ITA NACC ช่องทางการติดตามข่าวสารและสื่อความรู้ในการประเมิน ITA
(193)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
19/03/2020

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ปฏิทินการประเมิน ITA 2563 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563

ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ni7kPEiuhWQAamSTT-gvqWIrw0-Owcdl/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 และ Template EIT ได้ที่ >>> https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

สำนักงาน ป.ป.ช.
17/03/2020

สำนักงาน ป.ป.ช.

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2020 :
• ITA นั้นคืออะไร
• ITA ประเมินจากใคร
• ITA ประเมินอะไร
• ITA ประเมินแล้วได้อะไร
อัพโหลดไฟล์ pdf. ได้ที่ >>>>
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/51440295ce08cb17013cb51aad25ade5.pdf

โครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่ว...
06/02/2020

โครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (สปจ.) ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด นครพนม เลย สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.(นายมนต์ชัย วสุวัต) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม

กิจกรรมคลินิก ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของผู้บริหาร และ Admin กับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามเครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT ในตัวชี้วัดที่ 1 - 8 และจุด Check Point ของเครื่องมือ OIT ในตัวชี้วัดที่ 9 - 10 รวมถึงวิธีการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งานระบบ ITAS

โดยกิจกรรมคลินิก ITA นี้ จะจัดครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ณ จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา และนนทบุรี ตามลำดับ

คลินิก ITA เชียงใหม่
06/02/2020

คลินิก ITA เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินค...
06/02/2020

ภาพกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ITA NACC's cover photo
20/01/2020

ITA NACC's cover photo

ITA 2020“Open to Transparency: เปิดประตูสู่ความโปร่งใส”สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดป...
20/01/2020

ITA 2020
“Open to Transparency: เปิดประตูสู่ความโปร่งใส”

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป

ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาและบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2 หัวข้อ ได้แก่

1) การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “คุณธรรมในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ : สิ่งที่คิด VS เส้นทางสู่ความเป็นจริง” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โต้กระแสคลื่น Disruption ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลและการสร้างรัฐบาลแบบเปิด (Open Government)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการชี้แจงนโยบายและอัพเดตกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 หัวข้อ ได้แก่
1) การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการประเมิน ITA” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมิน ITA
2) การบรรยายเรื่อง “กรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ทั่วประเทศและผู้สนใจ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด งาน ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ได้ทาง YouTube Channel: ITA NACC (www.youtube.com/c/ITAnacc) หรือ Facebook: โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. (www.facebook.com/ita.nacc) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Line ID : @itas

ประกาศ !!ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ...
16/01/2020

ประกาศ !!

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 24 มกราคม 2563)

พิธีเปิดงานประชุมชี้แจงฯ จากเดิมเวลา 10.00 น เปลี่ยนเป็น เวลา 09.00 น. รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบนี้ค่ะ

ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภ...
10/01/2020

ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21-22 มกราคม 2563 และ วันที่ 23 มกราคม 2563
ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
...

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดในพื้...
10/01/2020

ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 และวันที่ 30 มกราคม 2563
ณ Hotel ibis Styles Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่
....
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

16/12/2019
สื่อวีดิทัศน์ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ITA คืออะไร ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร
มาทบทวนและทำความเข้าใจกันครับ

สื่อวีดิทัศน์: การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ช.
04/12/2019

สำนักงาน ป.ป.ช.

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 ธ.ค. 2562) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity Transparency Assessment) โดยมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สปท.) นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ ประธาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตประจำจังหวัด (ศปท.) และคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นประธานในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการจัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงพิธีเปิดซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกรมการปกครอง (DOPA Channel)

ภาพบรรยากาศการประชุมให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเค...
25/11/2019

ภาพบรรยากาศการประชุมให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

23/10/2019
ITA DAY 2019 Integrity and Transparency Through the eyes of Thais

ITA 2019: คุณธรรมและความโปร่งใสในสายตาของคนไทย

ITA DAY 2019 Integrity and Transparency Through the eyes of Thais คุณธรรมและความโปร่งใสในสายตาของคนไทย

เอกสารดาวน์โหลด กิจกรรมการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประ...
21/10/2019

เอกสารดาวน์โหลด กิจกรรมการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ITA DAY (วันที่ 17 ตุลาคม 2562)

ITA NACC's cover photo
19/10/2019

ITA NACC's cover photo

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2562 สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2562 ทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้...
18/10/2019

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 2562 สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2562 ทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณผ่านเว็บไซต์ (OIT) และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรที่ปรากฎในระบบ ITAS ได้ตามช่องทางการติดต่อที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2562 ดังนี้

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ....
17/10/2019

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ...
17/10/2019
www.nacc.go.th

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.nacc.go.th/download/article/Article_ITA_171062.pdf

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
17/10/2019

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
--
สำหรับประเด็นหลักในการหารือ ได้แก่
1) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ที่ผ่านมา
2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการประเมิน Integrity Assessment ของประเทศเกาหลีใต้
3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการทุจริตของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
4) การประสานความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริตระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ในอนาคต
--
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีกับรัฐบาลไทย อีกด้วย
--
โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช.

🔊🔊สำนักงาน ป.ป.ช. จัดแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trans...
14/10/2019

🔊🔊สำนักงาน ป.ป.ช. จัดแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 🔊🔊

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2580
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จังหวัด กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้เริ่มกระบวนการประเมินในช่วงเดือนเมษายน 2562 และประมวลผลแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและจัดงานแถลงข่าวให้แก่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั่วประเทศ รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 0 25284800 ต่อ 7141 และ 7142 หรือ [email protected] หรือ FACEBOOK : โครงการ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ www.nacc.go.th แบนเนอร์ ITA หรือ https://itas.nacc.go.th

Cr. เพจสำนักงาน ป.ป.ช.

13/10/2019
Coming soon !! งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
03/10/2019

Coming soon !!
งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2562

10/08/2019
05/08/2019
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการปร...
05/08/2019

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบ EIT และตรวจแบบ OIT ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA’62

31/07/2019
ประกาศ!!!ช่องทางการติดต่อผู้ตรวจประเมิน ITA’62
31/07/2019

ประกาศ!!!
ช่องทางการติดต่อผู้ตรวจประเมิน ITA’62

20/07/2019
โปรดทราบ !!ให้หน่วยงานใช้ Username - Password เดิมเข้าระบบ ITAS เพื่อเข้าดูผลคะแนนการประเมินในช่วงเดือน กันยายน 2562 ___...
05/07/2019

โปรดทราบ !!

ให้หน่วยงานใช้ Username - Password เดิมเข้าระบบ ITAS เพื่อเข้าดูผลคะแนนการประเมินในช่วงเดือน กันยายน 2562
________________________________________

และในการประเมินปีงบประมาณต่อไปให้ใช้ Username - Password เดิม เข้าระบบเช่นเดียวกัน...โปรดเก็บรหัสไว้ให้ดี อย่าทำหายนะคะ

03/07/2019
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานยกระดับธรรมาภิบาลฯ 12 ก.ค. 2562 - Google Drive

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน และแจ้งปิดรับการลงทะเบียน

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1uwZDxEZz52FWCIveQBpu7RhNuRqVeuLK

และขอประกาศปิดการรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เนื่องจากจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมงานได้เต็มทุกที่นั่งแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานยกระดับธรรมาภิบาลฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตลอดทั้งวัน ได้ทาง Facebook สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล [https://www.facebook.com/2307484366165472/]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 025284800 ต่อ 7120

03/07/2019
ดูผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!เข้าไปที่...
02/07/2019

ดูผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!

เข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th เลือกหัวข้อ “ผลการประเมิน”

01/07/2019

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ
Nonthaburi
11000

รถ ปอ.69

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITA NACCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด