โรงเรียนวัดดอนหวาย

โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร 034-393659

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ...
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณภัทร จุลเจริญดุล และนางณิชา ราชพลแสน ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าประชุมในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณภัทร จุลเจริญดุล และนางณิชา ราชพลแสน ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าประชุมในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ นางสาวดวงกมล ปถ...
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” จากนายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อรับฟังข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความรู้ดี ๆ จากโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดบัวปากท่า ผ่านช่องทาง Google Meet & YouTube

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” จากนายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อรับฟังข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความรู้ดี ๆ จากโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดบัวปากท่า ผ่านช่องทาง Google Meet & YouTube

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์  เตชะศิรินุกูล และนางสาวขวัญ...
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ เตชะศิรินุกูล และนางสาวขวัญปวีณ์ ภัคกุลศรัณย์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และประเมินความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากร จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ เตชะศิรินุกูล และนางสาวขวัญปวีณ์ ภัคกุลศรัณย์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และประเมินความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากร จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex

วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การดำเนินงานของนายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้...
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การดำเนินงานของนายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564” จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมอำเภอสามพราน

วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การดำเนินงานของนายทวีพงษ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564” จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมอำเภอสามพราน

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูประนอม แสงเพชร"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/b0n9nskfwaxsr4zv
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูประนอม แสงเพชร"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/b0n9nskfwaxsr4zv
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูชุลีภินันท์ เทพจินดา"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/cg5rr7i972to3dbr
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูชุลีภินันท์ เทพจินดา"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/cg5rr7i972to3dbr
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูบุปผา ชัยภูมิ"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇 https://padlet.com/minichida/Bookmarks
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูบุปผา ชัยภูมิ"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇 https://padlet.com/minichida/Bookmarks
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูภัสร์ศศิร์ พันธ์ชู"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/uqqililgj6c8q0ss
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูภัสร์ศศิร์ พันธ์ชู"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇
https://padlet.com/minichida/uqqililgj6c8q0ss
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูสุนิตรา กลั่นประชา"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇 https://padlet.com/minichida/kw435gs42bv4x5cw
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ร่วมเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "คุณครูสุนิตรา กลั่นประชา"

💌💝ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม💌💝
1. Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ 👇 https://padlet.com/minichida/kw435gs42bv4x5cw
2. เมื่อ Scan QR Code หรือกดที่ลิงก์แล้ว ท่านจะพบหน้ากระดานแสดงความคิดเห็นให้กดที่ "เครื่องหมายบวกสีชมพู" (อยู่มุมล่างขวามือ)
3. เขียนข้อความแสดงความยินดี แสดงความรู้สึกและแชร์ภาพความประทับใจที่มีร่วมกับคุณครูได้

"เกษียณวาร  สานสายใย ร่วมใจมุทิตา" ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐ...
08/09/2021

"เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา" ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ขอแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครู ทั้ง ๕ ท่าน เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

"เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา" ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ขอแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครู ทั้ง ๕ ท่าน เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์  หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกม...
04/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายครูประจำชั้นทุกระดับ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาทต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน ๙๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ และรับเงินสด จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04006/ว2545 ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายครูประจำชั้นทุกระดับ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาทต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน ๙๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ และรับเงินสด จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04006/ว2545 ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

03/09/2021
03/09/2021

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้เข้าร่วมในการประชุมการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งนำเสนอผลงานการจัดการสอนโดย นางกัลย์สุดา กาสินธุ์พิลา และ นางสาวจุฑามาศ บุญเสถียร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามชมคลิปการนำเสนอผลงาน ผ่านYoutube โรงเรียนวัดดอนหวาย
https://youtu.be/nHZdX4lWWek

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจั...
03/09/2021

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ ๒ ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ ๒ ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”

🌟กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ🌟❤️❤️กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสา...
02/09/2021
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร

🌟กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ🌟
❤️❤️กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)❤️❤️

https://youtu.be/dj1IAx4ngjI

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โด.....

🌟กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ🌟❤️❤️กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสา...
02/09/2021
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร (2)

🌟กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ🌟

❤️❤️กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)❤️❤️

https://youtu.be/u5BUTF3BF_U

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร บูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โด.....

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์  หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกม...
02/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ติดตามการแจกเงินอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)เงินเยียวยาผู้ปกครอง และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ติดตามการแจกเงินอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)เงินเยียวยาผู้ปกครอง และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

วันที่ ๒ กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล...
02/09/2021

วันที่ ๒ กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” ร่วมชื่นชมยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมรับฟังแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และแนวทางในการเบิก-จ่าย เงิน 2,000 บาท ผ่านช่องทาง Google Meet & YouTube

วันที่ ๒ กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” ร่วมชื่นชมยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมรับฟังแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และแนวทางในการเบิก-จ่าย เงิน 2,000 บาท ผ่านช่องทาง Google Meet & YouTube

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลาก...
02/09/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โควิด-19” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

🏆🏆รางวัลจากกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (Life Skills) ถึงมือนักเรียนและตัวแทนนักเรียนแล้ว 🏆🏆🛎 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ยังไม่...
01/09/2021

🏆🏆รางวัลจากกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (Life Skills) ถึงมือนักเรียนและตัวแทนนักเรียนแล้ว 🏆🏆

🛎 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ยังไม่รับรางวัล ให้ติดต่อกลับ ครูสุริยาวุต ตัว กลม ด้วย ทักแชทครูต้นได้เลยจ้า

วันที่ 30 สิงหาคม  2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมา...
30/08/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรวงสุดา ช่วยทอง ครูผู้รับผิดชอบ ปพ.3 เข้าร่วมรับฟังการอบรมการดำเนินงานรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสาวสรวงสุดา ช่วยทอง ครูผู้รับผิดชอบ ปพ.3 เข้าร่วมรับฟังการอบรมการดำเนินงานรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet

วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรอง...
30/08/2021

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ หัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ นางสาวสุกฤตา จันทร์นิยม นางสาวมธุรส อิ่มใจ และนายเบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “ทักษะชีวิต (Life Skills)” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook : โรงเรียนวัดดอนหวาย

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ หัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ นางสาวสุกฤตา จันทร์นิยม นางสาวมธุรส อิ่มใจ และนายเบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “ทักษะชีวิต (Life Skills)” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook : โรงเรียนวัดดอนหวาย

ที่อยู่

หมู่ที่ 5, ถนนไร่ขิง -
Sam Phran
73210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

034393659

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดดอนหวายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Sam Phran บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ……………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
น้องทิวเทน ไหมไทยน้อย รถแห่รถยู้ www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1286707644853549
งานวัดดอนหวาย 19-23 ก.พ. 2563 https://www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1285056741685306
ลูกชายโดนเด็กวัดเอารองเท้าตีหน้า
ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆอย่กให้มีมาตราการแก้ไขและป้องกันนะคะ เพราะมีบุตรหลานเรียนที่นี่ค่ะ
ลูกชายโดนตีเพราะลายมือไม่สวยรู้สึกไม่โอเครค่ะเด็กเเต่ละคนความรู้ความสามารถต่างกันไม่น่าทำถึงขนาดนี้
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ หรือ ม.6 .ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอขอบคุณท่าน ผอ.วีระ พูลสวัสดิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดดอนหวายทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ การต้อนรัีบและการอำนวยความสะดวกทุกด้าน รวมถึงให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 จนทำให้เทศบาลตำบลบางกระทึกดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวีระ พูลสวัสดิ์และคณะอาจารย์ โรงเรียนวัดดอนหวายที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ต้อนรับดูแลคณะจัดทำโครงการจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี
ชาบูฮีโร่เดลิเวอรี่ ชุดเริ่มต้น 269 บาทเท่านั้น หมูล้วน หมูรวมมิตร หมูซีฟู้ด เลือกเลย !! ให้บริการแล้วโทรสั่งได้เลย อร่อยจิง..... ม่ายได้โม้ 😊 สั่งซื้อได้ที่ 👇☎️ 064-245-8444 เบอร์เดียวทุกสาขา https://www.facebook.com/shabuhero.donwai/
�ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ� �ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/เดือนเท่านั้น� �ติวเข้ม เรียนเสริม เพิ่มเกรด สอนการบ้าน� �วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม �ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย �บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง �ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี �โดยคณาจารย์เชี่ยวชาญด้านการสอน �**คุ้มค่าได้ผลแน่นอน** �มี 2 สาขา �อยู่ตรงข้าม ม เอเชีย เพชรเกษม 77/4 �ใกล้โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม �สนใจ inbox �097-163-2404