส.ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมประชุม "เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" และการประกาศก...
19/12/2022

สวรส.ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมประชุม "เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" และการประกาศกรอบวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14162

วิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมแนวทางรับมือ “การแพ้อาหาร” โรคฮิตเด็กรุ่นใหม่ สู่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี...อ่านต่...
15/12/2022

วิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมแนวทางรับมือ “การแพ้อาหาร” โรคฮิตเด็กรุ่นใหม่ สู่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14153

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็น บอกเล่าปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนิน...
14/12/2022

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็น บอกเล่าปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานหลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อการพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

คลิกลิ้งค์ เพื่อตอบแบบสอบถาม https://hitapthailand.surveysparrow.com/s/---/tt-2C266Ugmypx2pDUXCFqFpf

#กระจายอำนาจด้านสุขภาพ #รพ.สต. #อบจ.

“รับยาที่ร้านยา” การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพ : สิ่งดีๆ ที่ต้องการการเริ่มต้น ที่ยังคงต้องพัฒนาด้วยงานวิจัย บนเ...
14/12/2022

“รับยาที่ร้านยา” การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพ : สิ่งดีๆ ที่ต้องการการเริ่มต้น ที่ยังคงต้องพัฒนาด้วยงานวิจัย บนเป้าหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการปฐมภูมิ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14150

06/12/2022
📌 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  จัดเวทีเสวนา "การขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉ...
06/12/2022

📌 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดเวทีเสวนา "การขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินของการแข่งขันกีฬาที่มีมวลชนในประเทศไทย"
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

และรับฟัง Live ได้ที่เพจสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ.1669 https://www.facebook.com/niem1669

ครม. เห็นชอบร่าง MOU สวรส. กับ กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรฯ เตรียมจับมือพัฒนาด้านวิจัย-บุคลากร-เทคโนโลยี-ระบบบริกา...
02/12/2022

ครม. เห็นชอบร่าง MOU สวรส. กับ กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรฯ เตรียมจับมือพัฒนาด้านวิจัย-บุคลากร-เทคโนโลยี-ระบบบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14140

ผลงานใหม่ สวรส. เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. (https://kb.hsri.or.th) มีดังนี้---------------------...
01/12/2022
ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลและการฟื้นฟูทางไกลจากที่บ้านต่อการทำงานของหัวใจและ

ผลงานใหม่ สวรส. เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. (https://kb.hsri.or.th) มีดังนี้
------------------------------------------
1. ทะเบียนประสาทหูเทียมในประเทศไทย ระยะที่ 3
รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5757
------------------------------------------
2. การศึกษาขั้นสูงของลักษณะที่แสดงออกทางคลินิกและลักษณะทางพันธุกรรมในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงทางพันธุกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5761
------------------------------------------
3. การพัฒนาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการของกองทุนประกันสุขภาพในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายปรุฬห์ รุจนธำรง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5766
------------------------------------------
4. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลและการฟื้นฟูทางไกลจากที่บ้านต่อการทำงานของหัวใจและปอด ในผู้ป่วยโรคโควิด 19
ดร.คมกริบ หลงละเลิง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5759
------------------------------------------
5. คู่มือสำหรับนักกายภาพบำบัด การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในระยะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ดร.คมกริบ หลงละเลิง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5760
------------------------------------------
6. การศึกษาสถานการณ์และพัฒนาระบบเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการรายบุคคลด้วยสาธารณสุขทางไกล (ระยะที่ 1)
นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, น.ส.อภิญชาพัชญ์ กองเกิด และ น.ส.วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5758
------------------------------------------
7. ถอดบทเรียนรูปแบบการดูแลทางไกลด้วยระบบแยกกักตัวที่บ้านในมุมของกำลังคนด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 12
นางวรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5762
------------------------------------------
8. การศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันและอณูพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ในประเทศไทย
รศ.นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5764
------------------------------------------
9. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) ที่เกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5765
------------------------------------------
10. กลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5763
------------------------------------------
11. การศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมในอาสาสมัครผู้ป่วยโรคอ้วนชาวไทย เพื่อพัฒนาคะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรมสำหรับประเมินความรุนแรงทางคลินิก และการตอบสนองต่อการรักษาอย่างจำเพาะบุคคล
ดร.ชาติชาย ไชยชนะ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5767
------------------------------------------
12. การถอดบทเรียนการบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาลและสมรรถนะของพยาบาลเพื่อตอบสนองภาวะวิกฤตโควิด-19 ในระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
ดร.จรูญศรี มีหนองหว้า และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5768
------------------------------------------
13. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาล และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล, รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5770
------------------------------------------
14. การประเมินผลระบบบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ดร.ภก.สุรศักดิ์ สุนทร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5769
------------------------------------------
15. การศึกษาแบคทีเรียและโปรตีโอมน้ำลายที่จำเพาะกับโรคปริทันต์ในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรมภูมิคุ้มกันหายาก (ปี 2564)
รศ.ทพญ.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5771
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ระดมนักวิชาการนานาชาติเสนอวิจัย-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขในภูม...
30/11/2022

สวรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ระดมนักวิชาการนานาชาติเสนอวิจัย-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14137

สวรส. เผยผลวิจัยต่างประเทศ พิสูจน์พบประสิทธิภาพกัญชากับการใช้ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา-การเข้าถึง-และคุณภาพชีวิตผู้ป่วย....
30/11/2022

สวรส. เผยผลวิจัยต่างประเทศ พิสูจน์พบประสิทธิภาพกัญชากับการใช้ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา-การเข้าถึง-และคุณภาพชีวิตผู้ป่วย...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14136

📌 17 พ.ย. 2565 เวลา 19.35 น. เชิญชวนติดตามฟังคลื่นความคิด FM 96.5 รายการเวทีความคิด 📍สัมภาษณ์สด พญ.มานิตา พรรณวดี รองผู้...
20/11/2022

📌 17 พ.ย. 2565 เวลา 19.35 น. เชิญชวนติดตามฟังคลื่นความคิด FM 96.5 รายการเวทีความคิด

📍สัมภาษณ์สด พญ.มานิตา พรรณวดี รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น อีกก้าวของ “หมอพร้อม” ด้วยวิจัยพัฒนา เพื่อคนไทยเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ “ง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย”

📍ซึ่งเป็นสาระสำคัญจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) "โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9"

📌 คลิกฟังได้ที่ https://thinkingradio.mcot.net/live

Animation สูงวัยอยู่สบาย ตอน เทคโนโลยีชุมชนช่วยคนสูงวัย โดย เครือข่ายภาคี สวรส. ข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธาร...
11/11/2022
Animation จากงานวิจัย สวรส. "สูงวัยอยู่สบาย ตอน เทคโนโลยีชุมชนช่วยคนสูงวัย"

Animation สูงวัยอยู่สบาย ตอน เทคโนโลยีชุมชนช่วยคนสูงวัย โดย เครือข่ายภาคี สวรส.

ข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) "โครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินงานระบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ"

ร่วมติดตามสาระดีๆ จากงานวิจัยระบบสุขภาพ ได้ที่ www.hsri.or.th , www.facebook.com/hsrithailand , https://www.youtube.com/user/hsrithailand

https://www.youtube.com/watch?v=hxN_Ml9eegE

Animation สูงวัยอยู่สบาย ตอน เทคโนโลยีชุมชนช่วยคนสูงวัยโดย เครือข่ายภาคี สวรส. ข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัย.....

วิจัยต่อยอด “หมอพร้อม” สู่แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ประชาชน-รพ. เข้าถึง-เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ลดการเดินทาง-ค...
09/11/2022

วิจัยต่อยอด “หมอพร้อม” สู่แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ประชาชน-รพ. เข้าถึง-เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ลดการเดินทาง-ค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14121

Infographic : "ยีน BRCA1 และ BRCA2 คืออะไร ? เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม อย่างไร ?"ติดตาม Infographic อื่นๆ ได้ที่ >>https...
08/11/2022

Infographic : "ยีน BRCA1 และ BRCA2 คืออะไร ? เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม อย่างไร ?"

ติดตาม Infographic อื่นๆ ได้ที่ >>https://bit.ly/3Ux8EFQ

ตรวจยีนมะเร็งเต้านม บริการการแพทย์แม่นยำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย สปสช. จัดทำแนวทาง-เตรียมพร้อมจัดระบบบริการใ...
07/11/2022

ตรวจยีนมะเร็งเต้านม บริการการแพทย์แม่นยำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
สปสช. จัดทำแนวทาง-เตรียมพร้อมจัดระบบบริการในเขตพื้นที่ เริ่มแล้วปีงบ 2566...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14114

หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชน จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของต...
07/11/2022
หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนสำหรับประชาชน

หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชน จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบฯ จาก โครงการวิจัยที่สนับสนุนทุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข "โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9"

ร่วมติดตามสาระดีๆ จากงานวิจัยระบบสุขภาพ ได้ที่ www.hsri.or.th , www.facebook.com/hsrithailand

https://www.youtube.com/watch?v=PMBN04fvr2s

หมอพร้อม DID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอ.....

หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชน จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของต...
07/11/2022
หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนสำหรับประชาชน

หมอพร้อม Digital ID (DID) ขั้นตอนพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชน จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบฯ จาก โครงการวิจัยที่สนับสนุนทุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข "โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9"

ร่วมติดตามสาระดีๆ จากงานวิจัยระบบสุขภาพ ได้ที่ www.hsri.or.th , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

https://www.youtube.com/watch?v=PMBN04fvr2s

หมอพร้อม DID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอ.....

แนะนำหมอพร้อม Digital ID (DID) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตน...
07/11/2022
แนะนำหมอพร้อม Digital ID (DID)

แนะนำหมอพร้อม Digital ID (DID) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบฯ จาก โครงการวิจัยที่สนับสนุนทุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข "โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9"

ร่วมติดตามสาระดีๆ จากงานวิจัยระบบสุขภาพ ได้ที่ www.hsri.or.th , www.facebook.com/hsrithailand

https://www.youtube.com/watch?v=NJUGyxDVPhM&t=5s

หมอพร้อม DID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด จากหมอพร้อม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอ.....

07/11/2022

หนึ่งการวิจัยต้นแบบ...สู่มาตรฐานกาววิจัยในมนุษย์ต่อสถานการณ์วิกฤติ ทางเลือก ทางรอด กับการวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต่อช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19)

วีดิทัศน์ “ต้นแบบ/มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์” (กรณีศึกษาการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19) ที่มีประสิทธิภาพ บนความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร

โดยการวิจัยครั้งนี้ดำเนินตามหลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) และบทบาทสำคัญบนมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย

ถึงปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ตลอดเวลา ขณะที่การวิจัยพัฒนายังคงต้องมีอย่างต่อเนื่อง
โดยการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างมาตรฐานการวิจัยในคนให้เกิดขึ้น พร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัครไปพร้อมกัน นับว่าเป็นการยกระดับการวิจัยพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่ง รวมทั้งผลการวิจัยจะนำไปสู่การตอบคำถามสำคัญของสังคมกับการใช้ยาสมุนไพร และพัฒนาระบบสุขภาพในสถานการณ์การระบาดไปพร้อมกัน

อีกหนึ่งโครงการวิจัยจากการสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ร่วมติดตามสาระดีๆ จากงานวิจัยระบบสุขภาพ ได้ที่ www.hsri.or.th , www.facebook.com/hsrithailand

#โควิด-19 #ฟ้าทะลายโจร #สวรส. #สถาบันวิจับระบบสาธารณสุข

2 พ.ย.2565 เวลา 20.30 น. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เชิญชวนติดตามฟังคลื่นความคิด FM 96.5 รายการเวทีความคิด สัมภาษณ...
02/11/2022

2 พ.ย.2565 เวลา 20.30 น. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เชิญชวนติดตามฟังคลื่นความคิด FM 96.5 รายการเวทีความคิด

สัมภาษณ์สด นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ประเด็น “ผู้ป่วยจิตเวช กับลักษณะต้องห้ามในการทำงาน” ผลบวก-ลบ ที่ต้องการการตีความ บนหลักความเสมอภาค-และดำเนินการด้วยองค์ความรู้เชิงประจักษ์

ซึ่งเป็นสาระสำคัญจากเวทีเสวนา “ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เพิ่มความเป็นธรรม กับประเด็นสุขภาพจิต จิตเวชและจิตสังคม” ที่จัดโดย สวรส.

