DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ

DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการต่อการให้บริการ "การจดทะ...
25/08/2023

กองทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

"การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด"

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีประสิทธิภ....

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 132 เดือนสิงหาคม 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดhttp://magazi...
22/08/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 132 เดือนสิงหาคม 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณครับ 🙏

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566)...
18/08/2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ฉบับ (ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566) 📝
- ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ...
- ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ...

สัมมนารับฟังความคิดเห็น รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
🔴 แบบ Onsite (บรรยาย) รับสมัคร 250 คน (อยู่ระหว่างการพิจารณาชั่วโมง CPD)
สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Onsite ได้ที่ https://forms.gle/6Fd154i2RwYLQ6zs9

🔴 แบบ Online ผ่านระบบ Zoom รับสมัคร 450 คน (ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้)
สมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ Online ได้ที่ https://forms.gle/QqMMsMKx4pPZ2vuC6

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ www.dbd.go.th

รายละเอียดร่างประกาศฯ 2 ฉบับที่แก้ไข มีดังนี้
🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1834
- แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/7f2NcgACENQZZcFw7

🗒 ร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://www2.dbd.go.th/law/1835
- แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/x7VDKHGQ5xC7f5hW9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4407, 0 2547 4408, 0 2547 4395
อีเมล [email protected]

ขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ " ความเห็นของคุณมีความหมาย " คลิก (pressing a button)...
09/08/2023

ขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ

" ความเห็นของคุณมีความหมาย "

คลิก (pressing a button)

1. แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการต่อการให้บริการการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)

https://forms.gle/BnZKtVPjBGm3vw6t5

2. แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการต่อการให้บริการการนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing)

https://forms.gle/sht7Tg1zGQp7MGPKA

3. แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการต่อการให้บริการการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชี (DBD e-Accountant)

https://forms.gle/h8CuKGnx3dZ8ctoe7

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีประสิทธิภ....

กองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพาณิชย์คุณธรรม ในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 โดยได้จัดกิจกรรมที่ห...
25/07/2023

กองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพาณิชย์คุณธรรม ในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้บุคลากรของกอง ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม✨

📥Download องค์ความรู้และผลการดำเนินงานพาณิชย์คุณธรรม ปี 2566 ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10SGZmyk5LZ2vMyP5odK81Spc3W3zhWoG

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 131 เดือนกรกฎาคม 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดhttp://magazi...
25/07/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 131 เดือนกรกฎาคม 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณครับ 🙏

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 130 เดือนมิถุนายน 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดhttp://magaz...
22/06/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 130 เดือนมิถุนายน 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณครับ 🙏

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถแสดงความคิดเห...
02/06/2023

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

“ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)”
ตามลิงค์ https://forms.gle/h8CuKGnx3dZ8ctoe7

“ระบบการส่งงบการเงิน (DBD e-Filing)”
ตามลิงค์ https://forms.gle/sht7Tg1zGQp7MGPKA

“ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)”
ตามลิงค์ https://forms.gle/BnZKtVPjBGm3vw6t5

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4395

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีประสิทธิภ....

01/06/2023

สวัสดีครับแฟนเพจ ผู้รักการเรียนรู้ทุกท่าน
วันนี้เรามีวิชาใหม่ของหลักสูตรการบัญชีจำนวน 3 วิชา ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
2. สารสนเทศทางการบัญชี
3. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี*

*วิชา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถเก็บเป็นชั่วโมงด้านจรรยาบรรณได้ 1 ชั่วโมง)

รอบการเปิดเรียน
รอบที่ 2 (1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2566)
รอบที่ 3 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)
รอบที่ 4 (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566)

กดลิงก์นี้ได้เลย https://dbdacademy.dbd.go.th

#เรียนได้ทันที #ทุกที่ #ทุกเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
โทร. 0 2547 4408

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 129 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดhttp:...
25/05/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 129 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณค่ะ 🙏

🗓️ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะข้าราชการ และบุคลากรกองกำก...
18/05/2023

🗓️ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะข้าราชการ และบุคลากรกองกำกับบัญชีธุรกิจ ร่วมโครงการ ‘พาณิชย์คุณธรรม หลักคุณธรรม 4 จิตอาสา’ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและเยาวชน พร้อมมอบเงินสมทบแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

👉👉📢กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า ‘คงอยู่’ ก่อนนำส่งงบการเงินพร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุ...
15/05/2023

👉👉📢กรมพัฒน์ฯ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้ทำบัญชีให้ชัวร์ว่า ‘คงอยู่’ ก่อนนำส่งงบการเงิน
พร้อมเตือนผู้ทำบัญชี อย่าลืม! ต่ออายุสมาชิกสภาฯและแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม👇👇
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469424027&fbclid=IwAR0qh-PgI_p72z1lbqpcNi3xWeuhDg6TEe8Z9qCuc5ayIwDzdMIJUu3ZWus

รีบสมัครก่อนเต็มครับ!!!!!!โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจั...
18/04/2023

รีบสมัครก่อนเต็มครับ!!!!!!

โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจัดการอบรมครั้งที่ 2 และ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 2 : ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 3 : ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดรับสมัตรอบรมวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
(สมัครได้ที่ QR – CODE ด้านล้างในสื่อประชาสัมพันธ์)
*** (ข้อควรระวัง) อย่าลงทะเบียนผิดจังหวัดกันนะครับ ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ
โทร 02 547 4414
e-Mail : [email protected]

ประกาศ!!!!!!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร
โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจัดการอบรมครั้งที่ 2 และ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 2 : ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 3 : ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัตรอบรมวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
(สมัครได้ที่ QR – CODE ด้านล้างในสื่อประชาสัมพันธ์)

*** (ข้อควรระวัง) อย่าลงทะเบียนผิดจังหวัดกันนะครับ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ
โทร 02 547 4414
e-Mail : [email protected]

18/04/2023

ประกาศ!!!!!!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร
โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจัดการอบรมครั้งที่ 2 และ 3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 2 : ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 3 : ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัตรอบรมวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
(สมัครได้ที่ QR – CODE ด้านล้างในสื่อประชาสัมพันธ์)

*** (ข้อควรระวัง) อย่าลงทะเบียนผิดจังหวัดกันนะครับ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ
โทร 02 547 4414
e-Mail : [email protected]

29/03/2023

กรมพัฒน์ฯ พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ 'วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง' อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423860

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 128 เดือน กุมภาพันธ์ 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลดhttp://ma...
21/03/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 128 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณค่ะ 🙏

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฏหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหั...
17/03/2023

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร
"การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฏหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง"
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครอบรมวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สามารถสมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/NwgNnbgQoYHvCL1L6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี
โทร. 0 2547 4408
อีเมล [email protected]

09/03/2023

3 พันธมิตร ดึงนิสิตจุฬาฯ วางระบบบัญชีให้ 6 วิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423748

03/03/2023
27/02/2023

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำลังมองหาโอกาสของตนเองจาก "นักบัญชี" "ผู้ทำบัญชี" รวมถึง "ผู้ที่จบการศึกษาด้านการบัญชี" และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมทดสอบ
🎉"โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่นที่1/66"🎉
👉โครงการที่จะเป็นเวทีให้ท่านได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง
👉โครงการที่จัดให้มีใบรับรองเพื่อแสดงขีดความสามารถของนักบัญชีไทยสู่สากล และสร้างโอกาสในการทำงานในต่างประเทศได้ต่อไป
ทั้งนี้ สามารถใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) กับสภาวิชาชีพบัญชีได้
📌NEW !!! เนื้อหาและขอบเขตในแต่ละรายวิชาที่ใช้ทดสอบโครงการ PAC Click:https://www.tfac.or.th/upload/9414/8gvqKk7s7u.pdf

*** เข้าร่วม Line Open Chat เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC) โดย Scan QR Code หรือ Click: https://bit.ly/3KvICBa

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหัสบดีที่ 9...
22/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา

ขอให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการยืนยันการเข้าอบรม โดยสามารถยืนยันได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566

คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/vYd327kbnmva3KgW6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี
โทร. 0 2547 4408
อีเมล [email protected]

21/02/2023

🌟🌟 ตัวอย่างประกอบความเข้าใจของ TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) ระยะที่ 1 🌟🌟
คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติ ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างจัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) (“TFRS for NPAEs”) ซึ่งแบ่งตามวิธีการเขียนได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
👉 กลุ่มที่ 1 : กลุ่มอ้างอิงไปยังคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นบทที่ TFRS for NPAEs อนุญาตให้กิจการสามารถถือปฏิบัติตาม TFRS เช่น งบการเงินของกลุ่มกิจการ การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน การรวมธุรกิจ การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ เป็นต้น
👉 กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ต้องจัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจขึ้นใหม่ โดยแบ่งระยะของการจัดทำเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
• สินค้าคงเหลือ (การวัดมูลค่าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และนายหน้า - ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์)
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (การตีราคาใหม่, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย, ที่ดินอาจมีอายุการใช้ประโยชน์ที่จํากัด)
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (วิธีมูลค่ายุติธรรม)
• ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ เกิดขึ้น (สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น)
ระยะที่ 2
• การนําเสนองบการเงิน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
• รายได้ (โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า, ตัวการ- ตัวแทน)
• เงินลงทุน (ต้นทุนการทํารายการ)
• ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ระยะที่ 3
• เกษตรกรรม (วิธีราคาทุนและวิธีมูลค่ายุติธรรม)
• การรวมธุรกิจ (การซื้อสินทรัพย์)
• อนุพันธ์ (วิธีการบัญชี 3 วิธี)
ในขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) ระยะที่ 1 และเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว โดยท่านสามารถศึกษาตัวอย่างประกอบความเข้าใจดังกล่าวได้ที่ 👉 https://shorturl.asia/bSk3l
***ตัวอย่างประกอบความเข้าใจที่ได้เผยแพร่นี้ เป็นตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) เฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่เป็นเพียงการช่วยให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น ผู้ที่นำไปใช้ยังคงต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการด้วย***

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 127 เดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โห...
20/02/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ e-Magazine "DBD Accounting" ฉบับที่ 127 เดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566
🔻 คลิกที่นี่เพื่ออ่านและดาวน์โหลด
http://magazine.dbd.go.th/magazine
หรือ
https://pubhtml5.com/bookcase/uttw
📌 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสาร DBD Accounting ได้ที่ https://forms.gle/FToDTWfEyC4Mv3J7A
ขอบคุณค่ะ 🙏

20/02/2023

ผิดกฎหมายนะ อย่าหาทำ เพราะเราจะเอาผิดคุณ!

20/02/2023

กรมพัฒน์ฯ เตรียมล่องใต้ลงสงขลา จัดอบรมให้นักบัญชีฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมนับ CPD ได้ด้วย ในหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และ กฎหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423601

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฏหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหั...
16/02/2023

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครอบรมหลักสูตร "การวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ และกฏหมายบัญชีพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครอบรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สามารถสมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/rcFv7k1oHjYdEKn88

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี
โทร. 0 2547 4408
อีเมล [email protected]

02/02/2023

กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์สสอนออนไลน์ วิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และส่งอย่างไรไม่ให้บกพร่อง ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 รวม 8 รอบๆ ละ 300 คน ตั้งใจให้ภาคธุรกิจนำส่งงบฯ ผ่านระบบให้ถูกต้อง 100% อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423538

30/01/2023

ผู้ประกอบธุรกิจและนักบัญชี แห่..ติวรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่คึกคัก และเตรียมพร้อมจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง อ่านต่อได้ที่.. https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423492

27/01/2023

สวัสดีผู้รักการเรียนทุกท่านครับ 🙏🥰

DBD ACADEMY ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองให้ผู้เรียนเข้าถึงเเละเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดให้อบรมหลักสูตรบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) จำนวน 6 วิชา โดยจะเปิดการเรียนออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 👉 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
รอบที่ 2 👉 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566
รอบที่ 3 👉 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566
รอบที่ 4 👉 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียน
1. ผู้เรียนต้องเรียนและสอบให้ผ่านในรอบที่ลงเรียน หากเรียนไม่จบหรือสอบไม่ผ่าน ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ในรอบถัดไป
2. แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงจะผ่านการอบรม และสามารถขอรับหนังสือรับรองได้ ✅️
3. หากผู้เรียนผ่านการอบรมแล้ว จะไม่สามารถเรียนในวิชาเดิมเพื่อเก็บชั่วโมง CPD ได้ แต่สามารถเข้ารับชมเนื้อหาเพื่อทบทวนได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้)
โทร. 0 2547 4408
อีเมล [email protected]

แจ้งเตือนผู้ทำบัญชี ❗️❗️❗️   อย่าลืมยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี และยืนยันการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที...
26/01/2023

แจ้งเตือนผู้ทำบัญชี ❗️❗️❗️
อย่าลืมยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี และยืนยันการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ในระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) สามารถศึกษาขั้นตอนได้ตามนี้

✨ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นงบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด🟣 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำ...
26/01/2023

✨ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นงบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด
🟣 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2565
🟣 แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2565
ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร > https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=922
หรือ www.dbd.go.th หัวข้อ hot issue > การส่งงบการเงินประจำปี

25/01/2023

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน" วันที่ 30 มกราคม 2566 คลิกhttps://www.dbd.go.th/download/article/article_20230125141015.pdf

Link Zoom meeting สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม
https://zoom.us/j/98618209049?pwd=dlFVb1JnRDAvNnQzTXdhTWZXc21Zdz09
Meeting ID: 986 1820 9049
Passcode: 690973

25/01/2023
 #100ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
18/01/2023

#100ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒน์ฯ จัดงานครบรอบ 100 ปี เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และ DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน อ่านต่อได้ที่... https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469423442

13/01/2023
13/01/2023

📣📣กรมพัฒน์ฯ จัดอบรม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2566"...อบรมฟรีผ่าน Zoom

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625474396

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}