Clicky

ปภ. เพชรบุรี

ปภ. เพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
Line
Twitter
สายด่วนนิรภัย 1784

เปิดเหมือนปกติ

⛈⚡ เพชรบุรีเตรียมรับมือพายุ "โนรู" ตาม มท.1 สั่งทุกจังหวัดติดตาม 💪วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย เลิศป...
28/09/2022

⛈⚡ เพชรบุรีเตรียมรับมือพายุ "โนรู" ตาม มท.1 สั่งทุกจังหวัดติดตาม 💪

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนรู (NORU) โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 🟠

DDPM Phetchaburi
28 ก.ย. 2565
#ปภเพชรบุรี

📣 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการปร...
23/09/2022

📣 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2564 - 2570 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 🟠

DDPM Phetchaburi
23 ก.ย. 2565
#ปภเพชรบุรี

📣 วันพุธที่ 21กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค...
23/09/2022

📣 วันพุธที่ 21กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ครูและนักเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ร่วมเปิดตัวกิจกรรมการรณรงค์ พร้อมกันทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ ZOOM ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 🟠

DDPM Phetchaburi
23 ก.ย. 2565
#ปภเพชรบุรี

📣 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การฝึกซ...
07/09/2022

📣 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) และหน่วยงานราชการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ที่ตั้ง เพื่อกำหนดบทบาทภารกิจ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกันตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ🟠

DDPM Phetchaburi
7 ก.ย. 65
#ปภเพชรบุรี

07/09/2022

🔔 จังหวัดเพชรบุรี เข้ม ฝึกซ้อมบัญชาการ พร้อมรับมือหากเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย…ย้ำ “การสื่อสารตรงเป้า ชัดเจน จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ความสับสน แย่งกันช่วย แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง เตรียมการดี ป้องกันดี โอกาสที่ประชาชนจะเดือดร้อนก็น้อยลง #ปภเพชรบุรี

📣 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี...
16/08/2022

📣 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นายทวี เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชะอำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางตะบูน จำนวน 25 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 🟠

DDPM Phetchaburi
16 ส.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

🚗 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 28-31 กรก...
01/08/2022

🚗 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 28-31 กรกฎาคม 2565 (สะสม 4 วัน) 🚦

•เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง
•บาดเจ็บ จำนวน 0 คน
•เสียชีวิต จำนวน 1 ราย
อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
1. อำเภอเขาย้อย เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย) สาเหตุเกิดอุบัติเหตุ ตัดหน้ากระชั้นชิด/ไม่สวมหมวกนิรภัย

DDPM Phetchaburi
1 ส.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

💛 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการและเจ้าห...
28/07/2022

💛 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปภ.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้

DDPM Phetchaburi
28 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

' ทรงพระเจริญ 'เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...
28/07/2022

' ทรงพระเจริญ '
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25/07/2022
📌 ปภ. เปิดเวทีสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พบกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก...
25/07/2022

📌 ปภ. เปิดเวทีสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พบกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศ
ในงาน 🎉 “ครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3”
🗓 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565
👉 ONSITE 🏨 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
👉 ONLINE 💻 รับชมผ่านโปรแกรม Zoom
ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
✨ รับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
🧑‍💼👩🏻‍💼แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดภัยพิบัติในมิติต่างๆ กับนักวิชาการที่มากประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และผู้เชี่ยญชาญด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศ
🛒 มาร์เก็ตเพลสนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก ปภ. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
⚠️ ผู้เข้างานแบบ ONSITE อย่าลืม!! แสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

📣 ปภ. เตรียมจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3”กรมป้องกันและบรรเทาสาธา...
22/07/2022

📣 ปภ. เตรียมจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัย “2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” (DDPM’s efforts to achieve a safe and sustainable disaster management in forthcoming decade) ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้งานสัมมนานี้ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิดทางวิชาการ และผลการดำเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ร่วมกันระหว่าง ปภ. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยได้เรียนเชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงมีเวทีเสวนาทางวิชาการ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านจัดการภัยพิบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน มูลนิธิ อีกทั้งภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมการจัดการสาธารณภัย และการแสดงสาธิตเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถรับชมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการจัดสัมมนาฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติมที่ www.disaster.go.th
DDPM Phetchaburi
22 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

📢📢 แจ้งเตือน น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน⛈⛈ ผลจากมรสุม วันที่ 21-24 กรกฏาคม 2565 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง...
20/07/2022

📢📢 แจ้งเตือน น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน
⛈⛈ ผลจากมรสุม วันที่ 21-24 กรกฏาคม 2565 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสม

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3RYr81I
DDPM Phetchaburi
20 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

🟠 ปภ. เพชรบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่อนอนุรักษ...
19/07/2022

🟠 ปภ. เพชรบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่อนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่อนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 7 ตลอดจนนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึก

DDPM Phetchaburi
19 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

🔔🔔 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และมาสคอตน้องโตนด#ปภเพชรบุรี
19/07/2022

🔔🔔 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และมาสคอตน้องโตนด

#ปภเพชรบุรี

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎ...
18/07/2022

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎาคม 2565)

ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
•เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 0 ครั้ง
•บาดเจ็บ จำนวน 0 คน
•เสียชีวิต จำนวน 0 ราย

รวมสะสม 5 วัน (13 - 17 ก.ค. 65)
•เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2 ครั้ง
•บาดเจ็บ จำนวน 0 คน
•เสียชีวิต จำนวน 3 ราย

DDPM Phetchaburi
18 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

17/07/2022
16/07/2022
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎ...
15/07/2022

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎาคม 2565)

ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
•เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง
•บาดเจ็บ จำนวน 0 คน
•เสียชีวิต จำนวน 1 ราย
อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
1. อำเภอเขาย้อย เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)
รวมสะสม 2 วัน (13 - 14 ก.ค. 65)
- เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง
- บาดเจ็บ 0 ราย
- เสียชีวิต 3 ราย (ชาย)

DDPM Phetchaburi
15 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎ...
14/07/2022

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ขอสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (13-17 กรกฎาคม 2565 )

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
•เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง
•บาดเจ็บ จำนวน 0 คน
•เสียชีวิต จำนวน 2 ราย
อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
1. อำเภอเมืองเพชรบุรี เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย)

DDPM Phetchaburi
14 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

📢📢 แจ้งเตือน น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน⛈⛈ ผลจากมรสุม วันที่ 9-14 กรกฏาคม 2565 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองแ...
09/07/2022

📢📢 แจ้งเตือน น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

⛈⛈ ผลจากมรสุม วันที่ 9-14 กรกฏาคม 2565 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสม

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3nNhLUA
DDPM Phetchaburi
9 ก.ค. 65
#ปภเพชรบุรี

07/07/2022
01/07/2022

🛎กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลายอัตรา ดังนี้

✅ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 อัตรา
✅ นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
✅ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 21 อัตรา
.

📌 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565
ทางเว็บไซต์ 👉 https://ddpm.thaijobjob.com
.

📌 รายละเอียดประกาศรับสมัคร 👇👇 https://bit.ly/3bEnM35

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter
Line

01/07/2022

🛎กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

✅ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 อัตรา
✅ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) 2 อัตรา
✅ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
✅ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา 9 อัตรา
✅ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย 9 อัตรา
.

📌 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2565
ทางเว็บไซต์ 👉 https://ddpm.thaijobjob.com/
.

📌 รายละเอียดประกาศรับสมัคร 👇👇 https://bit.ly/3AaofEy

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter
Line

จังหวัดเพชรบุรี และอีก 48 เมืองทั่วโลก ที่ได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ขององค์การ...
01/07/2022

จังหวัดเพชรบุรี และอีก 48 เมืองทั่วโลก
ที่ได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 โดยยกตัวอย่างอาหารท้องถิ่นสร้างสรรค์ คือ แกงหัวตาล ยำหัวโหนด ขนมหม้อแกง ต้มสีนวล(ต้มข่าไก่) ขนมโตนดสุก


#เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองเพ็ชร์
#เมืองเพ็ชร์ไม่ใช่เมืองผ่าน

#เมืองเพ็ชร์ #เมืองเพชรบุรี
#เพชรบุรี #เมืองเพ็ชร์ #คลองกระแชง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกร...
27/06/2022

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี (ก.ช.ภ.จ.เพชรบุรี) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลท่ายาง ตำบลท่าคอย ตำบลยางหย่อง ตำบลท่าไม้รวก และตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

27/06/2022
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมา...
24/06/2022

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวัลภา อังศุภานิช หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมกรณีลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) สร้างความเดือดร้อนรำคาญทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

24/06/2022
10/06/2022
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย...
09/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวัลภา อังศุภานิช หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่ายาง (ก.ช.ภ.อ.ท่ายาง) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ตำบลท่ายาง ตำบลท่าคอย ตำบลท่าไม้รวก ตำบลท่าแลง และตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง ชั้น 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

09/06/2022
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย...
30/05/2022

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวัลภา อังศุภานิช หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น 2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

25/05/2022
24/05/2022
18/05/2022
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรร...
18/05/2022

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี (ก.ช.ภ.จ.เพชรบุรี) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นาเกลือทะเล) ได้รับความเสียหาย ด้านเกษตร ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก้ว และตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease:LSD) สัตว์ชนิดโค ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

28/04/2022
27/04/2022
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายใ...
26/04/2022

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวัลภา อังศุภานิช หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอบ้านแหลม (ก.ช.ภ.อ.บ้านแหลม) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร ตำบลบ้านแหลม ตำบลปากทะเล ตำบลบางแก้ว และตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ชั้น 2 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลั
Phetchaburi
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปภ. เพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ปภ. เพชรบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi (แสดงผลทั้งหมด)

Phetchaburi Province Phetchaburi Province จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม RTP Cyber Village ภ.จว.เพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชร อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