กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - กคส.

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - กคส. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยา?

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 อาคาร 11 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ...
06/12/2023

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...
04/12/2023

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

จากการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ในรัฐแคลิฟอเนีย พบว่า ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนในบ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยง...
02/12/2023

จากการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ในรัฐแคลิฟอเนีย พบว่า ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองจากการที่มีคนในบ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการหายใจลำบากและเกิดเสียงจากอาการหลอดลมตีบสูง 2.27 เท่า หายใจลำบากสูง 2.05 เท่าและอาการหลอดลมอักเสบสูงถึง 3 เท่า เนื่องจากควันบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสารนิโคตินที่มีปริมาณสูง สารก่อมะเร็ง โลหะหนัก สารแต่งกลิ่นและรส รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ โดยเฉพาะสารไดอะซิทิล (Diacetyl) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและผู้ใกล้ชิด

#บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

กรมควบคุมโรคเตือนควันบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงป่วยโรคหลอดลมอักเสบสูงถึง 3 เท่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 🚭🚭👇👇 #บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีส...
02/12/2023

กรมควบคุมโรคเตือนควันบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงป่วยโรคหลอดลมอักเสบสูงถึง 3 เท่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 🚭🚭👇👇

#บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

กคส. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อ่านเพิ่มเติม👇👇👇🚭🚭https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=...
28/11/2023

กคส. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านเพิ่มเติม👇👇👇🚭🚭
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=38864&deptcode=

กคส.ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต้านทุจริต และแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน อ่านเพิ่ม...
28/11/2023

กคส.ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต้านทุจริต และแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม👇👇👇🚭🚭
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=38863&deptcode=

สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจรักสุขภาพทั้งของตนเอง และคนใกล้ชิดด้วยการเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าเพราะบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิ...
26/11/2023

สืบสานวัฒนธรรมไทย
ใส่ใจรักสุขภาพ
ทั้งของตนเอง และคนใกล้ชิด
ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

เพราะบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย

#ลอยกระทงปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า

#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 # ...
26/11/2023

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566

# สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
# สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ
# ท่าอากาศยาน
ที่จัดให้มี “เขตสูบบุหรี่” ภายในเขตปลอดบุหรี่

ผู้ดำเนินการ/เจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องจัดให้สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงสื่อสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ ให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่

# มีผลบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ 👎🏼
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12087.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริ...
26/11/2023

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2566

# ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องแสดงสื่อรณรงค์ฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า 7x21 ซม. อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

# มีผลบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ 👎🏼
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12088.pdf

“บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ หากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วน ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ...
25/11/2023

“บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ หากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วน ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาพจิต โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.10 เท่า และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า และจะมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่จะรุนแรงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการช่วยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ 2 ช่องทาง คือ
1) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน และ
2) ขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 ฟรี
————
#บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี


แหล่งข้อมูล
Olufunmilayo H. Obisesan. et al. (2019). Association Between e-Cigarette Use and Depression in the Behavioral Risk Factor Surveillance System,2016-2017. JAMA Netw Open.2 (12): e1916800.Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.16800

Khambayat S, Jaiswal A, Prasad R, et al. (2023). Va**ng Among Adolescents: An Overview of E-Cigarette Use in Middle and High School Students in India. Cureus 15(5): e38972. DOI 10.7759/cureus.38972

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม🚭🚭👇👇https://ddc.moph.go.th/...
25/11/2023

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม🚭🚭👇👇
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=38781&deptcode=

#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่
#บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

เน้นคุมเข้มร้านขายบุหรี่รอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ อ่...
24/11/2023

เน้นคุมเข้มร้านขายบุหรี่รอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม👇👇🚭🚭
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=38738&deptcode=

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมก...
22/11/2023

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านพัฒนากฎหมายและนโยบายวิชาการ

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายนรา เทียมคลี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบ...
22/11/2023

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายนรา เทียมคลี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน เสี่ยงภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลอันตรายต่อปอด🚭🚭อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม👇👇
18/11/2023

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน เสี่ยงภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลอันตรายต่อปอด

🚭🚭อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม👇👇

เขตสุขภาพที่ 2 ชูจุดเด่น “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่🚭อ่านเพิ่มเติม👇👇🚭🚭
15/11/2023

เขตสุขภาพที่ 2 ชูจุดเด่น “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่🚭

อ่านเพิ่มเติม👇👇🚭🚭

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

กคส. พุ่งเป้าคุมเข้มร้านค้าใกล้โรงเรียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม🚭🚭👇👇 #ร่วมสร้างสังคมปลอดบ...
11/11/2023

กคส. พุ่งเป้าคุมเข้มร้านค้าใกล้โรงเรียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
🚭🚭👇👇

#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

09/11/2023
กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบสารนิโคตินสูง ส่งผลทำลายสมองวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรต...
09/11/2023

กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบสารนิโคตินสูง ส่งผลทำลายสมอง

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหากำไรและสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น สีสันดึงดูด แปลกใหม่และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงมีการเชิญชวนให้เยาวชนทดลองใช้อีกด้วย หวังให้เด็ก เสพติดได้ง่ายเป็นลูกค้าในระยะยาว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
👇👇🚭🚭

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำดูแลเยาวชน และผู้ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่วางเป้าหมาย 5 ปี ควบคุมและคุ้มครองสุขภาพ 🚭อ่านเพิ่มเติม👇👇
08/11/2023

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำดูแลเยาวชน และผู้ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่วางเป้าหมาย 5 ปี ควบคุมและคุ้มครองสุขภาพ 🚭
อ่านเพิ่มเติม👇👇

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

กคส. ร่วม “สคบ.” จับบุหรี่ไฟฟ้า “ย่านรามคำแหง” ย้ำประเทศไทยมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า #บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้...
04/11/2023

กคส. ร่วม “สคบ.” จับบุหรี่ไฟฟ้า “ย่านรามคำแหง” ย้ำประเทศไทย
มีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

#บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
👇👇🚭🚭

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  เสี่ยง : ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
03/11/2023

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า : ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เสี่ยง : ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

กรมควบคุมโรค เตือนสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 🚭อ่านเพิ่มเติม👇👇👇
02/11/2023

กรมควบคุมโรค เตือนสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 🚭
อ่านเพิ่มเติม👇👇👇

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นางสุภาพร พุทธรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้า...
02/11/2023

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นางสุภาพร พุทธรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง #บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
30/10/2023

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า
ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง
#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จับร้านขายบุหรี่กลางเมืองหาดใหญ่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบังคับใช้ก...
23/10/2023

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จับร้านขายบุหรี่กลางเมืองหาดใหญ่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลาก...
22/10/2023

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กคส. ชงสำนักพระพุทธฯ จัดงานบุญ งานประเพณีปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ทั่วประเทศ 🚭เพิ่มเติม 👇👇https://ddc.moph.go.th/otpc/news...
18/10/2023

กคส. ชงสำนักพระพุทธฯ จัดงานบุญ งานประเพณีปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ทั่วประเทศ 🚭
เพิ่มเติม 👇👇
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=37790&deptcode=

๑๓ ตุลาคม เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบร...
12/10/2023

๑๓ ตุลาคม เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ผู้บริหารและบุค...
07/10/2023

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ผู้บริหารและบุคลากร
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค
04/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

เร่งจับร้านขายปลีก-ขายส่ง รอบสถานศึกษาที่แบ่งซองขายบุหรี่ และโชว์บุหรี่ ณ จุดขายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇🚭🚭
29/09/2023

เร่งจับร้านขายปลีก-ขายส่ง รอบสถานศึกษาที่แบ่งซองขายบุหรี่ และโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇🚭🚭

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) ในโอกาสได้รับ...
29/09/2023

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์ ระดับสูง)🎉🎉💐💐

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเสริมความเข้าใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่น...
27/09/2023

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเสริมความเข้าใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับสมรรถนะเสริมการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม👇👇🚭🚭

วานนี้ (22 กันยายน 2566) นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงกา...
23/09/2023

วานนี้ (22 กันยายน 2566) นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการเข้าพบพล.ต.ท. นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อประชุมหารือแนวทางการยกระดับการป้องกัน และปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าให้มีความเข้มงวดมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇🚭🚭

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอของ WHO ยกระดับนโยบายและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยให้สอดคล้อ...
22/09/2023

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอของ WHO ยกระดับนโยบายและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรการระดับโลก
หลังประเทศไทยเข้ารับการประเมินความจำเป็น(Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇🚭🚭

ที่อยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จั...

20 กันยายน ของทุกปี "วันเยาวชนแห่งชาติ" เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ มีทัก...
19/09/2023

20 กันยายน ของทุกปี "วันเยาวชนแห่งชาติ"
เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ มีทักษะการดำรงชีวิต มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมตามวัย รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
ด้วยการไม่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบที่ทำลายสุขภาพทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง

#ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 🚭
#เยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนิน ธีระตันติกานนท์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการสาธารณสุ...
18/09/2023

กคส. ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนิน ธีระตันติกานนท์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

🎉🎉💐💐

ที่อยู่

เลขที่ 88/21 ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625903852

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - กคส.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - กคส.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด