สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เว็บบล็อกส่วนตัว

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสน...
11/01/2022

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการ ก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือ ทรัพย์สินหรือจากการกระทำนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดhttps://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/61c41cb81147f.pdf

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการ ก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือ ทรัพย์สินหรือจากการกระทำนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดhttps://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/61c41cb81147f.pdf

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ "การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมความพ...
10/01/2022

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ "การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก" โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมการควบคุมโรค เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2...
05/01/2022

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยองให้เป็นการสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดระยอง !!!
30/12/2021

ประกาศจังหวัดระยองให้เป็นการสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดระยอง !!!

ประกาศจังหวัดระยองให้เป็นการสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดระยอง !!!

Photos from สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง's post
30/12/2021

Photos from สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง's post

27/12/2021

ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022)

24/12/2021
20/12/2021
Photos from World Soil Day วันดินโลก's post
20/12/2021

Photos from World Soil Day วันดินโลก's post

03/12/2021

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนให้เท่าทันกระบวนการค้ามนุษย์และไม่ถูกหลอกลวงจากกระบวนการดังกล่าว

บทความ THE MATTER x กระทรวงแรงงาน >>>fil:///C:/Users/M2630G-173/Downloads/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20-%20THE%20MATTER%20x%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

Facebook THE MATTER >>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=240373718020169&id=1721313428084052&_rdr

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ...
03/12/2021

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) >>>https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211122141501.pdf

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) >>>https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211122141501.pdf

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่" ตั้ง...
30/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่"
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. 038-694010 หรือ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร. 038-694105

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่"
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. 038-694010 หรือ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร. 038-694105

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเชิญท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบปร...
29/11/2021

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเชิญท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะงานบริการของหน่วยงาน ตามลิงค์ด้านล่าง และขอบคุณมา ณ ที่นี้


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSuOBw_ORrUXq0oOHu8URZTvl0xKcAU_biR_OuwIggY9WMw/viewform?fbzx=-3514047439250929956

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเชิญท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะงานบริการของหน่วยงาน ตามลิงค์ด้านล่าง และขอบคุณมา ณ ที่นี้


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSuOBw_ORrUXq0oOHu8URZTvl0xKcAU_biR_OuwIggY9WMw/viewform?fbzx=-3514047439250929956

29/11/2021
29/11/2021
23/11/2021
สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ...
18/11/2021

สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย เกิดความรัก สามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบ E-book
สามารถ Download E-book >>http://www.gad.moi.go.th/all%20file/NationalFlag/E-bookNationalFlag.pdf

Infographic การใช้ หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย >>http://www.gad.moi.go.th/all%20file/infographic.pdf

ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านการทุจริต TikTok ท้าสู้โกง (Rayong Fights Corruption Challenge)           ...
16/11/2021

ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านการทุจริต TikTok ท้าสู้โกง (Rayong Fights Corruption Challenge)

ในหัวข้อ " TikTok ท้าสู้โกง (Rayong Fights Corruption Challenge)"
ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

รายละเอียดการประกวด >>>https://drive.google.com/drive/folders/12Tke14mow9-9Wz-lx6yUlBZaD4Tn72tB

ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ...
15/11/2021

ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
03/11/2021

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
03/11/2021

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

>>โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหัว...
28/10/2021

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง โดยที่ประชุมร่วมรับทราบผลการปฏิบัติงานในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงาน...
28/10/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และ ดร.ปรีระดา ปริปรุณะ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวดและผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 2) เรือนจำกลางระยอง ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน 3.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน 4.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง ได้รับต้นแบบระดับเงิน 5.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้รับรางวัลต้นแบบระดับดีเด่น และ 6.สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองได้รับรางวัลต้นแบบระดับดีเด่น

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง ติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศ...
21/10/2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง ติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) และกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยองใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามฯ อำเภอปลวกแดง บูรณาการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ 1) บจก. คิริว (ประเทศไทย) 2) บจก.เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งได้ทำการตรวจสอบมาตรการการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการ Bubble and Seal ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้นายจ้างทราบถึงมาตรการการทำงานอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจ...
21/10/2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2564” เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

18/10/2021

📣สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
❌❌ขอแจ้ง ปิด การให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)❌❌

🗓ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564
🦠เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19
จำนวน 1 ราย

❗️เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
❗️จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ งดการติอต่อราชการในช่วงวันดังกล่าว ยกเว้น กรณีเรื่องสำคัญเร่งด่วน และการนัดรับเอกสารเท่านั้น

✅ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอน ดังนี้

🔸การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
https://www.youtube.com/watch?v=o9qeEFaq4aY

🔸การรายงานตัวกรณีว่างงาน
https://www.youtube.com/watch?v=B0hN4xkooXw

🔸การแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ Re-Entry
https://youtu.be/Z_ihjF8-x_o

🔸การแจ้งการทำงานของต่างด้าว
https://www.youtube.com/watch?v=_iErpvVxOPw

👇🏻สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇🏻
☎️038 694 026

“ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ
ใช้บริการแบบ New normal”

🙏🏻จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทร...
15/10/2021

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วม Kick off โครงการ FACTORY SANDBOX จังหวัดระยอง หรือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัทกันทะวงค์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการประเภทผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง มีลูกจ้างจำนวน 108 คน โดยจังหวัดระยองมีเป้าหมายดำเนินโครงการ “FACTORY SANDBOX” จำนวน 30,000 คน ดำเนินการในโรงงานภาคการผลิตที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิ...
12/10/2021

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมได้ร่วมรับทราบโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

12/10/2021
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน แก่แรงงานที่มีค...
07/10/2021

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน แก่แรงงานที่มีคุณสมบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกำหนด
Link สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ “เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน” >>>https://icb.mol.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
ลิงค์ INFO_เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงาน (ฉบับย่อ) >>https://icb.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/INFO_%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
ลิงค์ INFO_เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงาน (ฉบับเต็ม)>>https://icb.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/INFO_%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1.pdf
Link CHECKLIST (ตารางเอกสารประกอบการยื่น)>>https://icb.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/Checklist-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-5-OCT-21.pdf

ที่อยู่

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ต.มาบตาพุด อ.
Rayong
21150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

038-694020 - 1

เว็บไซต์

http://rayong.mol.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการ ก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือ ทรัพย์สินหรือจากการกระทำนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดhttps://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/61c41cb81147f.pdf
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ "การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก" โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมการควบคุมโรค เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565
ประกาศจังหวัดระยองให้เป็นการสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดระยอง !!!
ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022)
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนให้เท่าทันกระบวนการค้ามนุษย์และไม่ถูกหลอกลวงจากกระบวนการดังกล่าว บทความ THE MATTER x กระทรวงแรงงาน >>>fil:///C:/Users/M2630G-173/Downloads/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20-%20THE%20MATTER%20x%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf Facebook THE MATTER >>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=240373718020169&id=1721313428084052&_rdr
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) >>>https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20211122141501.pdf
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่" ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ธันวาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. 038-694010 หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร. 038-694105
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเชิญท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะงานบริการของหน่วยงาน ตามลิงค์ด้านล่าง และขอบคุณมา ณ ที่นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSuOBw_ORrUXq0oOHu8URZTvl0xKcAU_biR_OuwIggY9WMw/viewform?fbzx=-3514047439250929956