ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศร...
17/11/2023

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2566 เพื่อวางแผน(ร่าง)แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของจังหวัดสมุทรปราการ และวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาว...
16/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2566 เพื่อวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 และการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมหารือเรื่องการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายอดุลย์ กฤษวะดี นักวิชาการเก...
14/11/2023

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายอดุลย์ กฤษวะดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายประสงค์ ยอดยิ่ง นักวิชาการเกษตร นางสุขุมภรณ์ คมกริช นักวิชาการเกษตร นายนิพล บุญส่งศรี เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก ฤดูนาปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ศวข.ปทุมธานีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 7....
14/11/2023

ศวข.ปทุมธานีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 7.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมชาย สุขสี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นางสาวธิดาวดี บุญเดช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและนางสาวดวงนฤมล แพรสีนวล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเกี่ยวข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตร...
13/11/2023

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเกี่ยวข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาวรัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนางสาวสุนารี สีโธเร เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานการเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ณ แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องข้าวและประชาชน ได้เรียนรู้และสัมผัสต้นข้าวอย่างใกล้ชิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ...
12/11/2023

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พท้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ วา...
09/11/2023

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว” รุ่นที่ 2 และร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการแมลงศัตรูข้าวระหว่างการเก็บรักษา การสาธิตเครื่องวัดอมิโลสในข้าวแบบพกพา และการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาที่สูงและข้าวไร่ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ โรงแรมโฮเทล วิสมา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2566วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นา...
08/11/2023

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และนางกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว เข้าร่วมฯ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

03/11/2023

🌾🇹🇭 🇯🇵 กรมการข้าว ขอเชิญน้องๆมาสมัครร่วม "โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2567" น้องๆคนไหนสนใจดูรายละเอียดตามรูปได้เลยจ้า พร้อมแล้วก็ไปสมัครกันเลยยยย 🌾🇹🇭 🇯🇵

สมัครได้ที่​👇👇👇https://drive.google.com/drive/folders/1ymPCmBVvawTHi0DbqwviZ-S7mLX3awH1

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววัช...
31/10/2023

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมปทุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการทำรายงานการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวต้อ...
26/10/2023

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด จำนวน 7 ราย ที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 โดยมีนางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 และอาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุ...
25/10/2023

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว” รุ่นที่ 1 และร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการแมลงศัตรูข้าวระหว่างการเก็บรักษา การสาธิตเครื่องวัดอมิโลสในข้าวแบบพกพา และการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาที่สูงและข้าวไร่ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ...
24/10/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวพรรณวดี ศรีตระกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

19/10/2023
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรร...
16/10/2023

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2566 เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ) ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผ...
12/10/2023

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการผศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” นำโดย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ กรมการข้าว

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาต...
12/10/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวดวงนฤมล แพรสีนวล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดมูลจินดาราม และกำจัดผักตบชวาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

😍😍
12/10/2023

😍😍

🌾ประเทศไทยมีร้อยเอ็ด กรมการข้าวมีร้อยหนึ่ง🌾

มารู้จักข้าวพันธุ์ กข101 กันเถอะ... 💨

#พันธุ์ข้าว​ #กข101​ #กรมการข้าว​ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11/10/2023
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าแสดงความยินดีกับ...
11/10/2023

เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคนใหม่ (คนที่ 60 ) ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ต้อนรับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศวข.ปทุมธานีวันจั...
09/10/2023

ต้อนรับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศวข.ปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว คณะผู้บริหารกรมการข้าว นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการของศูนย์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

04/10/2023

🌾🌾มารู้จักข้าวพันธุ์​ กข97​ (หอมรังสิต) กันทุกคน​🌾🌾 #กรมการข้าว​ #พันธุ์ข้าว​ #กข97

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเตรี...
04/10/2023

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจองเกล้าฯ (โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ) โดยมี นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันย...
02/10/2023

ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่เปรียบเสมือนดั่งสัญลักษณ์ของความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิร...
31/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed)” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายอดุลย์ กฤษวะดี นั...
31/08/2023

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายอดุลย์ กฤษวะดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสำเริง สกุลสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปรัง 2566 และวางแผนการผลิต 2567 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อ...
28/08/2023

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิช...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนนาข้าว หมู่13 คลองหกตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุ...
24/08/2023

วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกร...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2566- 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นายพีรพล ม่วงง...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นายพีรพล ม่วงงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิตรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด จำนวน 4 ราย เข้าศึกษาดูการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกระบวนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมข้าว ณ อาคารปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ศูนย์วิจัยวิจัยข้าวปทุมธานี จัดเวทีเรียนรู้ การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICSวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายม...
22/08/2023

ศูนย์วิจัยวิจัยข้าวปทุมธานี จัดเวทีเรียนรู้ การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่1 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์ นักวิช...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายและควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สารวัตรข้าว) ณ พื้นที่ อ.เมือง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะครู และ...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ จำนวน 40 คน มาทัศนศึกษาและเรียนรู้เรื่องข้าว ซึ่งมีนางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและจัดฐานเรียนรู้ด้านข้าว เช่นการสีข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าว(ผสมพันธุ์ข้าว) โรคและแมลงศัตรูข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยสาธิตการทำขนมดอกจอก ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นาง...
18/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น.นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมให้ความรู้ประจำจุดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย วิถีใหม่ด้วย BCG และคาร์บอนเครดิต” และกิจกรรม “Rice seed art crafts” เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าว และเมล็ดข้าวแก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะ...
15/08/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้ความรู้ประจำจุดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย วิถีใหม่ด้วย BCG และคาร์บอนเครดิต” และกิจกรรม “Rice seed art crafts” เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าว และเมล็ดข้าวแก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายมุ่งม...
15/08/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นายอดุลย์ กฤษวะดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2566 ในห้วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน...
15/08/2023

ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางวัลภา ทองรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

85 หมู่ 1
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625771688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์