Clicky

สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับสภากาชาดไทยนำรถมารับบริการรับบริจาคโลหิตจากบุคลา...
02/12/2022

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับสภากาชาดไทยนำรถมารับบริการรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 และหน่วยงานราชการในพื้นที่ กรมชลประทาน ปากเกร็ด และประชาชนทั่วไป มาบริจาค ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปบริจาคแก่ผู้มีจำเป็นและต้องการโลหิตต่อไป

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประ...
02/12/2022

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำปฏิบัติตามนโยบายของกรมชลประทาน และมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ของการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริเวณท่อระบายน้ำบางซ้าย-คอตัน ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ หั...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบ้านพร้าว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...
01/12/2022

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายสุพจน์ รื่นภาคพจน์ หน่วยปฎิบัติการเครื่องจักรกลเรือขุดและกำจัดวัชพืชที่ 6.1 ฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำเรือกำจัดวัชพืช รว.47 กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และร่วมกับฝ่ายช่างกลโครงการฯรังสิตใต้ ย้ายเรือนวัตกรรมขนาดเล็กช่วยมาเก็บวัชพืช เพื่อตัดวงจรการเจริญเติบโตของวัชพืชและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำแล้ง และความสะอาดสวยงาม
ผลการดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2565 กำจัดวัชพืชได้ระยะความยาว 400 เมตร แล้วเสร็จตลอดความยาวรวม 2,900 ม.

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผส...
01/12/2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ คำทวี หัวหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ ฯ ที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง หน้าปตร.ปากคลอง 8 สายล่าง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ เพื่อเป็นการตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ และป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่8 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายใ...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ นายณรงค์ชัย แสนพรรณ
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล และนายวิทยา สายน้ำ หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ร่วมดำเนินการรื้อถอนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง หลังจากดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. : คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เชิญเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและสน...
01/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. : คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เชิญเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองบางกรวย ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลเมืองบางกรวย และแนวทางการพัฒนาและนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัส นายกเทศบาลเมืองบางกรวย ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ได้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. : คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เชิญเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและสน...
01/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. : คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เชิญเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองบางกรวย ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลเมืองบางกรวย และแนวทางการพัฒนาและนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัส นายกเทศบาลเมืองบางกรวย ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ได้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 65 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายนิติ พานิชการ ผู้อำนวยการส...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม 65 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายนิติ พานิชการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วม ประชุมพิจารณาร่างประเด็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี นายไตรทิพย์ มังกโรทัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Video Conference ) มายังห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม  2565 เวลา 09:30 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักง...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายปรีชากร พฤกษะวัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา 9.30 น. แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการควบคุมความเค็ม และแผนการระบายน้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้ง ปี2565/2566 ณ.อาคารศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมอำเภอนครชัยศรี นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์ ผู้อำนวยการ...
01/12/2022

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมอำเภอนครชัยศรี นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. การขอให้แก้ไขปัญหาการจัดการระบายน้ำ
2. การยกระดับถนนเข้าสู่หมู่บ้าน
ทั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ชี้แจงและรับเรื่องเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอการจัดการระบายน้ำ และตามข้อเสนอเรื่องการยกระดับถนนเข้าสู่หมู่บ้านนั้น เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์...
01/12/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบบ้านพร้าวต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
30/11/2022

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ เฉลิมพล  ทองน้อย ผู้อำ...
30/11/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ เฉลิมพล ทองน้อย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม RID TEAM ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 9 และสำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อระหว่างสำนัก โดยมี นายประสพโชค มั่งจิตร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 นายชลศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม ซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นประโยชน์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
30/11/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่8 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองผล...
30/11/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ขันทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้...
30/11/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานในการประชุมพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมวงแหวนตะวันออก – บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 352 โดยมี นายมานพ แจ่มมี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายณัฐ ก้านทอง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกับ สำนักสำรวจและออกแบบของกรมทางหลวง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาและออกแบบพัฒนาโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมชลประทานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน  2565 เวลา 10:00 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุ...
30/11/2022

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ โพธิ์อาศัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) ประชุมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่รับทราบ แผนการควบคุมความเค็ม และแผนการระบายน้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้งปี 2565/2566 ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ได้มี ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลบางน้ำเปรี้ยว ,ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโพรงอากาศสามัคคี และประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองแสนแสบ เข้าร่วมประชุมและนำแผนการควบคุมความเค็มและแผนการระบายน้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง ปี2565/2566 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับรู้ต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
30/11/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 29พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ ...
30/11/2022

วันที่ 29พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบบ้านพร้าวต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ...
30/11/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ ปตร.ปากคลองขุดใหม่ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

29/11/2022

📣 กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา ไฮ 🎼
🏆 ชลประทานเกมส์ 65 🏆
🗓 พบกันวันที่ 16 ธันวาคม 2565
📌 ณ สนามกีฬา กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
🏁 กับ 4 คณะสี ม่วงนทีกานต์/ ส้มธารกมล / น้ำเงินชลนที / เขียววารีทิพย์
🎉 มาร่วมเเข่ง ร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น พร้อมสนุกไปด้วยกันนะคะ 🎉

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหม...
29/11/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ นายณรงค์ชัย แสนพรรณ
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาดอัตราการไหล 1 ลบ.ม./วินาที ที่สถานีสูบน้ำบางยาง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
29/11/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คันกั้นน้ำสายพระอุดม-บางบัวทอง หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประท...
29/11/2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำปฏิบัติตามนโยบายของกรมชลประทาน และมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ของการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองบางซอ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
29/11/2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
28/11/2022

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ...
28/11/2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิคขนาด 1 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 เครื่อง ที่บริเวณริมคลองรางปลาหมอ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำฝน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
28/11/2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ คันกั้นน้ำสายพระอุดม-บางบัวทอง หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conferen...
28/11/2022

สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ทองน้อย วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายจำนง ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านเรื่อง ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดน้ำ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทาน สามเสน มายังหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
27/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ ปตร.ปากคลองลากฆ้อนหมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
27/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ ปตร.ปากคลองขุดใหม่ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาน้ำ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่...
27/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 พร้อมด้วย นายพิฎชญุตมิ์ จันทร ช่างสำรวจ นายชาตรี สุวานิช และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลพิมลราช และ สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ในคลองพระพิมล เริ่มระบายผ่าน ปตร.บางบัวทองได้ปกติ และพาดูแนวปักหลักเขตชลประทานริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง ร่วมกับ นายศิริพงษ์ นายช่างสำรวจ จาก สชป.11 เพื่อดูแนวเขตที่ชัดเจนตามเอกสาร
หลักฐานของทางราชการ และแนวทางในการประสานความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูสุดในพื้นที่โดยภาพรวมต่อไป

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ...
26/11/2022

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11
มอบหมายให้ นายปรีชากร พฤกษะวัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 และเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองนครเนื่องเขต
บริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองนครเนื่องเขต ถึงวัดสว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งน้ำ,ระบายน้ำในคลองให้ไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น

25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณ ประตูระบายน้ำปากคลองขุดใหม่ และประตูบายน้ำคลองลากฆ้อน จังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อถ่ายทำเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานของเครื่องผลักดันน้ำ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของเครื่องผลักน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานชลประทานที่ 11

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ...
25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณ ประตูระบายน้ำปากคลองขุดใหม่ และประตูบายน้ำคลองลากฆ้อน จังหวัดปทุมธานี ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อถ่ายทำเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานของเครื่องผลักดันน้ำ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของเครื่องผลักน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานชลประทานที่ 11

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยกา...
25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสวรรคตสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ) ณ โรงเรียนวัดนิเทศน์ หมู่ที่ 6 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลพืชอุดม ครู/นักเรียน โรงเรียนวัดนิเทศน์ กำลังพลหน่วยทหารพระราชทานกองทัพบกและกองทัพอากาศ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาดขยะ ภายในโรงเรียนวัดนิเทศน์ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโ...
25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการกำจัดวัชพืช ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ที่ติดสะพานบริเวณคลองซอยที่ 13 สายกลาง พื้นที่หมู่ 5 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการตัดวงจรผักตบชวา ไม่ให้แพร่ขยายพันธ์และป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พร้อมด้วย...
19/11/2022

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (พระอินทราชา) ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตชลประทานพื้นที่คลองเปรมประชากร บริเวณสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บท ต่อ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กำนัน นางสาวสรัญญา สีวัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย ผู้นำในเขตพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้ในเบื้องต้นขอให้ทางกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ในการสำรวจและออกแบบ งานก่อสร้างสะพานจำนวน 2 แห่ง เขตพื้นที่ตำบลบางกระสั้น และสำรวจแนวเขตในการพัฒนาคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ที่อยู่

ปากเกร็ด
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625830047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานชลประทานที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายกิตติคุณ เรืองรังษี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเรือนวัตกรรมลงพื้นที่เก็บวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองบางภาษี ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการขุดลอกคลอง ณ ปตร.ปลายคลองขุนศรี หมู่ที่9 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการขุดลอกคลอง ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ขอแก้ไขข้อความกำจัดวัชพืชคลองพระอุดมเป็นขุดลอกคลองพระอุดมครับ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการขุดลอกคลอง ณ คลองพระอุดม
ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองบางโพธิ์ใต้
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 , นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ นำเรือนวัตกรรม ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณ ปตร.ศาลาพัน คลองเปรมประชากร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองเปรมประชากร
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 7.45 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์ ผาสุก ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญ ณ ห้องรับรองสำนักงานงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มารับบาตร เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิกา บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบส ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ เทศบาลนครปากเกร็ด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ Ditpvaluecreation กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปร กระทรวงพาณิชย์