สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์กรจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)
(9)

เปิดเหมือนปกติ

หนังสือแนะนำ..ดาวน์โหลดฟรี!.** สำหรับท่านที่ดาวน์โหลด Full Text ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ เนื...
22/02/2021

หนังสือแนะนำ..ดาวน์โหลดฟรี!
.
** สำหรับท่านที่ดาวน์โหลด Full Text ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ **
.
เรื่อง ระบบยาของประเทศไทย 2563 (Thai Drug System 2020)
ผู้จัดทำ คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
.
หนังสือ “ระบบยาของประเทศไทย 2563” หรือ “Thai Drug System 2020” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 ภายหลังจากเล่มที่ 1 ที่ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และเล่มที่ 2 ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื้อหาภายในเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 บท ได้แก่ บทที่ 1 นโยบายแห่งชาติด้านยา บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับยา บทที่ 3 การคัดเลือกยา บทที่ 4 การจัดหาและการกระจายยา บทที่ 5 การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา บทที่ 6 การใช้ยา บทที่ 7 ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร บทที่ 8 ยาชีววัตถุ บทที่ 9 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยา บทที่ 10 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน บทที่ 11 กำลังคนด้านสุขภาพในระบบยา บทที่ 12 ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศกับระบบยา บทที่ 13 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา บทที่ 14 ระบบยาภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย : ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนา ทั้งนี้ หากมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้อย่างถูกต้อง. และหากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้โปรดแจ้งต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/12714
--------------------------------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 8กุมภาพันธ์-15มีนาคม รายละเอียดกรอบวิจัย...https://www.hsri.or.th/researcher/f...
04/02/2021

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 8กุมภาพันธ์-15มีนาคม รายละเอียดกรอบวิจัย...https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/12979

วิจัยแนะนำ : สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทร...
03/02/2021

วิจัยแนะนำ : สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/13024
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

01/02/2021

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมกราคม 2564
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ข้อตกลง 63-046
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ วาสินี วิเศษฤทธิ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5280
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ข้อตกลง -
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ข้อตกลง 61-085
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ข้อตกลง 63-090
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ข้อตกลง 63-055
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ข้อตกลง 60-095
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ข้อตกลง 62-060
การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขธัญพร ชื่นกลิ่น และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5263
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 25 ครั้ง มี 2 รายการ คือ
8.1 ข้อตกลง 63-062
การสังเคราะห์มาตรการและนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5273
8.2 ข้อตกลง 56-028
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ และ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4305
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ข้อตกลง 57-054
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ข้อตกลง 61-028
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย
ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, ปรัชญา แก้วแก่น และ ปริญญา เรืองทิพย์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5199
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หนังสือแนะนำ : สู้โควิดแบบไทยๆ โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์หนังสือ "สู้โควิดแบบไทยๆ" ได้รวบรวมองค์ความรู้และบทคว...
19/01/2021

หนังสือแนะนำ : สู้โควิดแบบไทยๆ โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หนังสือ "สู้โควิดแบบไทยๆ" ได้รวบรวมองค์ความรู้และบทความ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ถ่ายทอดการดำเนินงานของประเทศไทยในการจัดการกับโรค covid-19 ตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาด โดยนำเสนอประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลวิชาการ สถิติ และประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ ที่ผ่านมา สอดแทรกด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินงานจัดการกับโรคระบาดของประเทศไทยประสบความสำเร็จ
--------------------------------------------------------------------
จัดทำและเผยแพร่โดย
มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
---------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดฟรี
https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13008

หนังสือแนะนำ : ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมทั้งในและต...
14/01/2021

หนังสือแนะนำ : ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)
หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในเนื้อหากล่าวถึง
- ประวัติการพัฒนาประสาทหูเทียม
- รุ่นของประสาทหูเทียมในปัจจุบัน
- สถานะผู้ป่วยฝังประสาทหูเทียมในประเทศไทย
- การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
- วิธีการผ่าตัด
- การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

ดาวน์โหลดฟรี...
https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/13003
----------------------------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ Sandbox 4 เขตสุขภาพนำร่อง หวังเกิดกลไกบูรณาการบริหารระบบสุขภาพ หนุน...
06/01/2021

คณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ Sandbox 4 เขตสุขภาพนำร่อง หวังเกิดกลไกบูรณาการบริหารระบบสุขภาพ หนุนการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาชน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12985

วิจัยชี้ 3 ทางเลือก แก้ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่น มุ่งลดผลกระทบ พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพปฐมภูมิ กทม. ...อ่านต่อ http...
06/01/2021

วิจัยชี้ 3 ทางเลือก แก้ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่น มุ่งลดผลกระทบ พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพปฐมภูมิ กทม. ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12983

งานวิจัยแนะนำ : การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตhttps://www.h...
05/01/2021

งานวิจัยแนะนำ : การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/12975
---------------------------------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2563----------------------------------------...
04/01/2021
New user registration

ผลงานวิชาการของสวรส. ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2563
------------------------------------------
อันดับ 1 ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ข้อตกลง -
ระบบยาของประเทศไทย 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
------------------------------------------
อันดับ 2 ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ข้อตกลง 63-090
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
------------------------------------------
อันดับ 3 ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ข้อตกลง 63-046
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ วาสินี วิเศษฤทธิ์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5280
------------------------------------------
อันดับ 4 ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ข้อตกลง 61-085
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5216
------------------------------------------
อันดับ 5 ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ข้อตกลง 63-051
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
------------------------------------------
อันดับ 6 ดาวน์โหลด 32 ครั้ง มี 2 รายการ คือ
6.1 ข้อตกลง 63-055
การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
6.2 ข้อตกลง 63-062
การสังเคราะห์มาตรการและนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5273
------------------------------------------
อันดับ 7 ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ข้อตกลง 57-054
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
วิชัย เอกพลากร และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
------------------------------------------
อันดับ 8 ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ข้อตกลง 62-061
คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
------------------------------------------
อันดับ 9 ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ข้อตกลง 60-095
การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1)
วิมล โรมา และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4926
------------------------------------------
อันดับ 10 ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ข้อตกลง 56-028
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ และ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4305
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

30/12/2020
ทุกคนทำได้ !!

เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ :

เพราะวิธีสกัดกั้นการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือ...
- การสวมใส่หน้ากากอนามัย
- การล้างมือบ่อยๆ
- การรักษาระยะห่างเกิน 2 เมตร
- การหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท
- การกินร้อน การใช้ช้อนส่วนตัว

วิธีการเหล่านี้จะ "ป้องกันตัวเอง" จากการรับเชื้อจากผู้อื่น
และ "ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ" จากตัวเราให้กับผู้อื่น

ที่สำคัญที่สุด "ทุกคนทำได้"
-------------
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-------------
ที่มา : สปอตรณรงค์ชุด CO-WITH กัก(ด้วย)กัน
https://www.youtube.com/watch?v=_22s6BfchEk

30/12/2020
สปอตรณรงค์ ชุด CO-WITH กัก(ด้วย)กัน

สปอตรณรงค์ ชุด CO-WITH กัก(ด้วย)กัน

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวรส. ร่วมกับเครือข่ายภาคี จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวและคนใกล้ชิด เพื่อคนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด

ทั้งนี้ หากพบว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครการวิจัยทางคลินิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”: การวิจัยครั้งสำคัญของ สวรส. ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-754-5573 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านท้ายของคลิปนี้

“อีกหนึ่งโอกาสของการทำประโยชน์ครั้งสำคัญ ร่วมช่วยให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโควิด-19”

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนธันวาคม 2563------------------------------------------1. ข้อตกลง 62...
30/12/2020
New user registration

