ห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิด
ที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือห้องสมุด มสธ.
(10)

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศองค์ประมุขในฐานะที่ทรงเป็นพร...
29/02/2024

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศองค์ประมุขในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศโดยสมบูรณ์ ทุกกระบวนการในพระราชพิธีมีความหมาย และแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2468
📝 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 www.stou.ac.th/link/vB1G9
📝 การสถาปนา “สมเด็จพระบรมราชินี” ครั้งแรกในสยาม www.stou.ac.th/link/Fdl7d
📝 รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค www.stou.ac.th/link/avxAI
ผลผลิตจากโครงการร้อยเรียงเรื่องราวสู่บทความ 130 เรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชนิยม ผลงานและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 อันเป็นผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 8 พฤศจิกายน
#130ปีประชาธิปก #พระปกเกล้าศึกษา #รัชกาลที่7 #ร7 #ห้องสมุดมสธ #มสธ #พิธีบรมราชาภิเษก #
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🏢 ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 0 2504 7467-7468
📩 [email protected]

ทำไมจิตวิทยาจึงสำคัญ ค้นหาคำตอบได้จากหนังสือจิตวิทยาทำงานอย่างไร ที่นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการบำบัด เนื้อหาอ่าน...
29/02/2024

ทำไมจิตวิทยาจึงสำคัญ ค้นหาคำตอบได้จากหนังสือจิตวิทยาทำงานอย่างไร ที่นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการบำบัด เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สวยงาม เหมาะกับบุคคลทุกคน ทุกกลุ่มเพราะการมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาช่วยให้ค้นพบเป้าหมายในชีวิตและบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รีวิวแนะนำ https://bit.ly/47XEDFB

รีวิวแนะนำหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ https://library.stou.ac.th/category/book-review/

รายชื่อหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมที่ รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนตามสาขาวิชา https://libresources.stou.ac.th/12db/newresource/67.html

#ห้องสมุดมสธ #แนะนำหนังสือ #หนังสือใหม่มสธ

📢 " วันสุดท้าย !" ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมคัดเลือกหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เข้าห้องสมุดในระบบออ...
29/02/2024

📢 " วันสุดท้าย !" ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมคัดเลือกหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เข้าห้องสมุดในระบบออนไลน์

📌คัดเลือกได้ที่ https://library.stou.ac.th/book-fair/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
🏢 หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 02 504 7451-7453
📩 [email protected]

#ห้องสมุดมสธ

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำเอกสารการสอนชุดวิชาอาชญากรรมทางธุรกิจ 41458 ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเน...
28/02/2024

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำเอกสารการสอนชุดวิชาอาชญากรรมทางธุรกิจ 41458 ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเน้นกฎเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 15 หน่วยดังนี้
หน่วยที่ 1 ความหมาย ลักษณะของอาชญากรรมทางธุรกิจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยที่ 2 ประเภทของอาชญากรรมทางธุรกิจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
หน่วยที่ 4. ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการตลาดหลักทรัพย์
หน่วยที่ 5. ความผิดเกี่ยวกับเงินนอกระบบ
หน่วยที่ 6. ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์
หน่วยที่ 7. ความผิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 8. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยที่ 9. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 10. ความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หน่วยที่ 11. ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
หน่วยที่ 12. อาชญากรรมทางธุรกิจกับความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร
หน่วยที่ 13. อาชญากรรมทางธุรกิจกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หน่วยที่ 14. มาตรการพิเศษกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
หน่วยที่ 15. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ

เรียบเรียงโดย ณัฐพล โหตระกิตย์
#ห้องสมุดมสธ

✨คำว่า “บุญ” มาจากคำศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” ซึ่งมีหลายความหมาย เช่น - ผลของกุศลกรรมหรือผลแห่งความดี- การชำระจิตใจให้บริ...
26/02/2024

✨คำว่า “บุญ” มาจากคำศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” ซึ่งมีหลายความหมาย เช่น
- ผลของกุศลกรรมหรือผลแห่งความดี
- การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด
- ชื่อหนึ่งของความสุขที่ประณีตลึกซึ้งฯ
- สิ่งที่พึงศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนให้พัฒนาขึ้นฯ
- สิ่งทำให้เกิดภาวะน่าบูชา เพราะคนมีบุญ ย่อมจัดว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม จึงเป็นคนน่าบูชา
ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กรรมดี ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ
🙏คำว่าบุญ มักจะมากับคำว่า “กุศล” แปลว่า ฉลาด เหตุที่คำว่าบุญกุศลมักกล่าวคู่กันก็เนื่องจากการทำบุญที่ถูกต้องจะต้องเป็นการทำบุญที่ทำให้เกิดกุศล คือ การทำบุญจะต้องทำอย่างฉลาด ไม่ได้หมายถึงการทำทานด้วยการเอาสตางค์ใส่ตู้ เข้าวัด ตักบาตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เพียงอย่างเดียว เพราะการทำบุญที่แท้จริงก็คือ การลดละกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียวฯลฯ ดังนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่ช่วยกะเทาะเปลือกแห่งกิเลสตัณหาให้ค่อยๆ หลุดล่อนออกจากใจเราได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้น
ในทางพระพุทธศาสนา การทำบุญมีด้วยกันถึง 10 วิธี เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ได้แก่
- ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ทานเพื่อลดความตะหนี่ถี่เหนียว
- สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญสติเพื่อสร้างปัญญา
- อปจายนมัย ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมเพื่อลดความยึดมั่นถือมั่น
- เวยาวัจจมัย ทำบุญด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อลดความเห็นแก่ตัว
ฯลฯ
ที่มา :
ปองธรรม.(2555).ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ.อักษรเงินดี.
Call number: BQ4965 ป52 2555
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130890

ศรัณยู นกแก้ว. (2555).คู่มือทำบุญ : ฉบับจัดหนัก. อมรินทร์ธรรมะ.
Call number: BQ4570.L6 ศ463 2555
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12990722
---------------------------------
#ห้องสมุดมสธ.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พลเอกพระ...
25/02/2024

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุครั้งแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” (Radio Bangkok at Phyathai) โดยการอัญเชิญพระสุรเสียงพระราชดำรัสของรัลกาลที่ 7 ถ่ายทอดตามสายเข้าเครื่องส่งกระจายเสียงที่พญาไทแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกร
💻 อ่านบทความออนไลน์ 👉🏻 www.stou.ac.th/link/C4GAv
#130ปีประชาธิปก #พระปกเกล้าศึกษา #รัชกาลที่7 #ร7 #ห้องสมุดมสธ #สถานีวิทยุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🏢 ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 0 2504 7467-7468
📩 [email protected]

24/02/2024

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ชาวมอญจัดให้มีพิธีทำบุญเผาฟืน
หรือที่เรียกว่า จองโอ๊ะต้าน ในภาษามอญ ซึ่งหมายถึง การทำบุญด้วยการเผาฟืน
ถวายพระพุทธเจ้า กระทำขึ้นที่วัดมอญ โดยการเผาฟืนผิงไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่พระพุทธรูป เป็นการขจัดความหนาวเย็นให้แก่พระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูน
และรำถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุด

👉 ศึกษาเพิ่มเติม https://library.stou.ac.th/.../flipbook/978-616-16-2824-6/

#เสน่ห์ท้องถิ่น

👵👴เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสายลมเปลี่ยนทิศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย...
23/02/2024

👵👴เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสายลมเปลี่ยนทิศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไปได้ด้วย เนื่องจากการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย เป็นประเด็นที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลายมิติ เกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่มวัย และการจะขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้นั้นไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกลไกการสร้างงานในทุกมิติมีความแตกต่างหลากหลาย จึงต้องอาศัยองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่มีทั้งเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณมาช่วยกัน
📔หนังสือเล่มนี้มุ่งอภิปรายถึงแนวคิดเบื้องต้นและความครอบคลุมของระบบรองรับสังคมสูงวัยจากมุมมองต่างๆ มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบูรณาการ รองรับสังคมสูงวัยระดับพื้นที่ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอต่อการพัฒนานโยบายการ บูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ระดับตำบลในประเด็นต่าง ๆ

📙ชื่อหนังสือ : ก่อนอาทิตย์อัสดง: “สู่เส้นทางตำบลเพื่อสังคมสูงวัยในทศวรรษใหม่”
✍️ผู้แต่ง: นงลักษณ์ ยอดมงคล
✅เลขเรียกหนังสือ: RA564.8 น24 2566
🔎โอแพก: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=168428

#ห้องสมุดมสธ

👉นงลักษณ์ ยอดมงคล. (2566). ก่อนอาทิตย์อัสดง: “สู่เส้นทางตำบลเพื่อสังคมสูงวัยในทศวรรษใหม่”. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

ไมโครฟิล์ม (Microfilm) คือ การถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนฟิล์มม้วนโปร่งใส      ความยาวประมาณ 100 ฟุต ขนาดที่นิ...
23/02/2024

ไมโครฟิล์ม (Microfilm) คือ การถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนฟิล์มม้วนโปร่งใส ความยาวประมาณ 100 ฟุต ขนาดที่นิยมใช้ คือ 16 มิลลิเมตร และ 35 มิลลิเมตร ไมโครฟิล์มอาจพันเป็นวงม้วนไว้กับแกนวงล้อ (Roll film) หรือบรรจุอยู่ในกล่องหรือตลับ (Cartridge or Cassette) ไมโครฟิล์มอาจย่อส่วนจากต้นฉบับลงในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเอกสารต้นฉบับ มีทั้งชนิดฟิล์มโพสิตีฟ และเนกาตีฟ ฟิล์มขาวดำ และฟิล์มสี ข้อมูลสารสนเทศที่บรรจุในไมโครฟิล์มมักเป็นสารสนเทศที่มีความยาวต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เมื่อจะอ่านต้องใช้เครื่องอ่าน เพื่อขยายภาพ สามารถอ่านได้ทีละหน้าตามความต้องการเหมือนอ่านหนังสือ

ไมโครฟิช (Microfiche) คือ วัสดุซึ่งได้จากการถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มโปร่งใส มีขนาดต่างๆ กัน สำหรับขนาดมาตรฐาน คือ 4 X 6 สามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ได้ประมาณ 60-200 กรอบภาพ ขึ้นอยู่กับอัตราการย่อส่วน มักใช้บันทึกสารสนเทศที่มีขนาดสั้น ไม่ต่อเนื่อง เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ไมโครฟิชอาจมีอัตราส่วนย่อ 15:1 - 5:1 เวลาใช้ต้องใช้กับเครื่องอ่าน เพื่อขยายข้อความในแต่ละหน้าให้เห็นชัด ส่วนบนของแผ่นมีรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับซึ่งสามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้

อ้างอิง : กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2552). คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม.http://164.115.27.97/digital/files/original/b9b15da0b282970078768a9bffc0d75d.pdf

#ห้องสมุดมสธ #มรดกโสตทัศน์

สวัสดี สมาชิก เพจห้องสมุด มสธ. ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมแบ่งปันรูปภาพห้องสมุดที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นรูปอาคารห้องสมุ...
22/02/2024

สวัสดี สมาชิก เพจห้องสมุด มสธ. ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมแบ่งปันรูปภาพห้องสมุดที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นรูปอาคารห้องสมุด มุมต่างๆ หรือห้องรัชกาลที่ 7
👉ร่วมสนุกโดยการโพสต์ภาพที่คุณมีใน Facebook ส่วนตัว โดยต้องตั้งค่าสาธารณะนะ เดียวทางเพจดูไม่ได้ #ห้องสมุดมสธ
👉 หรือ โพสต์ภาพที่ใต้โพสต์กิจกรรม อย่าลืมใส่ แฮชแท็ก (Hashtag) #ห้องสมุดมสธ
✅รับพวกุญแจ หรือเข็มกลัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด 🧚ทำตามกติกาครบ สุ่มแจกเช่นเคย ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 67 รีบหน่อยนะคะ

#ห้องสมุดมสธ
#มสธ

เกร็ดความรู้เรื่องราวตำนานความรักที่เป็นแบบอย่างในเรื่อง “รักเดียวใจเดียว” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที...
21/02/2024

เกร็ดความรู้เรื่องราวตำนานความรักที่เป็นแบบอย่างในเรื่อง “รักเดียวใจเดียว” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่การอภิเษกสมรสของพระองค์ กลายเป็นต้นแบบการสมรสในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงย้อนดูประวัติศาสตร์ของจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนค่านิยมจาก “ผัวเดียว-หลายเมีย” เป็น “ผัวเดียว-เมียเดียว”
📝 พระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งแรกในสยาม www.stou.ac.th/link/MAx7c
📝 ตำนานความรักในรัชกาลที่ 7 www.stou.ac.th/link/6ceTa
📝 จุดเริ่มต้นค่านิยม “ผัวเดียว-เมียเดียว” สู่พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473 www.stou.ac.th/link/avxAI
ผลผลิตจากโครงการร้อยเรียงเรื่องราวสู่บทความ 130 เรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชนิยม ผลงานและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 อันเป็นผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 8 พฤศจิกายน
#130ปีประชาธิปก #พระปกเกล้าศึกษา #รัชกาลที่7 #ร7 #ห้องสมุดมสธ #มสธ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🏢 ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 0 2504 7467-7468
📩 [email protected]

20 ก.พ. “วันรักสัตว์เลี้ยงโลก” (Love Your Pet Day) 'วันรักสัตว์เลี้ยงโลก' ยังไม่มีปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้จัดตั้ง หรือเร...
20/02/2024

20 ก.พ. “วันรักสัตว์เลี้ยงโลก” (Love Your Pet Day) 'วันรักสัตว์เลี้ยงโลก' ยังไม่มีปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้จัดตั้ง หรือเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่มีการคาดเดาไว้ว่าวันนี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 เริ่มรู้จักกันในกลุ่มของคนรักสัตว์เลี้ยงในช่วงระยะแรกๆ ก่อนที่จะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น จนเป็นวันสำคัญทางสากลในที่สุด
เรามีสาระดีๆ เกี่ยวกับการฝึกสุนัขมาแนะนำนะคะ
🐶หลักการทั่วไปในการฝึก
การฝึกสุนัขชนิดเข้มกวดขัน ย่อมกระทบกระเทือนต่อจิตใจ และอาจให้ผลเสียในบั้นปลายเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประการคือ ถ้าไม่ทำให้มันดุร้ายขึ้น ก็ทำให้มันประสาทเสียแก้ไม่หาย
1. ผู้ฝึกจะต้องสอนให้สุนัขรู้ว่า ผู้ใดคือนายของมันอย่างชัดแจ้ง
2. สำหรับสุนัขที่มีกำลังใจแข็ง หรือมีความตั้งใจดี หากทำผิด คือไม่ทำตามคำสั่ง ควรลงโทษด้วยการกระทำเบา ๆ เช่น กระตุกเชือกแรง ๆ ตบที่จมูก เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สุนัขรู้ว่า การกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เราต้องการให้มันทำ เมื่อเราสั่งหรือฝึกไม่กี่ครั้ง มันก็สามารถปฏิบัติตามได้อย่างรวดเร็ว
3. ผู้ฝึกจะต้องมีสมาธิ และมีจิตใจที่มั่นคงอยู่สม่ำเสมอ คือจะต้องไม่ด่าสุนัขในวันนี้และหัวเราะชมเชยในวันต่อไปในการกระทำของมันอย่างเดียวกัน เพราะจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของสุนัข ทำให้มันฉงนงงงวย ไม่มีความเข้าใจ
4. กระแสเสียงพูดใช้ฝึกสุนัข นับว่าสำคัญมาก การใช้เสียงเรียบ ๆ เบา ๆ จะได้ผลดีกว่าเสียงตะโกนดัง ๆ เสียงตะโกนควรใช้ก็ต่อเมื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อเรียกความสนใจจากมันเท่านั้น ไม่ควรใช้เสียงตะโกนกับลูกสุนัข จะทำให้ตกใจและขลาดกลัวได้
5. คำพูดที่เป็นคำสั่ง ควรเป็นคำพูดที่ง่าย ๆ และสั้น ๆ คำเดียว เช่น "มา" "ไป" "นั่ง" "หมอบ" "เดิน" "ข้าม" "คอย" "หยุด" และคำสั่งเหล่านี้จะสั่งก็ต่อเมื่อเห็นว่าสุนัขอยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามหรือถูกบังคับให้ปฏิบัติตามได้เท่านั้น
6. ในการเรียกขานสุนัข อย่าเรียกมันพล่อย ๆ หรือเรียกโดยไม่มีประโยชน์ เว้นแต่จะมีเหตุผลโดยแน่ชัดว่ามันจะมาหาได้
7. โดยธรรมชาติ สุนัขย่อมไม่พอใจที่จะถูกเอาชนะโดยวิธีบังคับอย่างหยาบคาย ควรค่อย ๆ คะยั้นคะยอให้สุนัขปฏิบัติตามใจสมัครของมันเองจนได้ เช่น ถ้ามันนอนอยู่บนเก้าอี้ที่เราห้ามแล้วก็อย่าได้ไปฉุดลากมันลงมาทันทีฉันใดแต่จะต้องพยายามทำให้มันลงมาเองให้ได้ แม้จะต้องเสียเวลาช้านานอย่างไรก็ตาม
8. ผู้ฝึกควรจำไว้ว่า ความพยายาม ความทนุถนอม และหนักแน่น นับเป็นคุณลักษณะมูลฐานอันสำคัญที่จะฝึกหัดสุนัขให้สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้าน หรือให้มันมีความชำนาญในบางสิ่งบางอย่างก็ตาม
🐾สุนัขนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกนิสัยขึ้นได้เร็วเหมือนกัน ทั้งการฝึกให้ดีและให้ชั่ว และอะไรก็ตามที่มันได้รับการฝึกจนติดเป็นนิสัยแล้ว ก็ยากที่จะทำลายได้เช่นกัน
#การฝึกสุนัข
ที่มา
มงคล นิ้วดี. (2556). คำคม..เปลี่ยนมุมคิด..ให้ชีวิตมีความสุข. สํานักพิมพ์บุ๊คไดมอนด์.
Call number: PN6519.T5 ม22 2556
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137592

วรรณ พิรุณ. (ม.ป.ป.). คู่มือสุนัข. เพ็ท.
Call number: SF427 ว4
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5460

ประมวลภาพกิจกรรม "Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. ครั้งที่ 2" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2...
19/02/2024

ประมวลภาพกิจกรรม "Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. ครั้งที่ 2" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารบรรณสาร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จำนวน 45 คน ในโอกาสที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻 www.stou.ac.th/link/ZkPct
#ห้องสมุดมสธ #มสธ #ศิลปศาสตร์ #ไทยคดีศึกษา #อัตลักษณ์มสธ

16/02/2024

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ “วันวาเลนไทน์” ที่ถูกยกย่องว่าเป็นวันแห่งความรัก และพาไปรู้จักกับ 7 เทพเทพีแห่งความรักจากทั่วโลก รวมทั้งเล่าเรื่องราวความรักที่เป็นแบบอย่างในเรื่อง “รักเดียวใจเดียว” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่การอภิเษกสมรสของพระองค์ ถือเป็นต้นแบบการสมรสหรือการแต่งงานในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ติดตามรับชมได้ใน STOU Storian Podcast EP. 13 รักนิรันดร์ของรัชกาลที่ 7
ต้อนรับเดือนแห่งความรักของขวัญสุดพิเศษ “ปฏิทิน มสธ. 2567” เพียงตอบคำถามเพียง 2 ข้อให้ถูกต้องก็จะได้ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากห้องสมุด มสธ. จำนวนรางวัล 5 รางวัล ตั้งใจฟังกันให้ดี ๆ นะคะ
อ่านบทความออนไลน์ www.stou.ac.th/link/5cccj
รับชมผ่านช่องทางอื่นได้ที่
🎧 YouTube: https://youtu.be/yI_ZR-hXnDU
🎧 SoundCloud: www.stou.ac.th/link/dA3QN
#วาเลนไทน์ #14กุมภาพันธ์ #วันแห่งความรัก #ความรัก #แต่งงาน #สมรส #ห้องสมุดมสธ #มสธ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🏢 ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 0 2504 7467-7468
📩 [email protected]

📢 🎁เฉลยคำตอบจากเกมคำถามรายการ STOU Storian Podcast EP. 12 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ตอบถูกทั้ง 10 ท่าน ด้วยนะคะ 🥳🎉1. ...
15/02/2024

📢 🎁เฉลยคำตอบจากเกมคำถามรายการ STOU Storian Podcast EP. 12 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ตอบถูกทั้ง 10 ท่าน ด้วยนะคะ 🥳🎉
1. Momo Mats
2. นารินทร์ อินทสิทธิ์
3. Ninrat Hm
4. Kuldhida Aeww
5. Orasa Chantharasri
6. Aoy Thitivadee
7. Klongyot Naksanong
8. 'จ๊อบ แจ๊บ'บ
9. SunNy Rainy
10. เจ่เจ๊ อยู่ตรงนี้
🎯รบกวนผู้โชคดีแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร ผ่าน inbox facebook โดยระบุว่ามาจากเกมรายการ STOU Storian Podcast ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
#ห้องสมุดมสธ

ทำไมเราต้องให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์?วันวาเลนไทน์ หรือที่เรารู้จักกันดีในวันแห่งความรัก ที่คู่รักหรือคนใกล้ตัวมักจะมอบของ...
14/02/2024

ทำไมเราต้องให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์?

วันวาเลนไทน์ หรือที่เรารู้จักกันดีในวันแห่งความรัก ที่คู่รักหรือคนใกล้ตัวมักจะมอบของขวัญและใช้เวลาร่วมกัน แต่นอกจากดอกกุหลาบแล้ว สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ยังมีอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือ ช็อกโกแลตนั้นเอง

ว่าแต่ ทำไมเราต้องให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์กันหล่ะ

จุดเริ่มต้นของการให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์ เริ่มต้นในช่วงประมาณศตวรรตที่ 19 หรือจุดสูงสุดในยุควิคตอเรีย ยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิอังกฤษและการปฏิวัติอุสาหกรรม ที่สินค้าจากอาณานิคมต่าง ๆ ได้หลั่งไหลเข้ามาภายในเกาะอังกฤษ การให้ของขวัญกันในวันวาเลนไทน์ก็เริ่มต้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน โดยผู้คนเริ่มจากการนำของขวัญใส่บรรจุภัณฑ์หรือกล่องเล็ก ๆ เพื่อมอบให้แก่กัน ซึ่งช็อกโกแลตถูกให้ในตัวแทนของรัก ความเสน่ห์หา ความดึงดูด และความหรูหรา

และในปี 1860 ช่างทำขนมชื่อ Richard Cadbury ได้เป็นบุคคลแรก ๆ ที่ได้เริ่มอบช็อกโกแลตรูปหัวใจและวางขายในกล่องรูปหัวใจแก่ผู้คนทั่วไปในช่วงเทศกาล ซึ่งได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก จากนั้นมาก็ได้มีหลาย ๆ คนได้เริ่มทำช็อกโกแลตรูปหัวใจตามคุณ Richard ออกมา และธรรมเนียมการให้ช็อกโกแลตรูปหัวใจก็ได้กระจายไปยังทั่วทุกมุมโลกจนเป็นธรรมเนียมที่ว่า เทศกาลวาเลนไทน์จะขาดดอกกุหลาบและช็อกโกแลตรูปหัวใจไม่ได้เลย

คุณล่ะ หาช็อกโกแลตให้กับคนที่ห่วงใยหรือยัง

ที่มา
Ramsey, D. (2016). Chocolate. DK Publishing. Details for: Chocolate / › STOU Library catalog
OPAC view: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156491

#วาเลนไทน์

การป้องกัน หรือรักษาความปลอดภัยให้กับเน็ตเวิร์ก หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 💻 โดยการติดตั้งไฟร์วอลล์เป็นด่านแรก...
13/02/2024

การป้องกัน หรือรักษาความปลอดภัยให้กับเน็ตเวิร์ก หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 💻 โดยการติดตั้งไฟร์วอลล์เป็นด่านแรกในการป้องกัน คัดกรอง ตรวจสอบภัยคุกคามต่าง ๆ จากระบบเครือข่ายภายนอก พร้อมทั้งการกำหนดกฎหรือข้อบังคับบนไฟล์วอลล์ให้สอดคล้องเหมาะสม และครอบคลุมถึงความปลอดภัยขององค์กร การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS จะทำให้ระบบเครือข่ายในองค์กรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รีวิวแนะนำ https://bit.ly/3OihO8I

รีวิวแนะนำหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ https://library.stou.ac.th/category/book-review/

รายชื่อหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมที่ รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนตามสาขาวิชา https://libresources.stou.ac.th/12db/newresource/67.html

#ห้องสมุดมสธ #แนะนำหนังสือ #หนังสือใหม่มสธ

หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน 😍💕🎶เดือนแห่งความรักนี้ ห้องสมุด มสธ. ❤️ ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรักให้กับทุก...
13/02/2024

หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน 😍💕🎶
เดือนแห่งความรักนี้ ห้องสมุด มสธ. ❤️ ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรักให้กับทุกคน อยากบอกรักใครก็มาบอกผ่านห้องสมุดได้เลย แต่ถ้าไม่มีก็บอกรักห้องสมุดก็ได้นะ (เป็นเดือนเกิดห้องสมุดเราก็ต้องการความรักเหมือนกันน้าาาา 🥰😂) สามารถมาร่วมบอกรักกันได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567
📍ปล.ให้รักแล้วก็รับลูกอมไปเลยคนละ 1 ใจ ❤️

#ห้องสมุดมสธ

💌 วาเลนไทน์ 💐 นอกจากดอกไม้แล้วก็ต้องมี “ช๊อกกาเล๊ด - - ช็อกโกะแลต - - ซอกอเล็ต - - ช็อกโกเลต” ตามแต่จะเรียกในแต่ละช่วงเว...
13/02/2024

💌 วาเลนไทน์ 💐 นอกจากดอกไม้แล้วก็ต้องมี “ช๊อกกาเล๊ด - - ช็อกโกะแลต - - ซอกอเล็ต - - ช็อกโกเลต” ตามแต่จะเรียกในแต่ละช่วงเวลา แต่ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือ ช็อกโกแลต 🍫 ที่ถูกนำมาทำเป็นขนมและเครื่องดื่มที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน ย้อนเวลาไปดูกันว่าคนไทยรู้จัก ช็อกโกแลต ได้อย่างไร มีที่มาจากไหน ใน สารคดี ฉบับมกราคม 2567

รีวิวแนะนำ https://bit.ly/3St7RXa

ใช้บริการได้ที่ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร

รีวิวแนะนำวารสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ https://library.stou.ac.th/category/journal-review/

#ห้องสมุดมสธ #แนะนำวารสาร #วารสารใหม่มสธ

มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ
13/02/2024

มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ

💓💓 "รักแท้" มสธ. พร้อมจะดูแลทุกคน 💓💓
สมัครเรียนวันวาเลนไทน์ สมัครออนไลน์ได้ทาง http://cs.stou.ac.th/enroll/
ลุ้นรับของที่ระลึก มสธ. 45 รางวัล
รายละเอียดการสมัครเรียน https://apply.stou.ac.th/course-infomation/

⏰ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

“…อันที่จริงไทยกับจีนนั้น ต้องนับว่าเป็นชาติที่เป็นพี่น้องกันโดยแท้…” เป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 7 ที่แสดงให้เห็นว่าทรง...
12/02/2024

“…อันที่จริงไทยกับจีนนั้น ต้องนับว่าเป็นชาติที่เป็นพี่น้องกันโดยแท้…” เป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 7 ที่แสดงให้เห็นว่าทรงปฏิบัติต่อชาวจีนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ที่ทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด นับเป็นวิธีการอันนุ่มนวลที่ทรงช่วยเกื้อหนุนนโยบายสร้างความผสมกลมกลืนของรัฐบาลในสมัยนั้น และพระราชดำรัสนี้จึงกลายเป็นวาทกรรมทางการทูตเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและจีนในเวลาต่อมา
💻 อ่านบทความออนไลน์ “สายสัมพันธ์ไทย-จีนในสมัยรัชกาลที่ 7” 👉🏻 www.stou.ac.th/link/xzuoS
#130ปีประชาธิปก #พระปกเกล้าศึกษา #รัชกาลที่7 #ร7 #ห้องสมุดมสธ #ไทยจีน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🏢 ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
☎️ 0 2504 7467-7468
📩 [email protected]

😍มาร่วมตอบคำถามชิงรางวัลกันเถอะ😍📣📢 สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมสนุกกับสำนักพิมพ์ Eme...
12/02/2024

😍มาร่วมตอบคำถามชิงรางวัลกันเถอะ😍
📣📢 สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมสนุกกับสำนักพิมพ์ Emerald ในกิจกรรม Emerald Quiz Online 2024 หัวข้อ " Emerald eJournal Quiz Romance Palette: เผยเฉดสีแห่งความรักมากมาย"

💝ร่วมตอบคำถามได้ที่: www.stou.ac.th/link/AIm3P
🕘 ระยะเวลาร่วมสนุก: วันนี้– 29 กุมภาพันธ์ 2024

🏆ของรางวัล
🥇รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล: Airpods3
🥈รางวัลที่ 2 จํานวน 6 รางวัล: Starbucks Gift Card 500 THB

📌กฎและคำแนะนำ
✅โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเข้าถึงผ่านเครือข่ายของสถาบัน
✅ใช้คำใบ้และค้นหาคำตอบในไฟล์ PDF
✅ตอบคำถามให้ถูกทั้ง 4 ข้อ เพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีของรางวัล
✅ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อทางอีเมลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการเข้าร่วม

#ห้องสมุดมสธ

Happy Birthday🎉🎂 38 ปี บรรณสารฯ พัฒนาการที่ยั่งยืน “ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยส...
09/02/2024

Happy Birthday🎉🎂 38 ปี บรรณสารฯ พัฒนาการที่ยั่งยืน
“ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาต่าง ๆ แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระบบการสอนทางไกล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับการยกฐานะจากหน่วยงานระดับศูนย์ เป็น “สำนักบรรณสารสนเทศ” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักบรรณสารสนเทศและสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
“เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศ ในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ขยายงานด้านบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาในระบบการสอนทางไกลมากขึ้น ประกอบกับโครงสร้างปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นอิสระและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกฐานะศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักบรรณสารสนเทศ…”
ในระยะเวลา 38 ปีที่ผ่านมา สำนักบรรณสารสนเทศหรือห้องสมุด มสธ. มีแนวคิดการจัดระบบบริการห้องสมุดให้สอดคล้องกับระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ด้วยการบริการในระบบเครือข่ายจากส่วนกลางกระจายไปในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อรองรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองของนักศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นให้การบริการถึงผู้ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ 1) บริการระดับส่วนกลาง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 2) บริการระดับในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา มสธ. 3) บริการระดับจังหวัด ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ตั้งอยู่ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งหมดเป็นเครือข่ายบริการความรู้ที่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วทุกจังหวัด
เตรียมพบกับห้องสมุดโฉมใหม่ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” พื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การสร้างสรรค์วิชาการ และบริการนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการถาวร สุโขทัยธรรมาธิราชนิทรรศน์ ที่จัดแสดงเกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนนทบุรีศึกษา จึงกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช💚💛
#38ปีบรรณสารฯ #มสธ #ห้องสมุดมสธ #การเรียนรู้ตลอดชีวิต

08/02/2024

อีพีนี้เราจะพาทุกคนมาไขคำตอบว่า "ฮวงจุ้ย" ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรกับเรื่องเทคโนโลยีและการใช้พลังงาน

🎧 YouTube: https://youtu.be/SzyRMjpHfV8
🎧 SoundCloud: https://on.soundcloud.com/i78hv

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ https://library.stou.ac.th/2024/02/fo...
หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3SrXxyv

#ห้องสมุดมสธ #แนะนำหนังสือใหม่มสธ #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #มสธ

07/02/2024

พิธีเปิดงานบรรณสาร Book Fair’67

ที่อยู่

9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:15
อังคาร 08:30 - 16:15
พุธ 08:30 - 16:15
พฤหัสบดี 08:30 - 16:15
ศุกร์ 08:30 - 16:15
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625047463

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด มสธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด มสธ.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