โรงเรียนวัดดอนหวาย

โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร 034-393659
(59)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเพื่อเสริมความเป็นสิร...
11/02/2021

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้จัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนให้แคล้วคลาด ปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  วัดดอนหวาย (...
10/02/2021

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และคณะทำงาน ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ณสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อนำความรู้ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโครงการโรงเรียน...
09/02/2021

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ได้รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ได้เข้าสังเกตการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งสอนโดยคุณครูกัลย์สุดา กาสินธุ์พิลา และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เป็นตัวแทนของโรงเรียน มอบกร...
05/02/2021

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เป็นตัวแทนของโรงเรียน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคุณครูประไพพรรณ เฟื่องรัตน์ ในฐานะที่ท่านอุทิศตนและเสียสละเวลามาช่วยสอนและให้ความรู้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสอนในรายวิชา ขนมไทยและขนมอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวด...
03/02/2021

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมนัสชยา ปลีทอง นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ และนางสาวดวงกมล ปถคามินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่จาก นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post
02/02/2021

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post
01/02/2021

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post

‼️แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดการเรียนการสอน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ‼️📌📌แนวปฏิบัติ📌📌๑. ปรับเวลาการทำกิจกรรมเคารพธงช...
29/01/2021

‼️แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดการเรียนการสอน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ‼️

📌📌แนวปฏิบัติ📌📌
๑. ปรับเวลาการทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ๐๗.๕๐น. เริ่มเรียนเวลา ๐๘.๐๐น. และ เลิกเรียนเวลา ๑๖.๐๐น. ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านในทันที

๒.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม สลับกันมาเรียนเป็นสัปดาห์ ดังนี้
๒.๑) ระดับชั้นอนุบาล๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ สลับเรียน ชาย-หญิง
🔸นักเรียนชาย มาเรียนในวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
🔹นักเรียนหญิง มาเรียนในวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒.๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ แบ่งห้องละ ๒ กลุ่ม (ครูประจำชั้นจะแจ้งเป็นรายห้อง)
🔸นักเรียนกลุ่ม ๑ มาเรียนในวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
🔹นักเรียนกลุ่ม ๒ มาเรียนในวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.นักเรียนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด ให้เรียนอยู่ที่บ้านด้วยการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอืเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีที่ครูผู้สอนกำหนด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

29/01/2021
29/01/2021
วันที่ 28 มกราคม 2564โรงเรียนวัดดอนหวาย ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางกระทึก นำเจ้าที่มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายใ...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564โรงเรียนวัดดอนหวาย ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางกระทึก นำเจ้าที่มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณต่างๆของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post
27/01/2021

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติทุกระดับชั้น โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองศึกษ...
27/01/2021

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติทุกระดับชั้น โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองศึกษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ตามประกาศของทางโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 🙏

22/01/2021
คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับและติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 ใน...
18/01/2021

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับและติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15/01/2021
15/01/2021
พิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)วันที่ 8 มกราคม 2564นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน...
10/01/2021

พิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอาเซียน
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
วันที่ 8 มกราคม 2564
นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนวัดดอนหวาย

👏👍🏻ขอแสดงความยินดี👍🏻👏รองผู้อำนวยการ สุพัตรา สะสมทรัพย์รองผู้อำนวยการดวงกมล ปถคามินทร์คุณครูสุชาดา วังวารีคุณครูขวัญปวีณ...
08/01/2021

👏👍🏻ขอแสดงความยินดี👍🏻👏

รองผู้อำนวยการ สุพัตรา สะสมทรัพย์
รองผู้อำนวยการดวงกมล ปถคามินทร์
คุณครูสุชาดา วังวารี
คุณครูขวัญปวีณ์ ภัคกุลศรัณย์

ที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน จากโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดวงฤดี บุญโกมล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย จากการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...
08/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดวงฤดี บุญโกมล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย จากการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมค...
06/01/2021

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน โปรแกรมGoogle Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมผระชุมเพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร...
06/01/2021

วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมผระชุมเพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบทางไกล

ประกาศแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ระยะที่ ๒ ระ...
01/01/2021

ประกาศแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ระยะที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ เดือนมกราคม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ในระหว่างวันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามช่องทางต่างๆตามนโยบายและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากพบว่าติดเชื้อไวรัสหรือเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงให้รีบแจ้งครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาทันที

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานตามตาราง Work From Home จำนวนร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษาตามความเหมาะสมของความเสี่ยงแต่ละพื้นที่

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือ เราจะสู้ไปด้วยกัน

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22-30 ธันวาคม 2563
30/12/2020

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 22-30 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
30/12/2020

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดมาตรการให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม2564

โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Air Online และOn hand เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้วางแนวทางไว้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย(น...
29/12/2020

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ทำความสะอาดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไล์ และ...
28/12/2020

โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไล์ และการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น

ขอความร่วมมือ ร่วมใจ เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
26/12/2020

ขอความร่วมมือ ร่วมใจ เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถม เรื่องการรับเอกสารประกอบการเรียนช่วงปิดเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันว...
24/12/2020

แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถม เรื่องการรับเอกสารประกอบการเรียนช่วงปิดเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

อนุบาล รับเอกสารประกอบการเรียนที่โรงยิมอนุบาล

ป.1-3 รับเอกสารประกอบการเรียน ที่หน้าอาคารเรียน

ป.4-6 รับเอกสารประกอบการเรียน ที่โรงอาหาร ป.4-6

ระดับมัธยมจัดการเรียนการสอนและมอบหมายงานผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีการรับเอกสาร

เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประ...
23/12/2020

เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ดำเนินการทำความสะอาด ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอน ของเล่นเสริมพัฒนาการ และฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดตามมาตรการการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดตุ๊กตา

22/12/2020
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความปลอดภัยและป้องก...
21/12/2020

ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมติที่ประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 แจ้งสถานศึกษาประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2563 โดยไม่ถือเป็นวันลา และจะดำเนินการเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564

ในระหว่างนี้นักเรียนทำการเรียนออนไลน์ในระหว่างที่ประกาศหยุด

เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563
21/12/2020

เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563

ที่อยู่

หมู่ที่ 5, ถนนไร่ขิง -
Sam Phran
73210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

034393659

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดดอนหวายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ……………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
น้องทิวเทน ไหมไทยน้อย รถแห่รถยู้ www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1286707644853549
งานวัดดอนหวาย 19-23 ก.พ. 2563 https://www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1285056741685306
ลูกชายโดนเด็กวัดเอารองเท้าตีหน้า
ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆอย่กให้มีมาตราการแก้ไขและป้องกันนะคะ เพราะมีบุตรหลานเรียนที่นี่ค่ะ
ลูกชายโดนตีเพราะลายมือไม่สวยรู้สึกไม่โอเครค่ะเด็กเเต่ละคนความรู้ความสามารถต่างกันไม่น่าทำถึงขนาดนี้
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ หรือ ม.6 .ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอขอบคุณท่าน ผอ.วีระ พูลสวัสดิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดดอนหวายทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ การต้อนรัีบและการอำนวยความสะดวกทุกด้าน รวมถึงให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 จนทำให้เทศบาลตำบลบางกระทึกดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวีระ พูลสวัสดิ์และคณะอาจารย์ โรงเรียนวัดดอนหวายที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ต้อนรับดูแลคณะจัดทำโครงการจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี
ชาบูฮีโร่เดลิเวอรี่ ชุดเริ่มต้น 269 บาทเท่านั้น หมูล้วน หมูรวมมิตร หมูซีฟู้ด เลือกเลย !! ให้บริการแล้วโทรสั่งได้เลย อร่อยจิง..... ม่ายได้โม้ 😊 สั่งซื้อได้ที่ 👇☎️ 064-245-8444 เบอร์เดียวทุกสาขา https://www.facebook.com/shabuhero.donwai/
�ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ� �ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/เดือนเท่านั้น� �ติวเข้ม เรียนเสริม เพิ่มเกรด สอนการบ้าน� �วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม �ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย �บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง �ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี �โดยคณาจารย์เชี่ยวชาญด้านการสอน �**คุ้มค่าได้ผลแน่นอน** �มี 2 สาขา �อยู่ตรงข้าม ม เอเชีย เพชรเกษม 77/4 �ใกล้โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม �สนใจ inbox �097-163-2404