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล สวรส. ประจำเดือนธันวาคม 2563
------------------------------------------
1. ข้อตกลง 62-026
ระบบเกมโลกเสมือนจริงสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จักรกริช กล้าผจญ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5281
------------------------------------------
2. ข้อตกลง 62-102 มี 2 ผลงาน
2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะที่ดีของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีในสวนส้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
พนิดา จงสุขสมสกุล และ ศตพรรษ โตอินทร์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5276
2.2 คู่มือเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ส้ม GAP ปี 2565
พนิดา จงสุขสมสกุล และ ศตพรรษ โตอินทร์
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5274
------------------------------------------
3. ข้อตกลง 62-105 มี 2 ผลงาน
3.1 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
สาธินี ศิริวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5277
3.2 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สาธินี ศิริวัฒน์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5278
------------------------------------------
4. ข้อตกลง 63-090
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275
------------------------------------------
5. ข้อตกลง 63-046
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5280
------------------------------------------
6. ข้อตกลง 62-062
แนวทางปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไต (ปีที่ 3)
กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5282
------------------------------------------
7. ข้อตกลง 62-031
การรักษาภาวะขาขาดเลือดขั้นวิกฤติจากโรคเบาหวานโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด ระยะที่ 1 (ปีที่ 1)
ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์, ณัฐพล เครือคำหล่อ และ วรรณชัย ชินฉลองพร
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5284
------------------------------------------
8. ข้อตกลง 62-100
การพัฒนากฎหมายสาธารณสุขในการอภิบาลผู้ป่วยจากยาเสพติดในวัยรุ่น
อิงครัต ดลเจิม และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5285
------------------------------------------
9. ข้อตกลง 62-086
สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5286
------------------------------------------
10. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5283
------------------------------------------
11. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 (Vol.14 No.4)
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ
https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-journal/detail/12972
------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (Vol.14 No.4)https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-jo...
30/12/2020

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (Vol.14 No.4)
https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-journal/detail/12972
-------------------------------------------------------------------
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

25/12/2020
คนค้นฅน

ร่วมชม “เทคโน 4G : เพื่อนคู่ใจ อสม." ช่วยชีวิตจากโควิด-19 อีกหนึ่งผลงาน การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ สวรส.

“อสม.” นักรบเสื้อเทา ประชาชนจิตอาสาผู้ที่เสียสละและทุ่มเท
เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
มาร่วม ๆ ปี พวกเขาถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญ
ในการช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ผู้เป็นด่านหน้าลงพื้นที่สแกนโควิดครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย

และด้วยภาระงานที่หนักขึ้นของ อสม.ในช่วงสถานการณ์โควิด
ทางทีมนักวิจัยเครือข่าย สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข )
จึงได้ทำโครงการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมดักจับไวรัส
เพื่อช่วยในการคัดกรองและเฝ้าระวังโควิด -19 นั่นคือ
แอพพลิเคชั่น Epi Scan Covid19 โดยทดลองให้ อสม.
ใช้เป็น “เครื่องมือ” ช่วยทำงานในพื้นที่จริง ใน อ.เก้าเลี้ยว
และ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ซึ่งถึงแม้กระบวนการวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ
แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมนี้
ช่วยหนุนเสริมให้ภารกิจพิชิตโควิด-19 ของ อสม. นั้น
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตรงจุด และทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น

ติดตามเรื่องราวได้ในรายการคนค้นฅน
ตอน “เทคโน 4 G เพื่อนคู่ใจ อสม. ช่วยชีวิตจากโควิด-19”
ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
Official Web : http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97,รถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628329202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติศาสตร์และผลงานที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ปี 2535 ถึง 2541

การทำงานระยะแรกเน้นที่การวิจัยสร้างความรู้ใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในมิติต่างๆ 2541 เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ระยะที่ 2 ปี 2542 ถึง 2547

สวรส.เน้นหนักสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิรูประบบสุขภาพในทุกระดับ นำมาสู่การประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นกลไกนโยบายใหม่ในระบบสุขภาพไทย รวมทั้ง นำมาซึ่งสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 2542 ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Improvement and Accreditation) 2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 2544 เกิด สสส. จากงานวิจัยพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2544 ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเริ่มนำร่อง1 แห่ง ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2544 พัฒนาระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นครั้งแรก 2545 มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685