Clicky

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คุณอุดร สุดามาตร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยา...
29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คุณอุดร สุดามาตร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) รับมอบโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชำราบ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ...
29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชำราบ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
รับมอบโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ร้านนานาภัณฑ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ 1...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ร้านนานาภัณฑ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ 1 ห้อง เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)
โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่านานาชาติ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้แพทย์ และท...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่านานาชาติ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ มอบหมายให้แพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลวารินชำราบ ออกหน่วยปฐมพยาบาล คอยให้บริการด้านสุขภาพ แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน และเข้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีฉลองอุโบสถตัดหวายลูกนิมิต และผูกพัทธสีมา ณ วัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมถ่ายรูปให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ซุ้มหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โ...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีฉลองอุโบสถตัดหวายลูกนิมิต และผูกพัทธสีมา ณ วัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27  ธันวาคม 2565 คุณแม่อัญชนา ศรีศันสนีย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบา...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คุณแม่อัญชนา ศรีศันสนีย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ 2 ห้อง เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน)
โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คุณเกรียงไกร แซ่บู๊ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินช...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คุณเกรียงไกร แซ่บู๊ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 50000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมสัตตบงกชชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางเทวี เมืองเหนือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลว...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางเทวี เมืองเหนือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวารินชำราบ เข้าร่วมเวทีสัมมนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ที่หอประชุม โรงเรียนวารินชำราบ ในบทบาทของผู้รับผิดชอบงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดอำเภอวารินชำราบและเครือข่าย

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม• ในเวลาราชการวันอังคาร เเละวันพฤหัสบดีเวลา 08.00...
22/12/2022

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ
ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

• ในเวลาราชการ
วันอังคาร เเละวันพฤหัสบดี
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุ(หลังเก่า) ชั้น G

• นอกเวลาราชการ
ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 เเละ 4 ของเดือน
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุ(หลังใหม่) ชั้น 3

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม วันอาทิตย์ที่ 11 เเละ 25 ธันวาคม 2565เวลา 08.00...
22/12/2022

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
วันอาทิตย์ที่ 11 เเละ 25 ธันวาคม 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุหลังใหม่ ชั้น 3

#ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันป่วยหนักเเละเสียชีวิตโรงพยาบาลวารินชำราบ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19วัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfiz...
21/12/2022

#ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันป่วยหนักเเละเสียชีวิต
โรงพยาบาลวารินชำราบ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19
วัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer)
• ทุกวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ (หลังเก่า)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 (เวลา 10.00 น.) ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ      นายแพทย์ปิย...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 (เวลา 10.00 น.) ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ
นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

เพื่อคนที่คุณรัก ใส่ใจสักนิด ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่"อย่าส่งสินค้าหมดอายุให้คนที่คุณรัก"
21/12/2022

เพื่อคนที่คุณรัก ใส่ใจสักนิด ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่
"อย่าส่งสินค้าหมดอายุให้คนที่คุณรัก"

พ่อเเม่ครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ ปรีดา ฉนฺทกโร มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมตตาครุภัณฑ์ทางการเเพทย์...
19/12/2022

พ่อเเม่ครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ ปรีดา ฉนฺทกโร มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมตตาครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่เเบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาเเนล ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Cios Select with FD จำนวน 1 เครื่อง ,กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่เเละทวารหนักระบบวิดีทัศน์ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ยี่ห้อ FUJIFLIM รุ่น EPX-3500 HD จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,800,000 (แปดล้านแปดเเสนบาทถ้วน) มอบให้ โรงพยาบาลวารินชำราบ 19 ธันวาคม 2565 บริษัท ทีเเอนด์ที เอ็นจิเนีย เทรดดิ้ง จำกัด

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพ...
18/12/2022

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน

🔴วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทีมพัฒนางานประกันสังคมเชิงรุก ออกหน่วยให้บริการ ณ บริษัทเวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด ให้บริการฉีดว...
16/12/2022

🔴วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทีมพัฒนางานประกันสังคมเชิงรุก ออกหน่วยให้บริการ ณ บริษัทเวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีแก่พนักงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และเชิญชวนผู้ประกันตนย้ายสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลวารินชำราบเป็นสถานบริการหลัก

ติดโควิด ATK+ จะเข้ารับการรักษายังไง?
16/12/2022

ติดโควิด ATK+ จะเข้ารับการรักษายังไง?

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 หลวงปู่ฟื้น ธีระเวชชวงศ์ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพ...
14/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 หลวงปู่ฟื้น ธีระเวชชวงศ์ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารหลวงปู่ชา โรงพยาบาลวารินชำราบจำนวน 103,000 บาท โดยมี นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ รับมอบ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคาร อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ​กลุ่มงาเวชกรรมสังคม​ โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบเคลื่...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ​กลุ่มงาเวชกรรมสังคม​ โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit For Food Safety)​ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหาร ณ​ ตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ​ เผื่อเฝ้าระหว่างการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหาร​ และลงพื้นที่ตรวจยาฆ่าแมลงตกค้าง​ ณ​ แปลงผักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาเหนือ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ​ ตามนโยบาย Food Safety Hospital เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของผู้ป่วย​ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ส่งผักประกอบอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมโครงการเยี่ยมเสริม...
13/12/2022

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมโครงการเยี่ยมเสริมพลัง ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลเเละบริการสุขภาพ(Re-Acc ครั้งที่ 4) ประจำปีงบ 2566
ตามที่โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูเเลผู้ป่วยเเละมาตรฐานโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เเละได้รับการรับรองมาตรฐาน Re-Accreditation ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2563 นั้น โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสรพ.ที่กำหนด โดยถือเป็นกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กระบวนการรับรองมาตรฐาน Re-Accreditation ครั้งที่ 4 ผ่านมาตรฐานตามกระบวนการรับรองมาตรฐานของ สรพ. โรงพยาบาลวารินชำราบจึงได้จัดการโครงการเยี่ยมชเสริมพลัง ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลเเละบริการสุขภาพ(Re-Acc ครั้งที่ 4) ขึ้น ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพดี หนูได้วัค...
08/12/2022

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพดี หนูได้วัคซีนตามเกณฑ์” ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก(หลังเก่า) โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธี สุดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล วารินชำราบ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่าย งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ในหัวข้อที่ว่า
“ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐานในเด็กวัย 0-5 ปี” โดย พญ.วิริยา ลยางกูร กุมารแพทย์ รพ.วารินชำราบ
“สื่อสารอย่างไร..เมื่อลูกน้อยต้องมารับวัคซีน” โดย พญ.ประภาวดี สาธร กุมารแพทย์ รพ.วารินชำราบ
“มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการบันทึกข้อมูลการรับบริการวัคซีน”ประจำปี 2566 โดย เรือเอกหญิง ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์
และในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมทำ Workshop(เทคนิคการฉีดวัคซีนแก่เด็ก 0-5 ปี) เพื่อให้เกิดความชำนาญและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธาน เปิดการประชุมการพัฒนาระบบบริ...
07/12/2022

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธาน เปิดการประชุมการพัฒนาระบบบริการงานประกันสังคมของโรงพยาบาลวารินชำราบ ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน อาคารอุบัติฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดยมีนายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธานคณะทำงานพัฒนาบริการงานประกันสังคมเชิงรุก โรงพยาบาลวารินชำราบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชี้แจงสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการสิทธิการรักษา และการเข้าถึงบริการสุขภาพของโรงพยาบาลวารินชำราบ ให้แก่สถานประกอบการ และผู้ประกันตน ให้มีความเชื่อมั่นในบริการ และเลือกโรงพยาบาลวารินชำราบเป็นโรงพยาบาลหลัก
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนิตยา บุญทา ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทสำคัญของอาชีวอนามัยกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดกิจกรรม Big Cleaning day นำโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพ...
02/12/2022

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดกิจกรรม Big Cleaning day นำโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.ในองค์กร เพื่อความสะอาด น่าอยู่ น่าทำงานของโรงพยาบาลและทำให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ โดยมีนายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning day ในครั้งนี้

วันที่ 30 พฤษจิกายน 2565 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด(แปรงขัดพื้น,ไม้กวาด), ...
30/11/2022

วันที่ 30 พฤษจิกายน 2565 สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด(แปรงขัดพื้น,ไม้กวาด), ยารักษาน้ำกัดเท้า, นมกล่อง, นมผงสำหรับเด็ก มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอวารินชำราบ ผ่านโรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม วันอาทิตย์ที่ 11 เเละ 25 ธันวาคม 2565เวลา 08.00...
29/11/2022

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการดูเเลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
วันอาทิตย์ที่ 11 เเละ 25 ธันวาคม 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุหลังใหม่ ชั้น 3

วันที่ 26 พฤษจิกายน 2565 นายคมกริช พิมพกัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬา คปสอ.วารินชำราบ และนายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธาน...
28/11/2022

วันที่ 26 พฤษจิกายน 2565 นายคมกริช พิมพกัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬา คปสอ.วารินชำราบ และนายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธานคณะกรรมการกีฬา คปสอ.วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ระดับโซน 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

การเเข่งขันกีฬาระดับโซน 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นี้ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ
23/11/2022

การเเข่งขันกีฬาระดับโซน 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นี้
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเยียศึกษาฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธานคณะกรรมการ 5ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้...
18/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.นายแพทย์พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา ประธานคณะกรรมการ 5ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการและกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมเนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS คือ ความสะอาด(Health) เพียงพอ (Accessibitity) และปลอดภัย(Safety) ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลและผู้รับบริการ มีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้ากล...
15/11/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดบริการ การให้บริการในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลวารินชำราบ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเเละการให้บริการของโรงพยาบาล รวมทั้งการดำเนินการโครงสร้างสิ่งเเวดล้อม ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบพระคุณ “ครอบครัวแก้วสีใส” มอบครุภัณฑ์เเละเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดูเเลผ...
15/11/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขอขอบพระคุณ “ครอบครัวแก้วสีใส” มอบครุภัณฑ์เเละเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดูเเลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลวารินชำรา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภา...
15/11/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายเเพทย์สถาพร มณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ นางพรพิมล จำปาเทศ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เพื่อเเสดงความยินดีกับ พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ เนื่องในโอกาสดำรงตำเเหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โรงพยาบาลวารินชำราบ นำทีมโดย เภสัชกรหญิงรุ่งนภา กงวงษ์ และทีมงา...
14/11/2022

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โรงพยาบาลวารินชำราบ นำทีมโดย เภสัชกรหญิงรุ่งนภา กงวงษ์ และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการผลิตอาหาร ในอำเภอวารินชำราบ
ตามมาตรฐาน GMP เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งปีนี้มีสถานประกอบการที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตทั้งหมด 11 แห่ง

วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด...
14/11/2022

วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล
- พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,470 บาท

• การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอเเละยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งเเต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565

• ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตามตำแหน่งที่สมัคร ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท เมื่อชำระค่าสมัครเเล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/ผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ(หลังใหม่) โรงพยาบาลวารินชำราบ เเละทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลฯ www.warin.go.th ที่ลิงค์ https://www.warin.go.th/WarinUp/index.php?type=work

📣โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี- วันพุธที่ 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา ...
11/11/2022

📣โรงพยาบาลวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี
- วันพุธที่ 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกอุบัติเหตุหลังเก่า)
🟢 รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
🔴 ไม่รับ Walk in ทุกกรณี ‼️

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายเเพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานการประชุม...
10/11/2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายเเพทย์สุธี สุดดี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิสูจน์ตัวตนเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปิ่น-วิเชียร สมิตะมาน ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลวารินชำราบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ นำโดย เเพทย์หญิงประภาวดี สาธร กุมารแพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้เปิดให้บริกา...
10/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ นำโดย เเพทย์หญิงประภาวดี สาธร กุมารแพทย์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด (covid) อายุระหว่าง 6 เดือน - 4 ปี (pfizer ฝาสีแดงเข้ม)ในวันแรก ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุหลังเก่า มีผู้รับบริการเป็นเด็ก อายุ ระหว่าง 6 เดือน - 4 ปี เข้ารับบริการ จำนวน 17 ราย ที่ผ่านระบบการนัดหมาย จาก รพ.สต.ใกล้บ้าน ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้ารับบริการ สามารถ ติดตามข่าวสาร ผ่าน Facebook ของโรงพยาบาลวารินชำราบ หรือสอบถามที่ รพ.สต.ใกล้บ้านของท่าน เป็นลำดับถัดไป โดยกำหนดให้บริการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุเก่า

ยื่นบัตรประชาชน ก่อนรับบริการ
08/11/2022

ยื่นบัตรประชาชน ก่อนรับบริการ

วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้...
08/11/2022

วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

• กลุ่มงานเภสัชกรรม
- พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,470 บาท

• การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอเเละยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งเเต่วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565

• ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตามตำแหน่งที่สมัคร ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท เมื่อชำระค่าสมัครเเล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/ผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ(หลังใหม่) โรงพยาบาลวารินชำราบ เเละทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลฯ www.warin.go.th ที่ลิงค์ https://www.warin.go.th/WarinUp/index.php?type=work

วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้...
08/11/2022

วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

• กลุ่มงานทันตกรรม
- พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,260 บาท

• การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอเเละยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งเเต่วันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2565

• ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตามตำแหน่งที่สมัคร ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท เมื่อชำระค่าสมัครเเล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/ผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ(หลังใหม่) โรงพยาบาลวารินชำราบ เเละทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลฯ www.warin.go.th ที่ลิงค์ https://www.warin.go.th/WarinUp/index.php?type=work

วันที่ 3 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้...
08/11/2022

วันที่ 3 - 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

• กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 12,350 บาท

• กลุ่มการพยาบาล
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,260 บาท
- พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,260 บาท

• การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอเเละยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งเเต่วันที่ 3 - 21 พฤศจิกายน 2565

• ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ตามตำแหน่งที่สมัคร ค่าธรรมเนียมตำแหน่งที่สมัตร(ปริญญตรี) จำนวน 100 บาท ตำแหน่งที่สมัคร(ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.) จำนวน 50 บาท เมื่อชำระค่าสมัครเเล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/ผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเเละอุบัติเหตุ(หลังใหม่) โรงพยาบาลวารินชำราบ เเละทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลฯ www.warin.go.th หรือ https://www.warin.go.th/WarinUp/index.php?type=work

ที่อยู่

Ubon Ratchathani
34190

เบอร์โทรศัพท์

+66818775261

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)

สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินท สถานีตำรวจภูธรบางระจัน จังห ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย รับงานถมที่ดินราคาถูก พร้อม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี Bangphl สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมื โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ โรงเรียนพิชัย สพม.พิษณุโลก อ