กองแบบแผน Design and Construction Division

กองแบบแผน Design and Construction Division กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองแบบแผน Official page
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ส...
18/01/2021

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน
และนายสมศักดิ์ อัครนวเสรี รองผู้อำนวยการกองแบบแผน จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference (Polycom) งานก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม PHEOC ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2564เจ้าหน้าที่กองแบบแผนลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่และสิ่งแ...
15/01/2021

วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2564
เจ้าหน้าที่กองแบบแผนลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุม
เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาลนครนายก
เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน
โดยมี นายพัฒนะ วิชกูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงพยาบาลนครนายก
เป็นประธานเปิดการประชุม

เจ้าหน้าที่กองแบบแผนที่ลงพื้นที่
นำทีมโดย
นายคงกฤษ สัตยาพันธ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายประกาศิต สมณะช้างเผือก สถาปนิกปฏิบัติการ
นายธิติภัทร รัตนวราห วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายชิตพล ชื่นชวาล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนวพล นพคุณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อจัดตั้ง...
28/12/2020

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์ห่วงใยสาคร"
ที่สนามกีฬาสนามจังหวัดสมุทรสาคร
โดย กองแบบแผนได้นำเสนอแบบแผนผัง
ปรับขนาดเต๊นท์เพิ่มจำนวนเตียงได้ 540 เตียง
ระบบระบายอากาศ รวมถึงห้องอาบน้ำ และลานซักล้าง
เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ในการควบคุม
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดย นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี รองผู้อำนวยการกองแบบแผนแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทั่วประเทศ เร่งประ...
28/12/2020

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดย นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทั่วประเทศ
เร่งประสานงานโรงพยาบาลและผู้รับจ้าง
ทำป้ายเตือนการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตรวจวัดอุณหภูมิการเข้าพื้นที่
อ่างล้างมือ และ เจลแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุภาพได้จัดทำคำแนะนำด้านสาธารณสุข สำหรับถสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง ในสถานการณ์ระบ...
28/12/2020

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุภาพ
ได้จัดทำคำแนะนำด้านสาธารณสุข สำหรับถสถานที่ก่อสร้าง
และที่พักคนงานก่อสร้าง
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านในภาพ

ด้วยกองแบบแผน ได้ดำเนินการจัดทำแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19พร้อมทั้งแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและร...
07/12/2020
รูปเล่มเอกสารแบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย COVID-19

ด้วยกองแบบแผน ได้ดำเนินการจัดทำแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
พร้อมทั้งแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ NEW NORMAL แล้วเสร็จ จำนวน รวม 13 แบบ

โดยได้จัดทำรูปเล่มเอกสารเพื่่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

2.เพื่อให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีความต้องการ นำแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ไปใช้ในการของบประมาณสนับสนุนและดำเนินการก่อสร้าง

3.เพื่อให้เกิดรูปแบบการใช้งานเฉพาะทาง ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์
รวมถึงมีการออกแบบและจัดการที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดคณะสำรวจโดย ใช้ยานควบคุมระยะไกล (Drone)และเครื่องกำหนดตำแหน่ง (GPS) แบบรั...
05/11/2020

เจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดคณะสำรวจโดย ใช้ยานควบคุมระยะไกล (Drone)
และเครื่องกำหนดตำแหน่ง (GPS) แบบรังวัด
เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลโรคผิวหนัง
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประช...
25/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
นายธนิตพล ไชยนันทน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ
"Towards the Customer-Centric DCD"
โดยมี นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พร้อมคณะผู้บริหารกองแบบแผน ร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่...
11/08/2020

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีนายเเพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้บริหารกรมเเละผู้บริหารกองเเบบแผน
เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ ชั้น 1
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทางกองแบบแผนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อสิ่งของส่งให้ทาง ร.พ. ฝาง เชียงใหม่📌ถึงโควิดจะซา แต่ว่าอย่าให้การ์ดตก🥰เพราะรักและใ...
18/06/2020

ทางกองแบบแผนร่วมบริจาคสมทบทุน
เพื่อซื้อสิ่งของส่งให้ทาง ร.พ. ฝาง เชียงใหม่

📌ถึงโควิดจะซา แต่ว่าอย่าให้การ์ดตก

🥰เพราะรักและใส่ใจ ส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์
ภายใต้การประสานงานของ คุณวัชรีภรณ์ งามผ่องใส
อุปกรณ์ต่างๆ ส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้ว
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
#mysilenthero #จากใจกองแบบแผน

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประชุมโครงการพัฒนาแบบเพื่อสนับสนุนการของบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแบบแผนร่วมกับสถาบันรับรองคุ...
11/06/2020

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประชุมโครงการพัฒนาแบบ
เพื่อสนับสนุนการของบประมาณ พ.ศ. 2563
กองแบบแผนร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (HA)
โดยมีนายชาตรี ปัญญาพรวิทยา เป็นประธานคณะทำงาน
และมีนายโกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมด้วย
ณ ห้อง ประชุม 1 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
04/06/2020

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

🔈🔊ThaiFightCovid Technical Forum Episode 9

"New Normal for Dental Clinic"

5 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00 - 19:00น.

ฟัง Live ไม่ทัน ไม่ต้องกังวลนะคะ ดูย้อนหลังได้คะ

Keynote Topic:

⏩ การบริหารจัดการคลีนิคทันตกรรมแบบ New Normal

ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

President Elect ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Dental Clinic Solution:

⏩ ข้อแนะนำการปรับปรุงพื้นที่คลีนิคทันตกรรมแบบ New Normal

คุณสรรค์ หอมกลิ่นจันทน์

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คุณทรงยศ ภารดี

กรรมการบริหาร สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

⏩ EOS เหมาะสำหรับรับมือ Covid19 หรือไม่ และมีข้อควรระวังอย่างไร

นพ.ทพ.สุรภูมิ คลอศิริโรจน์

โรงพยาบาล CGH สายไหม

⏩ PAPR สำหรับบุคคลากรด้านทันตกรรม

คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์

กรรมการบริหาร

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

⏩ Open Discussion - Challenges & Constraints

🔹️ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา

อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

🔹️ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🔹️ทพ. อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

🔹️ทพญ.ณัฎฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์

ศูนย์ทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ (สาขาศรีราชา และพัทยา)

ลงทะเบียนและส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/95C9FQ9

เชิญรับชมได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/groups/ThaiFightCovid

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563การประชุมเรื่องการออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม Dental Unit จุดประสงค์เพื่อ...
29/05/2020

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การประชุมเรื่องการออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศห้องทันตกรรม Dental Unit

จุดประสงค์เพื่อร่วมหาข้อสรุปแนวทางในการออกแบบการออกแบบปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศห้องทันตกรรม Dental Unit ที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทันตแพทย์และคนไข้หรือผู้รับบริการผู้เข้าร่วมตัวแทนจากกองแบบแผน,
กองวิศวกรรมการแพทย์,ทันตแพทย์สภาสมาคมปรับอากาศ(ACAT)และ

อาจารย์ตุลย์ มณีวัฒนา (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ)

โดยเป็นการประชุมผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองแบบแผน ได้จัดทำแบบปรับปรุงห้องท...
21/05/2020
แบบปรับปรุงห้องทันตกรรม

เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กองแบบแผน ได้จัดทำแบบปรับปรุงห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรมทั่วไป
เพื่อให้ สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะปรกติใหม่(New Normal)
ทั้งนี้ได้จัดทำรูปแบบ,ราคาค่าก่อสร้าง. พร้อมนำไปก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แบบ ดังนี้

1.แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เอกสารเลขที่ ก.44 / เม.ย./63
สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19 หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ และผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

2.แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม เอกสารเลขที่ ก.45 / เม.ย./63
สำหรับการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ผู้ป่วยทั่วไป ที่ผ่านการคัดกรอง หรือตรวจ หรือกักตัว และผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าให้ทำทันตกรรมได้

สนใจติดต่อรับรายละเอียดได้ที่
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1 (เขตสุขภาพที่ 1,2) นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ 0805776633
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2 (เขตสุขภาพที่ 3,4) นาย สุรเทพ สุกใส 0814287301
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3 (เขตสุขภาพที่ 5,6) นาย สุทธิพร ปรีชา 0897321581
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 (เขตสุขภาพที่ 7,8) นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ 0869213961
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5 (เขตสุขภาพที่ 9,10) นาย บดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ 0818071573
กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6 (เขตสุขภาพที่ 11,12) นาย พัลลภ วุฒิไตรมงคล 0616635414
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 พค 63 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การออกแบบแปลน Cohort ward ห้องแยกเ...
20/05/2020

วันที่ 18 พค 63

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
การออกแบบแปลน Cohort ward ห้องแยกเดี่ยว
และ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (AIIR)
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19
ที่จัดทำโดยกองแบบแผนจำนวน 11 แบบ
และกองวิศกรรมการแพทย์ 2 แบบ
โดยเป็นการประชุมผ่าน VDO Conference
ระหว่างกองแบบแผน , กองวิศวกรรมการแพทย์ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1-12
ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานรับมอบเครื่องตรวจวัดอ...
19/05/2020

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นประธานรับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
จาก MR. Thomas Lerch.
Managinng Director CommatZ (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้ส่งมอบ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำไปใช้ประโยชน์
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างงกายของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการคัดกรอง และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โดยมี นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี รองผู้อำนวยการกองแบแผนและนายสราวุธ งามผ่องใส รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
และเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมรับมอบและทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ดังกล่าวด้วย
ณ ห้องโถงกลาง ชั้นที่ 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

16/05/2020
15/05/2020
8 เมษายน 2563 กองแบบแผน โดย นายสมนึก ธรรมะรัตนะศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน และนายสราวุธ งามผ่องใส รักษากา...
09/04/2020

8 เมษายน 2563
กองแบบแผน โดย นายสมนึก ธรรมะรัตนะศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน และนายสราวุธ งามผ่องใส รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานพร้อมคณะทำงานปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อ อดีตผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมประชุมให้ความเห็นในการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย(อาคารเดิม) ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๗ แบบ โดยยึดหลักการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ มีพื้นทีใช้สอยที่เพียงพอสำหรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง รวมถึงแนวทางเตรียมการพัฒนามาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม ในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1 เมษายน 2563 คณะทำงานปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายสราวุธ งามผ่องใส รักษาการในตำแหน่...
02/04/2020

1 เมษายน 2563 คณะทำงานปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายสราวุธ งามผ่องใส รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ประธานคณะทำงาน ร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.บัณฑิต ประดับสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในอาคาร จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประชุมหารือ เพื่อประสานความร่วมมือในการให้คำปรึกษา แนะนำ การนำและคัดเลือกแบบไปใช้ โดย ยึดหลัก ประหยัด ปลอดภัย และใช้ได้จริง เพื่อการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองแบบแผน ได้จัดทำแบบ Cohort ward ...
30/03/2020
แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ)

เรียน สถานบริการสาธารณสุข /โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กองแบบแผน ได้จัดทำแบบ Cohort ward ห้องแยกเดี่ยว และ ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ(AIIR) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

สำหรับอาคารเดิมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย พร้อมนำไปใช้ เป้าหมายทั้งหมด 11 แบบ

ครอบคลุมลักษณะของอาคารหอผู้ป่วยที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เบื้องต้นได้จัดทำรูปแบบ,ราคาค่าก่อสร้าง. พร้อมนำไปก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 แบบ ดังนี้1.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.30 / มี.ค./63

สำหรับแบบเลขที่ 2731/2530 ตึกคนไข้ 30 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 3.4 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

2.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.31 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 1.1 แสนบาท ระยะเวลาสร้าง 20 วัน

3.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.32 / มี.ค./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 20 วัน

4.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.33 / มี.ค./63

สำหรับแบบเลขที่ 2731/2530 ตึกคนไข้ 30 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 7.3 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

5.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.34 / มี.ค./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง

แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 3.9 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน


6.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.35 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง เป็น AIIR งบประมาณ 1.65 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

7.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.36 / มี.ค./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modified AIIR งบประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

8.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.40 / เม.ย./63

สำหรับแบบเลขที่ 7919 ตึกคนไข้ 60 เตียง หรือแบบใกล้เคียง งบประมาณ 2 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน

9.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.41 / เม.ย./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modified AIIR งบประมาณ 7.9 แสนบาท ระยะเวลาสร้าง 30 วัน


10.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.42 / เม.ย./63

สำหรับหอพักผู้ป่วยรวม ตึกคนไข้ 114 เตียง แบบเลขที่ 8605, 120 เตียง แบบเลขที่ 9128, 144 เตียง แบบเลขที่ 9073, 156 เตียง แบบเลขที่ 9045 หรือแบบใกล้เคียง

เป็น ICU COHORT WARD งบประมาณ 8.5 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน


11.แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เอกสารเลขที่ ก.43 / เม.ย./63

สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น AIIR งบประมาณ 1.6 ล้านบาท ระยะเวลาสร้าง 45 วัน

สนใจติดต่อรับรายละเอียดได้ที่

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1 (เขตสุขภาพที่ 1,2) นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ 0805776633

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2 (เขตสุขภาพที่ 3,4) นาย สุรเทพ สุกใส 0814287301

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3 (เขตสุขภาพที่ 5,6) นาย สุทธิพร ปรีชา 0897321581

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 (เขตสุขภาพที่ 7,8) นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ 0869213961

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5 (เขตสุขภาพที่ 9,10) นาย บดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ 0818071573

กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6 (เขตสุขภาพที่ 11,12) นาย พัลลภ วุฒิไตรมงคล 0616635414

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุงแบบหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน
25/03/2020

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563
ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุงแบบหอพักผู้ป่วย
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน

มาตรการป้องกัน Covid-19 ที่งานก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
24/03/2020

มาตรการป้องกัน Covid-19 ที่งานก่อสร้าง
อาคารเรียนและหอนอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

วันที่จันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563เจ้าหน้าที่กองแบบแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคารโรงครัว-โรงอาหาร (แบบมาต...
23/03/2020

วันที่จันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าที่กองแบบแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุอาคารโรงครัว-โรงอาหาร (แบบมาตรฐาน)
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
(งวดที่9/9)
โดยนางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวนัชชา นพคุณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ควบคุมงานโดย นายประทัย อยู่นาค นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณ เวลานี้ เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ผู้เชี่ยวชาญตามวิชาชีพควบคุม เตรียมการ สำหรับห้องแยกโรค รับมือ #covid19 ติดต่อ ขอคำปรึกษา...
22/03/2020

ณ เวลานี้ เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ผู้เชี่ยวชาญตามวิชาชีพควบคุม เตรียมการ สำหรับห้องแยกโรค รับมือ #covid19
ติดต่อ ขอคำปรึกษา สำหรับ รพ.รัฐ ทั่วประเทศ ได้ที่ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โทร 021937000 ต่อ 18300 หรือ สถาปนิก วิศวกรระบบ ทุกท่านทุกเขตพื้นที่#รับมือcivid9
#มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
#12เขตผู้ตรวจราชการ #กระทรวงสาธารณสุข #DCD #Covid19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กองแบบแผนกำหนดมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมแจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานทุกพื้นที่ทราบ โดยมีรายละเอียดดัง...
22/03/2020

กองแบบแผนกำหนดมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมแจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานทุกพื้นที่ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ติดตั้งจุดล้างมือ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
2. มอร์นิ่งทอล์ค ให้ข้อมูล/ความรู้/ข่าวสารคนงาน ย้ำวิธีการป้องกัน
3. วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบมีอุณหภูมิสูง หรือสุ่มเสี่ยงมีไข้ ให้หยุดงานหรือไปพบแพทย์
4. คนงาน หรือพนักงานที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะ เน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเน้นการล้างมือบ่อยๆ
5. ทำความสะอาดพื้น และอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงานและพื้นที่สัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นประจำทุกวัน

#DCD #Covid19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กองแบบแผนลงพื้นที่ส่งเสริมเยี่ยม รพ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรง...
20/03/2020

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กองแบบแผนลงพื้นที่ส่งเสริมเยี่ยม รพ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงพยาบาล ด้วยบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพควบคุม ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกลและงานด้านมัณฑนศิลป์

นำทีมโดย
นายอับดุลกอเดส อมรึก วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายชาตรี ดะนัย สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวฐิตินันท์ บุญอินทร์ วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)
นางวัชรีภรณ์ งามผ่องใส นายช่างศิลป์อาวุโส
นายวาเรศ พิทักษ์นคราช นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายอัครพล ห่อทรัพย์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายไพโรจน์ กระจายวงศ์ นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563เจ้าหน้าที่กองแบบแผนลงพื้นที่ส่งเสริมเยี่ยม รพ.หนองโดน จ.สระบุรี ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงพ...
13/03/2020

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าที่กองแบบแผน
ลงพื้นที่ส่งเสริมเยี่ยม รพ.หนองโดน จ.สระบุรี
ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงพยาบาล
ด้วยบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพควบคุม ด้านสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมงานระบบ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทีม ENVของโรงพยาบาล
ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการส่งเสริมในส่วนต่างๆ

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ดำเนินการสำรวจพื้นที่-เก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง...
12/03/2020

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ดำเนินการสำรวจพื้นที่-เก็บข้อมูล
ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S
นำทีมโดย
นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ
นางสาวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวกุลนันทน์ สำราญใจ สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวนัชชา นพคุณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่อยู่

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
1100

เบอร์โทรศัพท์

029137049

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองแบบแผน Design and Construction Divisionผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองแบบแผน Design and Construction Division:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจแบบบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับ..แนะนำด้วยครับ