ReCommunity by YRU

ReCommunity by YRU การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนกา?

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 66"..****************...
12/09/2022

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน "ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 66"..
********************************
ประเด็นพัฒนา
(1) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ
(2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
(3) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
(4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน
(5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
(6) พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
********************************
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP
1.2 ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Quadrant C มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน
1.3 ประเด็นที่จะขอรับการสนับสนุนต้องไม่เคยขอรับรับบริการจากโครงการหรือหน่วยงานใดมาก่อน
********************************
(down)(.) การรัสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครเเละส่งมาที่คลินิกเทคโนโลยี มรย. : https://bit.ly/3d7RkHy
- กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น.
********************************
(right) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://srdi.yru.ac.th/clinic/page/132
***ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวลาตีฟะ อาแว 061-5871711

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน...
09/05/2022

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่............................................................................................
วันที่ 5-6 พ.ค. 65 ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ อ.ลุตฟี สือนิ อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา นายฮูเซ็ง ชายดานา พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โดยมีนายสอน พยัคพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ และชาวบ้านบ้านวังใหม่ เข้ามาให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านวังใหม่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
#มรย.
#สวพ.

คณะทำงานโครงการอัตลักษณ์ลวดลายกระจูดบ้านทอนอามานฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้...
06/05/2022

คณะทำงานโครงการอัตลักษณ์ลวดลายกระจูดบ้านทอนอามานฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้านทอน”............................................................................................
ผศ.ปวีณา เจะอารง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน อ.ธีรยุทธ มูเล็ง อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และนายฮาซัน นาวานิ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้านทอน ครั้งที่ 3” ซึ่งเน้นให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ได้แก่ บัญชี การคำนวณต้นทุน/ราคา การวางแผนการผลิต และการตลาด รวมถึงลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่บูรณาการกับโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม "ลวดลายอัตลักษณ์รากแก้วแห่งวัฒนธรรม: ผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส"
#มรย.
#สวพ.

รศ.อัปสร อีซอ พร้อม อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา อ.อุษณีย์ พรหมศรียา และอ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด ลงพื้นที่สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์คว...
11/04/2022

รศ.อัปสร อีซอ พร้อม อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา อ.อุษณีย์ พรหมศรียา และอ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด ลงพื้นที่สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันของกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา............................................................................................
วันที่ 7-8 เม.ย. 65 รศ.อัปสร อีซอ พร้อม อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา อ.อุษณีย์ พรหมศรียา และอ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด ได้ลงพื้นที่สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันของกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเตยหนามจักสานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมโอทอปจังหวัดยะลา ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ “ป่าฮาลาบาลา” ดังนี้ 1) คุณนูรีดา ฮิลล์ เจ้าของธุรกิจกระเป๋าแนวชิคแบรนด์ BABA ICE ที่ปรึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 2) คุณโรสิมิน ซาดารา เจ้าของธุรกิจงานเพนท์แบรนด์ ROSIMIN ที่ปรึกษาและพัฒนาต้นแบบงานเพนท์เสื่อและเจลแอลกอฮอล์ 3) คุณเฉลิมศักดิ์ จักรกาญจน์ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนังแบรนด์ สันกาลาคีรี เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาต้นแบบงานกระเป๋าผสมผสานเตยหนามกับวัสดุหนังโดยใช้เทคนิคพับ&ซ้อน
#มรย.
#สวพ.

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร และทีมงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นนั...
02/03/2022

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร และทีมงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่อง Storytelling ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จ.ยะลา............................................................................................
วันที่ 28 ก.พ. 65 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร และทีมงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จ.ยะลา ณ ห้อง 601 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเรื่องราวสามารถนำเสนอขายสินค้าแบบอัตโนมัติตลอด 30 วัน ผ่านการใช้เครื่องมือ Storytelling Canvas และการตั้งค่านำเสนออัตโนมัติ
#มรย.
#สวพ.

อ.ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อ.อมรเทพ มณีเนียม และคณะทำงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อนำเสนอสิน...
28/02/2022

อ.ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อ.อมรเทพ มณีเนียม และคณะทำงานโครงการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อนำเสนอสินค้า จัดกระบวนการจำหน่าย และปิดการขายผ่าน Social Network และการทำ E-Commerce ผ่านระบบ Line Shopping ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา............................................................................................
วันที่ 24-26 ก.พ. 65 อ.ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อ.อมรเทพ มณีเนียม และคณะทำงานโครงการ จากEntrepreneurship สู่ Netpreneurs ความสามารถการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อนำเสนอสินค้า จัดกระบวนการจำหน่าย และปิดการขายผ่าน Social Network และการทำ E-Commerce ผ่านระบบ Line Shopping ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 601 - 602 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#มรย.
#สวพ.

รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เตยหนามจั...
28/02/2022

รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เตยหนามจักสาน ภายใต้โครงการ RECOMMUNITY............................................................................................
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้โครงการ ReCommunity นำทีมโดยรองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ พร้อมอาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนาและอาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เตยหนามจักสาน ภายใต้อัตลักษณ์ “ป่าบาลาฮาลา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายอบรมเป็นสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา 4 ธุรกิจชุมชน ซึ่งได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพ
วังพญา วิสาหกิจชุมชนบุหงาปืองาเต็ง กลุ่มอาชีพจักสานจากเตยหนามชุมชนสะเตงนอก และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกำปงนิบง
#มรย.
#สวพ.

อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้จัดท...
14/02/2022

อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ ณ. ต.อัยเยอเวง อ.เบตง จ.ยะลา............................................................................................
วันที่ 9-10 ก.พ. 65 อาจารย์อิสมาแอ ยีมะแซ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ ค้นหา จองและการผลิตสื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดในธุรกิจบริการที่พักในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง โดยมีนายอับดุร์รามัน ตุสาตู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ให้การต้อนรับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
#มรย.
#สวพ.

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา.......................
11/02/2022

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา............................................................................................
วันที่ 11 ก.พ. 65 สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อ.เมือง จ.ยะลา
#มรย.
#สวพ.

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา.......................
11/02/2022

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา............................................................................................
วันที่ 10 ก.พ. 65 สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อ.รามัน จ.ยะลา
#มรย.
#สวพ.

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี..................
11/02/2022

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี............................................................................................
วันที่ 9 ก.พ. 65 สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
#มรย.
#สวพ.

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี.................
11/02/2022

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี.........................................................................................
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
#มรย.
#สวพ.

📌รศ.อัปสร อีซอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ...ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”...
01/02/2022

📌รศ.อัปสร อีซอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ...ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสาน จังหวัดยะลา
**************************************************
วันที่ 29-30 ม.ค. 65 รศ.อัปสร อีซอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ...ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสาน จังหวัดยะลา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา วิสาหกิจชุมชนบุหงาปืองาเต็ง กลุ่มอาชีพจักสานจากเตยหนามชุมชนสะเตงนอก และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกำปงนิบง เพื่อร่วมสนทนาทิศทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ร่วมของกลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.......................
25/01/2022

สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส............................................................................................
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65 สถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและ ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนราธิวาส
#มรย.
#สวพ.

☑☑ : ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง  พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ลุยพื้นที่จัดกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Di...
17/01/2022

☑☑ : ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ลุยพื้นที่จัดกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Dikota ผสมผสานกับงานเขียนลวดลายบาติกสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม DIKOTA ตำบลโกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ ReCommunity.......................................................................
#มรย.
#สวพ.

☑☑ วันที่ 12 และ 16 ม.ค. 65 ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Dikota จัดกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม Dikota ผสมผสานกับงานเขียนลวดลายบาติกสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่” โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้ให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายฐานตลาดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการตลาดออนไลน์การยกระดับธุรกิจผ้ามัดย้อมและการวิเคราะห์ต้นทุน อีกทั้งคณะทำงานและผู้ประกอบการและสมาชิกกลุ่ม ฯ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการถ่ายทอดลวดลายใหม่ของผ้ามัดย้อม Dikota ที่สื่อสารความหมายผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สะท้อนอัตลักษณ์หัวเมืองเก่าโกตาบารู

☑☑ : ผศ.ปวีณา เจะอารง พร้อมคณะทำงานโครงการ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความดั้งเดิมมาพัฒนาสิน...
10/01/2022

☑☑ : ผศ.ปวีณา เจะอารง พร้อมคณะทำงานโครงการ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความดั้งเดิมมาพัฒนาสินค้าใหม่ ภายใต้ธีม Minimal” ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการ ReCommunity.......................................................................
#มรย.
#สวพ.

☑☑ (วันที่ 7 ม.ค. 65) คณะทำงานโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อัตลักษณ์ลวดลายผลิตภัณฑ์กระจูดและช่องทางการจัดจําหน่ายสู่กลุ่มกระจูดศิลปาชีพบ้านทอนอามาน ประกอบด้วย ผศ.ปวีณา เจะอารง อ.รุซนี ซูสารอ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ อ.ธีรยุทธ มูเล็ง และ นายสุรศักดิ์ ดาราฉาย นักศึกษาช่วยงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ความดั้งเดิมมาพัฒนาสินค้าใหม่ ภายใต้ธีม Minimal” ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับไอเดียการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นลวดลายดั้งเดิมแต่เรียบง่าย นอกจากนี้ทางประธานและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม โดยยังคงเน้นลวดลายอัตลักษณ์ที่ถือเป็นรากแก้ววัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา ให้พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ธีม Minimal

☑☑ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ส้มแ...
10/01/2022

☑☑ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ส้มแขก ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ภายใต้โครงการ ReCommunity.......................................................................
#มรย.
#สวพ.

☑☑ (วันที่ 8 ม.ค. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ส้มแขก (ส้มแขกกวนรสน้ำผึ้ง ส้มแขกกวนผสมสมุนไพร และเครื่องดื่มส้มแขกพลังงานต่ำ) ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อ.ยะหา จ.ยะลา โดยดำเนินการวิเคราะห์ฉลากโภชนการ พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งขอ อย. ให้กับทางกลุ่มด้วย

☑👍☑ : บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับชุม...
07/01/2022

☑👍☑ : บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับชุมชนจุฬาภรณ์ 9 ภายใต้โครงการ ReCommunity.......................................................................
#มรย.
#สวพ.

☑☑ วันที่ 4-5 ม.ค. 65 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ฯ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินงานโครงการเพื่อขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับชุมชนจุฬาภรณ์ 9 ต่อไป

👨‍💼👨‍💼 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงก...
06/01/2022

👨‍💼👨‍💼 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ ReCommunity
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ วันที่ 5 ม.ค. 65 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 อำเภอ 13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นเนื้อหาสาระหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสู่ การเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

⏩👍☑ รศ.อัปสร อีซอ พร้อมด้วยทีมงานซึ่งได้แก่อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา, อาจารย์ณัฐญาวีย์ เบ็ญนา, อาจารย์ปพน บุษยมาลย์, อาจา...
06/01/2022

⏩👍☑ รศ.อัปสร อีซอ พร้อมด้วยทีมงานซึ่งได้แก่อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา, อาจารย์ณัฐญาวีย์ เบ็ญนา, อาจารย์ปพน บุษยมาลย์, อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และคุณรอมซี แตมาสา ร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ……ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ ReCommunity
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ รศ.อัปสร อีซอ พร้อมด้วยทีมงานซึ่งได้แก่อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา, อาจารย์ณัฐญาวีย์ เบ็ญนา, อาจารย์ปพน บุษยมาลย์, อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และคุณรอมซี แตมาสา ร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ธุรกิจ……ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

⏩👍☑อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางกรดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ReC...
20/12/2021

⏩👍☑อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางกรดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ReComuunity
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางกรดำเนินงานรวมถึงการทำ MoU เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายกับเกษตรอำเภอ ได้แก่ อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอรามัน อำเภอกรงปีนัง อำเภอธารโต และได้รับทราบข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และช่องว่างที่ต้องได้รับการแก้ไขในเรื่องการพัฒนาสู่การเป็น entrepreneur ความสามารถการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา

👍👍ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ReCo...
18/12/2021

👍👍ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ReComuunity
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานวางแผน เพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ปัญหา และจัดอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว (ธกส.) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

🎥....เพราะที่ทำงานของนักปกครอง คือการทำงานอยู่กับประชาชน.....รัฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักปกครองที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น...
17/12/2021

🎥....เพราะที่ทำงานของนักปกครอง คือการทำงานอยู่กับประชาชน.....รัฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักปกครองที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น...

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคู่มือภูมิปัญญาการทำนาอินทรีย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เป็นโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบโครงการ“การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ReCommunity) รับผิดชอบโดย คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ได้แก่ 1.อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ 2. อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ 3. อ.สุไลมาน หะโมะ 4. อ.นาเดีย ปายอ 5. ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน....
..กิจกรรมในคลิปวีดีโอนี้ เป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ร่วมกับชมรมสิงห์เทาอาสา ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หรือ เรียกสั้นๆว่า โรงเรียนชาวนาบ้านเจ๊ะเหม ผู้ผลิตนาข้าวอินทรีย์ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนภายใต้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สามารถหลอมรวมสังคมให้เกิดความรักความสามัคคีต่อไป....
...เพราะที่ทำงานของนักปกครอง คือการทำงานอยู่กับประชาชน.....รัฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักปกครองที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น...
#สิงห์เทาชายแดนใต้
#รัฐศาสตร์ราชภัฏยะลา

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคู่มือภูมิปัญญาการทำนาอินทรีย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาข้า...

🎉🎉คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ReCommunity รายงานความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 1 *****************************************...
15/12/2021

🎉🎉คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ReCommunity รายงานความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 1
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ (15 ธ.ค. 64) สถาบันวิจัยฯ ภายใต้โครงการ ReCommunity จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานบริการวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบเจอในการดำเนินงานโครงการฯ

🎉🎉สถาบันวิจัยฯ ภายใต้โครงการ ReCommunity จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค...
15/12/2021

🎉🎉สถาบันวิจัยฯ ภายใต้โครงการ ReCommunity จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ (15 ธ.ค. 64) สถาบันวิจัยฯ ภายใต้โครงการ ReCommunity จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณะทำงานบริการวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่พบเจอในการดำเนินงานโครงการฯ

🚗🚗!!....ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม และ อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน...
13/12/2021

🚗🚗!!....ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม และ อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ บ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ หมู่ 3 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.

☑☑ (ในวันที่ 6 ธ.ค. 64) ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม และ อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ หมู่ 3 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลุย!!....สถาบันวิจัยฯ..ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา*...
03/12/2021

ลุย!!....สถาบันวิจัยฯ..ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์
จุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.
#ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ X #งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

☑☑ สถาบันวิจัยฯ..ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์
จุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลาภายใต้โครงการ ReCommunity พบว่า กลุ่มต้องการให้พัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้พัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยระยะแรกได้พัฒนาสื่อโปรแกรม
การท่องเที่ยว 3 โปรแกรม ได้แก่ สายลุยจัดเต็ม สายชิล และสายลุยแอบชิล

สวพ...บุกเข้าป่า.......กิจกรรม Test Trip (Two day Trip) กับทริปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ************************************...
27/11/2021

สวพ...บุกเข้าป่า.......
กิจกรรม Test Trip (Two day Trip) กับทริปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

☑☑ สถาบันวิจัย ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อ Test Trip (Two day Trip) กับทริปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้าน มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสงบ เงียบ หลากหลายวัฒนธรรม มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยใจไหลไปกับธรรมชาติที่สวยงาม

ลุยต่อ..ไม่รอแล้วนะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้การทำนาอินทรีย์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน ...
16/11/2021

ลุยต่อ..ไม่รอแล้วนะ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้การทำนาอินทรีย์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน (แบบกึ่งออนไลน์)
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

☑☑(วันที่ 13-15 พ.ย. 64) อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ และคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้การทำนาอินทรีย์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน (แบบกึ่งออนไลน์) และได้แนะนำแนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมรายได้ผ่านกระบวนการจัดทำคู่มือภูมิปัญญาให้กับกรรมการกลุ่มโรงเรียนชาวนา ประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ และเยาวชนผู้สนใจในการพัฒนานวัตกรรม

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหิจชุมชนกลุ่มกระจูดศิลปาชีพบ้านทอนอามาน **********************************...
09/11/2021

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหิจชุมชนกลุ่มกระจูดศิลปาชีพบ้านทอนอามาน
*********************************************************************
#มรย.
#สวพ.
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

☑☑(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อัตลักษณ์ลวดลายผลิตภัณฑ์กระจูดและช่องทางการจัดจำหน่ายสู่กลุ่มกระจูดศิลปาชีพบ้านทอนอามาน (รากแก้ววัฒนธรรมสู่การทำธุรกิจกระจูดบ้านทอน) ณ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อต้องการเบิกงบประมาณโครงการReCommunity********************************************************...
09/11/2021

ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อต้องการเบิกงบประมาณโครงการReCommunity
***********************************************************************
👍 สามารถศึกษาขั้นตอนได้ดังนี้
☑ ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
☑ ส่งแบบฟอร์ม
☑ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
⏩ดาวน์โหลดคู่มือการเบิกและแบบฟอร์มเบิกงบประมาณ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eSTrliuDvXOTtXxKKasvbjLOZBZNvoYU

☑☑ สถาบันวิจัยฯ เพิ่มช่องทางการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร โครงการ ReCommunity ผ่าน web page👍👍สามารถติดตามสถานะโครงการ และกิจกร...
01/11/2021

☑☑ สถาบันวิจัยฯ เพิ่มช่องทางการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร โครงการ ReCommunity ผ่าน web page
👍👍สามารถติดตามสถานะโครงการ และกิจกรรมที่ใกล้เข้ามาถึง
⏩ คลิกเลย http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/403

18/10/2021
ขอขอบคุณ​หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการReCommunity by YRU
15/10/2021

ขอขอบคุณ​หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการReCommunity by YRU

วันนี้ (15 ต.ค. 64) ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอ...
15/10/2021

วันนี้ (15 ต.ค. 64) ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ReCommunity by YRU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโครงการย่อย จำนวน 14 โครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการ อาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุม

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร 🎉🎉ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ประจำปี 2565☑️กรอบโครงการก...
08/10/2021

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร 🎉🎉
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ประจำปี 2565
☑️กรอบโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 🥰🥰

08/10/2021
08/10/2021

ที่อยู่

133 ถ. เทศบาล 3
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ReCommunity by YRUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ReCommunity by YRU:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด