โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 ธันวาคม 2566  นพ.ปิยวัฒน์  อังควะนิช ประธาน คปสอ.วารินชำราบ มอบหมายให้ นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนว...
04/12/2023

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช ประธาน คปสอ.วารินชำราบ มอบหมายให้ นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิและ พญ.ภัทรสุดา ฟองงาม ประธาน Service plan สาขา โรคไม่ติดเรื้อรัง ประชุมเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาระบบสนับสนุนของทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ ตามที่ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในระยะสงบ ( DM remission) เป็นต้นแบบสำคัญในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่มีต้นทุนการรักษาและคุกคามภาวะชีวิติคนไข้เบาหวานให้ลดลง
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้ศักยภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถเข้าสู่ภาวะสงบและอย่างปลอดภัย เป็นกระบวนการสำคัญที่จะถ่ายทอด ให้ครู ก.ระดับปฐมภูมิ(ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในรพ.สต.เพื่อจัดการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละแห่ง )ให้มีความมั่นใจในแนวทางการจัดบริการและระบบ consult แพทย์เวชศาตร์ครอบครัวที่ครอบคลุมทุกหน่วยบริการปฐมภูมิและทีมสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบให้เข็มแข็ง เชื่อมโยงบริการสำคัญที่ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแล

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ราชธานีอโศก อุบลราชธานี ได้นำอาหารเเละขนมหวาน จากผลิตผลของชาวราชธานีอโศก จำนวน 700 ชุด มอบให้บุคลา...
04/12/2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ราชธานีอโศก อุบลราชธานี ได้นำอาหารเเละขนมหวาน จากผลิตผลของชาวราชธานีอโศก จำนวน 700 ชุด มอบให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม "วันดินโลก" "วันชาติ" เเละเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รับมอบโดย พว.พรพิมล จำปาเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

การอบรม" โครงการ Happy money ปลอดหนี้ มีสุข " รุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดย นายเเพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข
25/08/2023

การอบรม" โครงการ Happy money ปลอดหนี้ มีสุข " รุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดย นายเเพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข

🗺📌แผนที่อาคาร : โรงพยาบาลวารินชำราบ
25/08/2023

🗺📌แผนที่อาคาร : โรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ "2P Safety Goals"เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเเละบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
25/08/2023

โรงพยาบาลวารินชำราบ "2P Safety Goals"
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเเละบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวารินชำราบ...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 8/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมปิ่น - วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพร พร้อมมอบขอ...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพร พร้อมมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบทุกคนที่เกิดในเดือนสิงหาคม จำนวนทั้งสิ้น 77 คน ภายใต้ "โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข : Happy Birth Day บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมปิ่น - วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ
ด้วยคณะกรรมการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข : Happy Birth Day บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เเละทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เเละเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้ นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำ...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้ นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการเเละสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม" โครงการ Happy money ปลอดหนี้ มีสุข " โดยคณะกรรมการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) โรงพยาบาลวารินชำราบ กล่าวรายงานโดย ทันตแพทย์หญิงรุกขจี มากดี
จากการประเมินความสุขของบุคลากร ด้วยแบบประเมินความสุขด้วยตัวเอง (Happinometer) ประจำปี 2565 พบว่า ผลการประเมิน Happy money ได้ 47.29% ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% จึงได้จัดโครงการขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุขด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น, มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้อง, สร้างวินัยการใช้เเละออมเงินในระยะยาว การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเเพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่มีความรู้เเละประสบการณ์ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ครอบคลุมเเละเป็นประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานกล่าวเปิดการอ...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยทางถนน ประจำปี 2566 (รูปแบบ TABLE TOP) โดยมี นางพรพิมล จำปาเทศ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวรายงานการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประยุกต์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นวิทยากร บรรยายรูปแบบการจัดการแผนอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล สำหรับรูปแบบการอบรม ในภาคเช้า(09.00-12.00 น.) ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และทีมกู้ชีพจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งทีมอาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย เขตอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและซักซ้อมความเข้าใจในการออกเหตุร่วมกัน และในภาคบ่าย(13.00-16.00 น.) ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ โดยมี แพทย์หญิงภัทรกันย์ แต้ภักดี แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาให้ความรู้แนวทางการจัดการแผนอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน โรงพยาบาลวารินชำราบ (ประมวลภาพอบรมฯ ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/tbHLVbsmpNWbcZQS6 )

(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย...
21/08/2023

(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมและเยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล(Pre-Survey) ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับความรู้และข้อแนะนำ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ เพื่อต่อยอดไปสู่การประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในเดือนตุลาคม 2566 จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นำโดย อาจารย์น้ำอ้อย บริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล : HA&HPH, อาจารย์สุนันญา พรมดวง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์, นายเเพทย์ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี เเละอาจารย์วรัญญ์ภร บัวแก้ว ที่ปรึกษางานคุณภาพ โรงพยาบาลอุบลรักษ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ ศิริคุณ จากตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บริจาคข้าวกล่อง 74 ก...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ ศิริคุณ จากตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บริจาคข้าวกล่อง 74 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลวารินชำราบ ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเละเยี่ยมเสริมพลังรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอ...
17/08/2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเละเยี่ยมเสริมพลังรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาสักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ที่จะมีการประเมินในเดือนตุลาคม 2566 โดยโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นำโดย อาจารย์น้ำอ้อย บริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล : HA&HPH, อาจารย์สุนันญา พรมดวง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์, นายเเพทย์ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี เเละอาจารย์วรัญญ์ภร บัวแก้ว ที่ปรึกษางานคุณภาพ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ มาให้ความรู้เเละเตรียมความพร้อมรับการประเมิน (Pre-Survey) ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566
ประมวลภาพ ทีม 2 : https://photos.app.goo.gl/CXsKrnnaNXDn2FWZA

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 9.00 น.) โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับการไฟฟ้า วารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ผู้บริหา...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 9.00 น.) โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับการไฟฟ้า วารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” ณ ห้องบริจาค โลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 22 คน ผ่านการคัดกรองสามารถบริจาคโลหิต ได้จำนวน 3,850 ซีซี โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบพระคุณ คุณสิโรจน์ ขยายวงศ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ขออวยพรให้ ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ ปรารถนาทุกประการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จา...
11/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมรับมอบของเยี่ยมผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม จาก นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่าย หั...
11/08/2023

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมด้านการเงิน การคลังและศูนย์จัดเก็บรายได้ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดยมี นายแพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เ ป็นผู้นำเสนอแผนการเงิน การคลังของโรงพยาบาลวารินชำราบ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน ได้นำเสนอแผนการเงิน การคลัง รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละงาน พร้อมกันนี้ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้เข้าร่วมรับฟังผลการสรุป และข้อเสนอแนะจากคณะตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ และกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเค...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ เเละผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ในโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สุงอายุ ผู้พิการ เเละผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 กล่าวรายงานโดย นายเเพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โดยมี นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ, นายเเพทย์สุธี สุดดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์, นางพรพิมล จำปาเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิงอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมกันจัดทำเเละดำเนินโครงการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวประเภทรถเข็น ให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเเละจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการเเพทย์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้ นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการ...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้ นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งเเวดล้อม โรงพยาบาลวารินชำราบ Big Cleaning Day
ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลวารินชำราบ กำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ เเละสร้างความรักสามัคคีในองค์กร กระตุ้นเเละสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ณ บริเวณทางเดินระหว่างห้องยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวารินชำราบ
ประมวลภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/jHr1FVMvcnnrJxbZ7

https://youtu.be/_I106uIXNdk📱 ให้หมอตรวจทางโทรศัพท์ก็ได้ ‼️🏥🩺 ไปหาหมอ "ไม่ต้องรอรับยา" กลับมารับที่ร้านยาข้างบ้านเลย ✅📌 ...
04/08/2023

https://youtu.be/_I106uIXNdk

📱 ให้หมอตรวจทางโทรศัพท์ก็ได้ ‼️

🏥🩺 ไปหาหมอ "ไม่ต้องรอรับยา" กลับมารับที่ร้านยาข้างบ้านเลย ✅

📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ : คลินิกเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง อาคาร 1 ชั้น G (ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังเก่า

ไปหาหมอไม่ต้องรอรับยากลับมารับที่ร้านยาข้างบ้านเลย ใหม่ล่าสุดให้หมอตรวจทางโทรศัพท์ก็ได้ สปสช.เขต10 จัดให...

https://www.nhso.go.th/news/4099🏥 โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 📱 เพิ่มบริการ "เทเลเมดิซีน" ที่ร้านยา 💊🩺 "พบหมอ...
04/08/2023

https://www.nhso.go.th/news/4099

🏥 โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

📱 เพิ่มบริการ "เทเลเมดิซีน" ที่ร้านยา 💊
🩺 "พบหมอ-รับยา" ครบจบที่เดียว ✅

📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ : คลินิกเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง อาคาร 1 ชั้น G (ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังเก่า)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

🩺 อยากหา "หมอ" แค่ตรงเข้า "ร้านยา" 💊ส่องบริการใหม่ "โรงพยาบาลวารินชำราบ"🚍 ลดค่าเดินทาง-เวลารอรับบริการ 🕐จากกว่า 3 ชม. เห...
04/08/2023

🩺 อยากหา "หมอ" แค่ตรงเข้า "ร้านยา" 💊

ส่องบริการใหม่ "โรงพยาบาลวารินชำราบ"

🚍 ลดค่าเดินทาง-เวลารอรับบริการ 🕐

จากกว่า 3 ชม. เหลือเพียง 15 นาที ✅

จากการเจอว่า Pain point ของตนเอง คือ ‘ผลลัพธ์แบบเดิม’ ทำให้ ‘คุณภาพการบริการต่ำ’ บุคลากรแพทย์มีเวลาจำกัด จำนวนผู้ป่วยจำนวนมากที่รอการรักษา และผู้ป่วยยังเข้าถึงบริการได้ยาก แถมด้วยค่าใช้จ่ายแฝงที่สูง โดยเฉพาะกับคนที่ต้องเดินทางมาจากอำเภอไกลๆ เพื่อมารับบริการ

'โรงพยาบาลวารินชำราบ' โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จึงได้ ‘ปรับเปลี่ยน’ ด้วยการจัดระบบบริการสุขภาพโดยใช้และต่อยอดโครงการสนับสนุนต่างๆ จากระบบสาธารณสุข มาเป็นกลไกและเครื่องมือในการยกระดับการให้บริการ เสริมด้วยการเชื่อมร้อยเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วย

รวมถึงทำให้โรงพยาบาลสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งกำลังคน อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ และที่สำคัญคือ 'เวลา' จากทีมแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา

นอกจากนี้โรงพยาบาลวารินชำราบยังได้ออกแบบระบบภายในองค์กรสำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์จัดสรรเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวของพวกเขาเองให้ลงตัว เพื่อให้มีเวลาออกไปดูแลผู้ป่วยภายนอกที่รอนัดหมายจากหน่วยบริการอื่นๆ

จนปัจจุบันสามารถลดเวลาการมารอรับบริการที่โรงพยาบาลเหลือเพียงแค่ 15 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 202 นาที หรือก็คือลดไปกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนค่าเดินทางที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงเมื่อต้องไปพบแพทย์ เฉลี่ยเหลือเพียง 59 บาท จากเดิมที่ต้องจ่ายกันเฉลี่ย 135 บาทขึ้นไป

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เพียง 22 คน ซึ่งต้องดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนใน 6 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อีก 19 แห่ง ขณะที่จำนวนประชากรใน อ.วารินชำราบ ก็มีมากถึง 1.6 แสนคน และยังไม่นับรวมอำเภอข้างเคียง

ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้เพราะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและวางแนวทางอย่างชัดเจนผ่าน 'แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้กับประชาชนของโรงพยาบาลวารินชำราบ และเครือข่ายที่เข้าร่วมบริการสุขภาพในพื้นที่'
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/5230

📢 โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 🏥🤳📱 เพิ่มบริการ "เทเลเมดิซีน" ที่ร้านยา 💊✅ "พบหมอ-รับยา" ครบจบที่เดียว ✅
04/08/2023

📢 โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 🏥

🤳📱 เพิ่มบริการ "เทเลเมดิซีน" ที่ร้านยา 💊

✅ "พบหมอ-รับยา" ครบจบที่เดียว ✅

สปสช. ลงพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชมร้านยา ‘โมเดล 3 พลัส’ ที่เพิ่มบริการ พบหมอออนไลน์ที่ร้านยา ‘ลดการเดินทางไปถึงโรงพยาบาล-รับยากลับบ้านได้เลย’ พร้อมลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบครบวงจร
------------------------------
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี และ นายสุรพล สายพันธ์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตหรือพื้นที่ (อปสข.) เขต 10 ลงพื้นที่ไปยัง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เพื่อเยี่ยมชมการจัดบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ ร้านยาโมเดล 3 พลัส ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวารินชำราบ และการจัดบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) สำหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เปิดเผยว่า จากนโยบายรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ในปี 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบได้ให้บริการกับผู้ป่วยเพื่อให้ไปรับยาที่ร้านยาแล้วถึง 8,416 ครั้ง ขณะเดียวกัน ยังต่อยอดพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยนำร่องให้ร้านยาโมเดล 3 พลัส ในพื้นที่จำนวน 2 ร้าน คือ ร้านยาเมืองทอง และบ้านยาวาริน ซึ่งจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนให้บริการพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้ที่ร้านยา

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาที่สะดวกได้เอง โดยจะมีทีมบุคลากรการแพทย์จากทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลวารินชำราบหมุนเวียนมาคอยพบกับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ และหากผู้ป่วยไม่สะดวกที่จะนัดหมายพบแพทย์ในวันธรรมดา ก็ยังสามารถนัดหมายในวันหยุดได้ด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพบแพทย์เสร็จ แพทย์จะออกใบสั่งยาให้และสามารถรับยาที่ร้านยาได้เลย

"ระบบเทเลเมดิซีนจะช่วยแพทย์ให้มีเวลาสนทนา ซักถามอาการเจ็บป่วยกับคนไข้ได้นานมากขึ้น และขณะเดียวกันคนไข้ก็จะได้มีเวลาคุยกับหมอนานขึ้นเช่นกัน หมอจะแนะนำการปฏิบัติตัวที่มากกว่าการใช้ยาเพื่อรักษาอาการ พร้อมกับให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนในการดูแลตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้ยาเพื่อรักษาอาการในที่สุด" นพ.ปิยวัฒน์ กล่าว
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/5224

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี บริจาค น้ำอัดลม ข...
03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี บริจาค น้ำอัดลม ขนาด 325 มิลลิลิตร จำนวน 45 ลัง มูลค่า 22,575 บาท ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ
โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คุณณัฐกฤตา สายสุวรรณ มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้...
03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คุณณัฐกฤตา สายสุวรรณ มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ
โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชำราบ นำลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก...
03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชำราบ นำลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 5 ลัง ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ
โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมติด...
03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ด้านเอชไอวี ในพื้นที่นำร่อง
กองโรคเอดส์เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย เเพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคเอดส์เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กำหนดจัดประชุมติดตามการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ด้านเอชไอวี ในพื้นที่นำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน, ความคืบหน้า, เสนอเรื่องพิจารณา เเละเเผนการดำเนินงานของระบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) เพื่อการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมปิ่น - วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนบ...
27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนบุคลากร โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ Yasothon Academic 2023 ร่วมกับงานประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรม The Green Park จังหวัดยโสธร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี บริจาค ดัชมิลล์ ...
27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี บริจาค ดัชมิลล์ กู๊ดดี้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 300 มิลลิกรัม จำนวน 17 ลัง 3 เเพ็ค มูลค่า 10,775 บาท ณ บริเวณหน้าจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

ประกาศโรงพยาบาลวารินชำราบ **สำหรับผู้ป่วยนัด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566เปิดให้บริการแผนกต่อไปนี้...
27/07/2023

ประกาศโรงพยาบาลวารินชำราบ
**สำหรับผู้ป่วยนัด วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
เปิดให้บริการแผนกต่อไปนี้...

โรงพยาบาลวารินชำราบประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์!!!
25/07/2023

โรงพยาบาลวารินชำราบ
ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์!!!

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และคณ...
25/07/2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ร่วมลงตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสื่อสัญจร ณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี : กรณี การจัดบริการฟื้นฟูระยะกลาง (IMC) รพ.ศรีสะเกษ และการจัดบริการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของเครือข่ายร้านขายยา โรงพยาบาลวารินชำราบ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ณ ร้านเมืองทองเภสัช อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จั...
24/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Knowledge management : Comprehensive Geriatric Assessment โดยมี นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ และ นพ.ประภัทร เลิศฤาชาชัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม คือพยาบาลงานผู้สูงอายุ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุขในอำเภอวารินชำราบ จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือประเมินสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตรงตามปัญหาที่สำคัญในผู้สูงอายุ (Geriatric problem) รวมถึงการส่งต่อข้อมูลดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Smart refer และ Application สอน.บัดดี้ อีกด้วย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ร...
21/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับร้านสะดวกซื้อ มากมี มินิช็อป มอบผ้ากันเปื้อนให้กับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 80 ตัว โดยมี เเพทย์หญิงวรกานต์ เจริญสวัสดิ์ นายเเพทย์ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชำราบ, นางอ้อมใจ รุ่งทองใบสุรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานโภชนศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมปิ่น - วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพร พร้อมมอบขอ...
19/07/2023

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวอวยพร พร้อมมอบของขวัญวันเกิดให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบทุกคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม จำนวนทั้งสิ้น 69 คน ภายใต้ "โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข : Happy Birth Day บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมปิ่น - วิเชียร สมิตะมาน ชั้น 4 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ
ด้วยคณะกรรมการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข : Happy Birth Day บุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เเละทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เเละเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร

🔴อบรม "ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 100% 📢 📢📢วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพ...
19/07/2023

🔴อบรม "ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 100%
📢 📢📢วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS” ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และร่วมรับฟังสาระความรู้ จากแพทย์หญิงปิยนุช โลห์วนิชชัย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมและเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ และให้แนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวารินชำราบทุกระดับ โดยมีเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 100%
โดยจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2566 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ #ช่วยฟื้นคืนชีพ #เพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ) งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค โรงพยาบาลวารินชำราบ นำโดย นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนว...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ) งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค โรงพยาบาลวารินชำราบ นำโดย นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานกล่าวเปิดการต้อนรับ ทีมประเมินมาตรการ การควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดอก ประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่10 และทีมควบคุมโรค จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดและ มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลวารินชำราบ และ พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการ สำรวจค่า HI CI = 0 % #ควบคุมไข้เลือดออก

🩺 โรงพยาบาลวารินชำราบ เชิญชวน รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 💉"สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ จากการติดเชื้อไวรัสต...
13/07/2023

🩺 โรงพยาบาลวารินชำราบ เชิญชวน รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 💉
"สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี"
✨✨โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม ชำระค่าตรวจหาเชื้อ/ภูมิคุ้มกัน 540 บาท🔎🔎
💉💉 ฉีดฟรี!! เข็ม 1 เเละ 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบทุนการศึกษาจากเงินสนับสนุนการศึกษา เ...
12/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบทุนการศึกษาจากเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดเเคลนตามเเผนกรอบอัตรากำลัง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 3 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด : คุณโกวิท​ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกั...
11/07/2023

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด : คุณโกวิท​ประสิทธิ์ดำรง กรรมการผู้จัดการ ​บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด ร่วมสมทบทุนมอบเงินบริจาคโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, นางพรพิมล จำปาเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ “คุณสุพรรษา บุญเนตร” (ร้านขนมดวงดีพานิช) นำข้าวกล่อง จำนวน 100 ชุด ม...
10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบคุณ “คุณสุพรรษา บุญเนตร” (ร้านขนมดวงดีพานิช) นำข้าวกล่อง จำนวน 100 ชุด มอบให้กับเจ้าหน้าที่เเละผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด. โดย นางพรพิมล จำปาเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) โรงพยาบาลวารินชำราบ

(วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้า...
07/07/2023

(วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.) นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน โรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะฯ ในการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ รับฟังผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาในพื้นที่ และให้คำแนะนำ ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายแพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลวารินชำราบ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลวารินชำราบ ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน โรงพยาบาลวารินชำราบ

ที่อยู่

Ubon Ratchathani
34190

เบอร์โทรศัพท์

+66818775261

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