มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต บริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

24/08/2023

🙏ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล"
เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นัดติดตามอาการวันที่ 31 สิงหาคม 2566
✅สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (ผู้วิจัย) โทร.064-964-2922
สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👉แบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/bHQZ3ysrbo5MgCXr8
จำนวนจำกัด 60 คน

24/08/2023
24/08/2023

COMING SOON!!!

23/08/2023

🎉สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🎉ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ให้เสนอเรื่องตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.............................................................................
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์ โทร.0 2549 3642
.................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: .
...................................................................................
#สวส. #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #อาคารวิทยบริการ #ขอแสดงความยินดี #ศาสตราจารย์

23/08/2023

🎉 สาขาประมง ขอแสดงความยินดีกับ 🎉

🎈🎊 "ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม" 🎊🎈

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาวาริชศาสตร์

🦈🪼🪸🐡🐠🐚🦑🐟🦭🦐🦞🐬🐋🦀🐙🐳🐌


#สาขาประมง #คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

23/08/2023
21/08/2023
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบั...
19/08/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

18/08/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3939

17/08/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1 อัตรา) ครั้งที่ 3 / 2566

เอกสารรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่บรรจุ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (กองกลาง) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท อัตราเลขที่ 38

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสารบรรณ หรืองานประชุมในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ แจ้งเวียนมติสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเก็บสำเนาเอกสาร
จัดทำคำขออนุมัติค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่าย ในการประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานกับหน่วยงานภายในด้านเอกสารในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม พร้อมจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จัดเตรียมสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รับรอง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ถอดเทปการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ped.rmutt.ac.th/?page_id=3273

16/08/2023
10/08/2023

💪กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (ชั้นปีที่ 2-5)
ตามวันเวลาดังนี้
✍️ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
⛳️สถานที่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
✍️ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า 09.00 -12.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. คณะการแพทย์บูรณาการ
🏠สถานที่ ณ หอประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
✍️✍️หมายเหตุ : ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร สามารถทานอาหารได้ตามปกติ

10/08/2023
28/07/2023

#ทรงพระเจริญ

27/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับรองคณบดี ฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ดำจุติ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

27/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ คณบดี คณะการแพทย์บูรณาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

25/07/2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "รักของแม่" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
.................................................................................
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์ โทร.0 2549 3642
.................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: ...................................................................................
#สวส. #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #อาคารวิทยบริการ #การประกวดคลิปวีดิโอ #12สิงหาคม2566

20/07/2023

เรากำลังเร่งผลิตน้ำดื่ม ตราราชมงคลธัญบุรี อย่างเต็มที่เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ครอบครัวราชมงคลธัญบุรี และบริการจัดส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ครอบครัวของเรา😊
สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่
โรงผลิตน้ำดื่ม มทร.ธัญบุรี
โทร. 02-5493047
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
น้ำขวด PET 350มล. แพ็คละ 35.- บาท
น้ำขวด PET 600มล. แพ็คละ 40.- บาท
น้ำขวด PET 1,500มล. แพ็คละ 45.- บาท
น้ำ (ถัง) ใส/ขาวขุ่น PET 18-20 ลิตร 12.- บาท
บริการเติมด้วยตัวเอง 8.- บาท
น้ำดื่มเราผ่านมาตรฐานการตรวจตามพารามิเตอร์ ของศูนย์วิทย์ฯชั้นนำ และเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย สามารถดูผลการตรวจน้ำดื่มสะอาดได้ที่ เว็บไซต์สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี
https://asset.rmutt.ac.th/?page_id=13

17/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นด้วยการแพทย์บูรการ
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ศูนย์รังสิต

14/07/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 5 สิงหาคม 2566

https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3707

13/07/2023

🌈❤️เพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนสุขภาวะแก่นักศึกษา พร้อมทั้งนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสุข ความผูกพันที่ยั่งยืนและสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษา
ขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกแบบสำรวจ ความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามลิงค์ https://app.happinometer.com/index.php/524124?lang=th
***โดยมี password: happysturmutt
😂🙏🙏ทุกความร่วมมือในการตอบนะคะ

13/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ คณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🔴 พทป.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
🟢 โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน
🟢 งบประมาณ 200,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ศูนย์รังสิต

11/07/2023

เชิญร่วมงาน💌 นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี📨📨
🎉จัดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2566🎉
ณ ลานกิจกรรม ชั้นG ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
พบกับบริษัทและตำแหน่งงานว่างมากมาย
สมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับบริษัทโดยตรง

สอบถามเพิ่มเติม 081 807 6139
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี แล้วพบกันนะคะ🥰📨

11/07/2023

📢 คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และนักศึกษา
ของคณะการแพทย์บูรณาการทุกท่าน

🟢 กลุ่ม : Ginger
🟢 ผลงาน : หม่องเม็ด
ในโอกาศได้รับรางวัล RMUTT Startup - Prototype Pitching 2023
The Best High Potential Entrepreneur Award RMUTT 2023

🟠 นักศึกษา
นางสาวกุลสตรี ศรีต่ายขำ
นายอดิศักดิ์ เดชา
นางสาววรกมล มาเอี่ยม

🟠 อาจารย์ : อ.เบญจวรรณ โสภา

โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2023 รอบ Prototype Pitching
สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

11/07/2023

🙏🏻 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

💥 ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม

🌐 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : http://web.ocsc.go.th/forking

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ที่อยู่

มทร. ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด
#}