Clicky

เช็คอินผังเมืองหละปูน

เช็คอินผังเมืองหละปูน รู้งานผังเมือง & พาไปกิน แชร์เรื่องเที่ยว กับกลุ่มงานวิชาการผังเมือง จังหวัดลำพูน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน's post
17/06/2022

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน's post

เตรียมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ....เสนอคณะรัฐมนตรีพิจาร...
07/06/2022

เตรียมยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ....เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ับที่สอง_จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ร่วมประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน เพื่อประกอบการดำเนินการในขั้นตอนยกร่างกฎหมายของกองนิติการ ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง หัวหน้าเอกอดุลย์ ป้อมเสมา เจ้าหน้าที่จากกองนิติการ สำนักผังเมืองรวม และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง

#ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้าต้องได้ไปต่อ #ผังในตำนาน

06/05/2022

เห็นชอบประกาศ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

(5 พ.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยเห็นชอบการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค

(1) เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน

(2) ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และ หนองคายเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ

(3) พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก หรือ Central - Western Economic Corridor : CWEC เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูงระดับมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกรุงเทพฯ พื้นที่โดยรอบ และ EEC

และ (4) ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor : SEC เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาค ฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

#ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด #ร่างผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียง...
03/05/2022

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด #ร่างผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือ
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
* การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar
ลงทะเบียนผ่านการแสกน Qr code หรือคลิกที่ลิงค์นี้
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qrwjaNPXTeqoXpPTPQWpRg

กรมโยธาธิการและผังเมือง   ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
21/04/2022

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอเรียนเชิญ..หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Webinar

" การวางผังนโยบายระดับประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 "
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
ภาคเหนือ เวลา 12.30 - 16.30 น.

#กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดลำพูน
#สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
#กรมโยธาะิการและผังเมือง #กระทรวงมหาดไทย

" ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง...
04/04/2022

" ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ "
#ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๗ ง
วันที่ประกาศ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

#มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นะครับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร..ได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/077/T_0045.PDF

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัด "การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โค...
02/03/2022

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัด "การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" (เปิดตัวโครงการฯ)
ณ ที่ทำการกำนันตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
โดยนายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง) นำทีมแนะนำและให้ข้อมูลการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในพื้นที่

#ขอขอบคุณ : กำนันตำบลมะเขือแจ้ (นางอำพรรณ ประโยงค์) เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม
: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๙ บ้านใหม่เหมืองกวัก (นายไพฑูลย์ อุตตระพยอม) และทีม ช่วยประสานงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
: ประชาชนเจ้าของที่ดินทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในการประชุม
: หัวหน้าเอกดุลย์ และทีมงานผังเมืองทุกคน

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ "คุณได้ไปต่อ" 。◕‿◕。(人 •͈ᴗ•͈)(◕ᴗ◕✿)การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 วันที่ 9 กุมภ...
09/02/2022

ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ "คุณได้ไปต่อ"
。◕‿◕。(人 •͈ᴗ•͈)(◕ᴗ◕✿)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น 6 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย "ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ...."
ლ(◕ω◕ლ) ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ (◍•ᴗ•◍)✧*。

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Video Conference System นำทีมโดย หัวหน้าเอกอดุลย์ ป้อมเสมา (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง) ขั้นตอนต่อไปนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจ้าาา

"ไปต่อ ไม่รอแล้วนะ..".#โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานโยธาธิ...
03/12/2021

"ไปต่อ ไม่รอแล้วนะ..".
#โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน

3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มงานวิชาการผังเมือง และกลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง ได้จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นในตำบลมะเขือแจ้ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กผม.ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างผ...
02/12/2021

กผม.ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
ดำเนินการโดยสำนักผังเมืองรวม (ส่วนผังเมืองที่ 2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
ლ(^o^ლ)(>0

เดินหน้ากันต่อ กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน #ถนนสายค2 #ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้หารือร่วมกับเจ้าห...
25/11/2021

เดินหน้ากันต่อ กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน
#ถนนสายค2 #ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้

หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดรูปที่ดินฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยระบบออนไลน์
(>0o

06/11/2021
เตรียมงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯวัตถุประ...
03/11/2021

เตรียมงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565
พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเมืองตามถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง ในผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ขนาดเขตทาง 18 เมตร ความยาวประมาณ 760 เมตร พื้นที่โครงการประมาณ 145 ไร่

ด้วยการสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้

#ก่อนพูดคุยกับท้องถิ่น_ผู้นำชุมชนและประชาชนภายในพื้นที่โครงการฯ

#เราไม่ได้มัดมือชก #ไม่มีการบังคับ
#โครงการจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากเจ้าของที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2#การศึกษาออกแบบว...
25/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
#การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 ช่วง คือ
1.เทศบาลเมืองลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เวลา 9.00-12.00 น. บริเวณห้องประชุมเทศบาลเมืองลำพูน
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom
ID: 985 0718 5541
Passcode: 12345

2. เทศบาลตำบลเวียงยอง เวลา 13.00-16.00 บริเวณวิหารยอง วัดหัวขัว
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom
ID: 948 2691 1820
Passcode: 12345
โดยประชาชนผู้สนใจโปรดสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อกรอกแบบตอบรับออนไลน์และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Facebook Live ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ขอบคุณค่ะ

#ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธ...
20/10/2021

#ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้องและวิธีการพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/239/T_0004.PDF

สถานการณ์โควิท19 เป็นเหตุให้เกิดการลงทุน 😉😍#ทำกาแฟเองดื่มเอง#เลี่ยงการสัมผัส#โควิท19เราต้องรอด
19/10/2021

สถานการณ์โควิท19 เป็นเหตุให้เกิดการลงทุน 😉😍

#ทำกาแฟเองดื่มเอง
#เลี่ยงการสัมผัส
#โควิท19เราต้องรอด

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ.." #ขับเคลื่อนเมือง #สู่ความสุขในยุคโควิท19 "     Resilient & Recovery C...
19/10/2021

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ..

" #ขับเคลื่อนเมือง #สู่ความสุขในยุคโควิท19 "
Resilient & Recovery Cities

#เนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 ในรูปแบบ Virtual Video
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียน https://www.worldtownplanningday.com/bookevent

หนึ่งในภารกิจหลักของกลุ่มงานวิชาการผังเมือง&กลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน" ปีงบป...
15/10/2021

หนึ่งในภารกิจหลักของกลุ่มงานวิชาการผังเมือง&กลุ่มงานสนับสนุนพัฒนาเมือง "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เริ่มต้นที่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๔ "เร่งรัดการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่"
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อีกหนึ่งช่องทาง :- ติดตามข่าวสารด้านผังเมือง- สอบถามการขอใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองที่ใช้บังคับในจังหวัดลำพูน (เ...
30/08/2021

อีกหนึ่งช่องทาง :
- ติดตามข่าวสารด้านผังเมือง
- สอบถามการขอใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองที่ใช้บังคับในจังหวัดลำพูน (เบื้องต้น)
- ให้คำปรึกษาด้านผังเมือง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

ติดต่อกลุ่มงานวิชาการผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
#สถานการณ์โควิท19 #เราทุกคนต้องรอด
#เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

30/07/2021

📌 สามารถ Download 📚เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตามลิ้งค์ด้านล่าง 👇

▶️ เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1oGYLlJIU-aojdX6K1lTUALx3amN6uNTv?usp=sharing

▶️ เอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 https://drive.google.com/file/d/1bhIOi8ZgGtnHhKFWP_buZYrrdIlZrUGX/view?usp=sharing

▶️ แผ่นพับขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 https://drive.google.com/file/d/1i_YYFTMUIyb4qRvsxV9j8KGn0XMPtsfO/view?usp=sharing

อีกหนึ่งบทเรียน กับ "การวางผังเมือง"
05/07/2021

อีกหนึ่งบทเรียน กับ "การวางผังเมือง"

#วิกฤติโควิด19 #เศรษฐกิจซบเซา(◍•ᴗ•◍)(✿^‿^) เช็คอินผังเมืองหละปูนขออนุญาตขายของกันหน่อย "ตี้นี่หละปูน"ก้อยๆ ผ่อ ก้อยๆ ใ...
28/06/2021

#วิกฤติโควิด19 #เศรษฐกิจซบเซา
(◍•ᴗ•◍)(✿^‿^)

เช็คอินผังเมืองหละปูนขออนุญาตขายของกันหน่อย "ตี้นี่หละปูน"
ก้อยๆ ผ่อ ก้อยๆ ใจ หละปูนเปิ้นมีจะอี้โตย #คาเฟ่ชีคๆ #คูลๆ

#สวนอาหารฟิลกูด@แม่ทา
#แม่ทาคอฟฟี่@แม่ทา
#ภูฟิน@ป่าซาง
#ศิขรินทร์@บ้านโฮ่ง
#ฟิลเดอะบีช@เมืองลำพูน
@เมืองลำพูน

ประมวลภาพ#ทีมงานผังเมืองลงสำรวจพื้นที่ เพื่อติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงรายปี ระหว่างวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564#ผังเมือง...
27/06/2021

ประมวลภาพ

#ทีมงานผังเมืองลงสำรวจพื้นที่ เพื่อติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงรายปี ระหว่างวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564

#ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ

#ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง

#สำรวจช่วงนี้สภาพพื้นที่เงียบมาก ขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว
#โควิด19 #อาคารร้างมากมาย #กิจการร้านค้าปิดเยอะมาก

27/05/2021

สรุปประเด็นความต้องการด้านพัฒนาเมือง เพื่อจัดทำผังพื้นที่เฉพาะเมืองลำพูน
---เมืองลำพูนเป็นของคนทุกช่วงวัย มาช่วยแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำผังพื้นนที่เฉพาะค่ะ---
แบบสอบถามออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqtt0raIX4HqRp7uajPMErMzjsPsfWBvTnD8jjrIZv9MIbQ/viewform?fbclid=IwAR34VCwZRQd_wnswX7x8RDS6tUmnLhX6e0Kr3RQCAIqKcY0z0j9bLROnMd8

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน's post
19/05/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน's post

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด" "ทุกที่ทุกเวลา" "ทุกสถานการณ์" เมื่อโอกาสมาถึง꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡(◕દ◕)แนวทางการเจรจากับเจ้าของที่ดินโค...
07/05/2021

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด" "ทุกที่ทุกเวลา" "ทุกสถานการณ์" เมื่อโอกาสมาถึง

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡(◕દ◕)
แนวทางการเจรจากับเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
#โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอุดรธานี

╰(^3^)╯♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
ศึกษา เรียนรู้ ปรับใช้กับพื้นที่จังหวัดลำพูน

#ขอบคุณทีมอุดรที่ให้โอกาสได้เรียนรู้

#สถานการณ์จริง #ผ่านระบบออนไลน์

Photos from City Cracker's post
25/04/2021

Photos from City Cracker's post

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ระลอกใหม่ในปัจจุบัน   ทางกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธา...
20/04/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ระลอกใหม่ในปัจจุบัน

ทางกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จึงขอ #งดการให้บริการ
- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบส่งเอกสารด้วยตัวเอง
- การให้คำปรึกษาด้านผังเมือง/แผนที่ โดยเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานฯ
#เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ช่องทางดังนี้ ในการติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งเอกสารในการ #ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

** ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Photos from คนล้านนา's post
06/04/2021

Photos from คนล้านนา's post

กผม.ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันแผนที่ประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับผังมืองรวมชุมชนทาสบเส้า และ ผังเ...
02/04/2021

กผม.ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันแผนที่ประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับผังมืองรวมชุมชนทาสบเส้า และ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.ทาสบเส้า&ทต.ทาสบชัย และ ทต.มะเขือแจ้) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

(◍•ᴗ•◍)✧*。(◠‿◕) (◕ᴗ◕✿)

ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยผลักดันให้ผังเมืองรวมชุมชนทั้ง 2 ผังนี้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง..

กผม.ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา "กา...
24/03/2021

กผม.ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา "การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน" กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

(˘・_・˘)(^_^メ)

จัดไปเบาๆ :บทบาทของชุมชนต้องชัด :ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม :เลือกผังพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนหละปูน

(・_・;)(◠‿・)—☆(≧▽≦)(◍•ᴗ•◍)

แล้วเตรียมพบกับการนำเสนอผังพื้นที่เฉพาะในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้

เที่ยงวันอาคาร กับอากาศร้อนในเดือนมีนาคม เช็คอินผังเมืองพามาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆ ที่รสชาติไม่ธรรมดา เมนูหลากหลาย จ...
23/03/2021

เที่ยงวันอาคาร กับอากาศร้อนในเดือนมีนาคม เช็คอินผังเมืองพามาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆ ที่รสชาติไม่ธรรมดา เมนูหลากหลาย จนต้องขอพื้นที่วางอาหารจากโต๊ะข้างๆ (◠‿◕)(◠‿・)

"ตอนกินไม่เห็นร้อนเลยแต่พอเช็คบิลเหงื่อไหลเต็มตัว ทำไมร้อนจัง" แฮ่!😆😁🤭

ขอเชิญท่านร่วมเป็นหนึ่งในผู้กำหนดอนาคตของภาคเหนือ#การวางผังภาคเหนือ#การวางผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือวันที่ 29-30 มีนาคม...
22/03/2021

ขอเชิญท่านร่วมเป็นหนึ่งในผู้กำหนดอนาคตของภาคเหนือ
#การวางผังภาคเหนือ
#การวางผังนโยบายระดับภาค #ภาคเหนือ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมเชิยงใหม่แกรน์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/2020-04-22-07-28-11/61-1-2

ที่อยู่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053525012

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เช็คอินผังเมืองหละปูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เช็คอินผังเมืองหละปูน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเช็คโฉนดที่ดิน ใบนี้ ด้วยครับ ว่ามีถนนตัดผ่าน หรือใกล้เคียงไหมครับ
มีตำแหน่งเปิดรับบ้างไหมค่ะ..อยากกลับลำพูนค่่ะ 😊😊😊
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อบจ.ลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ ท่องเที่ยวไทย เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