องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง) Facebook อบต.ท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21/12/2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม >>>http://www.taraeng.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=458:---2563&catid=49:2017-10-18-05-52-13&Itemid=93

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคล(ชาวตำบลท่าแร้ง)เข้าโครงการจ้างงานฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง แยกประ...
17/12/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคล(ชาวตำบลท่าแร้ง)เข้าโครงการจ้างงานฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง แยกประเภทและคุณสมบัติ ดังนี้
1 ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทน 9,000 บาท จำนวน 5 อัตรา
2 บัณฑิตจบใหม่ ปริญญาตรีทุกสาขา จบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทน 15,000 บาท จำนวน 10 อัตรา
3 นักศึกษากำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ค่าตอบแทน 5,000 บาท
เริ่มงานทันที ต้นเดือนมกราคม 2564 เป็นเวลา 12 เดือน #ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมกับ 5 อบต.ในเขตอำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย อบต.แหลมผักเบี้ย อบต...
09/12/2020

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ร่วมกับ 5 อบต.ในเขตอำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย อบต.แหลมผักเบี้ย อบต.บางขุนไทร อบต.บางแก้ว และ อบต.ปากทะเล จัดฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นายทวี เนระภู รองนายก อบต.ท่าแร้ง นำสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และประชนจิตอาสาตำบลท่าแร้ง เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมกับจิตอาสา ทั้ง 5 ตำบล อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการฝึกภาคสนาม และในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสายัณต์ พวงสั้น ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
27/11/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กติดในรถยนต์
23/11/2020

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กติดในรถยนต์

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ⭐ วันอาทิตย์...
17/11/2020
รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨
รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ⭐
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เลือกนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
#สนง.กกต.จว.เพชรบุรี
#กกตเพชรบุรี
#เลือกตั้งท่องถิ่น
https://youtu.be/m5mzKcsAqNQ

✨เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส✨ ⭐รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท....

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
13/11/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564

อบต.ท่าแร้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
10/11/2020

อบต.ท่าแร้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประ...
27/10/2020

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานฐานะการเงินตามไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 และอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จักดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องด้วย...
14/10/2020

อำเภอบ้านแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จักดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง และตำบลท่าแร้งออก พร้มด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตลอดจนประชาชนจิตอาสาตำบลท่าแร้ง ท่าแร้งออก เข้าร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลางประจำจังหวัดเพชรบุรี) ตำบลท่าแร้งฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นำโดย ท่านนายกเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน หมู่ที่...
12/10/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง นำโดย ท่านนายกเสน่ห์ แก้วระยับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน หมู่ที่ 6 ร่วมกันทำผนังกันน้ำจุดที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเลื่อน ดินสไลด์ บริเวณหมู่ที่ 6 โดยการทำผนังกันน้ำและอัดด้วยฟางก้อนเพื่อกันน้ำเซาะริมตลิ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเบื้องต้น

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอ...
06/10/2020

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอำนาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลาก...
30/09/2020

วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอำนาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากรด้านต่างๆ ผลการดำเนินงาน และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอำนาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากรด้านต่างๆ ผลการดำเนินงาน และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
29/09/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

กิจกรรม "การรีไซเคิลขยะ ให้เป็นสิ่งของเพิ่มมูลค่า" การทำหมวก จากวัสดุเหลือใช้ โดยกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแร้ง ท่านใดส...
25/09/2020

กิจกรรม "การรีไซเคิลขยะ ให้เป็นสิ่งของเพิ่มมูลค่า" การทำหมวก จากวัสดุเหลือใช้ โดยกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าแร้ง ท่านใดสนใจฝึกอบรมอาชีพ สามารถติดต่อวิทยากร หรือสนใจผลิตภัณฑ์ โทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 032-782097 ยินดีให้บริการค่ะ

โครงการ "ขยะแลกสิ่งของ"ประจำปีงบประมาณ 2563
25/09/2020

โครงการ "ขยะแลกสิ่งของ"ประจำปีงบประมาณ 2563

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
24/09/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s cover photo
22/09/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s cover photo

17/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก..กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ว่าบัดนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ ผู่สูงอายุ ผู้พิการ สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ และสามารถไปเบิกเงินที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป แต่ถ้าผู้สูงอายุ คนพิการท่านใดที่ไม่สะดวกไปธนาคาร และประสงค์จะมาเบิกเงินที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอให้ท่านมาเบิกเงินได้ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.-14.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หากท่านใดมีข้อสอบถาม โทรประสารได้ที่ เบอร์ 032-782097 ต่อ 3 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันคะ และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ นางสาวน้ำผึ้ง แซ่เอ็ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปั...
11/09/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 71 วรรคสาม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.taraeng.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=392:---2564&catid=48:2017-10-18-05-51-55&Itemid=92

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประ...
11/09/2020

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 ตามประกาศฉบับนี้

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ มาแสดงตนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจใ...
11/09/2020

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแสดงตนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแสดงตนแทนเพื่อรับรองการมีชีวิต การย้ายถิ่นฐานของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประ...
10/09/2020

