สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านป่าไม้สู่การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ระหว่างว...
09/04/2024

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านป่าไม้สู่การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
*************************
วันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ.2567 นางสาวนรินทร์พร นาเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เข้าร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ด้านป่าไม้สู่การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ร่วมกับ กรมป่าไม้ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และคณะ ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมกับกรมป่าไม้โดยมีการ ศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องรูปแบบที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อ เพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผลผลิต งานด้านเทคโนโลยีในการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ที่กรมพัฒนาที่ดิน และกรมป่าไม้ร่วมกันดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุน จากองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การบริหารจัดการที่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ตลอดทั้งเป็นการต่อยอดความรู้ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานภายใต้กิจกรรม ในการดำเนินโครงการต่อไป

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันพฤหัสบดี...
24/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันพุธที่ ๒...
23/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดป่าศรีถาวร หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันอังคารที...
22/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สนับสนุนปัจจัยการผลิต...
22/08/2023

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สนับสนุนปัจจัยการผลิตสมุนไพร ยาสูบ หางไหลแดงแห้ง และโปสเตอร์วิชาการ ผลิตภัณฑ์ พด.๑๔ และ พด.๑๕ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ เพิ่มเติมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 🌾🌾🌾

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันจันทร์ที...
21/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายกิตติศักดิ์  เผ่าผาง   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สนับสนุนปัจจ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตสมุนไพร ยาสูบ หางไหลแดงแห้ง และโปสเตอร์วิชาการ ผลิตภัณฑ์ พด.๑๔ และ พด.๑๕ กรมพัฒนาที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการเพิ่มเติมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางชลดา ทองคำ นักวิชาการเกษตร เข้าร...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางชลดา ทองคำ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแปลงของสมาชิก และการขอรับสนับสนุนพันธุ์ข้าวปลูกจากกรมการข้าว ในการนี้สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมให้การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พ.ด.1 พร้อมทั้งสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อย่อยสลายฟาง ให้กับสมาชิกเพื่อลดการเผาในการทำนาครั้งต่อไป 🌾🌾

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมมอบหมายให้นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำ...
18/08/2023

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมมอบหมายให้นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2568 เพื่อให้การจัดทำแผน เป็นแผนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานจังหวัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยนายสมเกียรติ พูเสริมสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงาน ส่วนราชการจังหวัดนครปฐม และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆในลำดับต่อไป

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันศุกร์ที่...
18/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นางชลดา ทองคำ น...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นางชลดา ทองคำ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม ในที่ประชุมได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและอำเภอมีความเป็นเอกภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม นางสาวสุมณฑา มณเทียร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ชั้น2 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เ...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมประชุมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถือครองทางการเกษตรทุกราย เช่น ขนาดเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมทางการเกษตร ชนิดพืชที่ปลูก ฯลฯ เพื่อเป็นการบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเพื่อตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

🌺วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖🌺สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สนับสนุนปัจจัยการผลิ...
17/08/2023

🌺วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖🌺
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดยนายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สนับสนุนปัจจัยการผลิตสมุนไพร ยาสูบ หางไหลแดงแห้ง และโปสเตอร์วิชาการ ผลิตภัณฑ์ พด.๑๔ และ พด.๑๕ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการเพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 🌾🌾🌾

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันอังคารที...
15/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหมอดินอาสาของตำบลหนองดินแดง ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชั...
12/08/2023

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักง...
12/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม(บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5) ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานราชการ จิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยนายธราธิป บุญบุตร น...
12/08/2023

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยนายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวขวัญนุช หัสดินทร ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๒ รูป ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 🙏🙏🙏

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายธราธิป บุญบุตร นักวิ...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 🙏🙏🙏

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-------------------------- วันศุกร์ที่...
11/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--------------------------
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหมอดินอาสาของตำบลทุ่งขวาง ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาด้านดินภายในตำบลและร่วมเสนอหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๒ ณ ห้องชาลีมงคลอาสน์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ทางไกล ผ่านระบบ Application Zoom ติดตามงานตามนโยบาย ๑๐ นโยบาย เช่น นโยบายที่ ๖ คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร(พด.บูรณาการเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบกาารับรองแบบมีส่วนร่วม PGS) พด.สนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน สาธิต ส่งเสริมและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบมุ่งเป้า จังหวัดนครปฐม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่การทำเกษตรอินทรีย์และขยายผลเครือข่าย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯให้แนวทาง ทำงานต้องบูรณาการ, ทำงานเชิงรุก, เร่งรัดดำเนินการทุกโครงการ, นโยบายตลาดนำการผลิต, บริหารจัดการน้ำ, มาตรฐานสินค้าเกษตร, แปลงใหญ่, Smart farmer, ระวังโรคระบาด, Agri- map, การคาดการณ์ผลิตล่วงหน้า,และช่วงเวลาผลผลิต เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่า...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและ ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองท่าเรือบางพระ ท่าน้ำวัดสามงาม หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี 🐠🐠

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยนายนัฐพงษ์ แก้วร...
10/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม พร้อมด้วยนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เรื่องมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ.๕/๒๕๖๒) ภายใต้ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ (๓) ในการเสนอต่คณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพิจารณาเสนอตณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่ครอบคลุมตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้สินค้าทางการเกษตร (เฉพาะพืชผักและผลไม้) ที่มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคอย่างรอบด้าน ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพย์สาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการ เกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในทุกมิติต่อไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เ...
10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนครปฐมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายจิระ มาตรทอง นักวิชาก...
10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม ฉบับ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปี 2568 ณ ห้องประชุมสามัคคีมุขมาตย์ ชั้น 4 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิช...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้ นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอใช้ ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่าย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566  -------------------------- วันอังคาร...
08/08/2023

📍สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2566
--------------------------
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายศิรวิทย์ เชิดชู เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล โดยการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และหมอดินอาสาของตำบลวัดละมุด ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
…….…………………………………………….……
⏩ประชาสัมพันธ์ #ทีมดีดินดี
📌สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
☎️โทร. 0 3435 5186

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้ นายธราธิป บุญบุตร...
07/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้ นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2566 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดการประชุมวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) แผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸วัน...
07/08/2023

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดการประชุมวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) แผนการใช้ที่ดินตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน เกษตรอำเภอดอนตูม ปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ประมงอำเภอดอนตูม โครงการชลประทานนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐมผู้นำชุมชน หมอดินอาสาและเกษตรกรทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA) โดยให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล ความเหมาะสมของพื้นที่กับชนิดพืช หรือประเภทการเกษตรกรรม การจัดการพืชผล เพื่อให้ชุมชนสะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็นของชุมชน รวมถึงความต้องการการสนับสนุน หรือความช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการเกษตรกร สำหรับวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพดิน สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพของดิน เพื่อใช้ประกอบในการทำรายงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม🌾🌾🌾🌾

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้ นายอิสเรศ ทองคำ เจ...
07/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มอบหมายให้ นายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมการประกวด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2566 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เชิญข้าราชการ พนักงานราชการ แล...
04/08/2023

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เชิญข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อติดตามแผน-ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

ที่อยู่

Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด