บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด ดำเนินงานโดยทีมงานนักกฎหมายและนักสืบมืออาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ - รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคำดีปกครอง - รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล - รับสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล - บริการร่างสัญญาทางกฎหมายและธุรกิจทุกชนิด - รับจดทะเบียนจัดตั้งห่างหุ้นส่วนและบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ - รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สัทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้า - บริการขอ อย.

(อาหารและยา) - ขอใบอนุญาติตั้งโรงงาน - รับทวงถามหนี้ทุกชนิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
08/05/2017

Timeline Photos

วันนี้มาว่าความที่ศาลแพ่งธนบุรี
29/11/2016

วันนี้มาว่าความที่ศาลแพ่งธนบุรี

วันนี้มาว่าความที่ศาลจังหวัดชุมพร
14/11/2016

วันนี้มาว่าความที่ศาลจังหวัดชุมพร

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo
20/10/2016

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo
18/10/2016

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo

06/10/2016

>

• งานขอใบอนุญาตทางธุรกิจ
- การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย (visa)
- การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
- ขอมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ (Permanent Resident)
- ขอสัญชาติไทย

• บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
- ขยายระยะเวลา Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
- ขยายระยะเวลา Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
- เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
- การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
- แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

• บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
- ต่อใบอนุญาตครบปี
- เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
- แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

• งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
- ให้คำปรึกษาทางธุรกิจของคนไทย และชาวต่างชาติ
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน
- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (หลบหนีเข้าเมือง คดีให้ที่พักคนหลบหนีเข้าเมือง)
- การขอถอนชื่อออกจากบัญชีต้องห้าม (Black List) ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
- บริการทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องกักในห้องกัก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
- บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำ
- ประสานงานระหว่างญาติกับนักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำ
- ประสานงานกับสถานทูตของนักโทษในเรือนจำตามที่ญาติร้องขอ

////////////////////////////////////////////////////////////

>

• Business license services
- Proceedings to a permission to operate a business under the Foreign Business Act B.E.2542 (1999) (FBA) in Thailand
- Request the permission to work in the Kingdom for alien (visa)
- Proceedings for Thailand Re-Entry permit
- Proceedings for Permanent Resident permit
- Proceedings to request the Citizenship Thailand

• Visa services (Within the Kingdom)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-B)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-O)
- Extending Non Immigrant O (Marriage Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-B) (Teacher Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa (Non-ED) (Student Visa)
- Extending Non-Immigrant Visa “O-A (Retirement Visa)
- Change type of Visa
- Thailand Re-Entry permit
- Reporting 90 days

• Consultancy services to work legally in Thailand
- Work permitted in Thailand under the Working of Alien Act B.E.2551 (2008)
- Work permit renewal and work permit extension proceedings
- Changes or modifications work permit
- To inform the Immigration Bureau to resign and return license

• Consultancy Thailand Acts services
- Foreign Business Act B.E.2542 (1999)
- Labor Protection Act B.E. 2551 (2008)
- Working of Alien Act B.E.2551 (2008)
- Immigration Act B.E.2522 (1979)
- Immigration Bureau black list
- Foreigner marriage license
- Legally service solicitors to detained aliens under the Immigration Act B.C.2522 (1979)
- Consultancy and legal assistance service to the foreign prisoner.
- Coordination between relatives and the foreign prisoner in the prison
- Coordination with the Embassy of the foreign prisoner according to their relatives requested.

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo
06/10/2016

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด's cover photo

วันนี้ติดป้ายบริษัทแล้ว พร้อมเพื่อนทนายมาเตรียมคดี
10/09/2016

วันนี้ติดป้ายบริษัทแล้ว พร้อมเพื่อนทนายมาเตรียมคดี

06/09/2016

ออกแบบป้ายชื่อบริษัทครับ

04/09/2016

วันนี้มาจัดสำนักงานกฏหมาย
หน้าตลาดนนทบุรีใกล้เสร็จแล้ว อาทิตย์หน้าเริ่มทำงานไดแล้ว
ครับ

วันนี้ ไปเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมา ครับ
28/08/2016

วันนี้ ไปเลือกตั้งนายกและกรรมการ
สภาทนายความที่ศาลจังหวัด
นนทบุรีมา ครับ

วันนี้ ไปประกันตัวลูกความที่ศาลแขวง นนทบุรี ครับ
25/08/2016

วันนี้ ไปประกันตัวลูกความที่
ศาลแขวง นนทบุรี ครับ

วันนี้ มาติดตามคดีของลูกความที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ครับ
23/08/2016

วันนี้ มาติดตามคดีของลูกความที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ครับ

ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก
19/08/2016

ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

ยื่นฟ้องข้อหาผิดสัญญาชื้อขายครับ
17/08/2016

ยื่นฟ้องข้อหาผิดสัญญาชื้อขายครับ

วันนี้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้
16/08/2016

วันนี้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการ
มรดก ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้

Timeline Photos
29/07/2016

Timeline Photos

-ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล- รับสืบ...
29/07/2016

-ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ
- รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
- รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
- รับสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
- บริการร่างสัญญาทางกฎหมายและธุรกิจทุกชนิด
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สัทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้า
- บริการขอ อย. (อาหารและยา)
- ขอใบอนุญาติตั้งโรงงาน
- รับทวงถามหนี้ทุกชนิด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อ 081-3507195 ครับ

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด
28/07/2016

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 3 ซอยเรวดี 50 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0813507195

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจ พี เอส เอฟ 99 จำกัด:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด