ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่ข่าวสารของกรมราชทัณฑ์

30/11/2023

📌📌📌 บรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม📌📌📌

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานออกร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2566วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30...
30/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานออกร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ประชุมคณะทำงานออกร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ตามที่สภากาชาดได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" โดยการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษโดยการย้อนวันวานระลึกถึงความสุขกับงานที่มีชื่อว่า "งานวันกาชาด100ปี รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่ต้องการให้" โดยมีคณะกรรมการทำงานออกร้านกาชาด กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting📌📌📌

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสว...
30/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ และ บริเวณวัดบางแพรกใต้ จ.นนทบุรี📌📌📌

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้
นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ อันเป็นการส่งเสริมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ มีความกตัญญูในจิตใจ ตั้งมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ และ บริเวณวัดบางแพรกใต้ จ.นนทบุรี

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ให้สัมภาษณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนผู้ต้องขัง📌📌📌👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายช...
30/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ให้สัมภาษณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนผู้ต้องขัง📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะนำไปจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนและผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ ได้ทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด ให้กลับคืนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป ณ ห้องรับรองกรมราชทัณฑ์ ชั้น ๒

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเข้าข้อมูลผู้...
30/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 และผ่านโปรแกรม Cisco - Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการบันทึกผลการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ การติดตามการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประมวลผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวนทั้งสิ้น 142 แห่ง จัดโดย กลุ่มงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด กองบริการทางการแพทย์

📌📌📌ขอเชิญรับชม  #รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:30 น - 21.00.น ทา...
30/11/2023

📌📌📌ขอเชิญรับชม #รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์
พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:30 น - 21.00.น ทางช่อง 5 HD
ชมภาพวาดพระราชาทรงงาน บนกำแพงเรือนจำกลางบางขวาง ภายในแดน 14 ฝีมือของผู้ต้องขัง

📌📌📌นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถานเขต 5 📌📌...
29/11/2023

📌📌📌นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถานเขต 5 📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน 8 มิติ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงงานราชทัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกมิติในการบริหารงาน ตามนโยบายของ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และได้กำชับการปฏิบัติงานในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การบริหารความจุผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ ต้องมีการบันทึกจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
(2) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาล หรือปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการและ SOPs
(3) การฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง การจัดระเบียบเรือนจำ สัมภาระผู้ต้องขัง ความสะอาด การพัฒนาเรือนจำ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(4) ให้ความสำคัญ ใส่ใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการเจ้าหน้าที่ การฝึกระเบียบวินัย อบรมให้ความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
(5) การคำนวณสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังทราบ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียนศาลอาญาและศาลปกครอง
โดยนายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 5 พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ภายในเขต 5 รวม 14 แห่ง เข้าร่วมประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบาย

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 📌...
29/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบหมายให้ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดลำดับความสำคัญของคำของบประมาณภายในกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานเสนอสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา

29/11/2023

Wansook มาแล้วจร้าาาา 🎉🎉
🔴 Live สด จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง
ร่วมกันสร้างคนดีกลับสู่สังคม
แค่เปิดใจและให้โอกาส สุขใจผู้ให้อุ่นใจผู้รับ💛💛

https://fb.watch/oCMfadt1_4/?mibextid=9R9pXO

29/11/2023

📌"ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทยฉลาดต้านโกง"📌
🇹🇭ร่วมแสดงพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย🇹🇭
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti-Corruption Day
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

29/11/2023

ราชทัณฑ์นำชม ตอน หับเผย By เรือนท่านนท์
🍲หาร้านอาหารดีๆ
🍹เครื่องดื่มอร่อย
🍰เบเกอรี่สดใหม่
🚘ล้างรถสะอาด
✅ 🚗และมีที่จอดรถ
👉🏻ช่วยเหลือสังคมโดยการให้โอกาส🙏

🚩🚩🚩หากเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องการ แนะนำ "หับเผย By เรือนท่านนท์"🚩🚩🚩
✅ เปิดบริการ 08.30 น. - 16.30 น.
👉👉 https://goo.gl/maps/Ux87J9R1Bd9VCpdL7

🔔กรมราชทัณฑ์นับถอยหลัง 3 วัน!! KICKOFF ITA 2024🔔 (thumbtack) อัปเดตหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 2567 พร้อมกันในรูปแบบ Online ...
29/11/2023

🔔กรมราชทัณฑ์นับถอยหลัง 3 วัน!! KICKOFF ITA 2024🔔

(thumbtack) อัปเดตหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 2567 พร้อมกันในรูปแบบ Online Event (laptop)

(light bulb) ด้วยแนวคิด Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ (diamond) เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมเปิดคู่มือ และเจาะลึกรายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ (sparkle)

🕘 รับชมพร้อมกันวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 67 ได้ผ่าน QR Code (smartphone) ระหว่างดำเนินรายการ

(sparkle)รับชมได้ 2 ช่องทาง
(red circle button) YouTube : ITAS NACC
(blue circle button) Facebook : ITAS NACC

#กรมราชทัณฑ์ #โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

📌📌📌นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการหางานให้กับผู้ต้องขัง พร้อมเข้าตรวจ...
29/11/2023

📌📌📌นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการหางานให้กับผู้ต้องขัง พร้อมเข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดน่านและเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการหางานให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดน่าน โดยมีนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ได้เข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดน่านและเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายและให้ข้อแนะนำการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ให้รักษามาตรฐานงานควบคุมผู้ต้องขัง ไปพร้อมกับการพัฒนางานฝึกวิชาชีพ โดยให้เรือนจำฯ ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ขยายผลผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจงเหตุย้ายอธิบดีสุริยา เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ」 (28...
28/11/2023

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจงเหตุย้ายอธิบดีสุริยา เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ」
(28 พฤศจิกายน 2566) กรณีมีข่าวเผยแพร่ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ย้ายพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล จากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่าเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจากพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรัตน์ ได้ถูกย้ายไปดำรงเลขาธิการ ศอ.บต. ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลง จึงจำเป็นต้องเสนอย้ายพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเนื่องจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงในภาพรวม กำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างกระทรวง ซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาฯ มีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดี ที่ปรึกษาหลายหน่วยงาน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงที่ว่างจากการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ โดยเฉพาะการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนข้อกังวลในการดำเนินคดีสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินคดีดังกล่าว โดยการพิจารณาดำเนินการจะยังคงเป็นไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวยืนยันว่า “กระทรวงยุติธรรมจะมุ่งมั่นสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้านการสืบสวนสอบสวน ยกระดับในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของผู้ทรงอิทธิพลและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน..” ที่ พ.ต.ต.สุริยา เป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของกระทรวงยุติธรรม ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวทิ้งท้ายว่า “การแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้รับแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงเอกภาพและความรู้ความสามารถในการบังคับบัญชา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญไม่มีการกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นที่สนใจของสังคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือคดีหมูเถื่อน โดยคดีดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ”

📍📍 กองพัฒนาพฤตินิสัย ประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขังกับสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ...
28/11/2023

📍📍 กองพัฒนาพฤตินิสัย ประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขังกับสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น. กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย นำโดย นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขังกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานของผู้ต้องขังในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมราชทัณฑ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และภาคธุรกิจ เพื่อต่อยอดการทำงานในสถานประกอบการ ตลอดจนได้รับการจ้างงานเมื่อพ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหารเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุงแห่งใหม่ 📌📌📌👉🏻👉🏻👉🏻วันอังคา...
28/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหารเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุงแห่งใหม่ 📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหารเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุงแห่งใหม่ โดยมีนายอนุสรณ์ มณีแดง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุง ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำตรวจภายในเรือนจำ

👉🏻👉🏻ในการนี้ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ได้ให้ข้อแนะนำ แยกเป็นประเด็นดังนี้👇🏻
1. ประเด็นเกี่ยวกับระบบเสริมความมั่นคง ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด ในเรื่องของจุดติดตั้งกล้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน การเสริมความมั่นคงระหว่างอาคารสำนักงานกับแนวกำแพงเรือนจำ เพื่อป้องกันการก่อเหตุหลบหนีของผู้ต้องขัง
2. เน้นย้ำเรื่อง การก่อสร้างขอให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามสัญญา สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด
3. แนะนำพร้อมทั้งให้หาวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในแดนหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคารฝึกวิชาชีพหรืออาคารเรือนนอน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ วัสดุ ที่ใช้ในโรงงานฝึกวิชาชีพหรืออาคารเรือนนอน ในช่วงฤดูฝน
ณ เรือนจำกลางพัทลุงแห่งใหม่ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

📌📌📌ราชทัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ท่าน้ำนนท์ หลังเทศกา...
28/11/2023

📌📌📌ราชทัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท่าน้ำนนท์ หลังเทศกาลวันลอยกระทง📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. กรมราชทัณฑ์
ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big cleaning Day โดยมีนายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมออกบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะ กระทง และผักตบชวา เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วย นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม 3 (ท่าน้ำเมืองนนท์)

👉🏻👉🏻หลังจากการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทงที่ผ่านมา บริเวณท่าน้ำเมืองนนท์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และมีประชาชนร่วมเทศกาลลอยกระทงจำนวนมาก ส่งผลให้แม่น้ำเต็มไป ด้วยขยะปริมาณมาก หากดำเนินการจัดเก็บล่าช้าอาจส่งผลให้เกิดการอุดตัน เป็นมลพิษต่อแม่น้ำ ลำคลอง และส่งกระผลต่อสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการนำทีมผู้ต้องขังกองพัฒนานอกเรือนจำ (กองนอก) จากเรือนจำกลางบางขวาง และจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ออกทำความสะอาด จัดเก็บกระทง กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบท่าน้ำนนท์ ซึ่งในการนี้ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังตลอดจนแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สะดวก ไม่กระทบต่อประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรไปมา โดยขอให้การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องขังที่ออกทำงานภายนอกเป็นไปอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

👉🏻การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการทำความสะอาดพื้นที่ และเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพฤตินิสัยในการทำงานสาธารณะของผู้ต้องขัง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างการยอมรับจากสังคม

📌📌📌นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอ...
28/11/2023

📌📌📌นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 49 ปี📌📌📌

🎉🎉🎉วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 49 ปี ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี โดยกรมบังคับคดีมีภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

📍📍 เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566วันที่ 27 พฤศจิกาย...
28/11/2023

📍📍 เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายพีรพล น่วมศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก นางพัทธ์ธีรา โชควรเลิศธนนท์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวหนองเรียง พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมือง และคณะผู้บริหาร ประชาชนทั่วไป และญาติผู้ต้องขัง ร่วมลอยกระทง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเรือนจำท่องเที่ยว โดยลอยกระทงบริเวณสระน้ำ ณ ร้านหับเผย by หนองเรียง เรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ประธานคณะอนุทำงานด้านการจัดทำเกณฑ์และคู่มือการประกวดเรือนจำดีเด่นฯ เข้าร่วมประชุมคณ...
28/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ประธานคณะอนุทำงานด้านการจัดทำเกณฑ์และคู่มือการประกวดเรือนจำดีเด่นฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่น เข้ารับรางวัลตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2/2566 📌📌📌

🏆🥇🏆วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ ประธานคณะอนุทำงาน ด้านการจัดทำเกณฑ์และคู่มือการประกวดเรือนจำดีเด่นฯ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 603 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

📍📍 เรือนจำกลางสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง (30 ชั่วโมง) วันที่ 27 พฤศจิกายน ...
27/11/2023

📍📍 เรือนจำกลางสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง (30 ชั่วโมง)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 22 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุฝึกวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้บุคคลเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพสุจริต เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ โดยไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ ขับเคลื่อน 8 มิติ ยกระดับสร้างความเปลี่ยนแปลง มิติที่ 5 พัฒนาและต่อยอดการศึกษา การฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

📌📌📌เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ยืนยันการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ ไม่ขาดแคลนตามที่มีการบิดเบือนข้อมูล📌📌...
27/11/2023

📌📌📌เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ยืนยันการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ ไม่ขาดแคลนตามที่มีการบิดเบือนข้อมูล📌📌📌

ชวนเพื่อนๆมาวิ่งกัน 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️งานดี มีบุญ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กับงาน “พึ่งพา...
27/11/2023

ชวนเพื่อนๆมาวิ่งกัน 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️งานดี มีบุญ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย
สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กับงาน “พึ่งพา RUN” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สมัครได้แล้วทาง 👉🏻 https://www.jogandjoy.run/project/detail/121
📍 วันจัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
สถานที่ : สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ
ระยะและค่าสมัคร
💜 10K 800 บาท
❤️ 3K 500 บาท
🧡 VIP 2000 บาท
จัดโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
📷 THAIRUN OFFICIAL PHOTO SEARCH PARTNER
สำหรับช่างภาพที่สนใจเข้าถ่ายภาพในงาน
✅ เปิดรับสมัครช่างภาพ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ทาง https://pro.photo.thai.run/events/6551e931733e971397128d78/upload
✅ ช่างภาพสามารถดูผลการคัดเลือกได้ในระบบเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร
📱 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
Facebook : Jogandjoy
https://www.facebook.com/Jogandjoy
#พึ่งพาRun📸 ดูโพสต์นี้บน Facebook https://www.facebook.com/share/p/b9bf7siLXTJTpJHa/?mibextid=WC7FNe

📍📍📍 กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7👉🏻👉🏻วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกาย...
27/11/2023

📍📍📍 กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

👉🏻👉🏻วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้นายวรชัย บุตรดาบุตร นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยมีทีมงานผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช📌📌📌👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสิ...
27/11/2023

📌📌📌รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช📌📌📌

👉🏻👉🏻👉🏻วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร เข้าตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแดน SUPER MAX เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช สรุปรายงานสถานการณ์ภายในเรือนจำ ความคืบหน้าและปัญหาในการก่อสร้างฯ และรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์ การติดตามผู้ต้องขังหลบหนี (ข.ช. เชาวลิต ทองด้วง) จาก ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง

👉🏻👉🏻ในการนี้ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเรื่องการควบคุมการก่อสร้างฯให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังในการทำงานมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้ขึ้นอีก ในส่วนของการติดตามผู้ต้องขังหลบหนี ขอให้ทำงานทางด้านการข่าวประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากเรือนจำ และทัณฑสถาน ต่างๆ 🙏🙏🙏
26/11/2023

📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรม โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากเรือนจำ และทัณฑสถาน ต่างๆ 🙏🙏🙏

🔴「"พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม" ชี้แจง กรณีเสี่ยแป้ง หากพบพยานหลักฐานใหม่ สามารถขอรื้อฟื้นคดีไ...
25/11/2023

🔴「"พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม" ชี้แจง กรณีเสี่ยแป้ง หากพบพยานหลักฐานใหม่ สามารถขอรื้อฟื้นคดีได้-ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง」

(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากกรณีที่ นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ แป้ง นาโหนด (ผู้ต้องขังหลบหนีจากการควบคุมของกรมราชทัณฑ์) ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ไปสนับสนุนกำลังติดตามในพื้นที่ จ.พัทลุง ก็ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนายเชาวลิตต่อเนื่อง ขณะนี้ ได้สั่งให้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ตรวจสอบไปยังบุคคลใกล้ชิดของนายเชาวลิต ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมาใช่เจ้าตัวหรือไม่ ? แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่ หรือใช่ ซึ่งกำลังตรวจสอบ และจะให้ญาติพี่น้องของเขาช่วยดูด้วย อีกทั้งคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมา มันได้แสดงให้เห็นว่าตัวเขายังอยู่ หวังว่าเจ้าตัวจะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม และเราก็มีหน้าที่จะต้องติดตามจับกุม นอกจากนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้มีการหารือกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญและมอบหมายในการดำเนินคดีติดตามจับกุมตัว

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนในประการที่สอง เรื่องของข้อมูลที่นายเชาวลิตได้ออกมาสื่อสารคล้ายลักษณะกล่าวว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยระบุว่าในคดีที่ถูกศาลตัดสินจำคุก ได้มีผู้ร่วมกระทำผิดหลายราย แต่เหตุใดผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย จึงไม่ถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเช่นเดียวกัน ซึ่งในเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ตนได้มอบหมายให้นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเลขาธิการ ป.ป.ส. ดำเนินการตรวจสอบ เพราะฐานคดีเดิมมันเป็นการที่นายเชาวลิต ไปชิงตัวบุคคลที่ถูกจับกุมเรื่องยาเสพติด ตนจึงให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในคดีดังกล่าวจะเป็นไปตามที่เจ้าตัวร้องหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นเหตุการณ์ชิงตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ถูกตำรวจจับเรื่องยาเสพติด และพอนายเชาวลิตและพวกสามารถชิงตัวบุคคลนั้นออกมาได้ ก็มีการทำร้ายตำรวจ จึงถูกดำเนินคดีร่วมกันปล้นทรัพย์กับพวกรวม 7 คน โดยในจำนวนนี้พบว่านายเชาวลิต กับพวกทั้ง 7 คนถูกตำรวจสั่งฟ้องทั้งหมด ส่วนในชั้นอัยการ ตนยังไม่ได้รับสำนวนมาตรวจสอบ แต่พบว่าในคำพิพากษาจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มีชื่อนายเชาวลิตเป็นจำเลยของศาลจังหวัดพัทลุง ซึ่งอัยการจั่วหัวว่าเหตุเกิดวันที่ 2 ก.ค. 2562 ในเวลาหลังเที่ยงคืน จำเลยกับพวกประมาน 20 คนที่หลบหนี ยังไม่ได้นำตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนกล M16 เป็นต้น ไปชิงตัวบุคคลที่ถูกตำรวจจับกุมมา จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจนายเชาวลิตได้ว่า เนื่องจากมีผู้ร่วมกันตั้งเยอะแต่ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เราจึงจะตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบว่าในคดีเดิม สามารถมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญต่อคดีเพื่อที่จะรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่ โดยจะหารือใกล้ชิดกับ ผบ.ตร. ว่า ถ้ามันรื้อฟื้นคดีใหม่ จะให้เป็นคดีที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ จะให้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งจะดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ได้ เพราะว่าในคดีดังกล่าวทราบว่ามีการฟ้องไป 7 รายหรืออาจจะมากกว่านั้น แต่เท่าที่ไปตรวจสอบจากคำพิพากษาในคดีเกี่ยวเนื่องกับตัวบุคคล เช่น บุคคลที่อ้างชื่อว่า นายสิทธิเดช หรือจรวด ก็มีคดีที่ศาลตัดสินลงโทษเหมือนกัน ซึ่งศาลตัดสินในเดือน ธ.ค.65 ในคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเหตุการณ์ก็เกิดวันที่ 2 ก.ค.62 เช่นเดียวกัน อัยการอาจจะแยกฟ้องก็ได้

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวด้วยว่า ส่วนของนายเชาวลิต ทราบว่ามีคดีอื่นที่อาจจะเป็นคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่เป็นข่าวดังๆที่ร้านเติมสุข จ.พัทลุง ได้ร่วมกับพวกจำนวนมาก ทราบว่ามีการฟ้องร้อง ซึ่งตนคิดว่าในเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ตนก็ได้ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะฯ ประสานกับ ผบ.ตร. อย่างใกล้ชิด เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ เพราะว่าในความรู้สึกของนายเชาวลิตที่เขาได้ระบายถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมนั้น เราก็ไม่ได้ต้องเชื่อเขาแต่จะต้องนำข้อมูลที่เขาระบุ รวมถึงคำพิพากษาของศาลว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงประมาณ 20 รายดังกล่าว จะต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับหลักฐานต่างๆ อาจจะต้องมีการตรวจเส้นทางการเงิน เป็นต้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เร็วในส่วนของกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวเสริมว่า การจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นั้น ตามหลักประมวลวิธีพิจารณาความอาญา คดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องจนถึงที่สุด จะต้องมีพยานหลักฐานใหม่ แต่คำพูดของนายเชาวลิตในคลิปวีดีโอยังไม่ใช่หลักฐานใหม่ แต่บุคคลที่นายเชาวลิตระบุถึงในจดหมายร้องเรียน หรือบุคคลที่ไม่ได้ถูกสอบปากคำเป็นพยาน รวมถึงเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ถ้าหากรวบรวมได้ เราถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ และตนทราบว่าอัยการสูงสุดท่านปัจจุบันเป็นคนตรงไปตรงมาก็คงจะต้องไปประสานกับท่านว่ามีบุคคลใดในวงการที่ไปเกี่ยวข้องบ้าง ยอมรับว่าสะเทือนไปหมดทั้งกระบวนการยุติธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวทิ้งท้ายถึงนายเชาวลิต ว่า ตนอยากจะเรียนว่าในกระบวนการยุติธรรม เราไม่มีใครตั้งธงว่าจะต้องให้เขาเป็นศพ เพราะเราอยากได้ตัวเขากลับเข้ามา ส่วนในคดีที่เขาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ติดคุก แต่คนที่ควรจะติดคุกมากกว่าเขานั้นมีอยู่ เราก็รับว่าจะมาทำให้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อมีเรื่องต่างๆ รัฐบาลประกาศว่าต้องมีหลักนิติธรรม โดยหลักนิติธรรมนั้น พยานหลักฐานและกฎหมายต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่กว่ากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ยืนยันว่าเราจะตรวจสอบความจริงให้

25/11/2023

📌 กระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคลิปเสี่ยแป้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณี นายเชาวลิต ทองด้วง หรือเสี่ยแป้ง ได้มีการเผยแพร่คลิปร้องขอความเป็นธรรมในการถูกดำเนินคดี โดยมีการพาดพิงกระทรวงยุติธรรมและบุคคลในกระบวนการยุติธรรม นั้น
นายวัลลภฯ กล่าวว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบบุคคลในคลิป ว่าเป็นนายเชาวลิตฯ จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้รับแจ้งยืนยันว่ามีมาตรการติดตามการจับกุมอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
นายวัลลภฯ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่นายเชาวลิตฯ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเลขาธิการ ป.ป.ส. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นในคดีเดิม พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา นายเชาวลิตฯ และผู้ร่วมกระทำผิดซึ่งมีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และบุคคลในกระบวนการยุติธรรมรวมหลายคน แต่จากคำพิพากษานายเชาวลิตฯ​ ถูกฟ้องเพียงคนเดียว และมีการแยกสำนวนฟ้องอีกบางคน ส่วนผู้ร่วมกระทำผิดคนอื่นโดยเฉพาะตำรวจ ทหาร และบุคคลในกระบวนการยุติธรรมยังไม่มีการฟ้องคดีแต่อย่างใด ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบและมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีก็สามารถฟ้องคดีได้ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป
นายวัลลภฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กระทรวงยุติธรรมขอเน้นย้ำว่าประเด็นที่นายเชาวลิตฯ หยิบยกขึ้นมายังเป็นเพียงการกล่าวอ้าง จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป”

📍📍 “กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธ...
25/11/2023

📍📍 “กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566”

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร นายปราโมทย์ ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา นายสมภพ สังคุตแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บัญชาการเรือนจำในเขต 1 และเขต 10 โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ร่วมวางพวงมาลาฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี ด้วยกรมราชทัณฑ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2458 เพื่อรวบรวมกองคุก กองมหันตโทษ และกองลหุโทษ กับเรือนจำทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย มาตั้งเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า “กรมราชทัณฑ์” และได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาส“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคต และเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีความภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรี ดำรงไว้ ซึ่งเกียรติภูมิกรมราชทัณฑ์ต่อไป

📍📍 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก...
25/11/2023

📍📍 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ณ แดนเกษตร ๑,๐๕๕ ไร่ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โดยมีนายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ให้การต้อนรับ

ที่อยู่

222 ต. สวนใหญ่
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629672222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด