สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(122)

ค่านิยมหลัก

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์
คิดทำเป็นทีมงาน
สานซื่อสัตย์คุณธรรม
นำความพอใจสู่ลูกค้า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห...
13/03/2024

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA พร้อมกับ ประกาศขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คุณ เทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy และปลุกจิตสำนึก พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

💐 ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ✨ และ ได้รับรางวัลชมเชยสำหรับปีนี้ 👏🏻    ꒰  สำหรับทีมที่ยัง...
07/03/2024

💐 ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ✨ และ ได้รับรางวัลชมเชยสำหรับปีนี้ 👏🏻
꒰ สำหรับทีมที่ยังไม่ได้ไปต่อไม่ต้องเสียใจไป เพราะทีมคือหัวใจ 💖และกำลังใจที่ดีต่อกัน ก้าวต่ออย่างมั่นใจ สักวันจะเป็นวันของเรา꒱
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : CanSat-Rocket Thailand

ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technolog...
07/03/2024

ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Academic Journal) หรือ DTAJ **ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ** โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ) เป็นวารสารวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) สำหรับการบริหารจัดการ ส่งเสริม แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครอบคลุมวิทยาการในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศและการทหาร รวมถึงประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม
อีกทั้งครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ
กำหนดการตีพิมพ์: มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดวารสารฯ ได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/dtaj/index

06/03/2024

สถาบันเทคโนโลยีปัองกันประเทศ ดำเนินการทดสอบโครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น สำหรับปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยโครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่นฯ ได้มุ่งเน้นการวิจัยการออกแบบ สร้างชิ้นส่วน การรับน้ำหนักของสะพานเพื่อออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการ ของกองทัพบก
โดยการทดสอบต้นแบบรถสะพานเครื่องหนุนมั่น ได้ทำการทดสอบ ดังนี้
1. ทดสอบความสามารถในการปฎิบัติภารกิจวางสะพานข้ามลำน้ำ
2. ทดสอบการรับน้ำหนักในสภาวะการรับน้ำหนักพลวัตโดยใช้รถถัง และรถยานเกราะจำนวน 4 คัน ยานยนต์สายพานลำเลียงพลM113 ยานเกราะล้อยาง 8X8 แบบ VN1 รถถังหลัก VT-4 รถถังหลัก M60A3
3. ทดสอบการเคลื่อนพลของรถถังทางยุทธวิธี
โดยมีคณะทำงานร่วมกองทัพบก เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบและประเมินผลครั้งนี้ด้วย
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ...
05/03/2024

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาณจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามฯ คณบดีและผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของ สทป. ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและวัสดุ โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสาธารณะ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานและทดสอบหุ่นยนต์ และศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก The Malaysian Command and Staff Cour...
05/03/2024

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก The Malaysian Command and Staff Course (Joint) เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พลตรี พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก The Malaysian Command and Staff Course (Joint) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยการบรรยายในวันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่เป็นนวัตกรรมและวิทยาการทางทหาร เพื่อให้คณะฯ ได้เรียนรู้และสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต่อไป
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” และ “เทคโนโลยีหุ่...
05/03/2024

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” และ “เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับความมั่นคงของชาติ” ให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2567
นาวาอากาศโท อนันต์ โชติช่วงนภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” และนายธนรัฐ ธนะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับความมั่นคงของชาติ” ให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกันนี้ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดและศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นคง
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

ตามคำเรียกร้องของน้อง ๆ จำนวนมาก !!! เราได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครให้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. น้าา ใครที่ยังไม...
04/03/2024

ตามคำเรียกร้องของน้อง ๆ จำนวนมาก !!! เราได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครให้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. น้าา ใครที่ยังไม่ได้กดส่งใบสมัคร อย่าลืมกดส่งเข้ามากันนะครับ
สามารถติดตามผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการและประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง
เพจ Facebook : CanSat-Rocket Thailand
หรือเว็บไซต์ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.
โทร : 0 2577 9999 ต่อ 1792
มือถือ : 06 1334 8000
Inbox : CanSat-Rocket Thailand
E-mail : [email protected]

จากเสียงเรียกร้องเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทีมงานขอขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.
สามารถติดตามผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการและประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง
เพจ Facebook : CanSat-Rocket Thailand
หรือเว็บไซต์ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.
โทร : 0 2577 9999 ต่อ 1792
มือถือ : 06 1334 8000
Inbox : CanSat-Rocket Thailand
E-mail : [email protected]

ข่าวดี ‼️สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ...
01/03/2024

ข่าวดี ‼️
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขยายเวลารับสมัคร
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
สามารถติดตามรายละเอียด อย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ : https://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=43&cno=7494&cno2=0&show=
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โทร 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1137
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
Instagram : dtithailand.official
Twitter (X) : DTIThailand
LINE OA :
ิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ

#สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

#วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันป้องประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย ส่วนบัณฑิตศึกษา "เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประม...
01/03/2024

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย ส่วนบัณฑิตศึกษา "เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนามาสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งเป็นการรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 15 เมษายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scan QR Code หรือ เว็บไซต์
https://www.dti.or.th/page_a.php?cid=276&cname=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%9B. โทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 2826, 2827, 2202 อีเมล์ [email protected]

เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทำการทดสอบรถสะพ...
01/03/2024

เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทำการทดสอบรถสะพานเครื่องหนุนมั่น ตามมาตรฐานการทดสอบของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI-STD-003 ให้กับ โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น ณ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี
โดยการทดสอบรถสะพานเครื่องหนุนมั่น ได้ทำการทดสอบ ดังนี้
1. อุณหภูมิภายในห้องโดยสารขณะจอดอยู่กลางแจ้ง
2. อุณหภูมิภายในห้องโดยสารขณะรถวิ่ง
3. ทดสอบการรับน้ำหนักในสภาวะการรับน้ำหนักพลวัตโดยใช้รถถังหลัก M60A3 (หนัก 60 ตัน)
4. ทดสอบด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพของยานยนต์ล้อ
( รัศมีวงเลี้ยวซ้าย-ขวา )
5. ทดสอบความดังของเสียงขณะปฎิบัติภารกิจวางสะพาน
6. ทดสอบความสามารถในการปฎิบัติภารกิจวางสะพานข้ามลำน้ำ
โดยมีคณะทำงานร่วมกองทัพบกเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบครั้งนี้ด้วยเพื่อยืนยันความสามารถ ในการทำงานของรถสะพานเครื่องหนุนมั่นให้มีความพร้อมเข้าสู่การทดสอบและประเมินผลโครงการโดยคณะทำงานทดสอบและประเมินผลต่อไป
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก U. S. Air War College (AWC) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบ...
29/02/2024

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก U. S. Air War College (AWC) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พลตรี พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนจาก U.S. Air War College (AWC) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ซึ่งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศของทั้งสองประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

ใครยังไม่สมัคร หรือยังไม่ได้ส่งใบสมัครอย่าลืมส่งน้าาา รีบเลยอย่ารอช้า‼️  เหลือเวลารับสมัครอีกแค่ 2 วันเท่านั้น‼️ปิดรับสม...
27/02/2024

ใครยังไม่สมัคร หรือยังไม่ได้ส่งใบสมัครอย่าลืมส่งน้าาา รีบเลยอย่ารอช้า‼️ เหลือเวลารับสมัครอีกแค่ 2 วันเท่านั้น
‼️ปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.‼️
📌ส่งใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/UH5abngBnGBk81CC7
📌ดาวน์โหลดใบสมัคร, เอกสารอื่น ๆ,ไฟล์ open rocket และเข้าเรียน course online
การประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก ได้ที่
https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040

🔴เหลือเวลารับสมัครอีกเพียง 2 วันเท่านั้น
‼️ปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.‼️
📌ส่งใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/UH5abngBnGBk81CC7
📌ดาวน์โหลดใบสมัคร, เอกสารอื่น ๆ,ไฟล์ open rocket และเข้าเรียน course online
การประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก ได้ที่
https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช.
โทร : 0 2577 9999 ต่อ 1792
มือถือ : 06 1334 8000
Inbox: CanSat-Rocket Thailand
E-mail: [email protected]

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สทป. ผนึกกำลังร่วมกับ อพวช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล...
23/02/2024

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
สทป. ผนึกกำลังร่วมกับ อพวช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU) และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการ Thailand Cansat – Rocket Competition 2024
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOU) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการ Thailand Cansat – Rocket Competition 2024 ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวดและเทคโนโลยีดาวเทียม พร้อมจัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย ในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถทัดเทียมกับนานาชาติได้ ต่อไป
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) โดยโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน กรณีการร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบท่อลดเสียง รุ่...
23/02/2024

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) โดยโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุน กรณีการร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบท่อลดเสียง รุ่น Shuriken 9 สำหรับปืนที่ใช้กระสุนขนาด 9 มิลลิเมตร ทำการทดสอบท่อลดเสียงภาคสนาม (Suppressor)
การทดสอบในครั้งนี้ เป็นผลงานการวิจัยจากการออกแบบของบริษัท อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ จำกัด (WMI), บริษัทร่วมทุนของ DTI เขียนแบบและจำลองแบบ ทำการขึ้นรูปชิ้นงาน และทดสอบภาคสนามภายใต้ความร่วมมือของหลายส่วนงาน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สทป. ณ สนามยิงปืน ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมการทดสอบนี้ด้วย
การทดสอบภาคสนามท่อลดเสียง เช่น ความสามารถในการลดเสียง ความทนทานต่อการยิงต่อเนื่อง
ความแม่นยำและการกระจายตัวของกระสุน เป็นการยืนยันถึงระดับคุณภาพของต้นแบบวิจัยที่เป็นนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและขายเชิงพาณิชย์และการจดอนุสิทธิบัตรต่อไป
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

วันที่ 21 ก.พ. ถึง 21 มี.ค. 67ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทำการทดสอบพลุจากวัสดุธร...
23/02/2024

วันที่ 21 ก.พ. ถึง 21 มี.ค. 67
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ทำการทดสอบพลุจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โดยจะทำการทดสอบพลุจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้การทดสอบในรูปแบบการสั่นสะเทือน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-21 มี.ค. 67
มีหัวข้อการทดสอบ คือ
1. ทดสอบที่อุณหภูมิ -5 และ -10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน
2. ทดสอบสภาวะที่ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่ต่ำกว่า 60% เป็นเวลา 10 วัน
3. ทดสอบความดันอากาศ อยู่ในช่วง 300 ถึง 500 มิลลิบาร์ เป็นเวลา 10 วัน
เพื่อยืนยันความสามารถในการทำงานของพลุจากวัสดุธรรมชาติ หลังจากผ่านสภาวะแวดล้อมในอากาศยานและสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษา เป็นเวลา 30 วัน โดยพลุจากวัสดุธรรมชาตินี้ถูกออกแบบและผลิตจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการสร้างฝนหลวงของไทยให้เติบโต ต่อไป
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม "ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์" ปฏิทินเก่าเราขอ ภายใต้โครงการความรับผิดช...
15/02/2024

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม "ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์" ปฏิทินเก่าเราขอ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบปฏิทินเก่า จากกิจกรรม "ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์" ปฏิทินเก่าเราขอ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเปิดให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และหน่วยงานภายนอก ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.), สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.), ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.), หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.), กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.), ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

“No Gift Policy”สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำรัลทุก...
15/02/2024

“No Gift Policy”
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย
"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำรัลทุกชนิด"
เพื่อส่งเสริมค่านิยมการทำงาน ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้ายการคอร์รัปชัน
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.ที.ไอ.ซี. จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้...
09/02/2024

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.ที.ไอ.ซี. จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท เอ็ม.ที.ไอ.ซี. จำกัด โดย นาย อภินันภูษิต แสนบัว กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม.ที.ไอ.ซี. จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการท...
09/02/2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/
ประธานกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กองทัพบก พร้อมคณะกรรมการฯ กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติในการต้อนรับ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/
ประธานกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กองทัพบก พร้อมคณะกรรมการฯ กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมหารือแนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กองทัพบก ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC , โครงการ EOD Robot , โครงการ PublicSafety ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริษัทร่วมทุนณห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ ด้านการวิจัย ช้ัน 1 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่ง แต่ละโครงการ ได้รับความสนใจ จากคณะกรรมการฯ กองทัพบก เป็นอย่างยิ่ง

กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ บริษัท บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชี...
08/02/2024

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ บริษัท บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ
เรื่อง Maintenance Repair and Overhaul Solutions Partnership
ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด โดย นาย มอนที ริชาร์ดสัน ประธานบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง Maintenance Repair and Overhaul Solutions Partnership
โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม UAV หรือ DRONE ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมทั้งความร่วมมือ
ในโครงการของรัฐบาล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพลเรือน (ลูกค้า) โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงตามวงรอบและการซ่อมใหญ่ด้านโครงสร้าง และส่วนประกอบ UAV หรือ DRONE ทั้งของทางพลเรือนและทางทหาร ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะนำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่สากลในอนาคต
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดย นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงและคณะบริหารโครง...
08/02/2024

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดย นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงและคณะบริหารโครงการ ได้นำผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิง” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 (Thailand inventors'Day 2024) ภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ" ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “จรวดดับเพลิง” ได้รับความสนใจและชื่นชม จาก นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รวมทั้ง สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี ให้แก...
07/02/2024

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 โดยมี พลโท ชัยพันธ์ นิลวิเศษ ที่ปรึกษา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับในหลักสูตรนี้ เพื่อให้กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 เข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงพื้นฐานความปลอดภัยด้านนิรภัยการบิน ภาคพื้นและภาคอากาศฝึกฝนการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายสังคมผู้ใช้งานระบบ UAV ภายในประเทศ (UAV Community) ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายของกองทัพบก
กดติดตามสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Facebook : dtithailand
Youtube : dtithailand
instagram : dtithailand.official
twitter(X) : DTIThailand
LINE OA :
Tiktok : .official
ิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ #สทป. #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #วิจัยและพัฒนา #อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ #ประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ #อาวุธ #นักวิจัยไทย #เรียนรู้ #จรวด #อากาศยานไร้คนขับ #โดรน #ยานเกราะ #รถ

เริ่มแล้ว!!!!!! กับโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีจรวดและอวกาศที่จะพาน้องๆเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมกิจการ...
07/02/2024

เริ่มแล้ว!!!!!! กับโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีจรวดและอวกาศที่จะพาน้องๆเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมกิจการแข่งขัน Thailand Cansat-Rocket Competition 2024

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยน้าาา

สมัครเข้ามากันเยอะ ๆ นะครับ

📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1792
มือถือ : 06 1334 8000
Inbox: CanSat-Rocket Thailand
E-mail: [email protected]
📌สมัครมากันเยอะๆน้า มาร่วมพัฒนาบุคลากรที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศของไทยเราไปด้วยกัน❤️

📢ประกาศๆ Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024 มาแล้วจ้า🎉

👩🏻‍🤝‍👨🏼ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่สนใจในศาสตร์ของ Space Technology, Engineering, Programming และ Microcontroller ฟอร์มทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 🏆

📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1792
มือถือ : 06 1334 8000
Inbox: CanSat-Rocket Thailand
E-mail: [email protected]

📌สมัครมากันเยอะๆน้า มาร่วมพัฒนาบุคลากรที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศของไทยเราไปด้วยกัน❤️

ที่อยู่

47/433 Office Of The Permanent Secretary Of Defence (Chaengwattana) Changwattana Road Pakkred
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629806688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