มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริจาค เงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค เลี้ยงอาหารน้องๆ เด็กพิการ Donations to help handicapped children can be made English Language information : http://www.fwc1954.org/eng/history.html มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ทั้งยังทรงพระอนุญาตให้เชิญอักษรย่อประนามาภิไธย ไว้ในเครื่องหมายของมูลนิธิฯ พ.ศ.๒๕๐๔ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเด็กพิการขึ้นที่ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับเป็นที่พักระหว่างการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่เด็กพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ต่อมา ด้วยความช่วยเหลือจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ ได้เปิดโรงเรียนขึ้น เพื่อเด็กพิการ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์” แล้วได้เสด็จเปิดโรงเรียนในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘
(22)

หน้าที่: วัตถุประสงค์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 1.ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม การอาชีพแก่คนพิการทางกายการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะทั้งด้านกายและใจและจิตวิญญาณ สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระในสังคม 2.ให้บริการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการระดับก่อนวัยเรียน และวัยเรียนทั้งระบบประจำและไป – กลับ 3.ให้บริการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 4.ประสานงานกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว 5.สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว 6.ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว การดำเนินงานของมูลนิธิฯ แบ่งออกได้ดังนี้ 1.การบำบัดรักษา จัดให้ผู้พิการได้รับการบำบัดรักษาเพื่อแก้ไขความพิการจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมทั้งขอรับความร่วมมือจากแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ในการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ 2.การศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้การศึกษาแก่เด็กพิการทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 4 – 18 ปี ทั้งประจำและไป – กลับ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีชั้นเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคสมองพิการ เมื่อจบชั้นเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลแล้วมูลนิธิฯ ให้ทุนแกนักเรียนที่สามารถไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นถึงมหาวิทยาลัย 3.สวัสดิการและการอาชีพ จัดหากายอุปกรณ์ แขน – ขาเทียม รถเข็น เฝือกเหล็ก ทุนการศึกษา ช่วยเหลือให้ได้รับการฝึกอบรมในสถานฝึกอาชีพตามความต้องการและความสามารถของคนพิการ 4.ศูนย์บริการเด็กพิการ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเด็กพิการขึ้นเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเป็นที่อยู่ประจำสำหรับเด็กพิการจากต่างจังหวัดที่มีอายุระหว่าง 4 – 14 ปี ศูนย์รับเด็กทั้งประจำและไปกลับที่มารับการบำบัดปีละไม่น้อยกว่า 300 คน ปัจจุบันมีเด็กพิการรอเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู เป็นจำนวนมาก ศูนย์ฯนี้มีบุคลากรด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและพี่เลี้ยงเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยตัวเองได้ 5.การส่งเสริมสมรรถภาพผู้พิการ มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้พิการมีโอกาส เรียนรู้วิชาพื้นฐานในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือตนเองในด้านการประกอบอาหาร การทำสวนครัว กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ ฟุตบอล จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรต่างๆจัดขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อการสันทนาการและส่งเสริมประสบการณ์ของผู้พิการ

เปิดเหมือนปกติ

ขอขอบคุณ "คุณยิ้ว คุณแอน และคุณต้อย" ได้นำข้าวมันไก่ทอด ขนมเค้กกล้วยหอม มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภ...
14/08/2020

ขอขอบคุณ "คุณยิ้ว คุณแอน และคุณต้อย" ได้นำข้าวมันไก่ทอด ขนมเค้กกล้วยหอม มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น หมวกหน้ากาก Face Shield และบริจาคเงินสนับสนุนกิจการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คุณยิ้ว คุณแอน และคุณต้อย" ได้นำข้าวมันไก่ทอด ขนมเค้กกล้วยหอม มาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น หมวกหน้ากาก Face Shield และบริจาคเงินสนับสนุนกิจการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "บริษัท ฉอยชิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) " ได้นำไอศกรีมจำนวน 400 แท่ง เลี้ยงน้องๆ และบุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิ...
13/08/2020

ขอขอบคุณ "บริษัท ฉอยชิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) " ได้นำไอศกรีมจำนวน 400 แท่ง เลี้ยงน้องๆ และบุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "บริษัท ฉอยชิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) " ได้นำไอศกรีมจำนวน 400 แท่ง เลี้ยงน้องๆ และบุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 4/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า...
13/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 4/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เเอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 4/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เเอดมินเฟิร์น

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...
12/08/2020

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

ขอขอบคุณ "คุณณรงค์-คุณจำเนียร-คุณปานรดา อยู่เย็น" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "คุณณรงค์-คุณจำเนียร-คุณปานรดา อยู่เย็น" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คุณณรงค์-คุณจำเนียร-คุณปานรดา อยู่เย็น" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 3/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า...
10/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 3/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เเอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 3/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เเอดมินเฟิร์น

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมมูลนิ...
10/08/2020

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คณะคุณศศิธร ชยานุภัทร์กุล" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมบริจาคปลากระป๋องเพื่อให้มูลนิธิใ...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "คณะคุณศศิธร ชยานุภัทร์กุล" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมบริจาคปลากระป๋องเพื่อให้มูลนิธิใช้สำหรับประกอบอาหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คณะคุณศศิธร ชยานุภัทร์กุล" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมบริจาคปลากระป๋องเพื่อให้มูลนิธิใช้สำหรับประกอบอาหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และครูโรงเรียนศรีสัง...
10/08/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันศุกร์ที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563​ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง​ ได้มอบเงินสนับสนุนงานให้มูลนิธิอนุเคราะห์...
10/08/2020

วันศุกร์ที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563​ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง​ ได้มอบเงินสนับสนุนงานให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 62​ ปี

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

วันศุกร์ที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563​ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง​ ได้มอบเงินสนับสนุนงานให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 62​ ปี

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี" ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาลี อาภรณ์มณี เพื่อนร่วมงานที่ได้ลาออกเพื่อกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาค่ะ#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิกา...
10/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาลี อาภรณ์มณี เพื่อนร่วมงานที่ได้ลาออกเพื่อกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาค่ะ

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาลี อาภรณ์มณี เพื่อนร่วมงานที่ได้ลาออกเพื่อกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาค่ะ

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ ได้มอบโต๊ะพับเพื่อให้มูลนิธิใช้ประโยชน์ จำนวน 7 ตัว ณ ...
10/08/2020

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ ได้มอบโต๊ะพับเพื่อให้มูลนิธิใช้ประโยชน์ จำนวน 7 ตัว ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งฝากเจ้าหน้าที่มูลนิธิมอบขนมเค้กบราวนี่ให้แก่น้องๆ ที่พักประจำที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

แอดมินเฟิร์น

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ ได้มอบโต๊ะพับเพื่อให้มูลนิธิใช้ประโยชน์ จำนวน 7 ตัว ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งฝากเจ้าหน้าที่มูลนิธิมอบขนมเค้กบราวนี่ให้แก่น้องๆ ที่พักประจำที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คุณบุญธิดา  คุ้มแก้ว" ได้สนับสนุนเงินเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในโอกาส...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "คุณบุญธิดา คุ้มแก้ว" ได้สนับสนุนเงินเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

#แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คุณบุญธิดา คุ้มแก้ว" ได้สนับสนุนเงินเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

#แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูและการศึกษากับน้อง​ ๆ​ แล้วนะคะ​ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเว้นระยะห่างตามมา...
10/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูและการศึกษากับน้อง​ ๆ​ แล้วนะคะ​ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเว้นระยะห่างตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัย ผู้บริจาค สามารถให้การสนับสนุนบริจาคเงินหรือสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิได้โดยติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือโอนเข้าบัญชีตามหมายเลขบัญชีท้ายนี้

**ขณะนี้ยังงดการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยนะคะ

**ผู้บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ**

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูและการศึกษากับน้อง​ ๆ​ แล้วนะคะ​ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเว้นระยะห่างตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัย ผู้บริจาค สามารถให้การสนับสนุนบริจาคเงินหรือสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิได้โดยติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือโอนเข้าบัญชีตามหมายเลขบัญชีท้ายนี้

**ขณะนี้ยังงดการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยนะคะ

**ผู้บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ**

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ และคณะจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เข้าหารือกับผู้จัดการฝ่ายบริหาร เรื่องก...
10/08/2020

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ และคณะจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เข้าหารือกับผู้จัดการฝ่ายบริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 62 ปี การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ต่อไป

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ และคณะจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เข้าหารือกับผู้จัดการฝ่ายบริหาร เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 62 ปี การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ต่อไป

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "ดาโต๊ะ พี.ที.หว่อง" ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาค...
10/08/2020

ขอขอบคุณ "ดาโต๊ะ พี.ที.หว่อง" ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "ดาโต๊ะ พี.ที.หว่อง" ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 2/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า...
10/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 2/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

เเอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 2/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

เเอดมินเฟิร์น

บริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 20,000.- บาท จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ “มากกว...
10/08/2020

บริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 20,000.- บาท จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ “มากกว่ารับคือการให้” มอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

บริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 20,000.- บาท จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ “มากกว่ารับคือการให้” มอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน...
10/08/2020

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า...
10/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

เเอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

เเอดมินเฟิร์น

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยนายปรมินทร์ ศรีคำ ปลัดอำเภอเจ้าพนั...
10/08/2020

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยนายปรมินทร์ ศรีคำ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนมอบเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เพื่อใช้ประโยชน์

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยนายปรมินทร์ ศรีคำ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนมอบเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เพื่อใช้ประโยชน์

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สำนึกในพร...
10/08/2020

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมวางแผนการจัดทำแผ...
10/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมวางแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหาร คุณครู คณะสหวิชาชีพ และนักเรียนเข้าร่วมประชุม และจะประชุมอีกในวันพุธที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมวางแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหาร คุณครู คณะสหวิชาชีพ และนักเรียนเข้าร่วมประชุม และจะประชุมอีกในวันพุธที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  รับการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563 จากกรมส...
10/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รับการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รับการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
10/08/2020

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการต้อนรับนักเรียนและจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จัดกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการต้อนรับนักเรียนและจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ #โรงเรียนศรีสังวาลย์
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คุณณรงค์-คุณจำเนียร-คุณปานรดา อยู่เย็น" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน...
06/08/2020

ขอขอบคุณ "คุณณรงค์-คุณจำเนียร-คุณปานรดา อยู่เย็น" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 3/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า...
06/08/2020

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรายบุคคล ครั้งที่ 3/2563 โดยพลตรีหญิงแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร ประธานฝ่ายการแพทย์ศูนย์บริการคนพิการฯ เป็นประธานที่ประชุมและตรวจประเมินเด็กรายบุคคลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เเอดมินเฟิร์น

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมมูลนิ...
05/08/2020

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดประชุมพนักงานฝ่ายบริหารและฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ขอขอบคุณ "คณะคุณศศิธร ชยานุภัทร์กุล" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมบริจาคปลากระป๋องเพื่อให้มูลนิธิใ...
05/08/2020

ขอขอบคุณ "คณะคุณศศิธร ชยานุภัทร์กุล" ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมบริจาคปลากระป๋องเพื่อให้มูลนิธิใช้สำหรับประกอบอาหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
แอดมินเฟิร์น

ที่อยู่

78/11 ต.บางตลาด ถ.ติวานนท์
Pak Kret
11120

ข้อมูลทั่วไป

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงสนพระทัยในงานสงเคราะห์คนพิการเป็นอย่างยิ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริหลายประการในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการฝึกอาชีพเพื่อให้เด็กพิการสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้พยายามสนองพระราชดำริมาโดยตลอด กิจการของมูลนิธิฯ ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการมีหน้าที่ให้การรักษาบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการในความดูแลปีละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน และได้ให้การดูแลรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ คน โดยมีพนักงานบริบาลคอยดูแลฝึกฝนในการช่วยเหลือตัวเอง ด้านกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้ ได้ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการด้านเวชศาสตร์ในความดูแลมาแล้วประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน รวมทั้งให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่เด็กพิการภายนอก ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มูลนิธิฯ ได้ส่งเด็กพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มทักษะและการอยู่ร่วมในสังคม และปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ มีนักกีฬาได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์ ประเทศออสเตรเลีย การแข่งขันวิลแชร์ ญี่ปุ่น กรุงเทพ เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มูลนิธิฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนงานสวัสดิภาพ ประจำปี ๒๕๔๐ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ คือ นายอัครผล ปั้นสนิท ได้รับการคัดเลือกเป็นคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาสังคมสงเคราะห์ นอกจากเด็กพิการแล้ว พนักงานของมูลนิธิฯ คือ น.ส.อำไพร สุฤทธิ์ นักกิจกรรมบำบัด ฝ่ายศูนย์บริการเด็กพิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานอุปกรณ์ช่วยในการเขียน และนายทศพร ทิวะทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับรางวัลจากผลงานเครื่องช่วยสระผม นอกจากนี้ เพื่อให้งานพัฒนาเด็กพิการมีระบบมาตรฐานที่ติดตามและสามารถประเมินผลงานได้ เพื่อนำพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ดีที่สุด มูลนิธิฯ ได้เริ่มศึกษาระบบ ISO ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับใบรับรอง ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:00
อังคาร 08:00 - 19:00
พุธ 08:00 - 19:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 19:00
เสาร์ 08:00 - 17:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625839597

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอภาพเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 25 ม.ค.63 ด้วยครัช ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ฝักฝ่ายครัช จนท. บอกให้ไปรอตรวจภาพที่facebook ไม่มีครับ ข้ามวันที่ 25 ม.ค.63 ไปครัช
ขอภาพงานเลี้ยงอาหารเย็น วันที่ 25 ม.ค.63 ของ ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ฝักฝ่าย ด้วยค่า
สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเเละเเอดมิน เนื่องจากผมป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องเดินทางไปฟอกเลือดหรือล้างไต ทุกๆสัปดาห์ๆละ3ครั้ง ผมไม่มีรายได้อะไรครับไปสมัครงานที่ไหนก้อไม่มีไครรับเนื่องจากผมป่วย เหนื่อยง่ายครับด้วยอาการของโรคนี้ ลำพังเงินคนพิการก้อไม่พอใช้ครับผมจึงขอธารน้ำใจจากเพื่อนๆเพื่อไว้เป็นค่ากินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเวลามาฟอกเลือดที่ร.พ.ด้วยครับเพื่อนๆสามารถบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพานิชย์ เลขบัญชี 0264541759 ชื่อMontree ครับ ขอบคุณทุกธารน้ำใจผลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านที่มีน้ำใจด้วยครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเเละเเอดมิน เนื่องจากผมป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องเดินทางไปฟอกเลือดหรือล้างไต ทุกๆสัปดาห์ๆละ3ครั้ง ผมไม่มีรายได้อะไรครับไปสมัครงานที่ไหนก้อไม่มีไครรับเนื่องจากผมป่วย เหนื่อยง่ายครับด้วยอาการของโรคนี้ ลำพังเงินคนพิการก้อไม่พอใช้ครับผมจึงขอธารน้ำใจจากเพื่อนๆเพื่อไว้เป็นค่ากินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเวลามาฟอกเลือดที่ร.พ.ด้วยครับเพื่อนๆสามารถบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพานิชย์ เลขบัญชี 0264541759 ชื่อMontree ครับ ขอบคุณทุกธารน้ำใจผลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านที่มีน้ำใจด้วยครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเเละเเอดมิน เนื่องจากผมป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องเดินทางไปฟอกเลือดหรือล้างไต ทุกๆสัปดาห์ๆละ3ครั้ง ผมไม่มีรายได้อะไรครับไปสมัครงานที่ไหนก้อไม่มีไครรับเนื่องจากผมป่วย เหนื่อยง่ายครับด้วยอาการของโรคนี้ ลำพังเงินคนพิการก้อไม่พอใช้ครับผมจึงขอธารน้ำใจจากเพื่อนๆเพื่อไว้เป็นค่ากินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเวลามาฟอกเลือดที่ร.พ.ด้วยครับเพื่อนๆสามารถบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพานิชย์ เลขบัญชี 0264541759 ชื่อMontree ครับ ขอบคุณทุกธารน้ำใจผลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านที่มีน้ำใจด้วยครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานราชการและวิสาหกิจสำหรับคนพิการค่ะ https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/jobboard/categories/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน ชื่อองค์กร : พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประเภทความพิการ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป เงินเดือน : 9,500-12,000 บาท วันประกาศ : 12 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/เจ-าหน-าท-ธ-รการสำน-กงาน พนักงานธุรการ ชื่อองค์กร : Peaberry Ltd ประเภทความพิการ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท วันประกาศ : 11 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/พน-กงานธ-รการ-10 พนักงาน ชื่อองค์กร : บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ประเภทความพิการ : ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท วันประกาศ : 11 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/พน-กงาน-37 HR/Admin Assistant for Social Enterprise ชื่อองค์กร : Steps with Theera ประเภทความพิการ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป เงินเดือน : 25,000-28,000 บาท วันประกาศ : 11 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/hr-admin-assistant-for-social-enterprise พนักงานตรวจรับสินค้า(Checker) ชื่อองค์กร : บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ประเภทความพิการ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท วันประกาศ : 11 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/พน-กงานตรวจร-บส-นค-า-checker นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Updated: a few seconds ago ชื่อองค์กร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทความพิการ : ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เงินเดือน : 17,000 บาท วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/น-กว-เคราะห-นโยบายและแผน พนักงานส่งเอกสาร ชื่อองค์กร : บริษ้ท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ประเภทความพิการ : ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 เงินเดือน : 13,000 บาท วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/พน-กงานส-งเอกสาร พนักงานฝ่ายผลิต ชื่อองค์กร : บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด ประเภทความพิการ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)" เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2561 https://duangnarumol.wixsite.com/employability4all/blog/พน-กงานฝ-ายผล-ต-6
รับสมัครงานสำหรับคนพิการครับ
บสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 - 35 ปี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และพูดคุยสื่อสารได้ วุฒิ ม.6 - ปวช. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30
สร้างเสริมอาชืพครับ