สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2564นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้ ...
22/11/2021

วันที่ 15 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2564
นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้ นายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 10 ราย และ เรือนวัตกรรม จำนวน 1 ลำ ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองไหหลำ กม.3+237 ถึง กม.3+430พิกัด 13.6268,100.2502 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองให้ไหลได้สะดวกรวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรและชุมชน

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รับการรายงานตัวจาก...
22/11/2021

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รับการรายงานตัวจาก ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เข้ารายงานตัวเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งกรมชลประทานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้นายปัณฑ์ณัฐ แสนว...
22/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประสานงานร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองไร่ขิง ในการดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองบริเวณหน้าบานระบาย สน.ปตร.บางยาง กม. 0+250 พิกัด 13.7530690,100.2817150 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองไหลให้ลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้รวดเร็วขึ้นในช่วงเวลาน้ำทะเลลดระดับลง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11...
22/11/2021

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ช่วงคลองซอยที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

22/11/2021
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conferen...
22/11/2021

สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายยงยส เนียนทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายณัฐ ก้านทอง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWoc กรมชลประทาน สามเสน มายังหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายโบ...
21/11/2021

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยเรือกำจัดวัชเรือขุด รว.66 เข้าดำเนินการขุดลอกดินพร้อมกำจัดวัชพืชคลองซอยที่ 14 สายกลาง ความยาว 13,500 เมตร พื้นที่ตำบลบึงศาล/ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และฝ่ายช่างกลโครงการฯรังสิตใต้สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชนวัตกรรมขนาดเล็ก ช่วยกำจัดวัชพืช โดยขณะนี้ดำเนินการขุดลอกดินได้ระยะความยาว 700 เมตร รวมขุดลอกดินได้ความยาว 1,300 เมตร และกำจัดวัชพืชได้ความยาว 800 เมตร รวมกำจัดวัชพืชได้ความยาว 1,800 เมตร เพื่อตัดวงจรวัชพืช ป้องกันน้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการน้ำในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนาย...
21/11/2021

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยเรือกำจัดวัชพืช รว.58 และฝ่ายช่างกลโครงการฯรังสิตใต้สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชนวัตกรรมขนาดเล็ก เข้าดำเนินการเก็บกำจัดวัชพืชในคลองซอยที่ 16 สายกลาง ตำบลบึงศาล/พระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งขณะนี้กำจัดวัชพืชได้ระยะความยาวรวม 4,500 เมตร รวมความยาวที่กำจัดได้ 11,000 เมตร เหลือระยะความยาวที่ต้องกำจัดวัชพืชอีก 3,500 เมตร ทั้งนี้เพื่อตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในการเก็บน้ำ

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2...
21/11/2021

อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายสักรินทร์ ทัศนมณเทียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเขตทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ทุ่งผักไห่ เจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบรรลือ พระพิมล และทุ่งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย ทุ่งสองพี่น้อง และทุ่งโพธิพระยา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือพร้อมรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำท่าจีน การบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จากนั้น อธิบดีกรมชลประทานและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ประตูระบายน้ำแม่หม้าย และประตูระบายน้ำบางเลน พร้อมร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำส่วนเกินในพื้นที่ออกให้เร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำที่คงเหลืออยู่อย่างปราณีต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 14,837 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 8,141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ปัจจุบันได้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 11 ทุ่งไปแล้วรวมประมาณ 1,335.58 ล้าน โดยทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 413 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 143 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลักและทะเลอ่าวไทยตามลำดับ ทั้งนี้ จะคงเหลือปริมาณน้ำไว้ในทุ่งเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากทุ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลาง ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยเน้นย้ำให้เร่งทำการระบายน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ ด้วยการระดมทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมกับเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับแนวทางตามวิถีชีวิตของชุมชน พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วย

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทา...
19/11/2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทา...
19/11/2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่3
ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11...
19/11/2021

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ณ ช่วงระหว่างคลองซอยที่ 13 ถึงคลองซอยที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก

19/11/2021
กำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ...
18/11/2021

กำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 , นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ นำเรือนวัตกรรม ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองเปรมประชากร

วันอังคารที่ 16 ถึงวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักง...
18/11/2021

วันอังคารที่ 16 ถึงวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง ช่วงระหว่างคลอง 6-7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินการกำจัดวัชพืชได้ระยะทาง 140 เมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลป...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลป...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตงาน และการจัดทำเอกสารซื้อจ้าง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานในการประชุม จากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ชป.ประชุมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 64วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร...
18/11/2021

