ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางสาวปภาวินี คำโพนงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัส...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางสาวปภาวินี คำโพนงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเล่นดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึง ให้แก่สมาชิกกลุ่มวงดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึงสร้างสุข เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ใ...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phayao Learning City) จัดกิจกรรมทำขนมไทยใส่ไส้ Kanom Thai ( Stuffed Dough Pyramid )ให้แก่เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 สมาชิกศูนย์ ศพอส. เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมทำกิจกรรมรำวงย้อนยุค จังหวัตะลุง และจังหวะออฟบิด เวลา...
16/10/2023

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 สมาชิกศูนย์ ศพอส. เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมทำกิจกรรมรำวงย้อนยุค จังหวัตะลุง และจังหวะออฟบิด เวลา 09.30-12.00น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา

10/10/2023
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมออกกำลังกาย...
09/10/2023

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ และรำวงย้อนยุคจังหวะตะลุง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มออกกำลังกายสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สูงอายุเข้าร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย/ฟ้อน/เต้น    โดยกิจกรรมวันนี้มีการอ...
05/10/2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สูงอายุเข้าร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย/ฟ้อน/เต้น
โดยกิจกรรมวันนี้มีการออกกำลังกายด้วยยางยืดประกอบเพลง และ รำวงย้อนยุค โดยวิทยากรจิตอาสา ท่านผอ.ประนอม สายโกสุม

03/10/2023
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดยนางสาวปภาวินี คำโพนงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิ...
03/10/2023

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม นำโดยนางสาวปภาวินี คำโพนงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phayao Learning City) นำโดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และทีมวิทยากรปราชญ์ชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมประดิษฐ์รองเท้าผ้าใบเศษผ้าด้นมือ ให้แก่สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ผู้สูงอายุและการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานใจฮัก
#เทศบาลเมืองพะเยา

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.... ขอขอบคุณทุกๆท่าน
16/08/2023

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.... ขอขอบคุณทุกๆท่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตําบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรี...
04/08/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตําบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน และคณะจากเทศบาลตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา

ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย ...
19/07/2023

ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครนนทบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คณะผู้บริหาร ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครนนทบุรี ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

ต้อนรับเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเ...
18/07/2023

ต้อนรับเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมให้การต้อนรับนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทราย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา

13/07/2023

งานมหกรรมคลังอาหารสู่ Hackathon
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินกิจกรรม "งานมหกรรมคลังอาหารสู่ Hackathon" ตามโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน เพื่อสร้างและส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดทักษะใหม่หรือพัฒนาทักษะเดิมเพื่อสร้างรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา

งานมหกรรมคลังอาหารสู่ Hackathon วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู...
13/07/2023

งานมหกรรมคลังอาหารสู่ Hackathon
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินกิจกรรม "งานมหกรรมคลังอาหารสู่ Hackathon" ตามโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน เพื่อสร้างและส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดทักษะใหม่หรือพัฒนาทักษะเดิมเพื่อสร้างรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา
สำหรับวันนี้นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมรับชมการแสดงอังกะลุง และการแสดงฟ้อน โดยศพอส. เทศบาลเมืองพะเยา, การแสดงฟ้อน โดยกลุ่มฝ้ายคำ (ศพอส. จังหวัดลำปาง) การแสดงรำไทย ชุดฟ้อนถิ้งป้อง โดยเด็กและเยาวชนจากโครงการนวัตกรรมท่ารำเพื่อกลุ่มเปราะบาง
จากนั้น นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังนำเสนอผลิตภัณฑ์และอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ในกิจกรรม Hackathon พร้อมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเอง
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงบูธอุปกรณ์พัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กพิเศษ ของศูนย์ฮอมฮักตำบลท่าวังทอง ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์อุปกรณ์บำบัดของผู้สูงอายุและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะของการใช้มือของเด็กพิเศษ และการจัดแสดงบูทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 12 ก.ค. 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก...
12/07/2023

วันที่ 12 ก.ค. 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนท์บุรี โดย นางพิมวิไล วงศ์เรือง ประธานศูนย์ฯ และ ดร.สรีพร โกมลธง ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงคณะกรรมการสมาชิกศูนย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน มีการเเสดงอังกะลุง (ซะล้อซ้อชึงสร้างสุข) เเสดงให้การต้อนรับและรำเเสดงโชว์ ... ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเเสดงผลงานของ ศพอส.ทม.พะเยาให้เป็นที่รู้จัก และรวมถึงการสร้างความร่วมมือกันในหมู่คณะของสมาชิกในศูนย์ฯ

10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ ยางยืด และรำวง เพื่อรวมกลุ่มออกกำลังกายสร้างสุขให้แก่สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา

10/07/2023

กิจกรรมศูนย์ฯ ... วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ ยางยืด และรำวง เพื่อรวมกลุ่มออกกำลังกายสร้างสุขให้แก่สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จ...
03/07/2023

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยขวดน้ำ และยางยืด เพื่อสร้างกลุ่มออกกำลังกายสร้างสุขให้แก่สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงการเต้นเพื่อสุขภาพ และขอขอบคุณ คุณวราภรณ์ กาจารี (เจ้เกลียว) สำหรับสนับสนุนข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง เลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศพอศ.เทศบาลเมืองพะเยา ในครั้งนี้ด้วยครับ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...
29/06/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเล่นดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึง ให้แก่สมาชิกกลุ่มวงดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึงสร้างสุข เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา...
26/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมะฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยกระบอง เพื่อสร้างกลุ่มออกกำลังกายสร้างสุขให้แก่สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม...
22/06/2023

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Phayao Learning City) จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการเล่นดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึง ให้แก่สมาชิกกลุ่มวงดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึงสร้างสุข เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น และฝึกซ้อมฟ้อนประกอบเพลงเมืองพะเยา แม่ระมิง และพะเยามาแล้วมาอีก เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มฟ้อนรำ ประจำศูนย์ ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา
#เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา...
19/06/2023

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี และฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง เพื่อสร้างกลุ่มออกกำลังกายสร้างสุข ให้แก่สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา

12/06/2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี (ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ) และเต้นรำเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกายในผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา ...
12/06/2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี (ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ) และเต้นรำเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกายในผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุ ป...
19/05/2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมดนตรีสร้างสุข (อังกะลุงสะล้อซอซึงสร้างสุข) ครั้งที่ 4 และฟ้อนรำเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเล่นดนตรีอังกะลุงผสมผสานสะล้อซอซึงให้แก่วงดนตรีอังกะลุงสะล้อซอซึงสร้างสุขให้เกิดความเข้มแข็ง ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมรวมกลุ่มฝึกซ้อมฟ้อนรำเ...
15/05/2023

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมรวมกลุ่มฝึกซ้อมฟ้อนรำเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ สมาชิก ศพอส.เทศบาลเมืองพะเยา

ที่อยู่

638/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66864311953

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด