สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์กรจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)
(9)

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2021
FM 96.5 | เวทีความคิด | ทำความเข้าใจ CPTPP | (06-05-64)

ขอเชิญรับฟังการให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ อสมท. (MCOT) FM 96.5 MHz ในรายการเวทีความคิด
.
เรื่อง : “พลาสมา” อีกหนึ่งทางเลือกของประเทศ–อีกหนึ่งทางรอดของผู้ป่วยโควิด-19 จากโครงการวิจัยศึกษา Neutralizing Antibody และ การผลิตพลาสมาผู้ที่ฟื้นจากโรคโควิด-19 และ Hyperimmune Globulin (IM)
.
โดย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ นักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สังกัดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วิจัยแนะนำ...โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย ก...
05/05/2021

วิจัยแนะนำ...
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน
วัฒนา พันธุ์พืช และคณะ

ผลสรุปจากโครงการ
กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในด้านความรู้ทั่วไปของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุให้เกิดโรค COVID-19 โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 บท ได้แก่

บทที่ 1 ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งด้านอนุกรมวิธาน โครงสร้างของเชื้อไวรัส โครงสร้างของจีโนม โปรตีนสำคัญของไวรัส วงจรชีวิตของเชื้อไวรัสและวิวัฒนาการของไวรัส

บทที่ 2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยชุดตรวจแบบต่างๆ ผู้วิจัยได้แจกแจงประเด็นสำคัญของชุดตรวจแบบต่างๆ ข้อจำกัดการใช้งานชุดตรวจวินิจฉัยและการแปลผล

บทที่ 3 การพัฒนายาต้านไวรัส SARS-CoV-2 ทั้ง 5 กลุ่มที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งแบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อาร์เอ็นเอดีเพนเด้นท์อาร์เอ็นเอพอลิเมอร์เรส (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) แบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์โปรติเอส (protease inhibitor) แบบให้ฤทธิ์ต้านการหลอมรวมกันระหว่าง envelope ของไวรัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเจ้าบ้าน (host) แบบให้ฤทธิ์ต้านการจับกันระหว่างไวรัสและตัวรับบินผิวเซลล์เจ้าบ้าน และแบบให้ฤทธิ์ยับยั้งกระตุ้นการจับของอินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6 receptor)

บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส SARS-CoV-2 กับโฮสต์และการป้องกันโรค โดยเนื้อหาหลักของบทนี้จะเน้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

บทที่ 5 ประเด็นและความเห็นของนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรค COVID-19 ในช่วงเวลาที่มีการระบาด

ดาวน์โหลดฟรี https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/13186
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วิจัยแนะนำ...
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน
วัฒนา พันธุ์พืช และคณะ

ผลสรุปจากโครงการ
กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในด้านความรู้ทั่วไปของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุให้เกิดโรค COVID-19 โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 บท ได้แก่

บทที่ 1 ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งด้านอนุกรมวิธาน โครงสร้างของเชื้อไวรัส โครงสร้างของจีโนม โปรตีนสำคัญของไวรัส วงจรชีวิตของเชื้อไวรัสและวิวัฒนาการของไวรัส

บทที่ 2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยชุดตรวจแบบต่างๆ ผู้วิจัยได้แจกแจงประเด็นสำคัญของชุดตรวจแบบต่างๆ ข้อจำกัดการใช้งานชุดตรวจวินิจฉัยและการแปลผล

บทที่ 3 การพัฒนายาต้านไวรัส SARS-CoV-2 ทั้ง 5 กลุ่มที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งแบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อาร์เอ็นเอดีเพนเด้นท์อาร์เอ็นเอพอลิเมอร์เรส (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) แบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์โปรติเอส (protease inhibitor) แบบให้ฤทธิ์ต้านการหลอมรวมกันระหว่าง envelope ของไวรัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเจ้าบ้าน (host) แบบให้ฤทธิ์ต้านการจับกันระหว่างไวรัสและตัวรับบินผิวเซลล์เจ้าบ้าน และแบบให้ฤทธิ์ยับยั้งกระตุ้นการจับของอินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6 receptor)

บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส SARS-CoV-2 กับโฮสต์และการป้องกันโรค โดยเนื้อหาหลักของบทนี้จะเน้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

บทที่ 5 ประเด็นและความเห็นของนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรค COVID-19 ในช่วงเวลาที่มีการระบาด

ดาวน์โหลดฟรี https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/13186
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ...
03/05/2021
New user registration

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.
สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนเมษายน 2564
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะทำงานพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5320
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย 2563
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย
วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, นริสา ตัณฑัยย์ และ ศตนันทน์ มณีอ่อน
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5325
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5330
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 28 ครั้ง มี 2 รายการ
7.1 การสังเคราะห์มาตรการและนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5273
7.2 การศึกษาวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2558
พิศพรรณ วีระยิ่งยง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4639
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 26 ครั้ง มี 2 รายการ
8.1 การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
8.2 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4850
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งานวิจัยใหม่ สวรส.ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนเมษายน 2564--------------------------------------...
03/05/2021
New user registration

