Clicky

ITAS NACC OFFICIAL FANPAGE การประเมิน ITA
Integrity and Transparency Assessment
โดย?

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน (Empowerment) และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประ

เมิน ITA เกิดขึ้นตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มกระบวนการประเมินฯ จากการประสานความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งผลการประเมินที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินฯ ยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณต่อไปได้ด้วย

เปิดเหมือนปกติ

รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในสัปดาห์แรกของการประเมิน ITA 2566Q: กรณีเปลี่ยนตัวผู้บริหารเนื่องจากหมดวาระ และเป็นผู้บริหารที่...
04/01/2023

รวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในสัปดาห์แรกของการประเมิน ITA 2566

Q: กรณีเปลี่ยนตัวผู้บริหารเนื่องจากหมดวาระ และเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้อนุมัติตอบข้อมูลในระบบITAS จะเปลี่ยนชื่ออย่างไรครับ โดยใช้รหัสเดิมครับ?

A: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร สามารถใช้รหัสของผู้บริหาร Login เข้าไปได้เลยครับ จากนั้นไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS จากนั้นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารได้เลยครับ ขอเสนอแนะให้ท่านแก้ไขข้อมูลที่สามารถติดต่อได้จริงนะครับ เผื่อกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถติดต่อแอดมินของหน่วยงานได้ ทางสำนักงาน ปปช. จะประสานไปยังช่องทางการติดต่อผู้บริหารของหน่วยงานของท่านที่บันทึกไว้ในระบบ ITAS ครับ

——————————————

Q: ในหน้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ปรากฏปุ่มการนำเข้าข้อมูลรายชื่อ ประเภทการติดต่อ และจัดการ หมายถึงยังไงครับ?

A: ในส่วนนี้ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆครับ เป็นฟังก์ชันเดิมตามหลักเกณฑ์เมื่อปีที่แล้วที่ยังปรากฏอยู่ในระบบครับ ในปีนี้ขอให้ระบุเพียงแค่ประมาณการจำนวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการในปีงบ 66 จากนั้นส่งขออนุมัติต่อผู้บริหารได้เลยครับ

—————————————

Q: ในระบบ ITAS ส่วนของการระบุ "จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" ให้ระบุเฉพาะ "จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของของหน่วยงานเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ไหมคะ?

A: การประเมิน ITA 2566 นี้ ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ระบุเฉพาะ "จำนวนประมาณการของผู้ที่คาดว่าจะมาติดต่อหรือรับบริการหน่วยงานของเราตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยอาจดูจากสถิติผู้มาติดต่อหรือรับบริการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา หรืออาจมีการแจ้งเวียนสอบถามภายในหน่วยงานเพื่อร่วมกันประมาณการจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีการดำเนินการในปีนี้ก็ได้ครับ

————————————

Q: ดูผลการประเมินย้อนหลังได้วันที่เท่าไหร่ครับ?

A: ขณะนี้ระบบ ITAS อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลครับ เมื่อมีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลดังกล่าวได้ตามปกติ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทั้งในไลน์กลุ่มการประเมิน ITA และ Line OA: ครับ

————————————

Q: จำนวน IIT รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการด้วยไหมคะ?

A: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรวมถึงบุคลากรจ้างเหมาบริการที่จ้างโดยงบประมาณของหน่วยงานด้วยครับ หากปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ปี คือ ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 สามารถถนับเป็น IIT ของหน่วยงานได้ครับ ดูนิยามได้ในคู่มือการประเมิน ITA หน้า 20 นะครับ

———————————

Q: ถ้าบริษัทมีปีงบประมาณ มกราคม-ธันวาคม การรายงานความก้าวหน้าต่างๆในรอบ 6 เดือนให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรับทราบ ทางบริษัทยังมีข้อมูลไม่ครบ 6 เดือนจะต้องทำอย่างไรครับ?

A: กรณีที่หน่วยงานภาครัฐใดใช้ปีงบประมาณตามปีปฏิทิน​ ข้อคำถามตามแบบวัด OIT ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานรอบ​ 6 เดือน​ จะใช้ข้อมูล​ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณของท่าน​ คือ​ เดือนมกราคม​ ถึงเดือนมีนาคม​ และขอให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมในแบบวัด OIT ด้วยนะครับว่าหน่วยงานใช้ปีงบประมาณตามปีปฏิทินในการดำเนินงานครับ
ดูคำอธิบายได้ในคู่มือการประเมิน ITA หน้า 44 ครับ

—————————

Q: ข้อ o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย..... ต้องทำครบทั้ง 3 ข้อไหมคะ หรือมีข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผ่านคะ?

