กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Nursing Division, Ministry of Public Health เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ในแวดวงวิชาชีพ
(2)

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 25...
10/08/2020

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“ ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผ่านการประเมินระดับ NQA Class”วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 อ. อัมราภัสร์ อ...
09/08/2020

“ ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผ่านการประเมินระดับ NQA Class”

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 อ. อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการพยาบาลจากกองการพยาบาล ดร. กนกพร แจ่มสมบูรณ์, อ. โสภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์,อ. อุไรพร จันทะอุ่มเม้า อ. พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, อ. ยุรีพรรณ วณิชโยบล เข้าประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับในการเยี่ยมประเมินครั้งนี้

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมปร...
03/08/2020

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ผลงานในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและการเตรียมพร้อมผลงาน การพัฒนาบริการพยาบาลใน การนำเสนอผลงานระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยมี ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่1 เป็นประธานเปิดงาน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อหิรัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ให้เกียรติมาในงานประชุมวิชาการ ทั้งนี้มี คุณสมพร เลิศวิริยะเสถียร หัวหน้าพยาบาลรพ.ลำปาง ประธานเครือข่ายฯเขตสุขภาพที่ 1CNO_R หัวหน้าพยาบาล 8 จังหวัด ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลภาคเหนือฯ คุณสุปราณี ยะวิญชาญ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน่าน และคุณสมพร รอดจินดา ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดน่าน ร่วมนำทีมพยาบาลดำเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้

วันที่ 24,31ก.ค.63 ที่ผ่านมา รพ.นครปฐมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมตัวแทน IT nurse ทุกรพ.ในเขต 5จำนวน 2รุ่น(130คน)เพื่อติดตามโครงกา...
03/08/2020

วันที่ 24,31ก.ค.63 ที่ผ่านมา รพ.นครปฐมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมตัวแทน IT nurse ทุกรพ.ในเขต 5จำนวน 2รุ่น(130คน)เพื่อติดตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางการพยาบาล(N5DC) ครั้งนี้ได้บูรณาการระบบN5DC กับมาตรฐานการพยาบาล หมวด4

โดยมีอาจารย์ นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จากกองการพยาบาลและอาจารย์อุดมโชค สมหวังเภสัชกรชำนาญการ จากรพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ริเริ่มและเป็นที่ปรึกษาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนแล้วเสร็จในปี2563
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
• สถาบันพระบรมราชชนก
• สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
• กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
• มูลนิธิ ดร.วรรณวิไล

บัดนี้ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลของเขต5ได้สำเร็จลุล่วง ลงแล้วทุกประการ และในอนาคตทีมจะทำการพัฒนาด้านคุณภาพข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปค่ะ....

31/07/2020
Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข กองการพยาบาล สป. กระทรวงสาธารณสุข ปีงบบระมาณ 2563

กองการพยาบาล สป. กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 53 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ภายใต้การนำองค์กรโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามดังคำปฏิญญาที่ว่า “สานความผูกพัน ยึดมั่นความสมดุล คุณธรรมนำองค์กร” ให้บุคลากรทุกคน เป็นนักสร้างสุขด้วยตนเองทุกคน โดยให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อประเมินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์
Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข กองการพยาบาล สป. กระทรวงสาธารณสุข ปีงบบระมาณ 2563

กองการพยาบาล สป. กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 53 จำนวนหน่วยง...

ประเทศไทย 👍 เป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จาก 184 ประเทศ...
29/07/2020

ประเทศไทย 👍 เป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 82.06 คะแนน

Global COVID-19 Index (GCI) จัดอันดับประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 82.06 คะแนน

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และ https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR2bxbq1h7shaM9pSA20zqimngLYryee7R4xpOXvHWNJ-e208VWhIljgajk

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

29/07/2020
เปิดการประชุม เรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพย

รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.05- 09.30 น.
ช่วง สายตรวจสุขภาพ สกู๊ป พิเศษ กองการพยาบาล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร.(ยาว 2 นาที)
https://youtu.be/SR27QcrjbXg

รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.05- 09.30 น. ช่วง สายตรวจสุขภาพ สกู๊ป พิเศษ กองการพยาบาล สำ.....

27/07/2020
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

🙏 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

💛 ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #สืบสานรักษาต่อยอด #สืบสานงานแผ่นดิน #ทรงพระเจริญ

🙏 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

💛 ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #สืบสานรักษาต่อยอด #สืบสานงานแผ่นดิน #ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
24/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเครือข่ายพยาบาล. กลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.มหาสารคาม ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายรพ.มหาสารคาม จั...
20/07/2020

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเครือข่ายพยาบาล. กลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.มหาสารคาม ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายรพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563

19/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

วันที่ 16-17 กรฎาคม 2563 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้าน...
17/07/2020

วันที่ 16-17 กรฎาคม 2563 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญทางคลินิก สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน

18 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า น้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้...
17/07/2020

18 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า น้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร นักวิชาการ และพยาบาลวิชาชีพ
กระทรวงสาธารณสุข

16/07/2020
Live!!! พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงฯ#4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก"
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ณ Convention Center Rama Garden Hotel ภาคบ่าย #4

16/07/2020
Live!!! พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงฯ #2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก"
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ณ Convention Center Rama Garden Hotel #2

วันที่10กรกฎาคม 2563 อ.ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล   อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์  ดร.พัชรี เนียมศรี  กองการพยา...
11/07/2020

วันที่10กรกฎาคม 2563
อ.ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ดร.พัชรี เนียมศรี กองการพยาบาล ร่วมประชุมกับชมรมพยาบาลจิตเวช และยาเสพติด โดยมีพว.ศุภมาศ บำรุงรัตน์ ประธานและคณะกรรมการทีมแกนนำของชมรมฯ ร่วมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการงานบริการพยาบาลด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ปี2563ต่อไป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจ...
11/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3 ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุม ขัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองการพยาบาลโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลประกาศให้นโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานให้เ...
11/07/2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองการพยาบาลโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองการพยาบาลประกาศให้นโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน โดยมีพิธีมอบใบประกาศณียบัตร”คนดีศรีกองการพยาบาล”มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนาทักษะตนเองด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิตอลของ ก.พ.และพิธีมอบรางวัลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล

กองการพยาบาลมอบให้ประธานฯเขตสุขภาพที่ 7  (คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ) เป็นผู้แทนในการเยี่ยมให้กำลังใจน้องพยาบาล โรงพยาบาลภูผาม...
08/07/2020

กองการพยาบาลมอบให้ประธานฯเขตสุขภาพที่ 7 (คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ) เป็นผู้แทนในการเยี่ยมให้กำลังใจน้องพยาบาล โรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 # SAVE NURSES #

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563🇹🇭ประเทศไทย😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,173 ราย ใน 68 จังหวัด...
01/07/2020

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,173 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 37
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
▶️เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
▶️รักษาหายป่วยแล้ว 3,059 ราย (96.41%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย)
▶️ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศคูเวตและเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌐 สถานการณ์ในอาเซียนวันนี้ อินโดนีเซียยังคงน่าห่วง โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,293 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 56,385 ราย และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่สูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 71 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของอินโดนีเซียอยู่ที่ 2,876 รายแล้ว
📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,173 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 37
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย

▶️เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 3,059 ราย (96.41%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย)

▶️ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศคูเวตและเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌐 สถานการณ์ในอาเซียนวันนี้ อินโดนีเซียยังคงน่าห่วง โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,293 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 56,385 ราย และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่สูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 71 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของอินโดนีเซียอยู่ที่ 2,876 รายแล้ว

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ผู้อำนวยการกองก...
30/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์อุไรพร จันทอุ่มเม้าและอาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้วผู้นิเทศทางการพยาบาล ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงาน”โครงการการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ดูแล Palliative Care ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนเครือข่ายจังหวัดสงขลา” โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสงขลากล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในโครงการเขตอำเภอเมืองสงขลาจำนวน 2 ราย

ส่วนหนึ่งของข้อความจากผู้เข้าพัก ถึงทีมจนท.ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยผู้ที่เดินทางมาจาก...
29/06/2020

ส่วนหนึ่งของข้อความจากผู้เข้าพัก ถึงทีมจนท.ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยาค่ะ
#โควิด19 #โควิด2019 #covid19 #COVID2019

ส่วนหนึ่งของข้อความจากผู้เข้าพัก ถึงทีมจนท.ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยาค่ะ

#โควิด19 #โควิด2019 #covid19 #COVID2019 @DDChotline 1422 @pr_moph @ddc_riskcom

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
26/06/2020

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา

หมายเหตุ ท่านสามารถใช้รูปนี้เป็น cover photo หรือเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

วันที่ 25 มิถุนายน 2563กองการพยาบาลโดย อ อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, อ. ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์, อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.อร...
25/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
กองการพยาบาลโดย อ อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, อ. ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์, อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ อ.ชัชนน เทพวงค์ จัดประชุม Conference online รพช,รพท,รพศ เรื่องการรายงานตัวชี้วัดต้นปี 2563 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563🇹🇭ประเทศไทย😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,156 ราย ใน 68 จั...
24/06/2020

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,156 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 29
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
▶️เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
▶️รักษาหายป่วยแล้ว 3,023 ราย (95.79%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)
▶️ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์ 2 ราย และประเทศกาตาร์ 3 ราย ทั้งหมดเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,156 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 29
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

▶️เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 3,023 ราย (95.79%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

▶️ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์ 2 ราย และประเทศกาตาร์ 3 ราย ทั้งหมดเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบจำแนกการป...
23/06/2020

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบจำแนกการปฎิบัติการพยาบาลและระบบสารสนเทศกำลังคนด้านการพยาบาลระดับประเทศโดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล อ.สมจิตรประภากรและ อ.นันทรัตน์ ศรีวชิรรางกูร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนา ร่วมกับนักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ณ ห้อง ประชุมกองการพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข
22/06/2020

กระทรวงสาธารณสุข

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference)  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อ...
22/06/2020

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง เตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 12 และ 19 มิถุนายน 2563 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.ศิริมา ลีละวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายให้หัวข้อโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ผู้เข่าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 147 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 617 แห่ง รวมทั้งสิ้น 764 โรงพยาบาล

18/06/2020
กองบริหารการสาธารณสุข

รู้ทันสุขภาพ รู้ทันโรค
เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ กับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน
วิทยากร อ.ดร.พัชรี เนียมศรี
นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ช่วงที่ 2 ช่วงรู้ทันสุขภาพ รู้ทันโรค

เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่ กับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน
วิทยากร อ.ดร.พัชรี เนียมศรี
นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดยกองการพยาบาล สป. สธ. ประกาศฉบับที่ 3เรื่อง  การบริการพยาบาล...
15/06/2020

ศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 โดยกองการพยาบาล สป. สธ.
ประกาศฉบับที่ 3
เรื่อง การบริการพยาบาลตามวิถีใหม่ (New Normal in Nursing Service)
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบในทุกวงการรวมทั้ง การบริการทางด้านสาธารณสุข การบริการพยาบาลก็เช่นกันที่ต้องปรับเข้าสู่วิถีใหม่ (New Normal in Nursing Service) เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ทำให้ประชาชนและ พยาบาลมีความปลอดภัย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดการบริการพยาบาลตามวิถีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กองการพยาบาลโดยทีมงาน PMQA หมวด 3ซึ่งอาจารย์ ดร.พัชรี เนียมศรีและ อ วิภา ตุนาค ได้จัดรายการวิทยุ...
11/06/2020

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กองการพยาบาลโดยทีมงาน PMQA หมวด 3ซึ่งอาจารย์ ดร.พัชรี เนียมศรีและ อ วิภา ตุนาค ได้จัดรายการวิทยุเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเรื่องกิจกรรมผ่อนคลายยามวิกฤติโควิด-19 โดยผู้ดำเนินรายการนางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล จากกองบริหารการสาธารณสุขในรายการรู้ทันสุขภาพ รู้ทันโรคเพื่อออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา เวลา 14.00-15.00น

ที่อยู่

88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6625906260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามความชัดเจนค่ะ.... พยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันกับพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว​ทำงานต่างกันตรงไหนค่ะ​ ถึงไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุก็พยาบาลวิชาชีพเหมือนกันไหมค่ะ​ ถ้าอย่างนั้นพยาบาลวิชาชีพสัญญาจ้างรายวันเลือกปฏิบัติได้ไหม... ถ้าคำว่าจรรยาบรรณ​ที่ให้ท่องมันจุกคออยู่ก็ไม่ควรเลือกที่จะบรรจุพยาบาลวิชาชีพน่ะค่ะ​ #กองการพยาบาล​ กระทรวงสาธารณสุข
“บทบาทพยาบาลชุมชนกับการให้บริการจิตเวช ในสถานการณ์โรค COVID-19” ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) liveมั๊ยคะ
วันนี้มี LIVE เรื่อง "การจัดบริการ Cohort Hospital ในภาวะการติดเชื้อ COVID-19" ใช่ไหมครับ
จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
วิดิโอ บรรยายพิเศษ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา "อยู่ให้เป็น เน้นสุขภาพ ลูกหลานสุขใจ ไม่เป็นภาระใครในบ้าน ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 26-03-62 https://youtu.be/Ete2PJ3e_0E
วิดิโอ บรรยายพิเศษ คุณตั๊ก มยุรา "อยู่ให้เป็น เน้นสุขภาพ ลูกหลานสุขใจ ไม่เป็นภาระใครในบ้าน ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 26-03-62
ขอให้นำเอกสาร คู่มือ แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บกองการพยาบาลด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ไทยขาดแคลนจิตแพทย์-พยาบาลจิตเวช - Thaiquote
อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชม สมควรแก่การยกย่อง ในคุณค่าความเป็นพยาบาลวิชาชีพ