ITAS NACC OFFICIAL FANPAGE การประเมิน ITA
Integrity and Transparency Assessment
โดย?
(2)

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน (Empowerment) และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประ

เมิน ITA เกิดขึ้นตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มกระบวนการประเมินฯ จากการประสานความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งผลการประเมินที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินฯ ยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไปได้ด้วย

25/08/2023

NACC Reveals Updated ITA Assessment Level to Enhance Credibility and Efficiency

The National Anti-Corruption Commission (NACC) has revealed the results of the ITA assessment for the year 2023, with a total of 8,323 participating agencies. 674 agencies achieved the “Excellent Pass” level, 2,550 agencies achieved a “Decent Pass” level, and 3,513 agencies achieved the “Pass” level. This year has seen an adjustment in the assessment levels using a new scoring criterion, believed to be more efficient and credible.
Police General Watcharapol Prasarnrajkit, NACC President, disclosed at the ITA 2023 announcement that this has been a challenging year for NACC, especially in 2023, as the number of agencies participating in the assessment significantly increased to 8,323 agencies. NACC has received excellent cooperation from various agencies including the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), and the National Statistical Office of Thailand, ensuring a more comprehensive and efficient assessment.
ITA assessment involves evaluating every type of governmental agency that holds legal entity status, including specific boards such as "agencies of the courts, agencies of the Parliament, agencies of independent organizations under the constitution, and fund-type agencies." The aim is to develop administrative and managerial practices at the organizational level. Therefore, the design and data collection in ITA evaluation specifically focus on operational or administrative units, excluding Ministers, the executive branch, or the Board of Directors. The evaluation examines the quality of services provided by the 8,323 agencies and their transparency in disclosing information to service recipients, the public, and employees. NACC emphasizes effective public disclosure and does not view the assessment as a fault-finding mission, but rather a tool to promote efficient government services and identify gaps in performance, satisfying citizens' needs without aiming to find faults. Thus, ITA supports government agencies to function to their fullest capability.
In order to increase the credibility of the ITA assessment score and to avoid confusion, the Office of the NACC has made adjustments to the assessment level, introducing a new Rating Score format that enhances the reliability of the resulting figures. These changes are as follows:
A score of 95.00 – 100, previously categorized at level AA, is now subject to a condition that requires scores on all tools, including IIT, EIT, OIT, to be 95 or above, and is classified under the “Excellent Pass” level.
A score of 85.00 – 94.99, previously at level A, is now subject to a condition that requires scores on all tools, including IIT, EIT, OIT, to be 85 or above, and is classified under the “Decent Pass” level.
A score of 75.00 – 84.99, previously at level B, has been adjusted to 85.00 and above, subject to a condition that requires scores on all tools, including IIT, EIT, OIT, to be 85 or above, and is classified under the “Pass” level.
A score of 65.00 – 74.99, previously at level C, has been adjusted to 70.00 – 84.99 without conditions and is classified under the “Requires Improvement” level.
A score of 55.00 or below is considered to be in the “Urgent Improvement Required” level.
The ITA assessment for the year 2023 found that there were 1,006,246 participants in the ITA assessment, divided into 584,395 members of the public receiving services and 421,851 state officials. The ITA scores consisted of 674 agencies achieving an "Excellent Pass," 2,550 agencies achieving a "Decent Pass," and 3,513 agencies achieving a "Pass" level, out of a total of 8,323 participating agencies."

www.nacc.go.th

#ต้านทุจริต


25/08/2023
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารรา...
16/08/2023

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ได้แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2566 ว่า มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงาน โดยเริ่มเข้าสู่กระบวนการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินและความถูกต้องน่าเชื่อถือทางวิชาการ โดยการประเมิน ITA เป็นการดำเนินการผ่านเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่ “แบบวัด IIT” “แบบวัด EIT” “แบบวัด OIT”

พล.ต.อ.วัชรพลฯ ยังได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประเมิน ITA ในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ สำหรับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.19 คะแนน ซึ่งมีทิศทางแนวโน้นที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.62 คะแนน เมื่อพิจารณาสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ที่มีผลคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 คะแนน หรือระดับผ่านขึ้นไป พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 6,737 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,323 หน่วยงาน คิดเป็น 80.94% โดยเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10.42%

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จะเห็นได้ว่าการประเมิน ITA ในแต่ละปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วน เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และยังถือเป็นการลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนั้น การประเมิน ITA จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและชี้ให้เกิดการ “เติบโต” ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มากกว่าการบ่งบอกว่าหน่วยงานมีการทุจริตมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ ในงานยังได้มีการสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อประเด็น “ความเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และทิศทาง การพัฒนาเครื่องมือการประเมินในอนาคต” โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการทำประเมิน ITA ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจถึง 21 ประเด็นหลักๆ ยกตัวอย่างเช่น

1. “การประเมิน ITA เป็นภาระหรือโอกาส ?”
2. “การประเมิน ITA มีกระบวนการกลั่นกรองอย่างไรที่ทำให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ?”
3. “ผลการประเมิน ITA ที่ได้คะแนนสูง ดูจะไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนในเรื่องการทุจริตเรียกรับสินบน เพราะอะไร ?”
4. “จะทำอย่างไรให้หน่วยงานนำผลการประเมินทั้งข้อเด่นและข้อด้อยไปใช้ประโยชน์สมคุณค่ากับที่ทุกฝ่ายได้ลงทุนลงแรงไป ?”

พร้อมร่วมตอบข้อคำถาม ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สาธารณชน และ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมคลิปการแถลงผลการประเมิน ประจำปี 66 ฉบับเต็ม สามารถเข้าไปรับชมได้ที่
www.youtube.com/watch?v=4oU86TZ9X2Q

❗❗ พรุ่งนี้ "ห้ามพลาด" ❗❗ ขอเชิญร่วมรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66 (Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย) และการส...
09/08/2023

❗❗ พรุ่งนี้ "ห้ามพลาด" ❗❗ ขอเชิญร่วมรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA 66 (Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย) และการสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ "ความเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินในอนาคต"

🗓 วันที่ 10 สิงหาคม 2566
🕐 เวลา 13.30 - 15.00 น.

📢 Speakers:
🔸พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
🔸ดำเนินรายการโดย นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์

รับชมออนไลน์พร้อมกันได้ที่
📱 Facebook: ITAS NACC
💻YouTube ช่อง ITAS NACC

💬 รายละเอียดเพิ่มเติม
Line Official :

📣📣 ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
04/08/2023

📣📣 ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DAY 2023: Growth & Goals)

🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566
🕐 เวลา 13.30 - 15.00 น.
📍 ถ่ายทอดสดจาก ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) นนทบุรี


📢 Speakers:
🔸พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
🔸นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดำเนินรายการโดย นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์

สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกัน ได้ที่
📱 Facebook: ITAS NACC
💻 YouTube ช่อง ITAS NACC

💬 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line Official :

ประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA ใหม่ มีผล 2566 นี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ได้มีมติเห็นชอบให้...
07/07/2023

ประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA ใหม่ มีผล 2566 นี้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score) เพื่อแก้ไขความสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อระดับผลการประเมิน ITA (AA - F) และเพื่อให้ระดับผลการประเมินสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีการปรับ Rating Score ใหม่ โดยมีผลในการประกาศผลประเมิน ITA 2566 นี้

การปรับเปลี่ยน Rating Score ในครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนการจำแนกระดับในแต่ละช่วงคะแนน โดยไม่กระทบกับหลักเกณฑ์วิธีการคิดคะแนนที่กำหนดไว้เดิม
- หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ITA จากแบบวัด IIT, EIT, OIT ยังคงยึดหลักการเดิม
- โครงสร้างคะแนนและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนของแต่ละข้อ/เครื่องมือ/ตัวชี้วัดยังคงเดิมเช่นกัน

ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใดได้มีการกำหนดให้ผลการประเมิน ITA 2566 เป็นตัวชี้วัดหรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังคงสามารถใช้ "ค่าคะแนน ITA" ได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจำแนกชื่อ Rating Score ใหม่

ดาวน์โหลดประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA 2566 (Rating Score) ได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230704162904

โค้งสุดท้าย ITA (thumbtack)? ITA มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ส่งเสริมความโปร่งใสหรือวัดการทุจริต? ITA ค่าคะแนนที่ได้สะท้อนอะไ...
21/06/2023

โค้งสุดท้าย ITA (thumbtack)
? ITA มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ส่งเสริมความโปร่งใสหรือวัดการทุจริต
? ITA ค่าคะแนนที่ได้สะท้อนอะไร มีประโยชน์อย่างไร
? ITA ที่ปรากฏเป็นข่าวบางหน่วยงานทุจริตข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
? ITA มีการสำรวจยังไงให้ผลคะแนนที่ได้มีมาตรฐานทางวิชาการ
? ITA ประชาชนจะมีส่วนในการแก้ปัญหารทุจริตได้อย่างไร
ติดตามรับชมได้ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ได้เลย

บ่ายนี้มีคำตอบ | 15 มิ.ย. 66 On Air'การทุจริต-คอร์รัปชัน' ในหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันลดน้อยลง หรือมากขึ้น???.บ่ายนี้มีคำตอบ :...

‼️เหลือเวลาอีก 10 วันสุดท้าย‼️👉จะสิ้นสุดระยะเวลาการตอบแบบวัด IIT และ EIT ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566📣ขอเชิญประชาชนและเจ้าห...
20/06/2023

‼️เหลือเวลาอีก 10 วันสุดท้าย‼️
👉จะสิ้นสุดระยะเวลาการตอบแบบวัด IIT และ EIT ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

📣ขอเชิญประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถเข้าประเมินได้ผ่าน QR code ที่ปรากฏในคลิปวีดีโอนี้

ฝากกดแชร์เพื่อมาร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงานของภาครัฐ และเพื่อสร้างสังคมไทยที่สุจริตโปร่งใสไปด้วยนะคะ

#สังคมจะโปร่งใสเริ่มได้จากตัวคุณ 👤✨

สังคมจะโปร่งใส เริ่มได้จากตัวคุณ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเ...
03/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

01/06/2023

📌 #ระบบ ITAS เปิดให้หน่วยงานสามารถเข้าดู “ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น” ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 66
ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนในข้อใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (หากเห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใด) สามารถขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ตามแนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
ดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่ระบบ ITAS หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด หรือ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3322/?fileId=286320
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

⚠️FAQ? หากต้องเข้าดูผลคะแนน OIT เบื้องต้นสามารถเข้าดูได้ที่ไหนอย่างไร?
= หน่วยงานสามารถเข้าดูผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้นได้ โดยการ Login เข้าสู่ระบบ ITAS ด้วยรหัสของแอดมินหน่วยงานที่ขึ้นต้นด้วตัวอักษร a ตามด้วยเลขรหัสของหน่วยงาน
จากนั้นเข้าไปที่เมนู "การชี้แจงเพิ่มเติม" >> "ยื่นชี้แจงเพิ่มเติม" >> จะปรากฏผลการตรวจให้คะแนนรายข้อคำถาม
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนในข้อใด ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT และดำเนินการตามเงื่อนไข/แนวทางที่กำหนด

⚠️FAQ? สามารถดูคะแนน ITA ภาพรวมได้หรือยัง?
= ขั้นตอนการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณาผลการตรวจให้คะแนน OIT รายข้อคำถามในกรณีที่เห็นว่าการผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ในข้อใด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมผ่านระบบ ITAS เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทำการทบทวนผลการตรวจให้คะแนนได้ โดยจะยังไม่ปรากฏผลคะแนนรวมรายเครื่องมือ/คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ คะแนนภาพรวมจะประกาศให้ทุกหน่วยงานได้ทราบพร้อมกันเมื่อสิ้นสุดกระบวนการประเมินผลในช่วงเดือน ส.ค. 66

31/05/2023

ระบบ ITAS จะเปิดให้หน่วยงานสามารถเข้าดู “ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้น” ได้ในคืนนี้ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 66
ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนในข้อใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (หากเห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใด) สามารถขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ตามแนวทางการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
ดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่ระบบ ITAS หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด หรือ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3322/?fileId=286320
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คืนนี้!! ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในประเด็น "การประเมินคุณธรรมความโปร่...
30/05/2023

คืนนี้!! ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในประเด็น "การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ ใครได้ประโยชน์" และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ในรายการ "ข่าว 3 มิติ" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ตั้งแต่เวลา 22.35 น. เป็นต้นไป

‼️“เปิดความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) : ใครได้ประโยชน์!?” https://fb.watch/kM7SzsQ-ZZ/?mibextid=cr9u...
26/05/2023

‼️“เปิดความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) : ใครได้ประโยชน์!?”
https://fb.watch/kM7SzsQ-ZZ/?mibextid=cr9u03
รายการ “เจาะข่าวเด็ด The Day Special” วันนี้ พบกับ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในประเด็น ITA ทำไปแล้วใครประโยชน์ พร้อมกับเคลียร์ทุกข้อสงสัยต่อผลการประเมิน ITA ที่ปรากฏเป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา รับชมได้ที่ช่อง MONO29 และ https://www.youtube.com/live/QE0XimvuUJY?feature=share

‼️ วันนี้วันสุดท้าย ‼️ ก่อนปิดระบบแบบวัด OIT ท่านสามารถตรวจสอบ Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ  #ระบบแบบวัดOIT     #มา...
30/04/2023

‼️ วันนี้วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัด OIT ท่านสามารถตรวจสอบ Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

⏱️นับถอยหลัง 1 วันสุดท้าย ‼️ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ  #ระบบแบบวัดOIT     #มาข...
29/04/2023

⏱️นับถอยหลัง 1 วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

⏱️นับถอยหลัง 2 วันสุดท้าย ‼️ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ #ระบบแบบวัดOIT     #มาขับ...
28/04/2023

⏱️นับถอยหลัง 2 วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

⏱️นับถอยหลัง 3 วันสุดท้าย ‼️ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ  #ระบบแบบวัดOIT     #มาข...
27/04/2023

⏱️นับถอยหลัง 3 วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

⏱️นับถอยหลัง 4 วันสุดท้าย ‼️ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ #ระบบแบบวัดOIT     #มาขับ...
26/04/2023

⏱️นับถอยหลัง 4 วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

⏱️📌โค้งสุดท้าย OIT ‼️"ตรวจสอบองค์ประกอบความถูกต้องกันอีกรอบ"แบบรายข้อ O1 - O43 ไม่แน่ใจข้อไหน จิ้มดูได้เลย📽️สามารถรับชมว...
25/04/2023

⏱️📌โค้งสุดท้าย OIT ‼️
"ตรวจสอบองค์ประกอบความถูกต้องกันอีกรอบ"
แบบรายข้อ O1 - O43 ไม่แน่ใจข้อไหน จิ้มดูได้เลย
📽️สามารถรับชมวีดีโอเจาะลึกรายข้อได้ที่นี่✅🔻

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

ขั้นตอนการตอบแบบวัด OIT "การเจาะลึกแนวทางการทำประเมิน รายข้อคำถาม" พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในทุกขั้นตอนการประเม...

⏱️นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย ‼️ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ #ระบบแบบวัดOIT     #มาขับ...
25/04/2023

⏱️นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย ‼️
ก่อนปิดระบบแบบวัดOIT ท่านสามารถดู Checklist ได้จากในรูปนี้ค่ะ

#ระบบแบบวัดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 ข้อ o31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องทำเป็นภาษา...
21/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
ข้อ o31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 ข้อ o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องทำเป็นเล่มรายงาน หรือทำเป็น...
19/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
ข้อ o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ต้องทำเป็นเล่มรายงาน หรือทำเป็น Infographic แผ่นเดียว ได้หรือไม่ ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 ข้อ o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มีองค์ประกอบด้านข้อมูลอะไรบ้าง ?💭ท่านสามารถกด...
12/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
ข้อ o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มีองค์ประกอบด้านข้อมูลอะไรบ้าง ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy ตามข้อ o32 กิจกรรมประชุม สัมมนา มอบนโยบาย จำเป็น...
10/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
การสร้างวัฒนธรรม No gift policy ตามข้อ o32 กิจกรรมประชุม สัมมนา มอบนโยบาย จำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดได้หรือไม่ ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 O40 (2) แนวปฏิบัติที่ควรทำหรือไม่ควรทำ Dos & Don’ts ทำไมต้องเติม “s” ?💭ท่านสามารถ...
05/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
O40 (2) แนวปฏิบัติที่ควรทำหรือไม่ควรทำ Dos & Don’ts ทำไมต้องเติม “s” ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 ตามข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนดแล้ว มีข้อแน...
03/04/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
ตามข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนดแล้ว มีข้อแนะนำในการเปิดเผยอย่างไรบ้าง ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในข้อ o41 ต้องใช้แบบฟอร์มแนวทางตามสำนักงาน ก.พ...
29/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในข้อ o41 ต้องใช้แบบฟอร์มแนวทางตามสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเท่านั้น ใช่หรือไม่ ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 ข้อ O3 “อำนาจหน้าที่” ควรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างไร ?การแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที...
28/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
ข้อ O3 “อำนาจหน้าที่” ควรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างไร ?

การแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ o3 ไว้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (2) ดังนั้น หน่วยงานจึงควรระบุหรือสรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยไม่ใช่การนำกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานทั้งฉบับมาใช้ตอบ เนื่องจากประชาชนทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานถูกระบุไว้ในส่วนใด
ทั้งนี้ หากหน่วยงานจะ copy อำนาจหน้าที่ตามข้อกฎหมายลงในเว็บไซต์สามารถทำได้เช่นกัน (ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์) แต่ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่สามารถอ่านภาษากฎหมายแล้วจะเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า หลายหน่วยงานได้มีการนำข้อความจากกฎหมายมาสรุปเป็นหัวข้อและมีการเรียบเรียงข้อความใหม่ให้อ่านได้โดยง่าย ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานดำเนินการเรียบเรียง/สรุปอำนาจหน้าที่ลงในเว็บไซต์ให้สามารเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย ส่วนการจัดทำลิงก์ดาวน์โหลดกฎหมายที่ระบุถึงอำนาจหน้าที่เผยแพร่ไว้ในหน้าเดียวกันทำได้หรือไม่นั้น ขอตอบว่าสามารถทำได้ครับ แต่จะต้องมีการระบุถึงอำนาจหน้าที่แยกต่างหากไว้ในหน้าเว็บไซต์หน้านั้นด้วยนะครับ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 Q: ข้อ o8 Q&A หน่วยงานสามารถใช้เว็บบอร์ดในการตอบข้อนี้ได้ไหม?(thought bubble) ท่า...
24/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
Q: ข้อ o8 Q&A หน่วยงานสามารถใช้เว็บบอร์ดในการตอบข้อนี้ได้ไหม?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 Q: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมที่แต่งตั้งก่อนปี พ.ศ. 2566 สามา...
22/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
Q: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมที่แต่งตั้งก่อนปี พ.ศ. 2566 สามารถใช้ตอบคำถามข้อ O40(1) ได้หรือไม่ ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 Q: ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทำเป็น Infographic ได้หรือไม่...
21/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
Q: ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทำเป็น Infographic ได้หรือไม่ ?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

Q&A ‼️ตัวเลขของแบบวัด EIT และแบบวัด IIT ในระบบไม่อัพเดท มีแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง ? 🤔(thought bubble) ท่านส...
17/03/2023

Q&A
‼️ตัวเลขของแบบวัด EIT และแบบวัด IIT ในระบบไม่อัพเดท มีแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง ? 🤔
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดIIT
#ข้อคำถามหมวดEIT
#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔 Q: สมาชิกสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น IITหรือEIT ?(thought bubble) ท่านสา...
16/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔
Q: สมาชิกสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น IITหรือEIT ?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดEIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔 Q: "พนักงานจ้างเหมา" นับเป็น IIT ของหน่วยงานหรือไม่?(thought bubble) ท่านสามารถกด...
15/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔
Q: "พนักงานจ้างเหมา" นับเป็น IIT ของหน่วยงานหรือไม่?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดIIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 Q: o33 “รายงานการรับของขวัญ”ต้องรายงานต่อใคร และใครเป็นผู้ต้องรายงาน ?💭ท่านสามาร...
14/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
Q: o33 “รายงานการรับของขวัญ”ต้องรายงานต่อใคร และใครเป็นผู้ต้องรายงาน ?
💭ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔 Q: เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกรมบางส่วนอยู่ในสำนักงานที่ต...
09/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔
Q: เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกรมบางส่วนอยู่ในสำนักงานที่ต่างประเทศ และการตอบแบบวัด EIT ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ในการรับรหัส OTP เพื่อเข้าสู่แบบวัด EIT คำถามคือ กลุ่มคนอยู่ต่างประเทศ สามารถเข้าทำแบบวัด EIT ได้หรือไม่?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ค่ะ

#ข้อคำถามหมวดEIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔 Q: จำนวน IIT ปีนี้ระบุมาว่า รวมถึงพนักงานจ้างเหมาด้วย ต่างจากปีที่แล้วหรือไม่ หรื...
08/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔
Q: จำนวน IIT ปีนี้ระบุมาว่า
รวมถึงพนักงานจ้างเหมาด้วย ต่างจากปีที่แล้วหรือไม่
หรือจ้างเหมาบริการต้องอยู่ใน EIT?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้ครับ

#ข้อคำถามหมวดIIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔 Q: ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเคยประกาศแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2565 สามารถ...
07/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด OIT 🔍🤔
Q: ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากเคยประกาศแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2565
สามารถนำมาตอบข้อ O10 ได้หรือไม่?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้นะคะ

#ข้อคำถามหมวดOIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔 Q: QR code การตอบแบบวัด IIT และ EITเป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่...
02/03/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด EIT 🔍🤔
Q: QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT
เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่านมา
หรือไม่?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้นะคะ

#ข้อคำถามหมวดEIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

FAQ⁉️ เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔 Q: จำนวน IIT รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการด้วยไหมคะ?(thought bubble) ท่านสามารถกดด...
24/02/2023

FAQ⁉️
เจาะลึกรายข้อ Q&A แบบวัด IIT 🔍🤔
Q: จำนวน IIT รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการด้วยไหมคะ?
(thought bubble) ท่านสามารถกดดูคำตอบได้จากรูปนี้นะครับ

#ข้อคำถามหมวดIIT #มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITAS NACCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วน!! ประกาศแก้ไขข้อความในคู่มือ ITA 2565

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ไฟล์คู่มือการประเมิน ITA 2565 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th นั้น

สำนักงาน ปปช. ได้ตรวจพบข้อความคลาดเคลื่อนในไฟล์คู่มือฯ 2 ส่วน ในหน้า 23 - 24 ข้อ i5 ข้อย่อย 3 และข้อ i6 ข้อย่อย 3 และได้ทำการแก้ไขข้อความใหม่ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุง(v2) ได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดทันที
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2541?fileId=218520

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2565 ได้แชร์ข้อความนี้เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดคู่มือ ITA ในรูปแบบไฟล์ Word ได้แล้ววันนี้!

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022) เปิดให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้ เพื่ออ่าน แชร์ และดาวน์โหลดไฟล์ Word ได้ทันที
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2561?fileId=218532
[รับชมย้อนหลัง]
การประชุมชี้แจง ITA 2565
KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
YouTube: https://youtu.be/-7zOZ9dfdks
Facebook: https://fb.me/e/11UGga5ak
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15-12.00 น.
ทาง YouTube Channel: ITAS NACC
และ Facebook: ITAS NACC
ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2565 ได้แล้ววันนี้!!

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022) ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้ เพื่ออ่าน แชร์ และดาวน์โหลดได้ทันที https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2541?fileId=218520

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการตีพิมพ์คู่มือการประเมิน ITA 2565 ให้แก่ทุกหน่วยงาน โดยจะแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 สำหรับรายละเอียดการจัดส่งและการติดต่อรับคู่มือการประเมินฯ จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส
พรุ่งนี้! KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15-12.00 น.
รับชมพร้อมกันทาง YouTube Channel: ITAS NACC และ Facebook: ITAS NACC
🔴 Kickoff ITA 2022
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2565
🗓️วันที่ 27 ธันวาคม 2564
🕰️เวลา 09.15-12.00 น.
▶️ รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC
Speakers:
👉 ความสำคัญและทิศทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

👉 การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมิน ITA
👉 การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
👉 การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปสำคัญ (Big Rock) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No gift policy)
โดย ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

👉 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในมุมมองของภาคประชาชน
โดย นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

👉 ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยนายกฤตนันทน์ เตนากุล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

👉 แนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT
โดย นายอภิรักษ์ แสงทอง สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/c/ITAnacc
https://www.facebook.com/NACC.ITAS
https://itas.nacc.go.th/
OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม
---------------------
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่รายงานความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “นโยบายคุณธรรมที่มีประสิทธิผลและการปฏิรูปที่ยั่งยืน” (OECD Integrity Review of Thailand 2021: Achieving Effective Integrity Policies and Sustained Reform) โดยเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของประเทศไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

ประเทศไทยได้ดำเนินการการปฏิรูปกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลายประการ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ยังไม่ได้มีการประเมินในระดับรัฐบาล ดังนั้น การนำเสนอแนวทางการประเมินเพิ่มเติมในระดับรัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ

OECD ได้ยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นว่า ประเทศไทยควรชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการประเมินในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงาน โดยเสนอว่าควรมีการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจว่าการประเมิน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินการทุจริตในระดับองค์กรและระดับการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม การประเมิน ITA มุ่งเน้นการประเมินด้านประสิทธิภาพของภาครัฐและการป้องกันการทุจริตเป็นหลัก การปรับความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการประเมินให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบและออกมาตรการในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐได้ตรงประเด็น

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงของประเทศไทย OECD ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเรื่องการชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์ โดยกล่าวว่า “การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม” อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงควรมีการชี้แจงให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานด้วย

2. การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกัน

OECD ได้ระบุถึงบทบาทและประสิทธิผลของการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยไว้ว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพและแนวทางดำเนินงานในกระบวนการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้น โดยมีการระบุถึงการประเมิน ITA ไว้ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณานำข้อมูลการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมิน ITA ในประเด็นการติดตามและประเมินผลระบบจริยธรรม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

3. การสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ

ประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการประเมิน ITA ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน โดย OECD ชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการกำหนดนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ ควรอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายและทำให้นโยบายมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EwnLqV และดูรายงาน OECD ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3eg2DKG
🎬 เพื่อระลึกถึง #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในปีนี้และสนับสนุนการ #ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ธีมสากลขององค์การสหประชาชาติ “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ: ไม่เอาคอรัปชัน” เราเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาร่วมกันเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกระดับของสังคม ช่วยกันแชร์วิดิโอนี้ ซึ่งสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันประสานเสียง เสริมสร้างความเชื่อมั่นในสังคมให้กลับมาอีกครั้งผ่านแนวคิดเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน ขอให้พวกเราได้ส่งเสียงและมีส่วนรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริต สังคมต้องการนโยบาย ระบบและมาตรการต่าง ๆ ที่คุ้มครองสิทธิของประชาชานในการส่งเสียงให้ดังเพื่อบอกว่า “ไม่เอาคอรัปชัน”

========================

🎬 To commemorate this year's International Anti-Corruption Day and to promote under the theme “Your right, your role: Say no to Corruption”. We believe that every single person - young & old - has a role to play to prevent this crime and could help promote transparency & integrity at all levels of society. We'd like to ask you to share this VDO that UNDP joined hand with the Bureau of Integrity and Transparency Assessment, NACC in echoing the Trust through Transparency and Open Data. Let's voice out the rights and responsibilities in tackling . Society needs policies, systems, and measures to be in place for people to speak up and say ! 🙅‍♀️🙅‍♂️
ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
#}