สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี หน่วยงานราชการ

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 171 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
08/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 171 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 170 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
07/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 170 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 169 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
07/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 169 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 168 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
07/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 168 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

แนวทาง (3)(r)ลดปัญหาการเผา ในพื้นที่การเกษตร จังหวัดปทุมธานี1. Realize : สร้างการตระหนักรู้📣ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้...
07/12/2023

แนวทาง (3)(r)ลดปัญหาการเผา
ในพื้นที่การเกษตร จังหวัดปทุมธานี

1. Realize : สร้างการตระหนักรู้📣
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา
2. Re-Habit : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม👨‍🌾
ปลูกพืชแบบไม่เผา มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. Recycle : นำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนมาใช้ใหม่ (recycle)
ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทดแทนการเผาทำลาย
#สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

❌️🔥❌️🔥❌️🔥❌️🔥❌️🔥❌️

สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี : ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้า...
06/12/2023

สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี : ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67
🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱🌱 🌱 🌱
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาววิชุดา สมส่วน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอธัญบุรี มอบหมายให้นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

06/12/2023

📢 รู้หรือไม่ว่า....ทำไมต้องหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 🔥
🔸 ผิดกฎหมาย
🔸 ทำลายแมลงควบคุมศัตรูพืช
🔸 ทำลายดินทำให้ดินเสื่อมโทรม
🔸 ทำลายจุลินทรีย์ในดิน
🔸 ทำลายอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน
#อารักขาพืชจังหวัดปทุมธานี

06/12/2023

📢 ร่วมใจหยุดเผา 🔥🚫 เราได้ 5 ดี 🥰

✅ อากาศดี 🌤️
✅ สุขภาพดี 💪🏼
✅ ดินดี 🌱
✅ สิ่งแวดล้อมดี🌍
✅ รายได้ดี 💰💵

#อารักขาพืชจังหวัดปทุมธานี

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 167 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
06/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 167 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

📢ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร #สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
06/12/2023

📢ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
#สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

📢ประกาศ ! สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี แจ้งเตือนเกษตรกร ขอความร่วมมือหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 🚫🔥🌾 #สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุม...
06/12/2023

📢ประกาศ ! สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
แจ้งเตือนเกษตรกร ขอความร่วมมือหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 🚫🔥🌾
#สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 166 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------ข
05/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 166 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------ข

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2023

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

📣🍀🎓ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรกร เพื่อเข้ารับการศึก...
04/12/2023

📣🍀🎓ประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นยุวเกษตรกร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รอบที่ 2-3 ดังนี้
รอบที่ 2 (Quota) ระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2667
รอบที่ 3 (Admission) ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567

04/12/2023

Smart Farmer 2567... มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรวิเคราะห์ตัวตนเพื่อค้นพบการพัฒนาตนเองได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มาจากความต้องการของเกษตรกร พร้อมสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

04/12/2023

โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำนั้น จะมีฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ที่สอดรับเกษตรกรที่ป....

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 165 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
01/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 165 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 164 ประจำเดือนธันวาคม 2566 --------------------------------------
01/12/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 164 ประจำเดือนธันวาคม 2566
--------------------------------------

📣ประชาสัมพันธ์เตือนภัย!เกษตรระวัง มิจฉาชีพ
01/12/2023

📣ประชาสัมพันธ์เตือนภัย!เกษตรระวัง มิจฉาชีพ

ปุ๋ยแท้ VS ปุ๋ยปลอม
30/11/2023

ปุ๋ยแท้ VS ปุ๋ยปลอม

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 163 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
30/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 163 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

📢ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำสำหรับการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง
30/11/2023

📢ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำสำหรับการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง

📣ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนสำหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567รายละเอียดตามรูป ⬇️⬇️⬇️⬇️ระหว่างวันท...
29/11/2023

📣ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนสำหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567
รายละเอียดตามรูป ⬇️⬇️⬇️⬇️
ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2567

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 162 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
29/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 162 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

28/11/2023
28/11/2023

การขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS)
ในงานส่งเสริมการเกษตร

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 161 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
27/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 161 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

27/11/2023

แมลงศัตรูมะพร้าว🌴
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/49NGaAd
------------------------
แมลงศัตรูมะพร้าว
🌴แมลงดำหนาม
🌴ไรสี่ขา
🌴ด้วงงวง
🌴ด้วงแรด
🌴หนอนหัวดำ
------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
https://www.facebook.com/DoaeChainat
------------------------
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช เรื่องอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/2WDO3UO

Infographic เรื่องอื่น ๆ คลิก https://esc.doae.go.th/Infographic
------------------------
#แมลงศัตรูมะพร้าว #แมลงดำหนาม #ไรสี่ขา #ด้วงงวง #ด้วงแรด #หนอนหัวดำ

27/11/2023

เตือนภัย...ตั๊กแตนปาทังก้า
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://esc.doae.go.th/ตั๊กแตนปาทังก้า/
------------------------
🔶 ตั๊กแตนปาทังก้าเป็นศัตรูพืชร้ายแรง จะกัดกินใบและต้นพืช ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติดผล หากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิต พืชอาหารมีประมาณ 34 ชนิด ได้แก่ข้าวโพด กล้วย ส้ม อ้อย ข้าวฟ่าง ใบมะพร้าว ปาล์มน้ํามัน ข้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น

🔶ห้ามปล่อยตั๊กแตนคืนสู่ธรรมชาติ

🔶ปัจจุบันการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้าเพื่อการค้ากําลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ต้นทุนต่ํา และได้รับผลตอบแทนสูง แต่ด้วยประเทศไทยเคยประสบปัญหาการระบาดของตั๊กแตนปาทังก้า ซึ่งสร้างความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจสําคัญในหลายจังหวัด

🔶แม้ว่าปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของตั๊กแตนปาทังก้า แต่หากไม่ควบคุมการเลี้ยงและให้คําแนะนําการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้าที่ถูกต้องเหมาะสม อาจทําให้ตั๊กแตนปาทังก้าหลุดรอดออกมาแพร่ขยายพันธุ์ เกิดการระบาดทําลายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065526247976
------------------------
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช เรื่องอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/2WDO3UO

เข้าดูบทความทางการเกษตร เรื่องอื่น ๆ
คลิก https://esc.doae.go.th/บทความทางการเกษตร
------------------------------------------------
#ตั๊กแตนปาทังก้า

📣ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้สำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของตั๊กแตนศัตรูพืช
24/11/2023

📣ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้สำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของตั๊กแตนศัตรูพืช

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 160 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
24/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 160 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 159 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
23/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 159 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 158 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
23/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 158 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

22/11/2023

🌾 วันนี้เรามาตอบคำถามที่พบบ่อย 🌾
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปีการผลิต 2566/67

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 157 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
22/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 157 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 156 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
22/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 156 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

ข่าวเกษตรธัญบุรีฉบับที่ 155 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 --------------------------------------
22/11/2023

ข่าวเกษตรธัญบุรี
ฉบับที่ 155 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
--------------------------------------

📣ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนฯ คลิปที่ 35 กด Follow กดหัวใจและแชร์ต่อใน tiktok ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ ขอบคุณค่ะhttps://vt....
22/11/2023

📣ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนฯ คลิปที่ 35 กด Follow กดหัวใจและแชร์ต่อใน tiktok ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ ขอบคุณค่ะ
https://vt.tiktok.com/ZSNmpQcAy/

สามารถชมคลิปประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่
https://www.tiktok.com/
https://www.youtube.com/

Facebook กองทุนฯ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080925671644&locale=th_TH

ที่อยู่

Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625771986

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์