สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วัฒนธรรมองค์กร : " ใจถึง พึ่งได้ โปร่งใส ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วม " - หน้าที่ตามกฎหมายของ สำนักบริหาร - ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้ปรับบทบาทภารกิจเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นหน่วย วิชาการในการกำกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเป็น กรมวิชาการ ทำหน้าที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ การประเมิน เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกในด้าน กฎหมาย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้สำนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะของกรม 4. จัดทำระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม 5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและ ผลงานกรม 6. บริหารจัดการด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 7. ติดต่อประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความ ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ 8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามภารกิจด้านสนับสนุน 9. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ของกรม 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------------------------------ - วิสัยทัศน์/พันธกิจ - วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯที่มีประสิทธิภาพสู่สากล ” *** สู่สากล คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ *** พันธกิจ : 1. กำกับการปฏิบัติงานด้านระบบสนับสนุนของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด 2. เสริมสร้างระบบงานสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์การ ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ ------------------------------------------------------------------------ - เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าหมาย : 1. การบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐาน องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ/ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯในระดับสากล 4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมฯอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ศึกษา วิเคราะห์ วัจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ------------------------------------------------------------------------ - ค่านิยม (Values) - พัฒนาระบบบริหารจัดการ ข่าวสาร สารสนเทศ ด้วยใจบริการ (Admin) A = Administration (บริหารจัดการ) D = Development (พัฒนา) M = Mind (ใส่ใจ) I = IT Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) N = News (ข่าวสาร) ------------------------------------------------------------------------
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
08/12/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣กรมบัญชีกลางแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวิธี e-bidding กรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

✔️✔️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ และมีการแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อรองรับรูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องนั้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้แก้ไขแบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding และยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 466 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

"สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยได้รับยกเว้นการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
05/12/2020

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (5 ธันวาคม 2563) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
04/12/2020

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุ...
02/12/2020

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรม สบส. เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งปีนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับ A

กระทรวงสาธารณสุข
02/12/2020

กระทรวงสาธารณสุข

นับถอยหลัง 27 ม.ค. 64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ https://www.thailandplus.tv/archives/250152

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ณ กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายให้นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมเป็น...
01/12/2020

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ณ กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายให้นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรมเป็นผู้แทนในนามกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
30/11/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

📌 #การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓" วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 💛

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
30/11/2020

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
หมายเลข Call Center 1426 , 1667
หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 จะใช้บริการไม่ได้ชั่วคราว
เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะทำการเคลื่อนย้ายระบบ Call Center
โดยท่านสามารถติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตาม Qr Code ด้านล่างนี้
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

28/11/2020
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แ...
28/11/2020

นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และร่วมให้กำลังใจทีมนักกีฬาสีฟ้า ที่เข้าร่วมการแข่งขันแชร์บอล โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุ...
27/11/2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และพิธีสดัปกรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และพิธีสดัปกรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
27/11/2020

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

📣สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564
🖱สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com/

- ไม่ต้องสอบภาค ก.
- มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นปร. จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที
- นปร. จะมีโอกาสได้เรียนรู้และอบรมในโครงการ 22 เดือนกับวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่จะฝึกให้ นปร. เป็นข้าราชการที่มีทักษะรอบด้านพร้อมสำหรับการเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ในระบบราชการไทย

- 22 เดือนของการเรียนรู้ นปร. จะได้ไปฝึกปฏิบัติงานในภูมิภาคกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ระดับส่วนกลางกับปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม/เลขาธิการ/ผู้อำนวยการสำนัก (เทียบเท่ากรม),ระดับต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และภาคเอกชนกับผู้บริหารบริษัท

- หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม นปร. จะมีโอกาสได้เลือกโอนไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงและกรมต่างๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
ด้วยความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ความรู้ การปรับตัวและโอกาสของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมระบบราชการไทยในรัฐบาลยุคดิจิทัล!😀

#PSED15ISCOMING

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
26/11/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

26/11/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติดตามการถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ผู้รับบำเหน็จบำนาญ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงาน call center ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื...
24/11/2020

สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงาน call center ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ call center และผู้ประสานงาน มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของกรมฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น call center ที่ดี ในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
15/11/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📣📣 ประชาชนต้องรู้ ‼️ รัฐบาลกำหนดแนวทางสื่อสาร 8 เรื่องสำคัญในปี 2564
.
วันนี้ (11 พ.ย.63) ที่ทำเนียบรัฐบาล : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประชุมหารือเตรียมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ปี 2564 เน้นเรื่องสื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย

1️⃣ พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2️⃣ สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง
3️⃣ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
4️⃣ รับมือภัยแล้งและอุทกภัย
5️⃣ บริหารจัดการฝุ่น PM2.5
6️⃣ สังคมสูงวัย
7️⃣ ยุติธรรมเท่าเทียม
8️⃣ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย
.
👨‍🦰👨‍🦰 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน คือ ข่าวลวง หรือ ข่าวปลอม ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างเพื่อบ่อนทำลายประเทศชาติ จึงต้องมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ กำหนดทิศทางการสื่อสารที่สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยอาศัยกลไกที่หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และสื่อของรัฐ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กำลังใจบุคลากรกรมซึ่งมาบริจาคโลหิต...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กำลังใจบุคลากรกรมซึ่งมาบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นสำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม  เป็นวิ...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการ
ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"
12/11/2020

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 16 เดือนมีนาคม 2562 อ่านได้ที่ link นี้ >>>https://bit.ly/2GYLRRQ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
10/11/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ ถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริต

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและจัดให้มีการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินที่เหมาะสม กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน โดยสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1. การควบคุมทั่วไป ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น ระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้บันทึกรายการจ่ายเงินในสมุดบัญชี หรือระหว่างผู้อนุมัติการจ่ายเงินกับผู้เก็บรักษาเงิน เป็นต้น มีการควบคุมการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตนและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบหรือการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ เช่น การควบคุม Token key การควบคุมการใช้เครื่อง Terminal เป็นต้น
2. การควบคุมการจ่ายเงินสดหรือเช็ค มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการเขียนเช็คให้ชัดเจนเหมาะสม เช่น ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ออกเช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย เป็นต้น และต้องมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในกรณีเช็คที่สั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว แต่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่ได้เช็คไปขึ้นเงินเกินกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ลงนามในเช็ค เช่น ติดตามให้เจ้าหนี้มารับเช็คฉบับใหม่ เป็นต้น
3. การควบคุมการจ่ายเงิน กำหนดแนวทางการควบคุมการมีบัตร การใช้บัตร และการเก็บรักษาบัตร โดยการควบคุมการมีบัตร กำหนดให้ผู้ถือบัตรต้องมีหน้าที่รับผิดชอบส่งคืนบัตรทันทีเมื่อพ้นจากหน้าที่ที่ต้องใช้บัตรอีกต่อไป รวมทั้งผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของผู้ถือบัตรต้องมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามกำกับดูแลให้มีการส่งคืนบัตรโดยเร็ว มีการกำหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอบัตร เช่น แบบฟอร์มสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวก่อนการขอใช้บัตร รวมทั้งการขอมีบัตรต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ส่วนการควบคุมการใช้บัตร กำหนดให้การเปิดวงเงินและการนำบัตรไปใช้จ่ายเงินต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยก่อนการใช้จ่ายผ่านบัตร ต้องทำหนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานและขออนุมัติการทำสัญญาการยืมเงิน ควรกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม การใช้จ่ายผ่านบัตรต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบบันทึกรายการ (Sale Slip) จากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ควรกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเหมาะสมในการส่งมอบหลักฐานการจ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชดใช้สัญญาการยืมเงินและชำระหนี้ตามบัตรแก่หน่วยงานผู้ออกบัตร ส่วนการควบคุมการเก็บรักษาบัตร ให้ผู้ถือบัตรเป็นผู้เก็บรักษาบัตร โดยบัตรที่มีวงเงินและยังไม่มีความจำเป็นหรือถึงกำหนดใช้จ่ายเงิน ควรเก็บรักษาในที่ปลอดภัยหรือตู้นิรภัย
4. การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ทำรายการ ผู้อนุมัติรายการ

“การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น หน่วยงานของรัฐต้องวางระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงความเสี่ยงผลกระทบ ต้นทุน และประโยชน์ที่ได้รับ โดยหน่วยงานต้องกำหนดวิธีการการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานของรัฐสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการวางระบบการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของหน่วยงาน และผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการตรวจสอบด้านการจ่ายเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินของหน่วยงานด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองตรวจสอบภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4374 #กรมบัญชีกลาง #ควบคุมภายใน

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"
06/11/2020

จุลสารออนไลน์ "สบส.ซอย 8"

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 เดือนพฤศจิกายน 2563
คลิกอ่านได้ที่นี่ https://bit.ly/2JB5vWh
ฉบับรับลมหนาว มีเรื่องราวดีๆ ดังนี้
- รักสุขภาพ ท้าลมหนาว กับสามสาว กรม สบส.
- แนะสุขบัญญัติต้านลมหนาว
- ทำเองได้ที่บ้าน ต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ biz portal
- safety tourist ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
- อย่าหาทาน!! ยาชุด หยุดชีวิต
- กรม สบส. ชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์
เปิดอ่านกันด่วนๆ

06/11/2020
ออกกำลังกาย

มาเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อสุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ห้องออกกำลังกาย
สบส. สุขภาพดี ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. #สบส.สุขภาพดี

นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานจัดการประชุมของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา...
06/11/2020

นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานจัดการประชุมของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

05/11/2020
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส...
05/11/2020

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี โดยนายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม และบุคลากรกรมสำนักงานเลขานุการรกรมเข้าร่วมออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งกองแบบแผนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และส่งมอบต่อให้กับกองวิศวกรรมการแพทย์ในการเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ถัดไป

ที่อยู่

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021937000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทรงพระเจริญ
ระบบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ (Thermo Scan) ผ่านแล้วหยิบสติกเกอร์ได้เอง &ปลอดภัยโดยเทคโนโลยี
อธิบดีกรมสบส.นำผู้บริหารกรมฯร่วมเปิด "ตู้ปันสุข สบส." เพื่อแบ่งปันสุขภายในกรมและผู้มารับบริการของกรม "หยิบแต่พอดี" "มีก็แบ่งปัน" ขอบคุณคับจากสำนักบริหาร กรมสบส.✌✌✌
ตู้ปันสุข สบส.
รบกวน สอบถามนะครับ มีความสงสัย เกี่ยวกับใบรับรอง ผู้ให้บริการครับ ยื่นหลักสูตรเดียวกัน แต่คนละจังหวัด จะรับรอง ไม่เหมือนกัน เป็นเช่นนั้น หรือครับ