عبدالودود اندړ

عبدالودود اندړ (پولاد)

10/31/2023

ماته ښه یی خدای دی ښه لره زړګیه خلګ بدکوی چی بددرپسی وایی

(پولاد)

ملامت یم خپلوهیلوته قسم دی ًًًً❤️زړه می تور دی له دی خپلی زندکی نه
10/26/2022

ملامت یم خپلوهیلوته قسم دی ًًًً❤️زړه می تور دی له دی خپلی زندکی نه

باقره ځکه مې دهرچانه خپل ځان راټول کوانسانیت پکې دی کم دلته خدایی ډیره ده.🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪
01/18/2022

باقره ځکه مې دهرچانه خپل ځان راټول کو
انسانیت پکې دی کم دلته خدایی ډیره ده.
🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪🇦🇫💪

Address

Dallas, TX
75243

Telephone

+14699887524

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبدالودود اندړ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to عبدالودود اندړ:

Videos

Share

Category