งานวิจัยใหม่ สวรส.
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนเมษายน 2564
------------------------------------------
1. โปรแกรมนำร่องเพื่อการคัดกรองและพัฒนาการดูแลเด็กเชิงบวกสำหรับครูและผู้ปกครอง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและความสำเร็จทางการเรียนในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
รัศมี สังข์ทอง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5343
------------------------------------------
2. การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5344
------------------------------------------
3. การประกันสุขภาพและความล่าช้าในการเข้าถึงและรับการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย
ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5345
------------------------------------------
4. การศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5346
------------------------------------------
5. การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5347
------------------------------------------
6. การวิจัยประเมินผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ระยะที่ 1
บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5348
------------------------------------------
7. การพัฒนาแบบจำลองปอดโดยแบบจำลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการพัฒนายาในการรักษาโรค COVID-19
เขตต์ ศรีประทักษ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5349
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. ชงผลวิจัย “แบบจำลองสถานการณ์” ทางออกวิกฤตโควิด-19 เสนอรัฐแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันวงจรอุบาทว์ “คนติดเพิ่ม-เตีย...
03/05/2021

สวรส. ชงผลวิจัย “แบบจำลองสถานการณ์” ทางออกวิกฤตโควิด-19 เสนอรัฐแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันวงจรอุบาทว์ “คนติดเพิ่ม-เตียงเต็ม-รอนาน-หมอขาด-อาการหนัก/ตาย” พร้อมสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาการระบาด ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/1317

#แบบจำลองสถานการณ์โควิด #วิจัยเชิงระบบ #สวรส.

สวรส. ชงผลวิจัย “แบบจำลองสถานการณ์” ทางออกวิกฤตโควิด-19 เสนอรัฐแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันวงจรอุบาทว์ “คนติดเพิ่ม-เตียงเต็ม-รอนาน-หมอขาด-อาการหนัก/ตาย” พร้อมสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาการระบาด ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/1317

#แบบจำลองสถานการณ์โควิด #วิจัยเชิงระบบ #สวรส.

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ถึงการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19  เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ด้านระ...
27/04/2021
แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19 | FM 92.5 MHz | เล่าสู่กันฟัง | 27 เม.ย.64

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ ถึงการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19 เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ด้านระบาดวิทยา สู่ทางเลือกเชิงนโยบาย จากงานวิจัยโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปรับตัวหลังวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทยฯ ติดตามได้ทาง...https://www.youtube.com/watch?v=8Zzs7KWy28w

ประเด็น : แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดโควิด-19 เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ด้านระบาดวิทยา สู่ทางเลือกเ....

วิจัย สวรส. ชี้ “รับยาที่ร้านยา” ช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ-ลดเวลารอรับยา-ลดแออัดใน รพ.- เภสัชพร้อมให้บริการในสถานการณ์โควิดระ...
23/04/2021

วิจัย สวรส. ชี้ “รับยาที่ร้านยา” ช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ-ลดเวลารอรับยา-ลดแออัดใน รพ.- เภสัชพร้อมให้บริการในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13167

วิจัย สวรส. ชี้ “รับยาที่ร้านยา” ช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อ-ลดเวลารอรับยา-ลดแออัดใน รพ.- เภสัชพร้อมให้บริการในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13167

รัฐบาลตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีน : เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมดึงภาคเอกชนร่วมจัดหาวัคซีนคุณภาพดี-ทันสถานการณ์-พร้อมกระจา...
23/04/2021

รัฐบาลตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีน : เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมดึงภาคเอกชนร่วมจัดหาวัคซีนคุณภาพดี-ทันสถานการณ์-พร้อมกระจายให้ครอบคลุมป้องกันคนไทยจากโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13163

#วัคซีนโควิด

รัฐบาลตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีน : เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมดึงภาคเอกชนร่วมจัดหาวัคซีนคุณภาพดี-ทันสถานการณ์-พร้อมกระจายให้ครอบคลุมป้องกันคนไทยจากโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13163

#วัคซีนโควิด

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ...
01/04/2021
New user registration

Top 10 ดาวน์โหลดงานวิจัย สวรส.
สถิติการดาวน์โหลดผลงานวิชาการของสวรส. ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมีนาคม 2564
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
นนทสรวง กลีบผึ้ง และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5312
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 46 ครั้ง มี 2 รายการ
4.1 การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
4.2 การพัฒนานโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบรับวิกฤติโรคระบาด: กรณีศึกษาไวรัสโควิด-19
ชลนภา อนุกูล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5311
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ วาสินี วิเศษฤทธิ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5280
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือส่งเสริมการเดินทางรับบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยในชุมชนเมือง รอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5313
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4850
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 20 ครั้ง มี 2 รายการ
10.1 การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4650
10.2 ทางเลือกของการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5314
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งานวิจัยใหม่ สวรส.ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนมีนาคม 2564--------------------------------------...
01/04/2021
New user registration

งานวิจัยใหม่ สวรส.
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนมีนาคม 2564
------------------------------------------
1. การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย
วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, นริสา ตัณฑัยย์ และ ศตนันทน์ มณีอ่อน
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5325
------------------------------------------
2. การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา Anti-Parkinson (Rasagiline และ Apomorphine) ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันระยะรุนแรงในประเทศไทย
เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี และ อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5327
------------------------------------------
3. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของยา Posaconazole ในการป้องกันการติดเชื้อราชนิดลุกลามในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย
น้ำฝน ศรีบัณฑิต และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5326
------------------------------------------
4. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา posaconazole ในการรักษา invasive mucormycosis ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองและไม่ทนต่อยา amphotericin B
ณัฏฐิญา ค้าผล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5329
------------------------------------------
5. ประสิทธิภาพของควอลัมเซนซิงโมเลกุลจากเชื้อราเพื่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคติดเชื้อรากลุ่ม Scedosporium spp. ที่พบบ่อยในประเทศไทย (ปีที่ 1)
ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร และ สุเมธ อำภาวงษ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5315
------------------------------------------
6. เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย
ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5319
------------------------------------------
7. ระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติในการประเมิน ติดตาม ป้องกัน และแสดงแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำในระหว่างการให้ยาหรือสารน้ำชนิดยานอร์ริพิเอฟฟรินจากภาพถ่ายผิวหนังโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5317
------------------------------------------
8. การวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6
นุชนาฎ รักษี และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5316
------------------------------------------
9. การพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 3
ทรงยศ พิลาสันต์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5318
------------------------------------------
10. คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะทำงานพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5320
------------------------------------------
11. Guideline for Health Technology Assessment in Thailand Updated Edition: 2019
Guideline Development Working Group
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5320
------------------------------------------
12. การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และเด็กพิเศษแบบองค์รวมไร้รอยต่อ: ระยะที่ 2
เพ็ญแข ลาภยิ่ง
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5322
------------------------------------------
13. การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านงบประมาณของการใช้ยาสูตร sofosbuvir/velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย
ทรงยศ พิลาสันต์, พัทธรา ลีฬหวรงค์ และ ดิศรณ์ กุลโภคิน
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5321
------------------------------------------
14. ต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี
รสวันต์ อารีมิตร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5323
------------------------------------------
15. การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเพื่อการจัดบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบปฐมภูมิในประเทศไทย
ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5324
------------------------------------------
16. การจัดหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไทย
วีระ หวังสัจจะโชค, นพพล ผลอำนวย และ รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5328
------------------------------------------
17. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5330
------------------------------------------
18. การศึกษาความไว ความจำเพาะ และความถูกต้อง ของการใช้ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธีขยายสารพันธุกรรม (Real-time PCR) ในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยที่ทำหัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฉุกเฉิน และบุคลากรทางการแพทย์
อมรินทร์ นาควิเชียร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5331
------------------------------------------
19. การศึกษาคุณสมบัติการลดการเพิ่มจำนวนไวรัสของเซลล์ที่ติดเชื้อ และคุณสมบัติการเกิด cross-reactivity และลักษณะเอพิโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ที่เฉพาะต่อโปรตีน NS1 ของเชื้อเดงกี่ไวรัส (ปีที่ 2)
ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล, พงศ์ราม รามสูต และ รจนวรรณ สุทธิโชติ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5332
------------------------------------------
20. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 (Vol.15 No.1)
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5341
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97,รถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628329202

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

งานวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ ดาวน์โหลดได้ที่ http://kb.hsri.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติศาสตร์และผลงานที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ปี 2535 ถึง 2541

การทำงานระยะแรกเน้นที่การวิจัยสร้างความรู้ใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในมิติต่างๆ 2541 เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ระยะที่ 2 ปี 2542 ถึง 2547

สวรส.เน้นหนักสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิรูประบบสุขภาพในทุกระดับ นำมาสู่การประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นกลไกนโยบายใหม่ในระบบสุขภาพไทย รวมทั้ง นำมาซึ่งสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 2542 ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Improvement and Accreditation) 2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 2544 เกิด สสส. จากงานวิจัยพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2544 ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเริ่มนำร่อง1 แห่ง ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2544 พัฒนาระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นครั้งแรก 2545 มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685