คลิกฟังได้ที่ https://thinkingradio.mcot.net/live

“ผู้ป่วยจิตเวช กับลักษณะต้องห้ามในการทำงาน” ผลบวก-ลบ ที่ต้องการการตีความ บนหลักความเสมอภาค และดำเนินการด้วยองค์ความรู้เช...
01/11/2022

“ผู้ป่วยจิตเวช กับลักษณะต้องห้ามในการทำงาน” ผลบวก-ลบ ที่ต้องการการตีความ บนหลักความเสมอภาค และดำเนินการด้วยองค์ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14102

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส. ประจำเดือนตุลาคม 2565สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อัน...
01/11/2022
New user registration

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส. ประจำเดือนตุลาคม 2565
สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563
วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ และ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5425
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการภาวะวิกฤต หลังการระบาดของโรคโควิด-19
สุรศักดิ์ สุนทร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5721
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
การศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5346
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
การถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5427
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ในประเทศไทย
จิราพร ลิ้มปานานนท์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5461
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
คู่มือการชะลอไตเสื่อม
ปัฐยาวัชร ปรากฎผล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5559
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
ปกรัฐ หังสสูต และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5703
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 31 ครั้ง มี 2 รายการ ได้แก่
8.1 การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
8.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะหลังวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 5 และ 6
สุรศักดิ์ สุนทร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5720
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
COVID-19 Research Policy Brief รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5606
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานใหม่ สวรส. เดือนตุลาคม 2565ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. (https://kb.hsri.or.th) มีจำนวน 9 รายการ ดังนี้----------...
01/11/2022
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยภ

ผลงานใหม่ สวรส. เดือนตุลาคม 2565
ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. (https://kb.hsri.or.th) มีจำนวน 9 รายการ ดังนี้
------------------------------------------
1. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการทำ Managed Entry Agreement (MEA)
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ และ ปิยพัทธ์ โอวาท
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5756
------------------------------------------
2. ผลระยะยาวของการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เมื่อแรกเกิด และวัคซีนรวมที่มีวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ด้วย ในเด็กอายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน ศึกษาในเด็กอายุ 4 และ 5 ปี และการศึกษาระดับภูมิต้านทานและการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี หลังให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เมื่อแรกเกิด และวัคซีนรวม DTPw-HiB-HB+OPV ที่ 2, 4, 6 เดือน ในแผนการให้วัคซีนแห่งชาติ
ยง ภู่วรวรรณ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5751
------------------------------------------
3. การถอดบทเรียนการดำเนินนโยบายคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย
ฑิณกร โนรี, ชลิดา พลอยประดับ และวิชาวี พลอยส่งศรี
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5748
------------------------------------------
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5749
------------------------------------------
5. รายงานประจำปี 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5750
------------------------------------------
6. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะพาหะธาลัสซีเมียในคู่สามีภรรยาในประเทศไทย
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5752
------------------------------------------
7. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติในครรภ์ก่อนคลอดในประเทศไทย
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5753
------------------------------------------
8. การศึกษาหารหัสพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการติดกัญชาในกลุ่มประชากรไทย
พีรนิธ กันตะบุตร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5754
------------------------------------------
9. การศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการกระจายแพทย์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลในชนบท
กฤษดา แสวงดี และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5755
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620279701

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าไม่มีการลงมือปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม (No Actions) ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาทำวิจัยเชิงพร่ำพรรณาอย่างนี้ไปกี่ฉบับแล้ว ซึ่งก็เหมือนได้เพียงแค่พูดเสนอไปอย่างเดียวเรื่อยเปื่อย (Talk Only) เท่านั้นแหละ https://bit.ly/3qrshSu
https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13516

ถึงเวลาต้องปฏิรูป ในบ้านเราให้เป็น หรือ #ห้องฉุกเฉิน จริงๆ อย่างในนานาอารยประเทศ แทนที่จะเป็น หรือ #ห้องจิปาถะ อย่างจริงจังได้หรือยัง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ควรเลิกสนับสนุนงานวิจัยเชิงสำรวจเช่นนี้ และหันมาสนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการปฏิรูปแผนกฉุกเฉินอย่างจริงจังได้แล้วนะครับ
"บริษัท Home Automation" ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ไว้วางใจเลือก "UV Care254 Airflow" ให้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเพื่อสร้างคุณภาพและลดความเสี่ยงในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
.
✅ หากคุณสนใจ "UV Care254 Airflow" หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ “Home Automation” ได้เลย❗️

📥 Inbox : https://m.me/HomeAutomation.co.th
🖥 Website : www.homeautomation.co.th
📲 LineOA : https://lin.ee/qPN72Hv
📱 Tel. 02-050-7536
✉️ E-mail : [email protected]
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"..เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น...สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้..
สอบถาม idline: weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก

พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์

#แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ
🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ
🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต.
สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ
https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น”
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น
อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท
โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018
หรือ
โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส กองบริหารระบบบริการสุขภาพจ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health FDA Thai oryornoi fdapeople กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท