สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัชพืช นายธวัชชัย คุณประคัลภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาต...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวอุไร เพ่งพิศ หัวหน้าฝ่ายวัชพืช นายธวัชชัย คุณประคัลภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานงานทดสอบวัสดุวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการของพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ ฯ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหากษัตริย์ผู้เ...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างยุท...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของกรมชลประทาน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2569) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยในอนาคต ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของกรมชลประทาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักเครื่องจักรกล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าประชุม ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก...
21/10/2020

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้า...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมนายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดสะแก พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำคณะเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด...
16/10/2020

วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นำคณะเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งการจัดการผักตบชวาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอั...
13/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
"พระผู้สถิตในใจไทยนิรันดร์"

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อทราบกรอบอัตรากำลั...
09/10/2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อทราบกรอบอัตรากำลัง การประเมิน
ค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (วัสดุวิศวกรรมชลประทาน) เป็นประธานการประ...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (วัสดุวิศวกรรมชลประทาน) เป็นประธานการประชุมกำหนดการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจ "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" เพื่อกำหนดหัวข้อการอบรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยมีคุณมงคล พรชื่นชูวงศ์ คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย TCMA หัวหน้าฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์คอนกรีตและวัสดุ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานงานทดสอบวัสดุวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อ...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางอนงค์ ทรงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตรงกัน และมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เ...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโค...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเสนอของบประมาณในหมวดงบรายจ่ายอื่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโค...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเสนอของบประมาณในหมวดงบรายจ่ายอื่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโค...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานพิจารณาการนำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเสนอของบประมาณในหมวดงบรายจ่ายอื่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย...
11/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การอบรมด้านอุตุ-อุทกวิทยา คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ครั้งที่ 4 เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย
โดยดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน's cover photo
11/09/2020

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน's cover photo

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงาน...
09/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ของนายอนุวัฒน์ สุยุพร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์ดินด้านวิศวกรรม ส่วนทดสอบและวิเคราห์วัสดุ
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
01/09/2020

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริม "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ โดยนายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รอบรั้วชลประทาน
29/08/2020

รอบรั้วชลประทาน

สัมมนาสายงานวิชา ประจำปี พ.ศ. 2563 “บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน”

วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการจัดงานสัมมนาสายงานวิชาการ กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน” โดยมี นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักต่างๆ ภายในสายงานวิชาการเข้าร่วมสัมนา ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในงานสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของแต่ละสำนัก ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานในสายงานวิชาการมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทานต่อไป

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน...
26/08/2020

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การอบรมด้านอุตุ-อุทกวิทยา คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย
โดยดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัย วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการด้านการบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ...
25/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการด้านการบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิทยา ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดร.ปารวีร์ นักวิจัย นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะ วว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ และห้องปฏิบัติการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการคลินิกชลประทาน ในการประชุมคณะผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ...
21/08/2020

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการคลินิกชลประทาน ในการประชุมคณะผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

รอบรั้วชลประทาน
21/08/2020

รอบรั้วชลประทาน

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมหารือ MOU มาตรการทดแทนปูนเม็ด

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 9.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและคำกล่าวสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อน และเป็นประธานร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำหรับการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด ให้สอดคล้องกับแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ที่จะถึงนี้

(ข่าว:ปาลิดา/ภาพ:สมชาติ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้โปรแกรม “การวางแผนการใช้น้ำชลประทานแบบที...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้โปรแกรม “การวางแผนการใช้น้ำชลประทานแบบที่ได้รับน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำ และแบบที่ไม่ได้รับน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม โดยนายนฤพล สีตบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา เ...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2663 การมอบหมายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เขี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย...
14/08/2020

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การอบรมด้านอุตุ-อุทกวิทยา คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย
โดยนายธเรศ ปาปะกัง วิศวกรโยธาชำนาญการ และดร.อรรถนันท์ เล็กอุทัยวิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและกา...
14/08/2020

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (...
13/08/2020

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0) ครั้งที่ 1 ภาคทฤษฏี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม โดยนายนฤพล สีตบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมอบรม ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการรู้ทัน บำบัดโรคออฟฟิตซินโดรม (Office Syndrome) เพ...
13/08/2020

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการรู้ทัน บำบัดโรคออฟฟิตซินโดรม (Office Syndrome) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม ตรวจเช็คกล้ามเนื้อและนวดผ่อนคลายอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยนายโกวิทย์ วงศ์จีน นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพเอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด มาให้บริการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ขอพระองค...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงา...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ของนายอนุวัฒน์ สุยุพร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์ดินด้านวิศวกรรม ส่วนทดสอบและวิเคราห์วัสดุ
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) รับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที...
07/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) รับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่...
05/08/2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน's cover photo
03/08/2020

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน's cover photo

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)" ...
03/08/2020

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

200 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Pak Kret
11120

รถประจำทาง สาย 32, 33, 90,104,356,367,388, ปอ.33, ปอ.104, ปอ.388, ปอ.505

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025838325

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ weifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
น้ำสำหรับชาววิจัยฯ รับได้ทางนี้ค่ะ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น สอบถามที่ id line:weifo1