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น อบต.ท่าแร้ง โดยนานเสน่ห์ แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดยนายกเสน่ห์ แก้วระยับ ดำเนินการการจัดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2563 เพื่อ...
09/09/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง โดยนายกเสน่ห์ แก้วระยับ ดำเนินการการจัดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2563 เพื่อส่งแล้วและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อลดกรณีพิพาทและความขัดแย้งในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบท่าแร้ง กำนันตำบลท่าแร้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 25 สิงหาคม 2563
28/08/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
25 สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
25 สิงหาคม 2563

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เปิดรับสมัครวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 14510 อัตรา ทำงาน 1ปี เดือนละ 15000 บาท สมัครที่อำเภอทุกแห่...
26/08/2020

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เปิดรับสมัครวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 14510 อัตรา ทำงาน 1ปี เดือนละ 15000 บาท สมัครที่อำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2563 วันเวลาทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดทำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ปร...
25/08/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ดำเนินการจัดทำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
19/08/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
14/08/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post
14/08/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)'s post

โครงการเพชรบุรีปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้นำชุมชนของตำบลท่าแร้ง...
13/08/2020

โครงการเพชรบุรีปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้นำชุมชนของตำบลท่าแร้งเข้าร่วมอบรม 11 ส.ค. 2563 ณ อบต.ท่าแร้ง

ที่อยู่

Phetchaburi
76110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032782097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี (อบต.ท่าแร้ง)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริง เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส ทำฝันให้เป็นจริง หรือต่อยอดธุรกิจ สินเชื่อ ผ่อนสบาย สนใจสมัครสินเชื่อ โทร 090-7881528 💸💸เงินสะดุด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ‼ ปรึกษาเราสิค่ะ #เงินกู้ถูกกฎหมาย 💜สำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ #ดอกเบี้ยถูก วงเงินสูงสุด 100,000 เลือกผ่อน ระยะสั้น หรือยาว ได้ตามสบาย สมัครโทร 090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
เพียงแค่ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการเงินทุน เงินขาดมือ เรามีบริการสินเชื่อเงินด่วน ไว้บริการทุกท่าน ให้คำปรึกษาทุกเรื่องการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส บริการด้วยความจริงใจ สนใจโทร 090-7881528
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพียงคุณเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 👉สินเชื่อถูกกฎหมาย กู้ง่าย ได้จริง 👉ผ่อนสบายรายเดือน 👉ต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน มาปรึกษาเราสิคะ...090-7881528
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพียงคุณเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 👉สินเชื่อถูกกฎหมาย กู้ง่าย ได้จริง 👉ผ่อนสบายรายเดือน 👉ต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน มาปรึกษาเราสิคะ...090-7881528
สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ☝️มี3แบบให้เลือกละนะ☝️ #กู้เดี่ยวไม่มีคนค้ำ 👩🏻✈️ #กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำ🚗🏔 #กู้ใช้บุคคลค้ำ👯‍♂️ #สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
ยุคนี้เงินทองหายาก…อยากได้เงินสักก้อนไว้ใช้ ไม่ต้องคิดมากแล้ว!! เงินกู้ก้อนใหญ่พร้อมใช้ สมัครง่าย ได้เงินไว #สมาร์ทมันนี่ช่วยได้ 👍 แค่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 👍 สมัครง่าย 👍 ผ่อนสบาย 👍 ไม่เช็คเครดิต *ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 090-7881528
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพียงคุณเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 👉สินเชื่อถูกกฎหมาย กู้ง่าย ได้จริง 👉ผ่อนสบายรายเดือน 👉ต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน มาปรึกษาเราสิคะ...090-7881528
ขอขอบคุณอบต. ท่าแร้ง อบต.บังพรและทีมงาน & การไฟฟ้าบ้านแหลมที่ช่วยเป็นธุระตัดต้นไม้ที่ยื่นมาปกคลุมถนนในหมู่บ้านม.7 มาไว้ณ.ที่นี้ด้วยครับ 😀😀 รวดเร็ว ฉับไว จริงๆ👏👏👏
ขอแรงพี่ๆ ท่าน จนท. ประสานงาน.คนมาตัดหน่อยได้มั้ย..เนื่องจากว่าไม่ใช่รั้วของบ้านผม..แต่มันเกะกะ ละถนน สาธารณะ..ม.5 (นาโพธิ์) ท่าแร้ง...แค่กลัว รถสวน ขึ้น ลง.จะเฉียวชนกัน..เวลา.เช้าเย็น..ค่ำ.. ..เรียนมาเพื่อทราบ. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง.(ล่วงหน้า) 11/01/2562.
ไม่ได้ไปรับใช้ให้บริการนานมากแต่ก็คิคถึงตลอดแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี
ไฟถนน LED 20W มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เช่น กิ่ง ขาจับกิ่ง ฟิวส์ ขาจับฟิวส์ ชุบกัลวาไนส์ ไม่เป็นสนิม ตรงตามมาตรฐาน มอก.ได้ใบรับรองจากสถาบันไฟฟ้า ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการทุกขั้นตอนถูกต้องตามข้อกำหนด ใช้แล้วสบายใจ มีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ ปรึกษาฟรี 082-404-5599 คุณวิทย์