ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานี เร่ง...
07/10/2020

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานี เร่งทำความสะอาดรางส่งน้ำ และรางระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้านพัก ให้ปราศจากเศษหญ้า ใบไม้ และดินไปอุดตันรางส่งน้ำ และรางระบายน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม ตามคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายอดุลย์ กฤษวะดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธา...
02/10/2020

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายอดุลย์ กฤษวะดี นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rcie Reserve : APTERR) นำโดย นายชาญพิทยา ฉิมพาลี นายเคนจิ โอคุฮิระ ผู้เชี่ยวชาญญีปุ่น และคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศขช.) ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส...
28/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ นางปราณี มณีนิล จพง.เกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ นางพรทิพย์ ภาวงศ์ ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และคณะกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่...
28/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นายสำราญ อินแถลง ผอ.ศวข.ราชบุรี นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผอ.ศวข.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ รวม 11 ท่าน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าศูนย์ปทุม ผอ.สำราญ อินแถลง นายชวลิต หาญดี จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายวารินทร์ ศรีถัด จพง.เกษตรชำนาญงาน และคณะลูกจ้าง พนักงาน มีการแสดงชุด รักข้ามคลอง โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน บรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่น

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ น...
23/09/2020

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข. ปทุมธานี มอบหมาย นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปท...
21/09/2020

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข. ปทุมธานี มอบหมาย นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร นายนิพนธ์ บุญส่งศรี จพง.เกษตร น.ส.อุสา สุทธิ์เขตวิทย์ นวก.เกษตร และ น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผช.ประชาสัมพันธ์ ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโครงการจัดซื้อข้าวสารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จำนวน 2 แห่ง คือ อบจ.ปทุมธานี ได้สุ่มตัวอย่างข้าวสาร 5 % จำนวน 10 ตัวอย่าง จาก 58,690 ถุง และ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้สุ่มตัวอย่างหอมมะลิ 100% จำนวน 10 ตัวอย่างจาก 9,579 ถุง นำมาวิเคราะห์มาตรฐานข้าวสารหอมมะลิ ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เ...
16/09/2020

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2563 จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษต...
16/09/2020

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้คณะวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อทราบถึงบทบาทการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ห้องรับรอง ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมค...
15/09/2020

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะ นักวิชาการเกษตร และเจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โดยกลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้จัดทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าว กข87 ผสมธัญพืช และซูชิข้าว กข87 ไปจัดแสดงซุ้มกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายคณะ นายประเทือง อินทร์...
15/09/2020

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายคณะ นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี นางฐิตินันท์ อินทร์กัน จพง.ธุรการชำนาญงาน น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าว ลักษณะต้นข้าว การปลูกข้าว การโยนกล้า การผสมพันธุ์ข้าว ให้นักเรียนอนุบาล ชั้นปีที่ 1, 2, 3 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว และได้สัมผัสรวงข้าวจริงและเรียนรู้กระบวนการขัดสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง ข้าวสาร จนเป็นแกลบ และรำข้าว เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
03/09/2020

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post
03/09/2020

Photos from ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี's post

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกล...
27/08/2020

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 และประชุมติดตามหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 (ภาคใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)
ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 และประชุมติดตามหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 (ภาคใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)
ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม มอบหมายให้ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม...
27/08/2020

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม มอบหมายให้ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพันธุ์ข้าว ประเมินผลผลิตข้าวและการเก็บตัวอย่างก๊าซ ในแผนวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี ศ.ดร.อรรถชัย จินตเวช จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมประชุม และร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม มอบหมายให้ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพันธุ์ข้าว ประเมินผลผลิตข้าวและการเก็บตัวอย่างก๊าซ ในแผนวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี ศ.ดร.อรรถชัย จินตเวช จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งมีตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมประชุม และร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานจัดประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพ...
27/08/2020

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานจัดประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2563 และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 โดยมีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนางรังสิมา เก่งพานิช นวก.ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแมลงศัตรูในโรงเก็บและการป้องกันกำจัด มีตัวแทนจากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวเข้าร่วม และในช่วงเย็น ได้จัดแสดงมุทิตาจิตแด่คณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2563 ประกอบด้วย ผชช. อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ นายสำราญ อินแถลง นายชวลิต หาญดี มีคณะผู้บริหารจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ และตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานจัดประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2563 และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 โดยมีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนางรังสิมา เก่งพานิช นวก.ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแมลงศัตรูในโรงเก็บและการป้องกันกำจัด มีตัวแทนจากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวเข้าร่วม และในช่วงเย็น ได้จัดแสดงมุทิตาจิตแด่คณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2563 ประกอบด้วย ผชช. อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ นายสำราญ อินแถลง นายชวลิต หาญดี มีคณะผู้บริหารจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ และตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดก...
21/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมทูตความปลอดภัยด้านข้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะให้เกษตรกร มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล นักส่งเสริมเชิงนโยบายและสาธารณอาวุโส สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว และนางนงนุช ยกย่องสกุล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 มีวัตถุประสงค์การจัดการอบรมเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถในการใช้โดรนภาคการเกษตรกรรมด้วยความปลอดภัย และเข้าใจกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการใช้ รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารด้วยโดรน เทคนิคการผสมสารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันของประเทศคู่ค้า มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 71 ราย จาก 14 จังหวัด ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรมทูตความปลอดภัยด้านข้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะให้เกษตรกร มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล นักส่งเสริมเชิงนโยบายและสาธารณอาวุโส สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว และนางนงนุช ยกย่องสกุล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 มีวัตถุประสงค์การจัดการอบรมเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถในการใช้โดรนภาคการเกษตรกรรมด้วยความปลอดภัย และเข้าใจกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการใช้ รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารด้วยโดรน เทคนิคการผสมสารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันของประเทศคู่ค้า มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 71 ราย จาก 14 จังหวัด ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

85 หมู่ 1
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625771688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

อยากได้พันธุ์ข้าวปทุมธานีค่ะ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อที่ใครค่ะ
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น และอาคารพาณิชย์ ทำเลดี ทำเลค้าขาย ข้าราชการกู้ได้ 100% เติม ราคาถูก จังหวัดภูเก็ต พัทยา และ ภูกระดึง จังหวัดเลย สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ และสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ หน้ากว้าง 108 เมตร ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani ที่อยู่ทรัพย์ - ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท. รายละเอียด / Detail - พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter - หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร - ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv ราคา / Price - ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท ติดต่อสอบถาม แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024 LINE ID : mam_nat
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ "ทวีสุขเพลส" บริการห้องพักรายเดือน ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : www.facebook.com/TaweesukPlace LINE : @TaweesukPlace (มี @ ด้วยนะคะ) โทรศัพท์ : 089-767-2236 , 086-014-7031 #ทวีสุขเพลส #ปทุมธานี #TaweesukPlace #อพาร์ทเม้นท์ #หอพัก #ห้องพัก #ที่พัก #เช่า #รายเดือน #ใหม่ #เฟอร์นิเจอร์ #แอร์ #น้ำอุ่น #ปลอดภัย #บ้านกลาง #รังสิต #บางพูน #มหาวิทยาลัย #ฟิวเจอร์ #ตลาดพูนทรัพย์ #สแตนเลย์ #นิคม #สวนอุตสาหกรรม #บางกะดี
สอบถามครับ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุม มีพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ไหมครับ
มาเรียนรู้เทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับการประชาสัมพันธ์ฟรี !! โดยคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้เชียวชาญด้านโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 ฝั่งอิเซตัน >>รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร. 09-5 368-9194
สวัสดีครับ อยากจะได้ข้าวพันธุ์ กขผ3 ครับ ผมอยู่ชัยนาท มีจำหน่ายหรือเปล่า ถ้ามีรบกวน ติดต่อกลับด้วยนะที่ เบอร์ 0637218868 ขอบคุณครับ