องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 153/29 หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เปิดเหมือนปกติ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
10/01/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโ...
08/01/2022

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
07/01/2022

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
30/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
21/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

20/12/2021
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวฐิตาภัทร์ จันทจำรัสปัญญา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตลาดกลางผลไม้...
20/12/2021

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวฐิตาภัทร์ จันทจำรัสปัญญา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการต่อสัญญาล็อคผู้เช่า แผงจำหน่ายสินค้า ล็อคตลาดกลางผลไม้ตะพง ล็อคตลาดสดพื้นบ้าน ๑ และล็อคตลาดโต้รุ่ง โดยมีนางนลินภัสร์ พงษ์วัฒนภัค หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาต่อสัญญาล็อค ซึ่งดำเนินการวันนี้เป็นวันแรก

โดยฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
จะดำเนินการต่อสัญญา ล็อคผู้เช่า แผงจำหน่ายสินค้า ล็อคตลาดกลางผลไม้ตะพง ล็อคตลาดสดพื้นบ้าน ๑ และล็อคตลาดโต้รุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราซการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ตลาดกลางผลไม้ตะพง
ตามกำหนดการการต่อสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้า ประจำปี ๒๕๖๕
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานในการต่อสัญญาเช่า ดังนี้
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ ต่อ ๒๐๑ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ( ในเวลาราชการ )

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
17/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
15/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
13/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
09/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
09/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
07/12/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
-----------------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
-----------------------------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
04/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
03/12/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
30/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
30/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
29/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสันทัด วิเศษศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมและ...
27/11/2021

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสันทัด วิเศษศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อาคารโดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการจัดเตรียมและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิม...
27/11/2021

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการจัดเตรียมและส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน ๑๖ เขตการเลือกตั้ง (๓๖ หน่วย) ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (โดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

27/11/2021
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอมร เวียนหาผล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพ...
27/11/2021

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) ตำบลตะพง ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยได้จัดทำป้ายติดรถราง พร้อมสปอตเสียง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลตะพง รวมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ตำบลตะพง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ไปตามชุมชน และหมู่บ้านในตำบลตะพง อ.เมืองระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต. ให้ประชาชนทราบ ถึงกำหนดวันเลือกตั้ง และเชิญชวนให้ประชาชนตำบลตะพง ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด.

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล...
26/11/2021

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ปรธานกรรมการการเลือกตั้งและนายประจวบ วงศ์บุปผา กรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ซึ่งโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (โดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต...
25/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยนายประจวบ วงศ์บุปผา กรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และได้รับเกียรติจากนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ซึ่งโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (โดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ...
24/11/2021

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และได้รับเกียรติจากนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา และนายกิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ซึ่งโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (โดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบ...
23/11/2021

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย นายประจวบ วงศ์บุปผาและนายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย กรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา และนางสาวพุทธินารถ เนมียะวงค์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ซึ่งโครงการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (โดม อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
23/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
22/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
22/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

21/11/2021
21/11/2021
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
21/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

17/11/2021
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post
17/11/2021

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง's post

ที่อยู่

สุขุมวิท
Rayong
21000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6638664053

เว็บไซต์

www.tapong.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดี
ขอถามนะครับ ท่านผู้สมัคร สอบต.-นายก อบต. 1. กรณีไฟฟ้าดับ ท่านจะทำอย่างไร 2. ถ้าท่านไปเจอ ถนน ในเหตุรับผิดชอบ เป็นหลุม-เป็นบ่อ/ยากต่อการเดินทางท่านจะทำอย่างไร 3. ในกรณีถ้าท่าน รู้เห็นปัญหาในข้อ1/ข้อ2 แล้ว และพยายามเต็มที่-ที่จะช่วยเหลือแล้ว ..แต่หน่วยเหนือของท่าน นิ่งเฉย ..เพิกเฉย ท่านจะทำอย่างไร.ขอรับ
📣ข่าวดี‼️ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer ปฏิบัติงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ Office of The CEO ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่ายไปยัง สนทช. หรือทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย โทร. 0-2222-7158
สวัสดีคะขอความช่วยเหลือคะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงระวีโฟม เป็นโรงงานผลิต เบาะกันกระแทก เบาะศูนย์เด็กเล็ก เบาะยิมนาสติก เบาะยูโด สนามกีฬา พื้นฟิตเนส เบาะจิ๊กซอว์ โฟมปูพื้น สนามมวยสนาม ปันจักสีลัต ติดต่อสอบถามได้ที่ TO/ID:0 9 0 8 9 8 7 9 5 8 คลิกลิ้งค์ได้เลยครับ https://line.me/ti/p/8kPGoNjyOC
เจออีกแล้ววว..อาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง เป็นเพราะอะไร? 🤔 . คนในพื้นที่ #หาดแม่รำพึง ได้แจ้งมาว่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล #ระยอง สร้างมาใช้งานได้ไม่กี่ปี ตอนนี้ถูกทิ้งร้างไร้การดูแล ทรุดโทรม สภาพเป็นอย่างที่เห็น ทราบมาว่าเมื่อปี 2555 ทางศูนย์บริการฯนี้ ถูกมอบหมายให้บริหารจัดการ โครงการพัฒนาชายหาดแม่รำพึงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงทัศนียภาพหาดแม่รำพึง (อ่านข่าวจาก MGROnline Live : https://is.gd/l7rgcQ) . แต่ปัจจุบันทำไมจึงถูกทิ้งร้าง เกิดอะไรขึ้นใครทราบบ้าง ? #ต้องแฉ . ได้เบาะแสมาว่าถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีแล้วด้วย เพราะอะไรกัน หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ชาวระยองต้องการคำตอบอยู่ค่ะ อบจ.ระยอง สำนักปลัด อบต.ตะพง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
ขอขอบคุณอบต.ตะพง ที่มาดูแลผู้สูงอายุ
ขอบคุณกิจกรรมดีดี 🙏🙏 ปีหน้าจะมาใหม่ จะมาอีกค่ะ 😋😋
ในวันที่ผมรู้สึกหมดศรัทธากับการบริหารงานของอบต.มาก วันนี้ทราบข่าวว่าท่านนายกแจ้งในที่ประชุมสภากาแฟว่า จะนำที่กั้นห้ามกลับรถตรงหน้าโรงเรียนวัดตะพงออก เนื่องจากมีคนร้องว่ากลับรถลำบาก, อบจ.ให้ทำได้แต่ต้องรับผิดชอบเองหากเกิดอุบัติเหตุ บลาๆๆ แล้วท่านทิ้งท้ายว่าเอาออกแล้ว ถ้ารถชนกันก็ให้เคลียกันเอง อบต.จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ ผมขอถามว่าลูกหลาน ของคนตำบลตะพงมันไม่สำคัญหรือ คนตะพงที่ต้องใช้เส้นทางนี้มันไม่สำคัญใช่ไหม จะต้องให้พวกเขาเสี่ยงกับคนขับรถที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วมาอ้างความไม่สะดวกสบายแบบนี้หรือ ตรงนั้นเป็นเส้นทึบ แต่ก็ยังมีพวกมักง่ายไปกลับรถตรงนั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องติดไฟแดง คนพวกนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คนแถวนี้ละที่รู้ว่าทำได้ นักท่องเที่ยวหน้าไหนจะรู้ ขอบอกให้รู้ว่ายังมีคนเห็นด้วยกับการที่อบต.นำที่กั้นไปห้ามกลับรถ แต่เสียงของคนทำถูกกฏของสังคมมันคงไม่ดังเท่าพวกทำผิด จึงทำให้ท่านนายกจะเอาที่กั้นนี้ออก ผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่านโยบายของท่านนายกมันก็เหมือนไม้หลักปักขี้เลนเอนไปเอนมา ท่านจะทำงานก็ใช้สมอง ระดมความคิด คนที่ช่วยท่านก็หลายคนถามคนอื่นบ้างก็ได้ ไม่ใช่แต่จะใช้อารมณ์ คนนั้นว่างี้ คนนี้ว่างั้น ไม่พอใจที่อบจ.ตอบมา ขอบอกว่ามันโคตร อินโนเซ็นต์เลย ผมขอให้ข้อเสนอแนะก็แล้วกัน ในเมื่อเสามันหักง่าย ก็เอาแบบที่ใส่น้ำมาแทน ให้ยาวมาถึงทางออกข้างโรงเรียนเพื่อให้รถมันกลับยาก เมื่อมันมีความลำบาก ไอ้พวกที่จะกลับมันก็เข็ดเอง อย่าใช้แผงเหล็กหรือแท่งปูน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ส่วนที่มีคนบอกว่าจะมาชน ก็นำลูกศรสะท้อนแสงมาติดไว้ เหมือนตามยูเทิร์นที่เขาใช้กัน แต่ถ้าท่านนายกยืนยันจะเอาออก ผมก็คงทำอะไรไม่ได้มาก ก็ได้แต่ขอยืนไว้อาลัยกับความคิดของท่านนายก และยอมรับว่าเสียงของคนที่ทำผิดกฏมันดังกว่าคนทั่วไป ขนาดหน่วยงานภาครัฐยังทำอะไรไม่ได้ ดีครับดีจริงๆ ปล. คนที่อ้างว่าส่งลูกหลานลำบาก ถ้าพูดแบบนี้คุณจะสอนลูกหลานได้อย่างไร ให้เด็กทำตามกฏระเบียบแต่ท่านก็ทำผิดให้เขาเห็นทุกวัน คนดูแลกรุณาอย่าซ่อนโพสผมนะ กล้าพูดก็ยอมรับในคำพูดตัวเองด้วยนะท่านนายก
ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าเทศกิจ ของ อบต.ตะพง ที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ที่พ่อค้าในตลาดตะพงหลอกลวงให้มารับของที่สั่งตัดไว้จำนวน1ตัน แต่พอทางเรามาถึงราคาสินค้าได้มีการปรับขึ้น พ่อค้าไม่รักษาคำพูด ขายทุเรียนที่สั่งตัดไว้ให้คนอื่นไป แล้วเกิดการถกเถียงกันขึ้น และได้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ตะพง คือท่านหัวหน้าเทศกิจได้เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้ ลูกค้าอย่างเรา เสียความรู้สึกกับพ่อค้าที่ตลาดตะพง แต่อีกด้านรู้สึกประทับใจในการดูแลจากส่วนงานราชการ ที่ไม่ทอดทิ้งให้นักท่องเที่ยวหรือพ่อค้าแม่ขายจากต่างถิ่นต้องถูกหลอกลวง จากคนในท้องถิ่นของท่าน ปล. ร้านข้างเคียงที่อยู่ในตลาดตะพงมาเฉลยความจริงให้คือ พ่อค้าร้านนั้นที่หลอกเรา เค้าได้ขายทุเรียนที่เราสั่งตัดไปให้กับคนอื่นเพราะว่าวันนี้ราคาทุเรียนได้ปรับตัวขึ้นอีกโลละ10บาท **ตกลงราคากับเรา70 โทรมาขอเพิ่มเป็น80เราก็ให้ พอถึงที่ตลาดตะพง พ่อค้าบอกไม่รอแล้วเรามาช้า ต้องเอาของไปขายที่ชลบุรี >>>ที่แท้ขายไปแล้วเพราะได้ราคา 90บาท ทั้งๆที่เราขับรถจากกรุงเทพ เพื่อไปรับของที่สั่งตัดกันไว้แล้ว