สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเ Knowledge Technology Intelligence Join operations warfare.. , this is not the case in the intelligence and defense sectors of the government, especially those involved with issues of national security.

เปิดเหมือนปกติ

#Marsun กับการวางรูปแบบมาตรฐานใหม่กับศักยภาพที่ทราบดีว่านี่เป็นหนึ่งในหลายผู้ผลิตออกแบบที่มีทีมงานคุณภาพระดับโลก....ยอมร...
24/12/2020
มาร์ซัน ผู้ผลิตและออกแบบ “เรือรบ” สัญชาติไทย 100% | ภัทรวิน จงวิศาล : PERSPECTIVE [6 ธ.ค. 63]

#Marsun กับการวางรูปแบบมาตรฐานใหม่กับศักยภาพที่ทราบดีว่านี่เป็นหนึ่ง

ในหลายผู้ผลิตออกแบบที่มีทีมงานคุณภาพระดับโลก....ยอมรับ ประเทศไทย

เปอร์สเปคทิฟสัปดาห์นี้พบกับ คุณภัทรวิน จงวิศาล ทายาทรุ่นที่ 2 ผู้สานต่อธุรกิจงอู่ต่อเรือรบ บริษัท มาร์ซัน ...

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ
08/12/2020
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพั....

กองทัพอากาศไทย มีโอกาสจัดหา โดรนแบบ MQ-9 Reaper ต่อจาก RQ-21 Blackjack
08/12/2020
กองทัพอากาศไทย มีโอกาสจัดหา โดรนแบบ MQ-9 Reaper ต่อจาก RQ-21 Blackjack

กองทัพอากาศไทย มีโอกาสจัดหา โดรนแบบ MQ-9 Reaper ต่อจาก RQ-21 Blackjack

กองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy) จะเป็นผู้ใช้งานรายแรกในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกสำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ แบบ RQ-21 Bl...

Remind
30/11/2020

Remind

#เมื่อ..#ข้อมูลคืออาวุธ..#หยุดวิกฤติ
.
ทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่เป็นผลมาจากการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ โควิด-19 กลายเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำหรับผู้นำกับการตัดสินใจที่จะเป็นตัวกำหนดความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
.
อีกทั้งเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรค กำหนดแนวทางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ชี้เป้ากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชากร และจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
.
ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะถูกหรือผิด แต่มันจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่รอดปลอดภัย และผู้ที่เสียชีวิต ดังนั้นผู้ที่มีส่วนตัดสินใจต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เด็ดขาดและแม่นยำเพื่อเป้าหมายการรักษาชีวิตประชาชนเป็นสำคัญ
.
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูล อันจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อปัจจัยและสาเหตุของปัญหา
.
ในกรณีของโควิด-19 ความเข้าใจในมาตรการการป้องกัน ความเข้าใจในลักษณะการเคลื่อนย้ายของประชาชน ความเข้าใจในรูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และความเข้าใจในความยืดหยุ่นของประชาชนและระบบต่อการรับมือกับเชื้อโรคร้ายนี้ จะเป็นส่วนสำคัญผู้ที่มีส่วนตัดสินใจสามารถเลือกใช้มาตราการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละเหตุการณ์
.
ทุกวันนี้เราจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือกับเชื้อไวรัสได้เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเป็นจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ การที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นเรื่องดี สามารถตอบคำถามได้มากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่เมื่อไรที่ขาดการจัดการข้อมูลเหล่านั้นที่ดีมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาในทันที สร้างความสับสนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
.
สำหรับบางคำถามจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์หาคำตอบ เช่น โรคมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายที่ไหน ? พื้นที่ใดที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเป็นอันดับแรกก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด ? ชุมชนที่อ่อนไหวต่อโรคร้ายนี้อยู่ที่ใดบ้าง ? เป็นต้น
.
สังเกตว่าทุกคำถามนั้นสำคัญต่อการจัดการรับมือกับเชื้อไวรัส และทุกคำถามเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือตำแหน่ง ซึ่งก็หนีไม่พ้นที่การจะหาคำตอบเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
.
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และรายงานข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลที่มาพร้อมกับข้อมูลตำแหน่งที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณหรือจำนวนแล้ว ยังบอกได้ถึงความเข้มข้นหรือความหนาแน่นในแต่ละหน่วยพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
.
อาทิ ภาพแผนที่ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสะสม เพียงแค่ภาพหนึ่งภาพแต่กลับสะท้อนข้อมูลมากกว่าหนึ่งด้านของแต่ละพื้นที่ออกมา เช่น พฤติกรรมของคนในแต่ละพื้นที่ที่ส่งผลต่อการระบาด สภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยเอื้อให้เชื้อกระจายตัวได้ง่าย เป็นต้น ผสมผสานรวมกันทำให้เกิดความเข้าใจหลากมิติ
.
สมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนตัดสินใจได้เข้าใจถึงรูปแบบการเคลื่อนย้ายของประชาชน เนื่องจากสมาร์ทโฟนมีการเก็บบันทึกข้อมูลตำแหน่งของเครื่องตลอดเวลา
.
จากจุดหนึ่งต่ออีกจุดหนึ่งกลายเป็นเส้นทางของการเคลื่อนย้าย เมื่อหลายเส้นทางมารวมกันก็กลายเป็นรูปแบบแนวโน้มการเคลื่อนที่ของกลุ่มคนในแต่ละช่วงเวลา ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามในยามวิกาลหลังเวลาเคอร์ฟิว และยังสามารถวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดครั้งใหม่
.
การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยง นับเป็นการป้องกันล่วงหน้าที่หากดำเนินการได้ถูกพื้นที่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งทางตั้งแต่เริ่มต้น เพราะการกันเชื้อเข้ามาในพื้นที่มักจะทำได้ง่ายกว่าไล่ตรวจสอบและติดตามจากทุกคน
.
ด้วยการรณรงค์ให้คนรับรู้และใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยและความร้ายกาจของโรคร้าย อาศัยข้อมูลตำแหน่งของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ข้อมูลการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อ บ้านที่มีผู้สูงอายุ พื้นที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบปิด จุดรวมตัวกันของประชาชน เป็นต้น ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกัน เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุได้ทันการณ์
.
เมื่อมีการนำข้อมูลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรับมือกับโควิด-19 เช่น ข้อมูลตำแหน่งของบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมและเวลาการเดินทางของบุคคล เป็นต้น ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและอยู่ต้องภายใต้หลักจริยธรรมที่ถูกต้อง
.
แม้ว่าจะอยู่ในยามวิกฤติก็ตาม จำเป็นต้องมีกลไกหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนคอยควบคุมสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของสาธารณะและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล เช่น จำกัดระยะเวลาที่นำข้อมูลไปใช้ จำกัดรูปแบบหรือวิธีการเข้าถึงข้อมูล การยกเลิกสิทธิ์ใช้ข้อมูลเมื่อวิกฤติสิ้นสุดลง เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดการนำไปใช้ที่ผิด หรือเกิดประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
.
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าในการจัดการกับปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมหาศาลจากหลากหลายแหล่ง หลายระบบและมาตรฐาน ยังต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่ดี และต้องคำนึงสิทธิส่วนบุคคลไปพร้อมๆกันเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมกับผู้เจ้าของข้อมูลให้ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ นับเป็นอีกความท้าท้ายหนึ่งของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องขอเป็นกำลังใจให้
.
“ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในมือของคนที่เหมาะสม จะสามารถช่วยชีวิตคนจำนวนมากในยามวิกฤต” เป็นคำกล่าวที่ย้ำให้เห็นถึงคุณค่าและพลังของข้อมูลที่เมื่อถูกนำมาได้อย่างถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา พร้อมกับมีระบบจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือสังคมอย่างมหาศาล ว่าไหมครับ!

#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #จิสด้า #GISTDA #iMap

การฝึกยุทธการร่วมความมั่นคงขั้นสูงทางทะเลของทัพเรือไทย สิงคโปร์ อินเดีย ..กองเรือรบที่อาจทำมุมพื้นที่ตั้งทางมหาสมุทรอินเ...
25/11/2020

การฝึกยุทธการร่วมความมั่นคงขั้นสูงทางทะเลของทัพเรือไทย สิงคโปร์ อินเดีย ..

กองเรือรบที่อาจทำมุมพื้นที่ตั้งทางมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน..ความร่วมมือคุ้มครองเส้นทางพาณิชน์ทางทะเล เป็นปกติตาทห้วงวาระเสริมสร้างความพร้อมเส้นทางเดินเรือน่านน้ำสากลและกองทัพเรือภาคที่3 รับผิดชอบพื้นที่น่านน้ำคาบเกี่ยว #SITMEX202p

#DtiKnowledgeThailand
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

SITMEX2020
.
The Third Naval Area Command deployed HTMS Kraburi to take part in a trilateral naval exercise in Andaman Sea in accordance with the “New Normal” measures.
.
The Royal Thai Navy assigned the Third Naval Area Command to deploy forces to participate in SITMEX2020, a trilateral naval exercise in Andaman Sea, involving the Royal Thai Navy, the Republic of Singapore Navy, and the Indian Navy. The exercise aimed at achieving higher levels of interoperability among the 3 navies, and providing opportunity for the personnel to exchange knowledge and share experiences. The exercise was conducted during 21-22 November 2020. One of the crucial elements of SITMEX2020 is that the conduct of the exercise strictly conformed to the “New Normal” measures. There was no ship to ship docking or bringing ships into close distance; therefore, crew from the 3 navies had a zero chance of physical contact. This is a guarantee that the conduct of this particular exercise strictly complied with the “New Normal” measures.
.
The ships participating in the exercise were as follows.
1. HTMS Kraburi from the Royal Thai Navy
2. RSS Intrepid and RSS Endeavour from the Republic of Singapore Navy
3. INS Kamorta and INS Karmuk from the Indian Navy.
.
The trilateral naval exercise strengthens the relations and promotes cooperation among the three navies. The personnel from the Third Naval Area Command also gained more skills and experiences from working with fellow navy personnel from the other countries. This will help nourish the Royal Thai Navy to the be the force that the people trust and are proud of.

#ทัพเรือภาคที่3 #กองทัพเรือ #NewNormal #Thainavy #IndianNavy #SingaporeNavy # SITMEX2020

เมื่อ.. Maersk Line .. นั้นเส้นทางดดินรถรถไฟเรือเมล์ วันนี้เราอาจใช้วิถีทางลิเก.. โดย โพลิช ออร์ โพลิติคอล อีโคโนมิค ทว่...
25/11/2020
MAERSK LINE สายเรือขนส่ง ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อ.. Maersk Line
.. นั้นเส้นทางดดินรถรถไฟเรือเมล์ วันนี้เราอาจใช้วิถีทางลิเก.. โดย โพลิช ออร์ โพลิติคอล อีโคโนมิคทว่า..แม้ทะเลจะสร้างคนด้ฝยอันตราย แต่ภาระกิจลำน้ำใหญ่ในตอนกลางเขตพระมหานคร..
Theory Under Controls
ฟอเรสท์ กัมฟ์ เรียกวิทยุ... ขอคำแนะนำ พบวัตถุบนจอเรดาห์.. Keyword Resource #CaptainPhillip

ชวนวิ่งข้าม ผลการนำเข้าเนื้อหาคลื่นความถี่ภาพหรือเสียงผ่าน #คอนเทนน์เน้อ.. จะรีดเด้อมอร์รึไม่

ทาง #กสทช จึงมิได้มุ่งหมายเจตนาทางการโฆษณาผ่านกลุ่มการเดินเรือการคลังสินค้าที่อาจเปิดหัวข้อแปรญัตติ

มิติที่มาของ7สิงหประชาธิปไตยที่มี์สมุทรธานุภาพตาม การได้มาซึ่ง คณะกรรมธิการ ชุดใหม่ในคลื่นที่ต้อง..สูงพอ..กว่าระดับทะเลปานกลาง ในทะเลเปิดทีระดับความสูงของคลื่นในพื้นที่เกิดลมพายุ่พร้อมรองรับไม่ต่ำกว่า10เมตร...

เรือเล็กควรออกจากฝั่ง เพื่อถ่ายโอนส่งรับCabin Crew

ทำความรู้จัก..แบรนดกิจการ์เดินเรือสินค้า ถ้าไม่ไหวอ่านและตีความตามนี้มีภาพยนตร
์ เรื่อง #กัปตันฟิลลิปส์ ที่จะจำการคุ้มครองกองเรือสัมพันธมิตรข้ามทวีป

การนีผูู้้ี้รับรู้หรือรีซีฟเวอร์ ..
พี่ตู้ที่มาทำหน้าที่แทนฟังค์ชั่นแกนXYZบนสมการ จากรถขนส่งขนาดใหญ่ รถบัส รถเมล์แดง ปอ. ขสมก และร่วม ขสมก.เดิมในงานควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์..อาจติดตามจากการที่เห็นผ่านตาหรือตามท่ารถเรอขนส่งสินค้า..

จากเป็ดเหลืองแจงเรือแป๊ะและโป๊ะขนาดไม่เกิน30คนมิได้.. หมายถึงว่าย่านท่าเรือชมัยมฤเชษฐ์ เป็นเขตระวางกินน้ำลึก

เพียงเผยเส้นทางการเชื่อมโยงตีความผ่านด้านอุตสาหกรรมและการคลังที่ทีการทูตระหว่างประเทศบนการกำหนดแผนการเกื้อกูลบนฐานอำนาจสิทธิเสรีทางการค้าที่มาบนเส้นทางตำบลถ.พิษณุโลก..

#DTiKnowledgeThailand

โลกถูกเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นตาม หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโย....

25/11/2020
Bossup Solution

#DTiKnowledgeThailand

วิปฝ่ายไหนคือคุณ..
คือ ตัวตน คุณอยู่อย่างวิปฝ่ายไหน..
อย่างไร สิทธิ มิติ สัญชาติปกต
ิ หรือ สัญชาติญาณที่มฉันทาที่มีีมติเหตุผลเพื่อสิ่งใด
และ เพราะอะไร....

ทำไม.....

เมื่อคุณและฉัน..?!
9ขวบ ?
อาจใข้เวลาตอบ
90ปี ?
ถามนักการเมืองที่เก่งฉกาจ...เสียดี หรือ ปราศจาก..

ผลลัพธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชากระบวนการพัฒนาขีดความสามารถจำเพาะและหรือเฉพาะแบบนอกแบบ
วัตถุประสงค์ ัื์ที่มียากเย็นเห็นการรีไทน์ลงเรียนร่วมวิชาที่มีนักศึกษารุ่นคณะต่างๆ.. ยกเลิกลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนแค่ระบุขานชื่อ..นามตามกระแสเพื่อ ค่าเฉลี่ย GPA ก่อนจะซึ้งพอที่ เป็นค่าGDP...

ความเป็นไปได้ที่มากกว่า.. ค่าการเดิมพันเสี่ยงทาย
ตัวแทนฝ่ายต่างๆแข่งขันกีฬาวิ่งสามขารูปแบบสมานฉันทามิติ... จะเดินได้กี่ก้าว...ใครจะล้มก่อน.. ใครคอยพยุงดึงผลักดัน.. ความสำเร็จนั้นคือ... การต้องล้มและผลักสกัดสลับขาหาสามัคคี... ทีมีประขธิปไตยไทยที่พอดีได้หรือไม่... ใช่นั่นคือการพรรณนาธิการร่วมมองกีฬาสี ... ที่มี....

เป็นการเพิ่มเครื่องหมายคำถาม ?
+ - ได้กี่แบบกี่จุด.. (โดยมีเครื่องหมาย! เชื่อมโยง)

โครงสร้าง..ความคิดทางสามัญสำนึก...
จะยอกโดย...อรรถาธิบายได้เมื่อการวินิจฉัยพิสูจน์ทราบ...ผลลัพธ์..
ว่า
คุณเป็นใคร..ฉันเป็นคนไทยที่กำลังเรียนรู้ถูกผิดแล้วแต่จริยธรรมศึกษา
ที่..โดยระบบ... จะทำการตอบข้อความ
คำถามในคำถาม

คุณมีสิทธิเสรีที่ควรทราบคุณค่าหรือไม่ (อาจต้องการคำตอบ...!?

ไทยมิได้เป็นเพียงฐานวางการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม...

แต่ไทย ประเทศไทย หรือทักษะสมรรถนะคนไทย

ในความเป็นประชาธิปไตยที่สมดุลยภาพ
หรือในความสามารถรับการลงทุนชิ้นส่วนเทคโนโลยี..
อาทิ.. ออกแบบและปลิต
ยานอวกาศ ได้เอง

คนไทยเป็นคนสร้างสรรค์ยานอวกาศ แปลนแบบโครงสร้าง..หลักและรองได้มากกว่าร้อยละครึ่งหนึ่ง
หรือ
คนไทยสามารถสร้างสรรค์ปชต.อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.. และหรือ สิทธิในมิติการใช้เสรีภาพที่ทราบเสียงความเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่ออกเสียง.. ของประชากรไทยได้มากกว่าค่าการคงมีของพลพรรคการเมือง..

คนไทยคงความหมายทางวัฒนธรรม
หรือคนไทยคงทำคุณค่าของชาติหายไปในวัฒนากาล

ได้สำเร็จ..ก่อน.....?!

_____________
ในทางกลับกัน..

หาก
เมื่อนักการบริหารบ้านเมือง ..
และ จนท.ราชการแผ่นดิน.. VS. เยาวชน9ขวบ...

ตอบคำถาม.. เด็ก..คนหนึ่ง

ซึ่งหากถามการอนุมาน.. แนวคิดของความเป็นพลเมือง
ที่มีพลพรรคหลากหลายสาขาอาชีพ..

แต่การเทคแอคชั่น.. ลักษณะนี้.
..คนชาติไทย...

ท้ายที่สุด..
จุดเริ่มต้นคำตอบจะในกรอบหรือไม่อย่างไร..
ใจความมันอาจคือ การตั้งตำถามจากในจิตใจตนเอง

เสมือนวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีแบต่างๆสลับกับทำนองที่พอดีโดยชนไทย มีเทคโนโลยีเสมือนสุนทรียะภาพในอนุภาพของดนตรีกาล

การเมืองการมั่นคงภายในและระหว่างประเทศนั้นย่อมกล่อมเกลาความขัดแย้งในตัวของมัน...

ไม่ทำร้ายทุนทางวัฒนธรรมสำหรับการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ...

#ประชาธิปไตย
#นักบินอวกาศ #ความเป็นไปได้
#AllGenAlternativeDefender

คิดลึกนึกสันดอน

คราวนี้เป็นคลิปสั้น ๆ จากงานเปิดตัวหนังสือ Ask An Astronaut เขียนโดย Tim Peake นักบินอวกาศชื่อดังของ ESA
.
มีช่วงหนึ่งที่ได้เปิดให้ผู้เข้าฟังสามารถถามคำถามได้ และมีเด็ก 9 ขวบ ที่ชื่อ Isaac เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ถามคำถาม
.
ลองไปฟังกันดูครับว่าเด็กคนนี้ถาม Tim Peake ว่าอะไร?
.
Credit: Penguin Books UK
Thai Subtitle: Bossup Solution
.
อย่าลืมกดติดตามเพจ Bossup Solution
เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดี ๆ จากเราครับ
.
หนังสือ Ask An Astronaut by Tim Peake
http://amzn.to/2yz9Dg5 [แอดไม่ได้ค่าโฆษณาเด้อ]

25/11/2020

#DTiKnowledgeThailand

รัฐบาลในกาลสำคัญในนามคำเรียกฝ่ายบริหาร นามเรียกตามนิติรัฐฯบัญญัติเรียกรัฐบาลไทย

ในกาลสำคัญ..มิใช่รัฐบาลคณะพรรคคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง..ต่างล้วนร้ายดีเจตนา....

การจัดการปัญหารวมถึงสภาวะกาลใดๆ
ในบุคคลหนึ่ง.. เทคโนโลยีมีคุณอนันต์พลันสรรค์ส่วนที่มีดีพอดีอย่างเป็นส่วนผสม...

หากความมีทักษะคุณวุฒิมิติฐานะทางสังคมหนึ่งใดใจความไม่พึ่งพา มีซึ่งคุณธรรมนำ..

กาลหรือการตีความย่อมมี
เกียรติ / เกลียด ..

ในการป้องกันประเทศในความร่วมมือถือความสมดุลเป็นคุณภาพสำคัญอันพึงมีในทุกวิกฤต...

แต่...
..เคารพ หน้าที่ ต่าง
หนึ่งเรื่อง
สองบทบาท
สามความหมาย

ส่วนใด
ใจความ
สามสำคัญ

อันขอบันทึกพระบรมราโชวาท..ปราชญ์ราชไมตรี
น้อมสำนึกหวังพึงพอกัลยาณมิตร
พร้อมน้อมนำ
คำวรรคในความตอนหนึ่ง..
ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบรมราชนก..

ยกนัยยะ.. สำหรับเป็นองค์ความรู้คิดวินิจฉัยกำกับ.. สิ่งที่ทำไม่ว่าจบที่รุ่นกลุ่มคณะใดคณะหนึ่ง...

3ข้อ.. ที่ทรงฝาก... จาก9ก้าวหนึ่ง..
ซึ่งปรารถนาทรงพระมหากรุณาฯ
มิใช่ดำริ..
รุ่นกลุ่มใดคณะองค์บุคคลใดเป็นกาลเฉพาะ
เพราะแต่ละหนึ่งวรรค..น้ำพระราชแลราษฏร ..

ด้วยปกครองครรลองมองทุกสิทธเสรีการมีคุณภาพชีวิตที่พอดีในผืนแผ่นดินไทย

--------------////

#DTiKnowledge

for #Ai #ArticleIntelligent #DefenceOperativeWisdomSolutionCrisisWarfare
#พ #สภาความมั่นคงแห่งชาติ #รัฐบาลไทย #ความมั่นคง #การเมือง #การทหาร

สามในหนึ่งชาติคนไทยป้องกันประเทศเจตนา ไทย ไทยไลฟ์สไตล์.._
Defence Mind of Thailand
#สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน

5 อาวุธสุดเด็ด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ EP3
14/11/2020
5 อาวุธสุดเด็ด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ EP3

5 อาวุธสุดเด็ด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ EP3

5 อาวุธที่ไทยสร้างเอง EP3. ความภูมิใจของคนไทย ประกอบด้วย 1.ปลย. NARAC556 5.56mm 1.โดรน Sky Scout-X UCAV กองทัพอากาศ 2.ดาวเทียมนภา1 กองทั.....

01/11/2020
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี 64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศ ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง นำสู่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด โดยการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี 64 มาเป็นวิถีทางเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการพัฒนาของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน

#AIR
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

01/11/2020
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เครื่องมือเพืาองานด้านบรรเทาภัย..
ในภารกิจไฟป่ากับการนำอากาศยานเข้าอำนวยการร่วม....

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า

เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟป่า ซึ่งในแต่ละภารกิจมีความเร่งด่วน และใช้ปริมาณสารจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ตลอดจนสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเกิดเป็นนวัตกรรม “เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า” มีคุณสมบัติในการผสมสารยับยั้งไฟป่าสูตร Firewall II และ PHOS-CHEK G75 ได้ครั้งละ ๓,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าให้สามารถปฏิบัติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟป่า โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานและกำลังพลร่วมปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และสร้างแนวกันไฟในภารกิจดังนี้
๑. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
๒. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ภูกระดึง จังหวัดเลย
๓. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี
๔. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ สถานีรายงานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีการใช้อากาศยานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่
๑. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๒๓ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๙,๐๐๐ ลิตร
๒. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130) จำนวน ๘ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลิตร

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้เตรียมการ ป้องกันและดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาธารณภัย โดยใช้ทรัพยากรและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่ กองทัพอากาศตระหนักเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุข
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

29/08/2020
Newtv18

Newtv18

เทปลับรัสเซีย ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์-จีนยิงจรวดพิฆาตลงทะเล

29/08/2020
Prachachat - ประชาชาติ

แง่มุมการบินไทยในกลไกการบริหาร แก้ไขปัญหาที่มาดับเบิ้ลวิกฤติ ..

“ผมก็เป็นคนปากไม่ค่อยดีนะ ผมว่ามันไม่ใช่แค่คอร์รัปชั่น เรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เรื่องความสามารถที่ไม่เพียงพอของผู้บริหาร เรื่องการอาศัยคอนเน็กชั่นที่เอาคนเข้ามาสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ไม่อาศัยฝีไม้ลายมือ พูดง่าย ๆ ไม่ได้บริหารแบบธุรกิจจริง ๆ เลยทำให้เกิดปัญหา เกิดความแตกแยกภายในองค์กร"
.

"พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการการบินไทย ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ในห้วงก่อนขึ้นศาลนัดแรก

ที่อยู่

47/433 Office Of The Permanent Secretary Of Defence (Chaengwattana) Changwattana Rd. Pakkred
Nonthaburi
11100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629806688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.กล้องเลนส์.สารเคมี.ชิ้น งานตัวอย่างฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาดู
ให้ยาวนารฃ
ขออนุญาตฝากการ์ดลด 10% สำหรับทีมงานแอดมิน DTI ทุกท่านครับ ครัวร่มไม้ปลาเผา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รายการครัวคุณต๋อย รับประกันความอร่อย ร่วมกับเฟซสังคมอุดมปัญญา มอบส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร โดยแสดงการ์ดนี้ตอนเช็คบิล และบอกว่า หนุ่ม อูซี่ แนะนำมาครับ ลดทันที 10%
อยากนำไปร่วมงานนาวีวิจัย...