มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต บริหารพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

15/01/2022
Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
15/01/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

13/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ประสงค์ทำ MOU เพิ่มเติม กับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมสมัครในรอบ TCAS 2 รอบ Quota

ติดต่อเพื่อประสานเเพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ
☎ 02 592 1999 ต่อ 1430

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในรอบ TCAS 2 Quota แต่สถานศึกษายัง
ไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ สามารถประสานติดต่อ
กับทาง คณะการแพทย์บูรณาการ เพื่อขอทำบันทึกข้อตกลงฯ

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12/01/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1/2565 จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-14 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ หรือ โทร 02-549-4913 (ในวันและเวลาราชการ)

12/01/2022

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลนครรังสิต เปิดให้บริการ (ฟรี) ฉีดวัคซีนไข้หวีดใหญ่ ณ. บริเวณเต็นท์ตรงสะพานแดง วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 🙏
🤟หลักฐานที่นำไปยื่น บัตรประจำตัวประชาชน
🤟ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 18ปี ขึ้นไป

♥️ด้วยความห่วงใยจากทีมงานคณะผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

12/01/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลนครรังสิต เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 (ฟรี) ด้วยชุดตรวจ ANTIGENT TEST KIT ให้กับประชาชนผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตที่มีความประสงค์จะตรวจ COVID-19 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ เต็นท์บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง

**หลักฐานที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน

ด้วยความห่วงใยทุกท่าน ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และทีมงานผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
โทร. 0 2567 6000 ต่อ 702 หรือ 711

#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาเพื่อรังสิตบ้านของเรา #เทศบาลนครรังสิต

หอพระพุทธราชมงคล ประจำพื้นที่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
11/01/2022

หอพระพุทธราชมงคล ประจำพื้นที่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

หอพระพุทธราชมงคล ประจำพื้นที่มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

07/01/2022

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชื่อ (15 ราย) เข้ากรอกข้อมูล
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563
ที่ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

1159103060359 นางสาวสุธิดาพร อภัยพัฒน์
1160103060332 นางสาวภัณฑิรา ผ่ายเพ็ชร
1160103060431 นางสาววีระนันท์ ป้องเขตร
1160103060720 นางสาวจิรประภา ชูชาน
1160103061173 นางสาวสุมิตรา สุวรรณสนธิ์
1160103061199 นางสาวพิมพา ชูศักดิ์
1160103061322 นายกฤตพจน์ หอมกลิ่น
1160103061355 นางสาวณัฐชยา พงค์รัตน
1160103061538 นายมาร์ตินเจมส์ สมเเสน
1160103061587 นางสาวสุกัญญา บุตรศรี
1160103010550 นางสาวเพ็ญนภา สุพัฒผล
1160103010576 นายมหัศพล พงษ์กิ่ง
1160103010600 นายจิรัฏฐ์ ขจรกฤติยากุล
1160103040185 นางสาวสกุลกาญจน์ แอบไธสง
1160103040631 นางสาวน้ำเพชร แหยมศิริ

06/01/2022

📢 ประชาสัมพันธ์โครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพดีกับการทำงานอย่างมีความสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม Happy University ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สสส. ได้สำรวจและประเมินถึงระดับความสุข ทั้งสุขภาพกาย (Happy Body) สุขภาพใจ (Happy Heart) และความสงบ (Happy Soul) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพบว่าบุคลากรมีตัวบ่งชี้ระดับความสุขที่ต่ำกว่าค่าฐาน (Base line 62.1) และสิ่งชี้บอกทางร่างกายที่ส่งสัญญาณให้บุคลาการต้องหันกลับมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ผลการตรวจสุขภาพ ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคและอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ (Office syndrome ) เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างความสุขกับการทำงานและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร จึงนำมาซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy University คือกิจกรรม “การเสริมสร้างสุขภาพดีกับการทำงานอย่างมีความสุข ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” บุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการกับแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพ ลักษณะของกิจกรรมคือ “การตรวจวัดอุณหภูมิสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน” กิจกรรม “ลางเนื้อ ชอบลางยา กับการบริโภคอาหารให้ถูกกับธาตุ” กิจกรรม “ท่ากายบริหาร ฤๅษีดัดตนกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม” และ อโรมาเธอราปี แผ่นแปะ สร้างสุข”

🟢 วันที่จัดอบรมและสถานที่
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ณ สถานบริการสุขภาพและความงาม
อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี (คลองหก)

🟢 กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🟢 กิจกรรม
1. การตรวจเช็คสุขภาพและให้บริการการแพทย์แผนไทย (8.30-16.00 น.)
ตรวจสุขภาพ : สัญญาณชีพ / ตรวจธาตุเจ้าเรือน/ ตรวจวัดการแข็งเกร็งกล้ามเนื้อ (Office syndrome )
2. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 60 คน
👉 การบริโภคอาหารให้ถูกกับธาตุ ลดคอเลสเตอรอล
👉 กายบริหาร ฤๅษีดัดตนกับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม
👉 การคัดกรองคุณภาพการนอนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👉 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดอาการนอนไม่หลับ

🟢 กรอกแบบฟอร์มเพื่อละเบียน
https://forms.office.com/r/97nahpdhUY

🟢 รายละเอียดกำหนดการ
https://docs.google.com/document/d/1un7bQeP7yntkA95ldzBQfy5et4t3DnVQ/edit?usp=drivesdk&ouid=100022775473324291320&rtpof=true&sd=true

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

04/01/2022
03/01/2022

📣 ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

📣 ขอแจ้งปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารฝึกอบรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565

ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 36)
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565

...............................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี
🌐Website : www.arit.rmutt.ac.th/
..............................................
#ARIT #สวส. #training #SocialDistancing #ARITRMUTT #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary
#ห้องสมุดศูนย์บริการความรู้CKC(รังสิต) #ศูนย์บริการความรู้CKCรังสิต #CKCรังสิต #DigitalLibrary
ความ

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
03/01/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

02/01/2022

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
นายธณโชติ อ่อนสำลี (ตัส)
นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี ๒ คณะการแพทย์บูรณาการ

🔹 กำหนดการ 🔹
ณ วัดบางขัน (ศาลา ๒) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐ น. เคลื่อนศพไปยังวัดบางขัน
เวลา ๑๖:๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๘:๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕
(คณะการแพทย์บูรณาการ เป็นเจ้าภาพ)
เวลา ๑๘:๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๘:๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๘:๓๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐:๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
เวลา ๑๓:๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา
เวลา ๑๖:๐๐ น. พิธีฌาปนกิจศพ

ทำบุญ ผ่านบัญชีคุณแม่
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 9800819614
ชื่อบัญชี นางอังศนา อ่อนสำลี

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 🙏🏾Cr.สภากาชาดไทย 🙏🏾
31/12/2021

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 🙏🏾
Cr.สภากาชาดไทย 🙏🏾

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 🙏🏾
Cr.สภากาชาดไทย 🙏🏾

31/12/2021
31/12/2021
30/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 12 อัตรา
สมัครสอบได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/

ติดต่อสอบถามโทร 02 5494913
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

30/12/2021

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
*** ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ***
โทร 02 5494912
https://www.ped.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1650

29/12/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มี.ค.2565
อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7593

Photos from มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต's post
28/12/2021

Photos from มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต's post

😇😇😇
28/12/2021

😇😇😇

😇😇😇

28/12/2021

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล นายธณโชติ อ่อนสำลี นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุนค่ารักษา ได้ที่
หมายเลขบัญชี : 9800819614 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : นางอังศนา อ่อนสำลี (คุณแม่)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post
28/12/2021

Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี's post
21/12/2021

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี's post

Photos from ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี's post
20/12/2021

Photos from ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี's post

20/12/2021

19/12/2021

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ์นันท์
อาจารย์ประจำคณะการแพทย์บูรณาการ ที่มีผลงานทำร่วมกับเอกชน ร่วมกับชุมชน สามารถสร้างจุดเด่น สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมทั้งช่วยพัฒนานักศึกษาในคณะฯ

1. ผลงานที่ได้รับทุนจาก iTAP สวทช.ทำร่วมกับผู้ประกอบการ (สวทช 50% เอกชน 50%)
2. ทุนจาก บพท.กรอบการวิจัย ชุมชนนวัตกรรม ปี 2563 (นักวิจัยพยายามจะหาเวทีประกวด เพราะชุมชนจะได้มีแนวทางการสร้างตลาด)
3. ทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. ผลงานร่วมกับนักศึกษาในวิชาปัญหาพิเศษ

🟢 ผลงานจากหน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทย มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลจากผลงาน Creative and Innovative Project ด้าน Natural Sciences จากการเข้าร่วมการประกวดในงาน1st International Conference on Design for Sustainable Living (ICDeSL) 2021 ณ เมืองกูชิง ประเทศมาเลเซีย

■ PLATINUM AWARD 🏆
INNOVATIVE ANTI-AGEING COSMETICS FROM
POT-ORANGES JAPANESE BABY MELON (iTAP)

■ GOLD AWARD🥇
• Whitening Cosmetics from pineapple peel and lime juice extracts (iTAP)
• Innovative anti-ageing cosmetics from Pot-Oranges Japanese baby melon (iTAP)
• Zenity: Facial Cream-gel serum for sensitive skin from cold-effect Thai plant extracts entrapped in niosomes (iTAP)
• Innovative hair care products from the extract of organic riceberry husk (ทุนบพท.(PMUA) กรอบชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร ต.บึงบา จ.ปทุมธานี)

■ SILVER AWARD🥈
• Innovative anti-aging dietary supplement from ancient Thai herbal recipe in micro-emulsion formula (iTAP)
• Nano-slimming gel from Thai herbal extracts (ปัญหาพิเศษของ นศ.)
• Innovative anti-aging and brightening serum from the extract of Tagetes patula L. entrapped in niosomes (วช.)

18 ธันวาคม 2564
ขอขอบคุณรูปภาพจาก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post
18/12/2021

Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post

15/12/2021

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพและความงาม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

🟢 TCAS 1 รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2564 (เหลืออีกแค่ 3 วัน เท่านั้น!)
แอดมินไม่อยากให้พลาด! ช้าไม่ได้แล้ว!

ลิงก์รับสมัคร TCAS 1 รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565 คลิกเลย 👇
https://apply.rmutt.ac.th/
ปฏิทินรับสมัคร คลิกเลย 👇
https://drive.google.com/file/d/1JdW5A92DdsfKW8u3DbX4NvYGn4yVOk5k/view?usp=drivesdk

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13/12/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ กองกลาง
- เจ้าพนักงานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
- วิศวกร กองกลางปฏิบัติราชการกองอาคารสถานที่
- นิติกร กองบริหารงานบุคคล
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4913 , 0 2549 4925 หรือ https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=8685
#ราชมงคลธัญบุรี #รับสมัครงาน #พนักงานราชการทั่วไป

11/12/2021

คณาจารย์และศิษย์เก่าเกษตรปทุมรุ่นที่ 48 ร่วมพิธีประชุมเพลิง ท่านอาจารย์ประจวบ จันทร์ลอย ณ วัดบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ชาวเกษตรปทุมธานีขอร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณท่านอาจารย์ประจวบ จันทร์ลอย จงเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ🙏

10/12/2021

ประกาศ การเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2565
https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=8218

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
09/12/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

09/12/2021

📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม “พิธีมอบเสื้อกาวน์” ของนักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

🟢 วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 กำหนดลงทะเบียน เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 163 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม : https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_c_rmutt_ac_th/EqyagGc1M-1CsbhQILYzZBQB9Rcvj8aXoaKj_2P4fDksig?e=XMqn0h

🟢 ทั้งนี้ สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ของคณะ
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ที่อยู่

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

www.rmutt.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด