Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 153/29 หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จั

เปิดเหมือนปกติ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
26/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
26/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
25/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
24/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหาร...
24/01/2023

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ,นางสาวสุรีย์พร คงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลตะพง, อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ตำบลตะพงและผู้นำชุมชนตำบลตะพงดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้าน เชื่อมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง รับฟังปัญหาความต้องการและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลตะพง หมู่ ๓ ,หมู่ ๗ และหมู่ ๑๕ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส...
20/01/2023

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ,นางสาวสุรีย์พร คงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลตะพง, อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ตำบลตะพงและผู้นำชุมชนตำบลตะพงดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้าน เชื่อมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง รับฟังปัญหาความต้องการและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลตะพง หมู่ ๒ ,หมู่ ๘ ,หมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๔ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริห...
20/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมด้วยนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ,นางสาวสุรีย์พร คงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ตำบลตะพง, อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ตำบลตะพงและผู้นำชุมชนตำบลตะพงดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้าน เชื่อมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง รับฟังปัญหาความต้องการและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลตะพง ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลตะพง หมู่ ๕ ,หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
19/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
19/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
17/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
16/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
16/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
16/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการ...
14/01/2023

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง,นายประจวบ วงศ์บุปผา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะพง,นางสาวสุรีย์พร คงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงและนางสาวจริญญา จำปากุล หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงพร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตะพง ประกอบไปด้วย
๑. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
๒. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
๓. นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
๔. นางสาวภัทรา ลอยใหม่ ผจก.ชุมชนสัมพันธ์ บ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตะพงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในเขตตำบลตะพง
๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันการเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตำบลตะพง ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดอัตลักษณ์
๖. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลตะพง
๗. วางแผนและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ออกแบบสื่อและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๘. วางแผนและสนับสนุนงานด้านงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของผู้สูงอายุ

และพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้ นวัตวิถีภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนวัตกรรมสร้างสุข การต่อยอดภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านสู่การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุยุคใหม่ในพื้นที่ อีอีซี (EEC) ณ อาคารศูนย์สามวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
13/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส...
13/01/2023

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการสำรวจและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการ และรับฟังคำกล่าวรายงานจากนางศุภิสรา งามเสงี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง ซึ่งการจัดโครงการสำรวจและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อคัดกรองประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาทั่วไปรวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงและความผิดปกติที่เกิดขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทุพภาวะโภชนาการมีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีภาวะโภชนาการในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง ภาวะทุพโภชนาการและหลักการจัดอาหารที่เหมาะสม โดย วิทยากร ดร.กภ.สราวุธ จันทร์แสง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ปกครองและนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการ จำนวน ๒๐๐ คน ณ อาคารโดมเพชร โรงเรียนวัดตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

https://youtu.be/j6tbyufFNF4อย่าลืมไปเที่ยว ชมทุ่งดอกทานตะวันบาน ถ่ายรูปกับเขายายดา ที่ห้วยหินดาดกันนะคะ✅เข้าชมฟรี ❗️✅ที...
10/01/2023
ทานตะวันบานที่ห้วยหินดาด ตำบลตะพง จังหวัดระยอง

https://youtu.be/j6tbyufFNF4

อย่าลืมไปเที่ยว ชมทุ่งดอกทานตะวันบาน ถ่ายรูปกับเขายายดา
ที่ห้วยหินดาดกันนะคะ
✅เข้าชมฟรี ❗️
✅ที่จอดรถกว้างขวาง
✅มีห้องน้ำบริการ
✅มีร้านค้าเล็กๆรองรับนักท่องเที่ยว

หากท่านชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ แวะมาพักผ่อนหย่อนใจ ชมนกชมไม้ มองวิวภูเขายายดาหรือออกกำลังกาย มาวิ่ง มาเดิน มาปั่นจักรยาน ได้ที่นี่ @อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

📣😁มาจ้าาาา ....พี่จ๊ะ พี่จ๋า 🌻ดอกทานตะวันบานที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาดแล้วจ้า 🌼องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.....

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
09/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา***ทรงพระเจริญ***ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเ...
08/01/2023

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

***ทรงพระเจริญ***

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
06/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

06/01/2023

ประชาสัมพันธ์ 📢 รพ.สต.ตะพงเปิดลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้นทุกเข็ม (ไม่เกิน เข็ม 5)

ลงทะเบียนทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ ไม่รับลงทะเบียนนะคะ ❤️

*** เตรียมเอกสารให้พร้อม ขอเป็นสำเนาเท่านั้นค่ะ ***
วัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) จ้าาา

✨สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส...
06/01/2023
หน้าหลัก

✨สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๖๖✨

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
06/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
06/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
05/01/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

📣😁มาจ้าาาา ....พี่จ๊ะ พี่จ๋า 🌻ดอกทานตะวันบานที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาดแล้วจ้า  🌼องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ...
04/01/2023

📣😁มาจ้าาาา ....พี่จ๊ะ พี่จ๋า 🌻ดอกทานตะวันบานที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาดแล้วจ้า

🌼องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว สายเซลฟี่ทุกท่าน มาถ่ายรูปสวยๆ 📸กับทุ่งดอกทานตะวัน ที่กำลัง บานสะพรั่ง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด หมู่ ๑๑ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🌻
มาเก็บภาพสวยๆกันนะคะ
✨น้องทานตะวัน จะบานสะพรั่งเต็มที่ประมาณ ๑ เดือน รีบมาถ่ายภาพสวยๆกับน้องๆนะคะ 🌞

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
29/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

28/12/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

📣ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุด ให้บริการ ในเทศกาลปีใหม่      องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปิดให้บริการในเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ...
28/12/2022

📣ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุด ให้บริการ ในเทศกาลปีใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปิดให้บริการในเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖
และจะกลับมาเปิดให้บริการ ในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

แจ้งเหตุฉุกเฉิน ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ ต่อ ๐
กู้ชีพ อบตตะพง ๐๘๐-๒๓๐๓๓๐๐

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
27/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
26/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
26/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

#ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแสดงทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ติ...
26/12/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแสดงทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
โทร. ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๕

26/12/2022
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
26/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
24/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
24/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

21/12/2022
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
20/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
20/12/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

ที่อยู่

สุขุมวิท
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6638664053

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดี
ขอถามนะครับ
ท่านผู้สมัคร สอบต.-นายก อบต.
1. กรณีไฟฟ้าดับ ท่านจะทำอย่างไร
2. ถ้าท่านไปเจอ ถนน ในเหตุรับผิดชอบ
เป็นหลุม-เป็นบ่อ/ยากต่อการเดินทางท่านจะทำอย่างไร
3. ในกรณีถ้าท่าน รู้เห็นปัญหาในข้อ1/ข้อ2 แล้ว และพยายามเต็มที่-ที่จะช่วยเหลือแล้ว ..แต่หน่วยเหนือของท่าน นิ่งเฉย ..เพิกเฉย
ท่านจะทำอย่างไร.ขอรับ
📣ข่าวดี‼️ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer ปฏิบัติงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ Office of The CEO ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่ายไปยัง สนทช. หรือทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
โทร. 0-2222-7158
สวัสดีคะขอความช่วยเหลือคะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงระวีโฟม เป็นโรงงานผลิต เบาะกันกระแทก เบาะศูนย์เด็กเล็ก เบาะยิมนาสติก เบาะยูโด สนามกีฬา พื้นฟิตเนส เบาะจิ๊กซอว์ โฟมปูพื้น สนามมวยสนาม ปันจักสีลัต
ติดต่อสอบถามได้ที่ TO/ID:0 9 0 8 9 8 7 9 5 8
คลิกลิ้งค์ได้เลยครับ
https://line.me/ti/p/8kPGoNjyOC
เจออีกแล้ววว..อาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง เป็นเพราะอะไร? 🤔
.

คนในพื้นที่ #หาดแม่รำพึง ได้แจ้งมาว่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล #ระยอง
สร้างมาใช้งานได้ไม่กี่ปี ตอนนี้ถูกทิ้งร้างไร้การดูแล ทรุดโทรม สภาพเป็นอย่างที่เห็น
ทราบมาว่าเมื่อปี 2555 ทางศูนย์บริการฯนี้ ถูกมอบหมายให้บริหารจัดการ โครงการพัฒนาชายหาดแม่รำพึงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงทัศนียภาพหาดแม่รำพึง
(อ่านข่าวจาก MGROnline Live : https://is.gd/l7rgcQ)
.

แต่ปัจจุบันทำไมจึงถูกทิ้งร้าง เกิดอะไรขึ้นใครทราบบ้าง ? #ต้องแฉ

.
ได้เบาะแสมาว่าถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีแล้วด้วย เพราะอะไรกัน
หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ชาวระยองต้องการคำตอบอยู่ค่ะ
อบจ.ระยอง สำนักปลัด อบต.ตะพง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ขอขอบคุณอบต.ตะพง ที่มาดูแลผู้สูงอายุ
ขอบคุณกิจกรรมดีดี 🙏🙏
ปีหน้าจะมาใหม่ จะมาอีกค่ะ 😋😋
ในวันที่ผมรู้สึกหมดศรัทธากับการบริหารงานของอบต.มาก
วันนี้ทราบข่าวว่าท่านนายกแจ้งในที่ประชุมสภากาแฟว่า จะนำที่กั้นห้ามกลับรถตรงหน้าโรงเรียนวัดตะพงออก
เนื่องจากมีคนร้องว่ากลับรถลำบาก, อบจ.ให้ทำได้แต่ต้องรับผิดชอบเองหากเกิดอุบัติเหตุ บลาๆๆ แล้วท่านทิ้งท้ายว่าเอาออกแล้ว ถ้ารถชนกันก็ให้เคลียกันเอง อบต.จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

ผมขอถามว่าลูกหลาน ของคนตำบลตะพงมันไม่สำคัญหรือ คนตะพงที่ต้องใช้เส้นทางนี้มันไม่สำคัญใช่ไหม จะต้องให้พวกเขาเสี่ยงกับคนขับรถที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วมาอ้างความไม่สะดวกสบายแบบนี้หรือ ตรงนั้นเป็นเส้นทึบ แต่ก็ยังมีพวกมักง่ายไปกลับรถตรงนั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องติดไฟแดง คนพวกนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คนแถวนี้ละที่รู้ว่าทำได้ นักท่องเที่ยวหน้าไหนจะรู้

ขอบอกให้รู้ว่ายังมีคนเห็นด้วยกับการที่อบต.นำที่กั้นไปห้ามกลับรถ แต่เสียงของคนทำถูกกฏของสังคมมันคงไม่ดังเท่าพวกทำผิด จึงทำให้ท่านนายกจะเอาที่กั้นนี้ออก ผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่านโยบายของท่านนายกมันก็เหมือนไม้หลักปักขี้เลนเอนไปเอนมา ท่านจะทำงานก็ใช้สมอง ระดมความคิด คนที่ช่วยท่านก็หลายคนถามคนอื่นบ้างก็ได้ ไม่ใช่แต่จะใช้อารมณ์ คนนั้นว่างี้ คนนี้ว่างั้น ไม่พอใจที่อบจ.ตอบมา ขอบอกว่ามันโคตร อินโนเซ็นต์เลย

ผมขอให้ข้อเสนอแนะก็แล้วกัน ในเมื่อเสามันหักง่าย ก็เอาแบบที่ใส่น้ำมาแทน ให้ยาวมาถึงทางออกข้างโรงเรียนเพื่อให้รถมันกลับยาก เมื่อมันมีความลำบาก ไอ้พวกที่จะกลับมันก็เข็ดเอง อย่าใช้แผงเหล็กหรือแท่งปูน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ส่วนที่มีคนบอกว่าจะมาชน ก็นำลูกศรสะท้อนแสงมาติดไว้ เหมือนตามยูเทิร์นที่เขาใช้กัน

แต่ถ้าท่านนายกยืนยันจะเอาออก ผมก็คงทำอะไรไม่ได้มาก ก็ได้แต่ขอยืนไว้อาลัยกับความคิดของท่านนายก และยอมรับว่าเสียงของคนที่ทำผิดกฏมันดังกว่าคนทั่วไป ขนาดหน่วยงานภาครัฐยังทำอะไรไม่ได้ ดีครับดีจริงๆ

ปล. คนที่อ้างว่าส่งลูกหลานลำบาก ถ้าพูดแบบนี้คุณจะสอนลูกหลานได้อย่างไร ให้เด็กทำตามกฏระเบียบแต่ท่านก็ทำผิดให้เขาเห็นทุกวัน

คนดูแลกรุณาอย่าซ่อนโพสผมนะ กล้าพูดก็ยอมรับในคำพูดตัวเองด้วยนะท่านนายก
ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าเทศกิจ ของ อบต.ตะพง ที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ที่พ่อค้าในตลาดตะพงหลอกลวงให้มารับของที่สั่งตัดไว้จำนวน1ตัน แต่พอทางเรามาถึงราคาสินค้าได้มีการปรับขึ้น พ่อค้าไม่รักษาคำพูด ขายทุเรียนที่สั่งตัดไว้ให้คนอื่นไป แล้วเกิดการถกเถียงกันขึ้น และได้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตะพง คือท่านหัวหน้าเทศกิจได้เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้ ลูกค้าอย่างเรา เสียความรู้สึกกับพ่อค้าที่ตลาดตะพง แต่อีกด้านรู้สึกประทับใจในการดูแลจากส่วนงานราชการ ที่ไม่ทอดทิ้งให้นักท่องเที่ยวหรือพ่อค้าแม่ขายจากต่างถิ่นต้องถูกหลอกลวง จากคนในท้องถิ่นของท่าน
ปล. ร้านข้างเคียงที่อยู่ในตลาดตะพงมาเฉลยความจริงให้คือ พ่อค้าร้านนั้นที่หลอกเรา เค้าได้ขายทุเรียนที่เราสั่งตัดไปให้กับคนอื่นเพราะว่าวันนี้ราคาทุเรียนได้ปรับตัวขึ้นอีกโลละ10บาท **ตกลงราคากับเรา70 โทรมาขอเพิ่มเป็น80เราก็ให้ พอถึงที่ตลาดตะพง พ่อค้าบอกไม่รอแล้วเรามาช้า ต้องเอาของไปขายที่ชลบุรี >>>ที่แท้ขายไปแล้วเพราะได้ราคา 90บาท ทั้งๆที่เราขับรถจากกรุงเทพ เพื่อไปรับของที่สั่งตัดกันไว้แล้ว
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140