A: ตามคู่มือการประเมิน ITA หากปรากฏคำว่า "อย่างน้อยต้องประกอบด้วย" หมายความว่าต้องมีทุกองค์ประกอบเป็นอย่างน้อยครับ
แต่หากปรากฏคำว่า "เช่น" อย่างนี้มีองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าเป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนดครับ
ทั้งนี้หน่วยงานทุกแห่งสามารถตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบด้านข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านคู่มือการประเมิน ITA 2566 ซึ่งจะมีลักษณะของการเช็คลิสต์รายการ โดยคณะที่ปรึกษาที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านก็จะดำเนินการตรวจจากรายละเอียดตามคู่มือการประเมินฯ เช่นกันครับ

—————————

Q: ขอสอบถามว่า QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่านมาหรือไม่?

A: เป็น QR code ตัวเดียวกันครับ ซึ่งในปีนี้จะมีการส่งให้อีกครั้งในระบบ ITAS โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินสามารถดาวน์โหลด QR code ได้ที่ Bell notification บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS (ของเดิมเป็นรูปจดหมาย ระบบใหม่เปลี่ยนเป็นรูปกระดิ่ง) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

—————————

Q: หน่วยงานจะทราบ code สำหรับตอบแบบวัด IIT ได้อย่างไร?

A: Code สำหรับตอบแบบวัด IIT ของแต่ละหน่วยงาน จะแจ้งพร้อมกับ QR code การตอบแบบวัด IIT ทาง Bell notification ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เช่นเดียวัน

—————————

Q: การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA ปีนี้ใช้รหัสเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือไม่?

A: Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA 66 ยังคงใช้ของเดิมเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กรณีที่ลืมรหัสผ่านขอให้ดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ที่หน้า Login ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป หรือติดต่อ Line OA:

วันนี้วันแรกของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั่วประเทศสามารถดำเนินการ...
03/01/2023

วันนี้วันแรกของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั่วประเทศสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการประเมิน ITA ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางระบบ ITAS [https://itas.nacc.go.th/]
ดูรายละเอียดขั้นตอนการประเมิน ITA ตามปฏิทินการประเมินได้ที่
https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2963

31/12/2022

HAPPY NEW YEAR 2023 สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ 💙

Q&A ตอบคำถามรายประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA 25661. QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเ...
28/12/2022

Q&A
ตอบคำถามรายประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA 2566

1. QR code การตอบแบบวัด IIT และ EIT เป็น QR code ตัวเดียวกันกับการประเมินในปีที่ผ่านมาหรือไม่?
= เป็น QR code ตัวเดียวกันครับ ซึ่งในปีนี้จะมีการส่งให้อีกครั้งในระบบ ITAS โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินสามารถดาวน์โหลด QR code ได้ที่ Bell notification บริเวณมุมขวาบนของระบบ ITAS (ของเดิมเป็นรูปจดหมาย ระบบใหม่เปลี่ยนเป็นรูปกระดิ่ง) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

2. หน่วยงานจะทราบ code สำหรับตอบแบบวัด IIT ได้อย่างไร?
= Code สำหรับตอบแบบวัด IIT ของแต่ละหน่วยงาน จะแจ้งพร้อมกับ QR code การตอบแบบวัด IIT ทาง Bell notification ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เช่นเดียวัน

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA ปีนี้ใช้รหัสเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือไม่?
= Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA 66 ยังคงใช้ของเดิมเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา กรณีที่ลืมรหัสผ่านขอให้ดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ที่หน้า Login ในวันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป หรือติดต่อ Line OA:

4. ตอนนี้ระบบล่มหรือเปล่าครับ?
= เว็บไซต์ ITAS อยู่นะหว่างการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานและฐานข้อมูล ส่งผลให้ทุกหน่วยงานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. ครับ

เรื่อง การปิดปรับปรุงระบบ ITASเรียน หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITAเนื่องจากขณะนี้ระบบ ITAS อยู่ระหว่างการพัฒนาฟ...
28/12/2022

เรื่อง การปิดปรับปรุงระบบ ITAS
เรียน หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA

เนื่องจากขณะนี้ระบบ ITAS อยู่ระหว่างการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานและฐานข้อมูลของหน่วยงานใหม่ ส่งผลให้ระบบ ITAS ไม่สามารถเข้าใช้งานโดยสะดวก

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งประกาศปิดปรับปรุงระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 65 ถึง 3 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. โดยทุกหน่วยงานจะสามารถเข้าใช้งานระบบ ITAS ได้อีกครั้งในวันที่ 3 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำนักงาน ป.ป.ช.

Q&A แบบวัด OITข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyสรุปแนวทางการดำเนินการรายงานผลตามนโยบาย No gift policy ในภาพรวมตลอ...
26/12/2022

Q&A แบบวัด OIT
ข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สรุปแนวทางการดำเนินการรายงานผลตามนโยบาย No gift policy ในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะเป็นไปตามคู่มือการประเมิน ITA + เอกสารแนวทางประกาศ No gift policy ของสำนักงาน ปปท. ซึ่งได้มีการกำหนดขั้นตอนทั้งหมดไว้ดังนี้ครับ

1. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม "แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" รอบ 6 เดือน

2. เสนอรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือนให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรับทราบ

3. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือนไว้ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและนำ URL ไปตอบแบบวัด OIT ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

#ช่วงเวลาดำเนินการ ตามข้อ 1 - 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือนตามแบบฟอร์ม "แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่"

5. เสนอรายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือนให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรับทราบ

6. กรณีหน่วยงานระดับต่ำกว่ากระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับต่ำกว่ากระทรวงอื่นๆ ให้รายงานผลการดำเนินการไปยัง ศปท.กระทรวง ที่ตนสังกัดให้รับทราบภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีงบประมาณ (รายงานรอบ 12 เดือน)

#ช่วงเวลาดำเนินการ ตามข้อ 4 - 6 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3Yl9hVV

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

Q&A แบบวัด OITข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ก่อนอื่นขอเน้นย้ำก่อนเลยนะครับว่า ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระม...
23/12/2022

Q&A แบบวัด OIT
ข้อ o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ก่อนอื่นขอเน้นย้ำก่อนเลยนะครับว่า ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังกันให้มากๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านข้อมูล จากเดิมเมื่อปีที่แล้วแค่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจก็ได้คะแนน แต่ปีนี้ไม่เพียงพอแล้วนะครับ!!!

มาดูองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อ o30 กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ครับ

1. ต้องดำเนินการใดหรือจัดกิจกรรมใดที่เปิดให้คนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ การจัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกร่วมวางแผนงาน ฯลฯ ในปีงบ 66 ของหน่วยงานของท่าน)

2. ต้องจัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(เมื่อดำเนินการหรือจัดกิจกรรมแล้วให้นำผลการดำเนินการที่ได้มาจัดทำเป็นรายงาน)

3. รายงานผลต้องมีการระบุข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(checklist นะครับ ท่านสามารถตรวจความครบถ้วนของข้อมูลได้ตาม checklist นี้เลยครับ)

(1) ระบุประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม!!
เช่น หัวข้อเรื่องการประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย หรือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ และระบุรายละเอียดของประเด็นหรือเรื่องดังกล่าวตามที่หน่วยงานต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบ

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม!!
เช่น ใครบ้าง จากหน่วยงานหรือกลุ่มใด จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ระบุว่าเป็น “สรุปข้อมูล” ดังนั้นจะระบุรายชื่อหรือไม่ระบุรายชื่อก็ได้

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม!!
เช่น ผลจากการระดมความคิดเห็น ได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากแต่ละภารส่วนว่าอย่างไรบ้าง

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน!!
เช่น จากข้อคิดเห็นที่ได้ในข้อ (3) หน่วยงานของท่านนำผลที่ได้จากข้อ (3) ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือดำเนินการต่ออย่างไร เช่น นำไปสู่การมอบหมายสั่งการให้ส่วนงานใดมีการศึกษาเพิ่มเติม หรือนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ ฯลฯ

ส่วนที่ขอให้หน่วยงานระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือการระบุข้อมูล (3) กับ (4) ซึ่งเป็นรายละเอียดใหม่ที่ต้องระบุในปีนี้ โดยในรายงานจะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาครบทั้ง 4 ข้อนะครับ ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่งจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดครับ

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

Q&A แบบวัด OIT ข้อ o31 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับประเด็นข้อสอบถามจากหลายหน่วยงาน...
22/12/2022

Q&A แบบวัด OIT
ข้อ o31 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับประเด็นข้อสอบถามจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

แอดมินขอเรียนว่า ท่านสามารถตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อ o31 ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และเป็นไปตามเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ “การประกาศนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยนะครับ

1. เช็คว่าเป็นประกาศลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการหรือไม่?
(เช่น ประกาศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือระเบียบด้านงานสารบรรณอื่นที่หน่วยงานของท่านบังคับใช้)

2. เช็คว่ามีการระบุ "ชื่อ/ตำแหน่ง" และการ "ลงนาม" โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านลงในประกาศหรือไม่?
(ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถให้รองผู้บริหารรักษาราชการแทนลงนามได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง สามารถให้รองผู้บริหารรักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามได้ แต่หากในช่วงเวลาการตอบ OIT (ม.ค.-เม.ย.66) หน่วยงานมีผู้บริหารสูงสุดท่านใหม่แล้ว หน่วยงานจะต้องจัดทำประกาศที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันใหม่และเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง รวมถึงนำลิ้งก์ใหม่นั้นมาตอบในแบบวัด OIT)

3. เช็คว่าเป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 หรือไม่?
(คู่มือการประเมิน ITA หน้า 44 ได้ระบุคำนิยามสำคัญไว้ว่า "ปี พ.ศ. 2566 หมายถึง รอบปีงบประมาณที่หน่วยงานใช้ในการบริหารราชการ" ดังนั้น ในปีงบฯ 66 นี้ หน่วยงานต้องจัดทำประกาศใหม่)

4. เช็คว่ามีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ หรือไม่?
(ในคู่มือการประเมิน ITA หน้า 52 เหนือข้อคำถาม o31 มีดอกจันทร์ระบุไว้ว่า "ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ป.ป.ท." โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ “การประกาศนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการประเมิน ITA คือ ต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ)

5. การระบุข้อความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ หน่วยงานสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่เห็นสมควร

6. เช็คว่าได้มีการนำประกาศไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหรือไม่?

ผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของแต่ละหน่วยงานสามารถตรวจดูประกาศของท่านตาม Checklist 6 ข้อข้างต้นนี้ได้เลยนะครับ หากท่านเช็คแล้วครบองค์ประกอบข้างต้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อ o31 แน่นอนครับ

ดูรายละเอียดเอกสารของสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ “การประกาศนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่
https://bit.ly/3Yl9hVV

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy” (แบบวัด OIT ข้อ o31 - o33).สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน “นโ...
22/12/2022

แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy” (แบบวัด OIT ข้อ o31 - o33)
.
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy ” ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ หรือนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA 2566 ตามแบบวัด OIT ข้อ o31 - o33
.
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยกดที่รูปเอกสารข้างต้น หรือที่ https://bit.ly/3Yl9hVV

สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตนายนิวัต...
14/12/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ ตลอดจนการนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปเป็นหลักสูตรอบรมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ITA ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้จะขยายผลไปยังภาคีสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย โดยการประสานความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหมายให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์และความโปร่งใสอยู่ใน ดีเอ็นเอของตน และเพื่อให้บัณฑิตที่ออกไปทำงานมุ่งประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ได้มีการกำหนดขอบข่ายความร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ สรรหา ปรับปรุงสื่อการสอน พัฒนาหลักสูตร และวิจัยประเมินผลการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและออนไลน์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหา กรณีศึกษา สื่อประกอบการสอน รวมไปถึงวิทยากรในการจัดฝึกอบรม
2. การบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงาน ป.ป.ช.
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนการดำเนินการ
4. บันทึกข้อตกลงนี้เป็นการตกลงความร่วมมือในหลักการทั่วไป สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป ทั้งสองหน่วยงานจะได้ตกลงร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เฉพาะโครงการ เป็นกรณี ๆ ไป และจัดทำเป็นบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. : www.nacc.go.th และทาง LINE Official Account: ตลอดจนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : www.cmu.ac.th

Photos from ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha's post
09/12/2022

Photos from ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha's post

06/12/2022

Highlight!! รายละเอียดความเปลี่ยนแปลงใน ITA 2566
ติดตามรับชมพร้อมกันได้ในงาน Kickoff ITA 2023 พรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube: ITAS NACC และ Facebook : ITAS NACC และ สำนักงาน ป.ป.ช.

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

06/12/2022

ติดตามรับชมงาน Live Kickoff ITA 2023 พรุ่งนี้! 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รับชมพร้อมกันทาง
Facebook : ITAS NACC และ สำนักงาน ป.ป.ช.
YouTube : ITAS NACC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง Line Official พิมพ์ค้นหา Line ID : และ Facebook : ITAS NACC


#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

29/11/2022

KICKOFF ITA 2023 - Growth & Goals
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online Event
พบกับ....
● พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
● ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
● คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD
● คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
● ดำเนินรายการโดยคุณต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รับชมพร้อมกันทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC และสำนักงาน ป.ป.ช. และดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ทาง QR code ได้ในงาน

KICKOFF ITA 2023 - Growth & Goalsการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ...
28/11/2022

KICKOFF ITA 2023 - Growth & Goals
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ Online Event
พบกับ....
● พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
● ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
● คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
● คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
● ดำเนินรายการโดยคุณต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

รับชมพร้อมกันทาง YouTube และ Facebook : ITAS NACC และสำนักงาน ป.ป.ช. และดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ทาง QR code ได้ในงาน

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน

Kickoff ITA 2023 !!ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ...
25/11/2022

Kickoff ITA 2023 !!
ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ได้ก่อนใครในงาน
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นี้ รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube : ITAS NACC และ สำนักงาน ป.ป.ช.

Photos from ITAS NACC's post
15/11/2022

Photos from ITAS NACC's post

(คลิป) นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรั...
04/11/2022
นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและค

(คลิป) นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
————————————

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ ITA Awards 2022 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป โดยในการมอบรางวัลในครั้งนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าวด้วย

รางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นสูงสุดในแต่ละประเภทรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล รวม 25 หน่วยงาน ดังนี้

1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด
​รางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 11 หน่วยงาน

2. รางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงที่สุด
​รางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 หน่วยงาน

3. 3. รางวัลจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการประเมิน ITA บรรลุเป้าหมายสูงสุด
​รางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 สำหรับจังหวัดที่มีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (85 คะแนนขึ้นไป) สูงสุด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการให้รางวัลประเภทนี้ ประกอบด้วย จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ยกเว้นกรุงเทพมหานครฯ) โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 จังหวัด

การมอบรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA โดยเฉพาะการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อประชาชน

​ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS รวมถึงสามารถรับชมสื่อความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ได้ที่ YouTube และ Facebook: ITAS NACC สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง LINE Official Account:

นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติยศให้แก่คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่.....

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITAS NACCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วน!! ประกาศแก้ไขข้อความในคู่มือ ITA 2565

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ไฟล์คู่มือการประเมิน ITA 2565 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th นั้น

สำนักงาน ปปช. ได้ตรวจพบข้อความคลาดเคลื่อนในไฟล์คู่มือฯ 2 ส่วน ในหน้า 23 - 24 ข้อ i5 ข้อย่อย 3 และข้อ i6 ข้อย่อย 3 และได้ทำการแก้ไขข้อความใหม่ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุง(v2) ได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดทันที
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2541?fileId=218520

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2565 ได้แชร์ข้อความนี้เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดคู่มือ ITA ในรูปแบบไฟล์ Word ได้แล้ววันนี้!

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022) เปิดให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้ เพื่ออ่าน แชร์ และดาวน์โหลดไฟล์ Word ได้ทันที
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2561?fileId=218532
[รับชมย้อนหลัง]
การประชุมชี้แจง ITA 2565
KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
YouTube: https://youtu.be/-7zOZ9dfdks
Facebook: https://fb.me/e/11UGga5ak
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15-12.00 น.
ทาง YouTube Channel: ITAS NACC
และ Facebook: ITAS NACC
ดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2565 ได้แล้ววันนี้!!

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022) ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด หรือกดที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้ เพื่ออ่าน แชร์ และดาวน์โหลดได้ทันที https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2541?fileId=218520

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการตีพิมพ์คู่มือการประเมิน ITA 2565 ให้แก่ทุกหน่วยงาน โดยจะแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 สำหรับรายละเอียดการจัดส่งและการติดต่อรับคู่มือการประเมินฯ จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส
พรุ่งนี้! KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey
ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15-12.00 น.
รับชมพร้อมกันทาง YouTube Channel: ITAS NACC และ Facebook: ITAS NACC
🔴 Kickoff ITA 2022
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2565
.
🗓️วันที่ 27 ธันวาคม 2564
🕰️เวลา 09.15-12.00 น.
▶️ รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC
.
Speakers:
.
👉 ความสำคัญและทิศทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

👉 การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมิน ITA
.
👉 การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
.
👉 การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปสำคัญ (Big Rock) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No gift policy)
โดย ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

👉 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในมุมมองของภาคประชาชน
โดย นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

👉 ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยนายกฤตนันทน์ เตนากุล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

👉 แนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT
โดย นายอภิรักษ์ แสงทอง สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/c/ITAnacc
https://www.facebook.com/NACC.ITAS
https://itas.nacc.go.th/
OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม
---------------------
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่รายงานความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “นโยบายคุณธรรมที่มีประสิทธิผลและการปฏิรูปที่ยั่งยืน” (OECD Integrity Review of Thailand 2021: Achieving Effective Integrity Policies and Sustained Reform) โดยเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของประเทศไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

ประเทศไทยได้ดำเนินการการปฏิรูปกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหลายประการ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ยังไม่ได้มีการประเมินในระดับรัฐบาล ดังนั้น การนำเสนอแนวทางการประเมินเพิ่มเติมในระดับรัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ

OECD ได้ยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นว่า ประเทศไทยควรชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการประเมินในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงาน โดยเสนอว่าควรมีการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจว่าการประเมิน ITA ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินการทุจริตในระดับองค์กรและระดับการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม การประเมิน ITA มุ่งเน้นการประเมินด้านประสิทธิภาพของภาครัฐและการป้องกันการทุจริตเป็นหลัก การปรับความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการประเมินให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบและออกมาตรการในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐได้ตรงประเด็น

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงของประเทศไทย OECD ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเรื่องการชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์ โดยกล่าวว่า “การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม” อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงควรมีการชี้แจงให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานด้วย

2. การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกัน

OECD ได้ระบุถึงบทบาทและประสิทธิผลของการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยไว้ว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพและแนวทางดำเนินงานในกระบวนการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้น โดยมีการระบุถึงการประเมิน ITA ไว้ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณานำข้อมูลการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมิน ITA ในประเด็นการติดตามและประเมินผลระบบจริยธรรม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

3. การสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ

ประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการประเมิน ITA ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน โดย OECD ชี้ให้เห็นว่า การส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการกำหนดนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ ควรอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายและทำให้นโยบายมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EwnLqV และดูรายงาน OECD ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3eg2DKG
🎬 เพื่อระลึกถึง #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในปีนี้และสนับสนุนการ #ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ธีมสากลขององค์การสหประชาชาติ “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ: ไม่เอาคอรัปชัน” เราเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาร่วมกันเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกระดับของสังคม ช่วยกันแชร์วิดิโอนี้ ซึ่งสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันประสานเสียง เสริมสร้างความเชื่อมั่นในสังคมให้กลับมาอีกครั้งผ่านแนวคิดเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน ขอให้พวกเราได้ส่งเสียงและมีส่วนรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริต สังคมต้องการนโยบาย ระบบและมาตรการต่าง ๆ ที่คุ้มครองสิทธิของประชาชานในการส่งเสียงให้ดังเพื่อบอกว่า “ไม่เอาคอรัปชัน”

========================

🎬 To commemorate this year's International Anti-Corruption Day and to promote under the theme “Your right, your role: Say no to Corruption”. We believe that every single person - young & old - has a role to play to prevent this crime and could help promote transparency & integrity at all levels of society. We'd like to ask you to share this VDO that UNDP joined hand with the Bureau of Integrity and Transparency Assessment, NACC in echoing the Trust through Transparency and Open Data. Let's voice out the rights and responsibilities in tackling . Society needs policies, systems, and measures to be in place for people to speak up and say ! 🙅‍♀️🙅‍♂️
ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน DMH News DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ DBD e-Commerce Ministry of Commerce (Thailand) Institute for Agricultural Product Innovation Do Master : DBD Online Masterclass Ditpvaluecreation กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนท Nanthaburi Nonthaburi Province