สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำ...
04/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงาน อบข้าว ข้าวโพด และเก็บรักษาลำเลียงพืชในโกดัง และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 15 โรงงาน ดังนี้
1. บริษัท ดวงทองกรุ๊ป 999 จำกัด ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
2. จิรภาสพืชผลพาณิชย์ (นายจิรภาส เลิศฤทธิ์ปัญญากุล) ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
3. นวัตกรณ์การเกษตรปง (นายนวัตกรณ์ คงสถาน) ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
4. ปริญญาพืชผล (นายมนู อินหลี) ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปงคอนกรีต ตำบลควร อำเภอควร จังหวัดพะเยา
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนคอนกรีต ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีวัสดุก่อสร้าง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพลวัสดุก่อสร้าง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
9. บ่อทองพืชไร่ (นายก้องเกียรติ อินทรีย์สังวร) ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
10. โรงอบพืชไร่ทุ่งเจริญ (นายบดินทร์ บัตติยา) ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นงคราญเชียงม่วนพืชผล ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
12. บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสองพี่น้อง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
14. บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
15. บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 1...
04/01/2024

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป
และในเวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ อสจ.เชียงราย อสจ.แพร่ อสจ.น่าน และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายณัฐพล รังสิตพล) และคณะผู้ติดตามฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวศุชัญญา  ภิรมณ์  เจ้าพนักงานพ...
03/01/2024

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวศุชัญญา ภิรมณ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนางสาวตรีสรา ควรสมาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ณ หน่วยบริการประชาชนตู้ยามแสนสุข (สามแยกนาปรัง ตำบลนาปรัง) อำเภอปง และจุดตรวจ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

03/01/2024
Thailand Industry Product #📣📣 ประจำเดือนมามกราคม 2567 พบกับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงของภาคเหนือ 17 จังหวัด
02/01/2024

Thailand Industry Product #📣📣 ประจำเดือนมามกราคม 2567 พบกับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงของภาคเหนือ 17 จังหวัด

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวแสงดาว ปจัญละ นัก...
25/12/2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและนำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ผ้าทอ และเครื่องเงิน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ภายใต้โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโ...
22/12/2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้
นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประกอบกิจการ อบข้าว ข้าวโพด และเก็บรักษาลำเลียงพืชในโกดัง

📢 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนสถานประกอบกิจการโรงงานทุกท่านให้ระมัดระวังเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการ...
21/12/2023

📢 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนสถานประกอบกิจการโรงงานทุกท่านให้ระมัดระวังเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงเทศกาล โดยขอให้ท่านระมัดระวังการประกอบกิจการโรงงานในทุกขั้นตอน รวมถึงบริเวณที่มีการผลิต การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรืออยู่ใกล้กับเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยและเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการ...
21/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่ โดยได้เดินทางมาถึงจังหวัดพะเยา เวลา 10.30 น. และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ...
20/12/2023

วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเสริมสร้างจิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และมีคุณธรรมนำใจ ณ สำนักงานการท่องเที่ยว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม 2566  เวลา 09.30 น.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเ...
19/12/2023

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติ และเข้าข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) พ.ศ. 2566

📣เรียน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา     ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ  กรอกแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธร...
15/12/2023

📣เรียน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
กรอกแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึง การมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ขอบคุณครับ 🙏

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรช...
14/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ไทยลัมเฮง เอสทีอาร์ จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะทำงานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ไทยลัมเฮง เอสทีอาร์ จำกัด

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นัก...
13/12/2023

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 โดยในที่ประชุมได้พิจาณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนของรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประจักษ์ ประชานันท์ ตำแหน่ง นักวิเค...
08/12/2023

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประจักษ์ ประชานันท์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 และวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่ม...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานอบเมล็ดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพืชฯ และโรงบ่มใบยาสูบ ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 4 โรงงาน ดังนี้
1. บริษัท บี เค เบสฟู้ดส์ จำกัด ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. นายดนัย ศรีศิริสิทธิกุล (โรงบ่มพูนทรัพย์ธัญญกิจ) ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
3. นายดนัย ศรีศิริสิทธิกุล ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
4. นายอภิชาติ ศรีศิริสิทธิกุล ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่...
07/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนิศากานต์ ผโลดม นักวิเคราะ...
05/12/2023

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนิศากานต์ ผโลดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศ...
30/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม “นัดพบผู้ประกอบการห้องเย็น จังหวัดพะเยา” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โดยมีนายกฤษณิ์ พิมพ์งามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำ...
29/11/2023

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สำนักงาน...
29/11/2023

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดเน้น 2 ประการ คือ การหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเป็นวัฒนธรรมความมีน้ำใจที่คนไทยควรมีให้กัน และส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองสร้างวัฒนธรรมการป้องกันบุตรหลานด้วยการจัดหาหมวกนิรภัยสวมใส่ให้บุตรหลานเมื่อนำบุตหลานซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวบุตรหลานและเป็นการปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรตั้งแต่วัยเยาว์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ ตำแหน่...
28/11/2023

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 4 โรงงาน ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้นยูซี คอนกรีต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาน - ปริญ คอนกรีต ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
3. บริษัท พะเยาคอนกรีต(1993) จำกัด ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4. บริษัท เอสแอนด์วายคอนกรีตแพล้นท์ จำกัด ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

***ร่วมตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา GI***วันศุกร์...
17/11/2023

***ร่วมตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา GI***

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวตรีสรา ควรสมาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานพิจารณาคำขอตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และ ข้าวหอมมะลิพะเยา โดยในปีนี้มีผู้ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอจุน คือ นายธีระนันท์ ใจคำ และ นางพรทิพย์ พระบาลี เกษตรกรตำบลพระธาตุขิงแกง และ จากตำบลทุ่งรวงทอง นายอนุศักดิ์ วงศ์แก้ว ซึ่งทางคณะทำงานได้เก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อหารือว่าตรงตามข้อกำหนดของการขอใช้ตราสัญลักษณ์หรือไม่ ซึ่งจะมีการสรุปข้อมูลและการกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ ตำแหน่งวิ...
15/11/2023

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานอุตสาหกรรมอบพืช หรือเมล็ดพืช และการเก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ไว้ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 9 โรงงาน ดังนี้
1. บริษัท ฮุ้ยซิง อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
2. บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด (โรงงาน 3) ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
3. บริษัท นิเพ็ญเกษตรไพศาล จำกัด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4. โชคสกุลบัว (นายวรพล โชคสกุลบัว) ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสร้างเมืองวัสดุ โรงงาน 2 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
6. บริษัท เจพี คอนกรีต ดีเวลอปเม้น จำกัด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำคอนกรีต (2011) ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสร้างเมืองวัสดุ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนธ์พัฒนาก่อสร้าง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตส...
14/11/2023

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเข้าให้คำปรึกษา การพัฒนาและการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก มุ่งสู่ World Craft City หรือ Creative City ภายใต้โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กลุ่ม Aimbun อ.ดอกคำใต้ และกลุ่ม YaiSiRi@พะเยา อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดลานรับซื้อกาแฟกะลา ครั้งแรก...
09/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดลานรับซื้อกาแฟกะลา ครั้งแรกของจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในอนาคต โดยความร่วมมือแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สาขา บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโร...
08/11/2023

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางตีรณา จันทร์โต หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำของ บริษัท ซีซั่น ครอปส์ จำกัด จำกัด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ และโรงงานอันเจริญเส้นก๋วยเตี๋ยว ของนายวิทยา สกุลเจียมใจ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อส่งวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามแผนโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบ...
08/11/2023

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายประจักษ์ ประชานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการหลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์ม พะเยา ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
2. Phayao Coffee Roaster (โรงคั่วกาแฟ) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์น...
07/11/2023

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายประจักษ์ ประชานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ประกอบการหลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด แม่เล็กฟูดโปรดักท์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยายหม่อมฟู้ดส์โปรดักส์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566”...
07/11/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” กำหนดความรับผิดตั้งแต่ต้นทางโรงงานผู้ก่อกำเนิด ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะได้รับการจัดการจนแล้วเสร็จ ต่างจากเดิมที่ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดเมื่อโรงงานผู้รับกำจัดได้รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดตามประกาศhttps://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2023/06/a12062566-02.pdf และฉบับที่ 2 ตามประกาศhttps://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2023/11/a01112566-04.pdf

06/11/2023

ทอดผ้าป่า‘ช่วยน้องให้ปลอดภัย’ “หัวใจสำคัญของงานคุ้มครองเด็ก คือ เด็กต้องปลอดภัย และต้องไม่ถูกกระทำซ้ำ เ....

06/11/2023
วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการมอบนโยบายให้กับจังหว...
04/11/2023

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการมอบนโยบายให้กับจังหวัดพะเยาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีฯ เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาต...
02/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน นางกมลพร วงศ์จุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวดวงเดือน เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มผช. ที่ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีงบประมาณ 2567 เพื่อนำส่งหน่วยทดสอบ เพื่อการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ
1. กลุ่มกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดบายลาภา ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2. นางสม มูลเมือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
3. กลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
4. วิสาหกิจชุมชนใบไม้ลายลักษณ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิ...
02/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะ...
01/11/2023

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดพะเยาส่งมอบให้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน ภายใต้โครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย" เพื่อเป็นกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิชัย น...
01/11/2023

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายให้กับจังหวัดพะเยา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งมีกำหนดในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สถานที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📢ประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานร่วมสัมมนา "ความปลอดภัยอัจฉริยะในโรงงานอุตสาหกรรม (Smart I...
30/10/2023

📢ประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานร่วมสัมมนา "ความปลอดภัยอัจฉริยะในโรงงานอุตสาหกรรม (Smart Industrial Safety Conferences)" ภายในงาน "Thailand Building Fair 2023" และงาน "Secutech Thailand 2023" ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ EH 103 ศูนย์นิทรรศการปละการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี โซลูชั่น และนวัฒกรรมความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตาม QR code ที่แนบมา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : Thailand Lighting Fair + Thailand Building Fair และ Facebook : Secutech Thailand

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวตรีสรา  ควรสมาคม แ...
28/10/2023

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวตรีสรา ควรสมาคม และนางกมลพร วงศ์จุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โครงการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่องาน "เสน่ห์ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น OTOP บ้านปินเพื่อการท่องเที่ยว" ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

ที่อยู่

140 หมู่6 ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654449643

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