สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วัฒนธรรมองค์กร : " ใจถึง พึ่งได้ โปร่งใส ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม " - หน้าที่ตามกฎหมายของ สำนักบริหาร - ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้ปรับบทบาทภารกิจเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นหน่วย วิชาการในการกำกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเป็น กรมวิชาการ ทำหน้าที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ การประเมิน เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกในด้าน กฎหมาย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้สำนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของกรม 4. จัดทำระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม 5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและ ผลงานกรม 6. บริหารจัดการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 7. ติดต่อประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความ ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ 8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามภารกิจด้านสนับสนุน 9. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ของกรม 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------------------------------ - วิสัยทัศน์/พันธกิจ - วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯที่มีประสิทธิภาพสู่สากล ” *** สู่สากล คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ *** พันธกิจ : 1. กำกับการปฏิบัติงานด้านระบบสนับสนุนของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด 2. เสริมสร้างระบบงานสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์การ ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ ------------------------------------------------------------------------ - เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าหมาย : 1. การบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐาน องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ/ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯในระดับสากล 4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมฯอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ศึกษา วิเคราะห์ วัจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ------------------------------------------------------------------------ - ค่านิยม (Values) - พัฒนาระบบบริหารจัดการ ข่าวสาร สารสนเทศ ด้วยใจบริการ (Admin) A = Administration (บริหารจัดการ) D = Development (พัฒนา) M = Mind (ใส่ใจ) I = IT Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) N = News (ข่าวสาร) ------------------------------------------------------------------------

เปิดเหมือนปกติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
12/08/2020

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ...
10/08/2020

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.ค.ของทุกปี โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เช่น การสำรวจสำนักงานสะอาด ปราศจากจุดเสี่ยง การสาธิตให้ความรู้ การทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสจุดเสี่ยงที่ถูกวิธี การเดินเยี่ยมพื้นที่สำนักงานภายในกรม สบส. และการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่่ทำความสะอาดพื้นที่่ส่วนตัว รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆในสำนักงานเป็นประจำทุกวัน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ก็เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการร่วมสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (สุขบัญญัติข้อ 10) ภายใต้แนวคิด "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล Covid-19"

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.ค.ของทุกปี โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เช่น การสำรวจสำนักงานสะอาด ปราศจากจุดเสี่ยง การสาธิตให้ความรู้ การทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสจุดเสี่ยงที่ถูกวิธี การเดินเยี่ยมพื้นที่สำนักงานภายในกรม สบส. และการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่่ทำความสะอาดพื้นที่่ส่วนตัว รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆในสำนักงานเป็นประจำทุกวัน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ก็เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการร่วมสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (สุขบัญญัติข้อ 10) ภายใต้แนวคิด "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล Covid-19"

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
10/08/2020

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้อ...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องออกกำลังกาย บริเวณชั้น 2 ตึกกรม สบส. โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรม สบส. ตั้งชื่อห้องออกกำลังกายของกรม ฯ ส่งชื่อเข้าประกวดได้
จนถึง 11 สิงหาคม นี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องออกกำลังกาย บริเวณชั้น 2 ตึกกรม สบส. โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรม สบส. ตั้งชื่อห้องออกกำลังกายของกรม ฯ ส่งชื่อเข้าประกวดได้
จนถึง 11 สิงหาคม นี้

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้า...
10/08/2020

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
10/08/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

#อินโฟกราฟิก การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"
07/08/2020

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 Call Center กรม สบส. 1426 มีเรื่องเด็ดๆ น่าอ่าน ดังนี้
- เปิดใจมดงานเบื้องหน้า เบื้องหลังสายด่วน กรม สบส. 1426
- หยุด!!! รับจ้างอุ้มบุญ ชี้ผิดกฎหมาย โทษหนัก
- ยุว อสม. เยาวชนคนต้นแบบ ผู้นำด้านสุขภาพในสถานศึกษา
- ยึดสุขบัญญัติ 3 สิ่งปลอดภัยจากโควิด-19
- พร้อมแล้ว ประกาศผลรางวัลประกวดคลิปประกอบเพลงโควิด-19
ละแมะ ละแมะ ว่างแล้วต้องรีบอ่าน เปิดอ่านเลยยย https://issuu.com/hss.moph/docs/________33

06/08/2020
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
ประพันธ์คำร้องโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
ประพันธ์ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร
.
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรม โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารก...
05/08/2020

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรม โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารกรมควบคุมโรค เพื่อร่วมขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงอาหารภายในกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดการร้านอาหารที่ถูก
สุขาภิบาล โภชนาการ สิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรม โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารกรมควบคุมโรค เพื่อร่วมขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงอาหารภายในกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดการร้านอาหารที่ถูก
สุขาภิบาล โภชนาการ สิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
04/08/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

🙏🏻🙏🏻 รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมเชิญชวนแต่งกายโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม
.
12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดําเนินการ ดังนี้
.
1️⃣ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก ตลอดจนจัดทํา คําถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
.
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ ส่วนการประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม
.
2️⃣ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นําโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม ถวายพระพร โดยขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง #ทรงพระเจริญ

นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค...
03/08/2020

นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 15/2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน

เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทร...
28/07/2020

เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

กระทรวงสาธารณสุข
27/07/2020

กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรร...
27/07/2020

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 5 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การบริการประชาชน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การฝึกอาชีพ และสุขภาวะ/อนามัย โดยในวันนี้กรม สบส. นำคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาร่วมให้ความรู้ในด้านสุขภาพ และสาธิตการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ...
23/07/2020

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.ค.ของทุกปี โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เช่น การสำรวจสำนักงานสะอาด ปราศจากจุดเสี่ยง การสาธิตให้ความรู้ การทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสจุดเสี่ยงที่ถูกวิธี การเดินเยี่ยมพื้นที่สำนักงานภายในกรม สบส. และการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่่ทำความสะอาดพื้นที่่ส่วนตัว รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆในสำนักงานเป็นประจำทุกวัน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ก็เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการร่วมสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (สุขบัญญัติข้อ 10) ภายใต้แนวคิด "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล Covid-19"

สำนักงานเลขานุการกรมร่วมกับกองสุขศึกษา ดำเนินการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.ค.ของทุกปี โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน เช่น การสำรวจสำนักงานสะอาด ปราศจากจุดเสี่ยง การสาธิตให้ความรู้ การทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสจุดเสี่ยงที่ถูกวิธี การเดินเยี่ยมพื้นที่สำนักงานภายในกรม สบส. และการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่่ทำความสะอาดพื้นที่่ส่วนตัว รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆในสำนักงานเป็นประจำทุกวัน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ก็เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการร่วมสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (สุขบัญญัติข้อ 10) ภายใต้แนวคิด "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล Covid-19"

Sarote
23/07/2020

Sarote

ระบบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ (Thermo Scan) ผ่านแล้วหยิบสติกเกอร์ได้เอง &ปลอดภัยโดยเทคโนโลยี

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post
22/07/2020

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post
22/07/2020

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post
22/07/2020

Photos from สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข's post

กรมประชาสัมพันธ์
22/07/2020

กรมประชาสัมพันธ์

เตือน‼️อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น 😷😷

1️⃣คาง...เป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค
2️⃣หากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค
3️⃣เมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
21/07/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความพร้อมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในปัจจุบัน มีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย โดยให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อยตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

➡️➡️“การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังครั้งนี้ เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อการดังกล่าวประสานกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดตารางรหัสบัญชีย่อยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #บัญชีภาครัฐ #รหัสบัญชีย่อย #เบิกจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
15/07/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีการจ่ายเงินเดือน ขรก. ของ สธ.

➡️➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือของกรมบัญชีกลางถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่าส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

➡️➡️กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าว ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของข้าราชการเดิมที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดแต่อย่างใด ซึ่งยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ (จ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) สำหรับข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการอัตราตั้งใหม่ ในสังกัด สป.สธ กรมการแพทย์ และกรมแพทย์แผนไทย จำนวน 19,988 ราย ตามที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในระบบแล้ว ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการจ่ายให้โดยเร็วต่อไป #กรมบัญชีกลาง #กระทรวงสาธารณสุข #เงินเดือนข้าราชการ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
13/07/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

➡️➡️นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง #อสม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
11/07/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

#การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
.
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพิธีการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ว่ารัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
.
1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
2. การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำนักงาน ก.พ. จะได้เชิญชวนหน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
.
3. การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงกุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
4. การจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยไม่มีการจัดริ้วขบวน
.
5. การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
.
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การจัดการสาธารณภัย การทำการเกษตรผสมผสาน การตรวจวิเคราะห์ดิน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแสดงโมเดลโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การจัดการขยะภายในชุมชน การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การสอนสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย การทำหน้ากากอนามัย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการจัดหางานผ่าน Job Box ในชุมชนที่ดี ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หน่วยงานนำไปแจกจ่ายเพื่อปันสุขให้แก่ประชาชนอีกด้วย และสำหรับส่วนภูมิภาคมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ตามความเหมาะสม
.
7. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม-ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวาย พระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนการประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม
.
8. การจัดกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) เพื่อให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่อยู่

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021937000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทรงพระเจริญ
ระบบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ (Thermo Scan) ผ่านแล้วหยิบสติกเกอร์ได้เอง &ปลอดภัยโดยเทคโนโลยี
อธิบดีกรมสบส.นำผู้บริหารกรมฯร่วมเปิด "ตู้ปันสุข สบส." เพื่อแบ่งปันสุขภายในกรมและผู้มารับบริการของกรม "หยิบแต่พอดี" "มีก็แบ่งปัน" ขอบคุณคับจากสำนักบริหาร กรมสบส.✌✌✌
ตู้ปันสุข สบส.
รบกวน สอบถามนะครับ มีความสงสัย เกี่ยวกับใบรับรอง ผู้ให้บริการครับ ยื่นหลักสูตรเดียวกัน แต่คนละจังหวัด จะรับรอง ไม่เหมือนกัน เป็นเช่นนั้น หรือครับ