ชป.ประชุมคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ปี 64

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์ ผาสุก ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการคัดเลือกและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนัก/กอง ภายในกรมชลประทาน จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมกรม อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิ...
18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายวิทยา สายน้ำ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และ นายโอรส ใจเสมอ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สะพานบางเพรียง กม.29 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเป็นเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพน้ำ รวมทั้งการอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ และเรือนวัตรกรรมของโครงการ ฯ จำนวน 1 ลำ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลป...
18/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำเรือนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งเก็บผักตบชวา บริเวณคันกั้นน้ำสายพระอุดม-บางบัวทอง(คันแอน) เขตเทศบาลตำบลบางพลับและอบต.ละหาร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้...
18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้มอบหมายให้ นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายฤทธิรงค์ อมตเวทิน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย กำลังทหารของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดคลองสามบาท ซึ่งภายในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การกำหนดร่...
18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายไพทูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตงาน และการจัดทำเอกสารซื้อจ้าง ผ่าน VDO Conference จากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 11 นางอรญา เจริญนฤภัทร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางสาวนิดา กุฎิเขต เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายพิษณุ สโรบล เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุม สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิ...
18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายวิทยา สายน้ำ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และ นายโอรส ใจเสมอ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หน้าหมู่บ้านสิวารมณ์ ปาร์ค กม.22-23 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเป็นเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพน้ำ รวมทั้งการอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือ และเรือนวัตรกรรมของโครงการ ฯ จำนวน 1 ลำ จากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทาน ที่ 11

18/11/2021
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานท...
17/11/2021

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1
ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ที่อยู่

ปากเกร็ด
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625830047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานชลประทานที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 15 พฤศจิกายน - 18 พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้ นายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 10 ราย และ เรือนวัตกรรม จำนวน 1 ลำ ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองไหหลำ กม.3+237 ถึง กม.3+430พิกัด 13.6268,100.2502 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองให้ไหลได้สะดวกรวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรและชุมชน
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รับการรายงานตัวจาก ว่าที่ร้อยโทอริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เข้ารายงานตัวเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งกรมชลประทานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประสานงานร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองไร่ขิง ในการดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองบริเวณหน้าบานระบาย สน.ปตร.บางยาง กม. 0+250 พิกัด 13.7530690,100.2817150 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองไหลให้ลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้รวดเร็วขึ้นในช่วงเวลาน้ำทะเลลดระดับลง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ช่วงคลองซอยที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายยงยส เนียนทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายณัฐ ก้านทอง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWoc กรมชลประทาน สามเสน มายังหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยเรือกำจัดวัชเรือขุด รว.66 เข้าดำเนินการขุดลอกดินพร้อมกำจัดวัชพืชคลองซอยที่ 14 สายกลาง ความยาว 13,500 เมตร พื้นที่ตำบลบึงศาล/ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และฝ่ายช่างกลโครงการฯรังสิตใต้สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชนวัตกรรมขนาดเล็ก ช่วยกำจัดวัชพืช โดยขณะนี้ดำเนินการขุดลอกดินได้ระยะความยาว 700 เมตร รวมขุดลอกดินได้ความยาว 1,300 เมตร และกำจัดวัชพืชได้ความยาว 800 เมตร รวมกำจัดวัชพืชได้ความยาว 1,800 เมตร เพื่อตัดวงจรวัชพืช ป้องกันน้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการน้ำในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยเรือกำจัดวัชพืช รว.58 และฝ่ายช่างกลโครงการฯรังสิตใต้สนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชนวัตกรรมขนาดเล็ก เข้าดำเนินการเก็บกำจัดวัชพืชในคลองซอยที่ 16 สายกลาง ตำบลบึงศาล/พระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งขณะนี้กำจัดวัชพืชได้ระยะความยาวรวม 4,500 เมตร รวมความยาวที่กำจัดได้ 11,000 เมตร เหลือระยะความยาวที่ต้องกำจัดวัชพืชอีก 3,500 เมตร ทั้งนี้เพื่อตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในการเก็บน้ำ
อธิบดีฯประพิศ ติดตามการระบายน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายจิรพงษ์ ศาสตร์แย้ม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายสักรินทร์ ทัศนมณเทียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเขตทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ทุ่งผักไห่ เจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบรรลือ พระพิมล และทุ่งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย ทุ่งสองพี่น้อง และทุ่งโพธิพระยา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือพร้อมรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำท่าจีน การบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากนั้น อธิบดีกรมชลประทานและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ประตูระบายน้ำแม่หม้าย และประตูระบายน้ำบางเลน พร้อมร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำส่วนเกินในพื้นที่ออกให้เร็วที่สุด เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำที่คงเหลืออยู่อย่างปราณีต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 14,837 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 8,141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ปัจจุบันได้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 11 ทุ่งไปแล้วรวมประมาณ 1,335.58 ล้าน โดยทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 413 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 143 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลักและทะเลอ่าวไทยตามลำดับ ทั้งนี้ จะคงเหลือปริมาณน้ำไว้ในทุ่งเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากทุ่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลาง ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยเน้นย้ำให้เร่งทำการระบายน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ ด้วยการระดมทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมกับเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับแนวทางตามวิถีชีวิตของชุมชน พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วย
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ด้วยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก ณ ช่วงระหว่างคลองซอยที่ 13 ถึงคลองซอยที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก