สัตวแพทยสภา ประเทศไทย

สัตวแพทยสภา ประเทศไทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สัตวแพทยสภา ประเทศไทย, ถนนนครอินทร์, Amphoe Muang Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธาน ในการประชุม ภาคีสภาวิชาชีพ ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2563 ณ ...
11/11/2020

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธาน ในการประชุม ภาคีสภาวิชาชีพ ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2563 ณ สภาการพยาบาล

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๒ / ๒๕๖๓เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา...................
06/11/2020

ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่ ๕๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

..............................................................................

ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป สำนักงานสัตวแพทยสภา

จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๑,๒๘๐ - ๑๘,๐๐๐ บาท ( พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน )

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี
๒.๓ การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
๒.๕ หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

๓. ลักษณะงาน
๓.๑ ขับรถตู้สำนักงานสัตวแพทยสภา
๓.๒ ดูแลรถตู้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
๓.๓ ทำการบำรุงรักษา และดูแลระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เช่น ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบเครื่องเสียง และความเรียบร้อยของห้องประชุม การดูแลเบื้องต้นและแก้ไขการชำรุด เสียหาย ของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานสัตวแพทยสภา เป็นต้น
๓.๔ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙, ส่งไปรษณีย์ หรือยื่นผ่านทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน – วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเวลาทำการ

๕. หลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๕.๒ สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างน้อย ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๕.๖ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
๕.๗ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย

๖. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ ม.๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานสัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และ เว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม)
นายกสัตวแพทยสภา

ภาพกิจกรรม "ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้าให้เป็นเมฆฝน"  ประกอบด้วยพิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญพระพุทธ...
02/11/2020

ภาพกิจกรรม "ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้าให้เป็นเมฆฝน" ประกอบด้วยพิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่รุ่นพี่สัตวแพทย์อาวุโส

แนะนำกิจกรรมสำหรับสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยการเขียนบทความ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์

*** เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. นี้เป็นต้นไป **** 1 ในปัญหาสำคัญที่สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์มักพบคือ  เรื่องข...
19/10/2020

*** เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ****

1 ในปัญหาสำคัญที่สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์มักพบคือ เรื่องของโรคติดเชื้อ อาทิ ลำไส้อักเสบ ไข้หัดสุนัข พยาธิในเม็ดเลือด พยาธิหนอนหัวใจ

งานนี้เราหยิบหัวข้อ โรคติดเชื้อที่มักพบในสถานพยาบาลสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส พยาธิเม็ดเลือด พยาธิหนอนหัวใจ เรียกได้ว่า มางานเดียวครบ จบทุกเรื่องการตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่อง Common infectious diseases in clinical practice
กำหนดการ

- วันอังคารที่ 17 พ.ย.2563
- Onsite ณ สัตวแพทยสภา 1000 บาท
หรือ Onlineผ่านZoom 500 บาท
- ได้รับ 6 หน่วยกิตเท่ากัน
- เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ต.ค.เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563เท่านั้น ที่ www.vetcouncil.or.th รับจำนวนจำกัด

กำหนดการ หัวข้อบรรยาย และรายชื่อวิทยากร

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4
09.00-10.30 น. Canine and feline viral enteritis: an update on clinical management & prevention อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิตภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. What you need to know about canine distemper ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา
อว.สพ.(อายุรศาสตร์)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45 น. Tick-borne diseases in dog ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
อว.สพ.(อายุรศาสตร์)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. Heartworm disease: a re-emerging threat to canine and feline health สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

http://www.vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:23-common-infectious-diseases-in-clinical-practice&catid=24&Itemid=145&lang=th

วันนี้ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) เข้าร่วมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา เพื่อแสดงความยินดี ที...
09/10/2020

วันนี้ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) เข้าร่วมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้ย้ายที่ทำการมายัง อาคารสภาวิชาชีพ ถนนสาธารณสุข 8 ในกระทรวงสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้นที่ 14 และห้องประชุมสิริวัตนภักดี ชั้นที่ 3 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งท...
08/10/2020

สำนักงานสัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์


"ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้าให้เป็นเมฆฝน"

สัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"

พบกับบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างพี่น้องสัตวแพทย์


กำหนดการ

- วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

- 09.00-16.30น.

- ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานน้ำชา กาแฟ ของว่าง

09.00 -10.30 น. - พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สัตวแพทย์สูงวัย..ห่างไกลสมองเสื่อม”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันสิริกาญจน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30 - 11.30 น. พิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญพระพุทธมนต์

ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล

11.30 -12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 -13.00 น. พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่รุ่นพี่สัตวแพทย์อาวุโส

13.00 – 16.30 น. - แนะนำกิจกรรมสำหรับสัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยการเขียนบทความ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์

- แนะนำสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

- ภาคปฏิบัติการ ทดลองทำบทความประสบการณ์สัตวแพทย์ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

และส่งผลงานท้ายคาบ เพื่ออนุมัติหน่วยกิต

- กิจกรรมถาม-ตอบ/ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

* กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหมายเหตุ

1. รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งแต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยแจ้งข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ทาง LINE Official Account ของสัตวแพทยสภา (ID LINE: @vetcce) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-017-0700-8 ต่อ 205 หรือ 087-189-1133 (หมอโจ้)

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขออนุมัติหน่วยกิตจากบทความฯ ที่ทดลองทำในภาคบ่าย จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นกับจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการอนุมัติ (หน่วยกิตละ 20 บาท)

3. หากสามารถนำอุปกรณ์ที่ช่วยพิมพ์บทความ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา Tablet จะเอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะสามารถส่งผลงานเพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบได้ (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการหน่วยกิตในการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ)

4. ผู้ประสงค์จะขอทำการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ กรุณาเตรียมหลักฐานมาด้วยกันในวันนั้น (รายละเอียดสามารถศึกษาในหน้าดาวน์โหลดเอกสารเว็บไซต์สัตวแพทยสภา)

5. ผู้เข้าร่วมงานตลอดวัน จะได้รับ 5 หน่วยกิตสะสมจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์


ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อทาง
- LINEสัตวแพทยสภา (LINE ID: @vetcce)
- โทร.02-017-0700-8 ต่อ 205 หรือ 087-189-1133 (หมอโจ้)
- เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.2563

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:55-22&catid=24&Itemid=145&lang=th

ภาพกิจกรรมงานประชุมประจำปี 2563 วันที่ 7 ต.ค. 63
08/10/2020

ภาพกิจกรรมงานประชุมประจำปี 2563 วันที่ 7 ต.ค. 63

07/10/2020
แจกรางวัลประจำวันค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของสัตวแพทยสภาในวันนี้...รางวัลใหญ่ออกแล้วจ้า !!!

ภาพกิจกรรมงานประชุมประจำปี 2563 วันที่ 6 ต.ค. 63
06/10/2020

ภาพกิจกรรมงานประชุมประจำปี 2563 วันที่ 6 ต.ค. 63

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๗ / ๒๕๖๓เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา...................
06/10/2020

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

..............................................................................ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป สำนักงานสัตวแพทยสภา

จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๑,๒๘๐ - ๑๘,๐๐๐ บาท
( พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน )

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี
๒.๓ การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
๒.๕ หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

๓. ลักษณะงาน
๓.๑ ขับรถตู้สำนักงานสัตวแพทยสภา
๓.๒ ดูแลรถตู้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
๓.๓ ในการบำรุงรักษา และดูแลระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เช่น ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบเครื่องเสียง และความเรียบร้อยของห้องประชุม การดูแลเบื้องต้นและแก้ไขการชำรุด เสียหาย ของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานสัตวแพทยสภา เป็นต้น
๓.๔ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙ , ส่งไปรษณีย์ หรือยื่นผ่านทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม – วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในเวลาทำการ

๕.หลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๕.๒ สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างน้อย ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๕.๖ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
๕.๗ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย

๖. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ ม.๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๗. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงานสัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และ เว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม)
นายกสัตวแพทยสภา
http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:2020-10-06-01-03-31&catid=23&Itemid=143&lang=en

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่ประจำปี 2563
05/10/2020

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่ประจำปี 2563

เรื่อง     รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรียน     สมาชิกสัตวแพทยสภาสิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบประชาพิจารณ์การเลือกตั้งคณะกร...
02/10/2020

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เรียน สมาชิกสัตวแพทยสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชาพิจารณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาแบบ E-voting (โดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์) การเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็น E-card และการ
เปลี่ยนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็น E-certificate

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิต สัตวแพทยสภาตระหนักถึงประโยชน์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของสัตวแพทยสภาไปสู่การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เกิดความแม่นยำในการประมวลผล และที่สำคัญจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงเป็นจำนวนมากเกือบห้าแสนบาทสำหรับการเลือกตั้ง โดยการดำเนินงานแรกจะเริ่มต้นจากการเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาแบบ E-voting (โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์) การเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็น E-card และการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็น E-certificate และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) แล้วนั้น

สัตวแพทยสภา จึงขอเชิญสมาชิกสัตวแพทยสภาทุกท่าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบประชาพิจารณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาแบบ E-voting (โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์) การเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็น E-card และการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็น E-certificate รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สมาชิกสามารถร่วมกันแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล)
เลขาธิการสัตวแพทยสภา

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:2020-10-02-01-47-38&catid=23&Itemid=143&lang=th

รีบลงทะเบียนก่อนพลาดโอกาส งานประชุมใหญ่ฯ สัตวแพทยสภา งานจัดขึ้น 5 - 7 ต.ค.นี้ ที่สพ.สภา และผ่าน Zoom- วันที่ 5 เข้าร่วมฟ...
01/10/2020

รีบลงทะเบียนก่อนพลาดโอกาส งานประชุมใหญ่ฯ
สัตวแพทยสภา
งานจัดขึ้น 5 - 7 ต.ค.นี้ ที่สพ.สภา และผ่าน Zoom
- วันที่ 5 เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์สัตวแพทยสภา ภายในคืนนี้
(แนบรูปภาพใดก็ได้ เพื่อกดส่งข้อมูล)

- วันที่ 6 -7 มีค่าลงทะเบียน วันละ 500 บาท วิธีชำระเงิน
หลังจากวันนี้ สามารถสมัครโดยการโทร.มาที่
- 0871891133 (หมอโจ้)
- 0907465186 (คุณจรวยพร)
หรือแจ้งข้อมูลผ่านLINE สัตวแพทยสภา
(ติดต่อในเวลาทำการเท่านั้นครับ)

ท่านใดลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้ระบุห้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์ที่ต้องการเข้าร่วมด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

http://www.vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:2563-covid&catid=23&It

[28CE !!]#สัตวแพทยสภาทำอะไรเพื่อสัตวแพทย์ไทยบ้าง#เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้วเอาเงินไปทำอะไร#หมอเถื่อนยาผิดกฎหมายเต็มไป...
29/09/2020

[28CE !!]

#สัตวแพทยสภาทำอะไรเพื่อสัตวแพทย์ไทยบ้าง
#เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้วเอาเงินไปทำอะไร
#หมอเถื่อนยาผิดกฎหมายเต็มไปหมดสัตวแพทยสภาเอาเวลาไปทำอะไรอยู่

รวบรวมทุกไฮไลท์เด็ด ที่ไม่อยากให้สมาชิกพลาด สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสัตวแพทยสภา

และทุกคำถามที่สมาชิกสงสัยจะหมดไป สัตวแพทยสภาพร้อมตอบทุกประเด็น
ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ผ่านหัวข้อน่าสนใจหลากหลายสาขา อัดล้นไปด้วยเนื้อหาจากวิทยากรคับคั่ง

🚩 จันทร์ที่ 5 - พุธที่ 7 ตุลาคม นี้
🚩 09.00 - 16.00 น.
🚩 2 ช่องทาง - ณ สัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี หรือรับชมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom Cloud Meeting
🚩 วันที่ 5 ไม่มีค่าใช้จ่าย ชมฟรีตลอดวัน
วันที่ 6 - 7 ต.ค. ค่าลงทะเบียน วันละ 500 บาท (ทั้งสองช่องทางรับชมเท่ากัน)
🚩 ผู้เข้าร่วมจะได้รับ วันละ 6 หน่วยกิต และสามารถร่วมกิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ดนิทรรศการอีก 7 หน่วยกิต สารสัตวแพทยสภาอีก 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสูงสุดกว่า 28 หน่วยกิต

*** ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ ดูกำหนดการและรายละเอียดการสมัครอย่างละเอียดได้ที่
http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=129

(ขั้นตอนการสมัคร
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน (เฉพาะวันที่ 6 -7 ต.ค. วันละ 500 บาท วันที่ 5 ต.ค.ฟรี)
2. กรอกแบบลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAiEoHVkWhMhjLzlNP3oFRhY6Aii9jGMVWWAayqLCs4jAgwQ/viewform
หรือ ฝากให้จนท.ลงทะเบียนให้ก็ได้ครับ ส่งมาที่อีเมล [email protected])


หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทักแชท
ทักไลน์ หรือโทรมาได้เลยที่

LINE ID: @vetcce
โทรศัพท์: 02-017-0700-8

#ช่วยแชร์ไปให้คุณหมอท่านอื่นทราบด้วยนะครับ
#แล้วพบกันที่สัตวแพทยสภาครับ

http://www.vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:2563-covid&catid=23&Itemid=143&lang=th

ที่อยู่

ถนนนครอินทร์
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020170700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัตวแพทยสภา ประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สัตวแพทยสภา ประเทศไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามเรื่องขอความอนุเคราะห์ทำหมันให้แม่สุนัขจรค่ะ จ.กาญจนบุรี ต้องติดต่อหน่วยงานใดค่ะ
เมื่อไร จะทำอะไรได้คะ https://www.facebook.com/groups/899074223442407/permalink/3797256056957528/
ผมอยากเห็นความชัดเจน รูปธรรมของวิชาชีพเรา ผ่านบทบาท สพ. สภาในการประสานความเข้าใจในการทำงานช่วง พรก. ควบคุมโควิด ก่อนพี่น้องเราจะถูกจับดำเนินคดีเพิ่ม
ขอสอบถามว่า นายสัตวแพทย์ ถือเป็น บุคคลากรทางการแพทย์มั้ยคะ หากไม่ใช่ขอสอบถามว่าเหตุใดถึงไม่ใช่ และหากใช่ขอให้ท่านทำการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้รู้โดยทั่วกันได้หรือไม่คะ
สวัสดีค่ะ กรณีนี้ ในช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะทำอย่างไรดีคะ
#อ้วน5000ต้องได้รับความยุติธรรม
ฝากคดีแมวอ้วน5000ที่ส่งไปรักษากับหมอแถวหทัยราษแล้วตายแต่หมอปิดบังอำพรางเอาแมวตัวอื่นมาสวมรอยด้วยนะคะ#อ้วน5000ต้องไม่ตายฟรี
มีเหตุการณ์ที่สัตวแพทย์ทำการรักษาแมว และอาจเสียชีวิตในขั้นตอนบางอย่าง หรือระหว่างการรักษา แต่แพทย์ท่านนี้ทำการซ่อนเร้นอำพราง บ่ายเบี่ยงที่จะพูดความจริง แถมพอโดนกดดันมากๆ ก็เอาแมวตัวอื่นที่คล้ายกันมาคืน เพื่อหลอกเจ้าของ สุดท้ายความแตกถึงได้ออกมารับสารภาพ เพราะจนด้วยหลักฐาน และเอาซากศพแมวตัวจริงมาคืน แบบนี้มีความผิดไหมครับ
สวัสดีค่ะ ที่สัตวแพทยสภามีแบบส่งข้อความได้ไหมคะ
สวัสดีคะ​ แมวเป็นปอดบวมเกิดจากอะไรค่ะ​ ขอสอบถามนะคะ
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบ เทียบความชื้น..id line:weifo1
เมื่อวานได้ไปสัมมนา CE ฟ้าหม่นคนอาวุโส55+ ประทับใจทีมงานบริหารครับ ผมเองมีความสุขเพราะได้พบ พี่ๆและน้องๆหลายคน บางคนไม่เคยพบกันเลย20กว่าปี ผมอยากให้สว.สพ.บ.อาวุโสทั้งหลายมาเยี่ยมและมาต่ออายุใบประกอบฯกันมากๆ หากพวกเรามีมากพอก็จะของบประมาณแผ่นดินมาช่วยเติมงบของสัตวแพทย์สภาได้ เราต้องการงบมาบริหารครับ เท่าที่ทราบสมาคมทนายเขามีสมาชิก 40,000 กว่าคน เขาได้งบช่วยเหลือจากรัฐถึงปีละ 50 🥰 ล้านบาทครับ