สัตวแพทยสภา ประเทศไทย

สัตวแพทยสภา ประเทศไทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สัตวแพทยสภา ประเทศไทย, ถนนนครอินทร์, Amphoe Muang Nonthaburi.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง  กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบ...
08/06/2021

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________________________

เพื่อให้การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับค่าลงทะเบียน ดังนี้

กำหนดการ ๑.ชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ วันเริ่มต้น ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันสิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กำหนดการ ๒.ชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมฯ ชั้นปีที่ ๑ วันเริ่มต้น ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันสิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินในเว็บไซต์สัตวแพทยสภาในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ พร้อมส่งเอกสารการชำระเงินมายังทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ [email protected] และส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ (EMS) จ่าหน้าซองถึง วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
ประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1441:2021-06-08-02-46-26&catid=27&Itemid=148&lang=en

**ด่วนที่สุด**ทางสัตวแพทยสภาได้ประสานงานกับกลุ่มสภาวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อขอรับโควต้าวัคซีน ให้สำหรับสัตวแพทย์ที่อยู่ใน...
03/06/2021

**ด่วนที่สุด**
ทางสัตวแพทยสภาได้ประสานงานกับกลุ่มสภาวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อขอรับโควต้าวัคซีน
ให้สำหรับสัตวแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาก (กรุงเทพและปริมณฑล)

โดยสัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมให้กรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามlinkที่แนบมาด้วยนี้
คาดว่าจะได้รับวัคซีนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป และทำการฉีดที่สำนักงานแพทยสภา ในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
https://forms.gle/B5EA7mPLTyCzf5378

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุเท่านั้นครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.วัคซีนนี้ สำหรับสัตวแพทย์ในกรุงเทพและปริมณฑล
ที่สามารถเดินทางไปรับการฉีดที่ แพทยสภา (กระทรวงสาธารณสุข)
2.เป็นวัคซีนหลัก คือ ซีโนแวค หรือ แอสตราซีเนก้า
3. สามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 30-50 คน/วัน
4. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบอื่นก่อนหน้านี้
หากได้รับการฉีดก่อน ระบบจะแก้ไขข้อมูลให้เองโดยอัตโนมัติ
5.โอกาสนี้สำหรับสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภาเท่านั้น (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง)

กรุณาตอบกลับภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ก่อน 11.00 น.ครับ

**ด่วนที่สุด**
ทางสัตวแพทยสภาได้ประสานงานกับกลุ่มสภาวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อขอรับโควต้าวัคซีน
ให้สำหรับสัตวแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาก (กรุงเทพและปริมณฑล)

โดยสัตวแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมให้กรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามlinkที่แนบมาด้วยนี้
คาดว่าจะได้รับวัคซีนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป และทำการฉีดที่สำนักงานแพทยสภา ในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
https://forms.gle/B5EA7mPLTyCzf5378

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุเท่านั้นครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.วัคซีนนี้ สำหรับสัตวแพทย์ในกรุงเทพและปริมณฑล
ที่สามารถเดินทางไปรับการฉีดที่ แพทยสภา (กระทรวงสาธารณสุข)
2.เป็นวัคซีนหลัก คือ ซีโนแวค หรือ แอสตราซีเนก้า
3. สามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 30-50 คน/วัน
4. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบอื่นก่อนหน้านี้
หากได้รับการฉีดก่อน ระบบจะแก้ไขข้อมูลให้เองโดยอัตโนมัติ
5.โอกาสนี้สำหรับสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภาเท่านั้น (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง)

กรุณาตอบกลับภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ก่อน 11.00 น.ครับ

31/05/2021

ตามที่สัตวแพทยสภาได้ขอสอบถามข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinopharm จากสมาชิกและบุคลากรในหน่วยงานเมื่อวานนี้ เพื่อประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนั้น พบว่ามีสมาชิกสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก
สัตวแพทยสภาใคร่ขอเรียนชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. ทำไมจึงรีบสอบถามและรีบเก็บข้อมูลในวันหยุดราชการ
ตอบ: ตอนนี้มีหลายหน่วยงานรีบประสานงานเรื่องวัคซีน สัตวแพทยสภาจึงต้องรีบส่งข้อมูลจำนวนแบบประมาณการวัคซีน เพื่อมิให้ล่าช้า

2. จะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไร ที่ไหน ส่งต่างจังหวัดได้ไหม
ตอบ: ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ครับ อยู่ระหว่างการประสานงาน เบื้องต้นต้องฉีดในสถานที่ที่เป็นเครือข่ายของราชวิทยาลัยฯ เท่านั้น

3. ลงชื่อในแบบลงทะเบียนไม่ทัน ขอลงเพิ่มได้ไหม
ตอบ: การเก็บข้อมูลดังกล่าวไปนั้น เป็นเพียงการประมาณการจำนวนวัคซีน หากมีจำนวนวัคซีนที่ได้รับเพียงพอ จะนำมาเรียนแจ้ง และเปิดรับเพิ่มทันทีครับ

4. จ่ายเงินที่ใคร สัตวแพทยสภาหรือราชวิทยาลัยฯ
ตอบ: สัตวแพทยสภาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่อย่างใด การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอำนาจหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯเท่านั้น

5. ทำไมสัตวแพทยสภาไม่ซื้อวัคซีนฉีดให้สมาชิกฟรี เป็นสวัสดิการ
ตอบ: วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนทางเลือกนอกเหนือจากการจัดหาของภาครัฐ ดังนั้น ประชาชนที่ต้องการเข้าถึง จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สัตวแพทยสภาเป็นเพียงผู้ประสานงานเพิ่มอีก1ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการเข้าถึง

เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมากทางโทรศัพท์และLINE Official ของสัตวแพทยสภา adminจึงไม่สามารถตอบคำถามทุกท่านเรื่องวัคซีนได้ครบถ้วน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องวัคซีน ทางเราจะรีบเรียนแจ้งสมาชิกให้ทราบทันทีครับ

ประกาศ#ขอทราบคำตอบโดยด่วนเนื่องด้วยสัตวแพทยสภา ได้ประสานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sino...
30/05/2021
แบบสำรวจความต้องการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinopharm แก่สมาชิกสัตวแพทยสภาและบุคลากรใน

ประกาศ
#ขอทราบคำตอบโดยด่วน

เนื่องด้วยสัตวแพทยสภา ได้ประสานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinopharm ให้แก่สมาชิกสัตวแพทยสภา และบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นวัคซีนทางเลือก ที่จัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีค่าใช้จ่ายในการฉีดdoseละประมาณ 1,000 บาท และต้องฉีด2dose
โดยต้องชำระโดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สัตวแพทยสภารับหน้าที่เพียงประสานงานและสำรวจจำนวนผู้ต้องการวัคซีนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สัตวแพทยสภาไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่

ในการนี้ จึงขอความกรุณาผู้ที่สนใจ กรอกข้อมูลการขอรับวัคซีนในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/bu2MuZkWzgJbkZ8EA

โดยเปิดรับคำตอบถึงภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00น. เท่านั้น และขอความกรุณาท่านช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปยังสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับ

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นนี้ เป็นสำรวจความต้องการวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยฯ แบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสรรวัคซีนให้แก่สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลนี้ต้องแจ้งแก่ราชวิทยาลัยภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564
ทาง สัตวแพทยสภา ยังมิได้มีข้อมูลเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ที่จะได้รับวัคซีนนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มสัตวแพทย์ที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉัดวัคซีนที่ กทม. ได้
อย่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิก ทั้งที่อยู่ใน กทม และ พื้นที่อื่น ช่วยแจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมทางสัตวแพทยสภา จะดำเนินการแจ้งแก่สมาชิกในลำดับต่อไป

ปิดรับคำตอบภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 เวลา 07.00 น.

27/05/2021
ตามที่สมาชิกสัตวแพทยสภาได้สอบถามมาในหลายช่องทางถึงมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนั้นสัตวแพทยสภ...
24/05/2021

ตามที่สมาชิกสัตวแพทยสภาได้สอบถามมาในหลายช่องทางถึงมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนั้นสัตวแพทยสภา คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่หมดอายุในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564
โดยสามารถยื่นต่อใบอนุญาตได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา

ตามที่สมาชิกสัตวแพทยสภาได้สอบถามมาในหลายช่องทางถึงมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนั้นสัตวแพทยสภา คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่หมดอายุในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564
โดยสามารถยื่นต่อใบอนุญาตได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา

คำชี้แจงสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  จากรายงานข่าวที่พบว่า นักวิจัยตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพั...
21/05/2021

คำชี้แจง
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

จากรายงานข่าวที่พบว่า นักวิจัยตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดจากสุนัขในมนุษย์ โดยพบในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 2018 นั้น ทางสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย วาระ 2563 - 2565

ที่มา https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab456/6278597

#VPAT

คำชี้แจง
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

จากรายงานข่าวที่พบว่า นักวิจัยตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดจากสุนัขในมนุษย์ โดยพบในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 2018 นั้น ทางสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย วาระ 2563 - 2565

ที่มา https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab456/6278597

#VPAT

โปสเตอร์สวยๆ สำหรับทาสแมว เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลน้องแมวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ขอขอบคุณ บริษัท เบอริงเกอร...
21/05/2021

โปสเตอร์สวยๆ สำหรับทาสแมว เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลน้องแมวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
ขอขอบคุณ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทพันธมิตร VPAT ระดับ Diamond ในการช่วยจัดทำนะครับ
สำหรับเวอร์ชั่นน้องหมาจะตามออกมาเร็วนี้ครับ
#VPAT #COVID19

ที่มา FACEBOOK VPAT

21/05/2021
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยที่ ๑๘/๒๕๖๔เรื่อง  เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน...
21/05/2021

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๘/๒๕๖๔
เรื่อง เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

---------------------------------------------

ตามที่มีประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีมาตรการในการกำกับดูแลสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่านรวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

จากการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะผ่านพ้นไป ทั้งนี้ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จะกำหนดวันสอบและเวลาในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
ประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:2021-05-21-04-51-22&catid=27&Itemid=148&lang=en

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๘/๒๕๖๔
เรื่อง เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

---------------------------------------------

ตามที่มีประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีมาตรการในการกำกับดูแลสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่านรวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

จากการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะผ่านพ้นไป ทั้งนี้ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จะกำหนดวันสอบและเวลาในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันสอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
ประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:2021-05-21-04-51-22&catid=27&Itemid=148&lang=en

ตามที่ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  มีหนังสือขอให้สัตวแพทยสภาประกาศเลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้...
20/05/2021

ตามที่ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีหนังสือขอให้สัตวแพทยสภาประกาศเลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เลื่อนการสอบประเมิน จากเดิมที่กำหนดในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา เห็นถึงความสำคัญและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
จึงมีมติ #เลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ครั้งที่ 1/2564 เป็นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการสอบและสนามสอบ อีกทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้เป็นตามข้อกำหนดของศูนย์ประเมินฯ ซึ่งจะได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงไม่ปกติ สัตวแพทยสภาและศูนย์ประเมินฯ อาจประกาศเลื่อนการสอบต่อไปอีกตามความจำเป็นและความเป็นไปของสถานการณ์

/ จึงเรียนมาเพื่อทราบ/

ตามที่ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีหนังสือขอให้สัตวแพทยสภาประกาศเลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เลื่อนการสอบประเมิน จากเดิมที่กำหนดในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา เห็นถึงความสำคัญและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
จึงมีมติ #เลื่อนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ครั้งที่ 1/2564 เป็นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการสอบและสนามสอบ อีกทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้เป็นตามข้อกำหนดของศูนย์ประเมินฯ ซึ่งจะได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงไม่ปกติ สัตวแพทยสภาและศูนย์ประเมินฯ อาจประกาศเลื่อนการสอบต่อไปอีกตามความจำเป็นและความเป็นไปของสถานการณ์

/ จึงเรียนมาเพื่อทราบ/

14/05/2021
14/05/2021
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยที่ ๑๗/๒๕๖๔เรื่อง  แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติ...
14/05/2021

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๗/๒๕๖๔
เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ของสาขาอายุรศาสตร์

---------------------------------------------

ตามที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ของอายุรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในประกาศ ดังนี้

จากเดิม

๓.เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์
๒. สอบปฏิบัติ

ให้ผู้สมัครส่งสำเนา “patient medical record” ที่ตนเองมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและรักษา จำนวน ๕ ราย โดยสัตว์ป่วยที่เลือกมาแต่ละรายนั้น จะต้องทำการสรุปเพื่อให้ทราบขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยการพิมพ์ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ (ไฟล์ PDF เท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบควรเลือกสัตว์ป่วยที่มีความเจ็บป่วยแบบซับซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาให้สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการได้มาซึ่งอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดยให้ส่งมายังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ [email protected] และต้องส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์

๓. การสอบปากเปล่าจากการนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของผู้สอบเอง (๑๐๐ คะแนน) ผู้สอบจะต้องนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของตนเองและส่งเอกสารที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการล่วงหน้าภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ไปที่ [email protected] และต้องส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์

แก้ไขเป็น

๒. สอบปฏิบัติ

ให้ผู้สมัครส่งสำเนา “patient medical record” ที่ตนเองมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและรักษา จำนวน ๕ ราย โดยสัตว์ป่วยที่เลือกมาแต่ละรายนั้น จะต้องทำการสรุปเพื่อให้ทราบขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยการพิมพ์ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ (ไฟล์ PDF เท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบควรเลือกสัตว์ป่วยที่มีความเจ็บป่วยแบบซับซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาให้สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการได้มาซึ่งอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ โดยให้ส่งมายังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ [email protected] และต้องส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ (EMS)

๓. การสอบปากเปล่าจากการนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของผู้สอบเอง (๑๐๐ คะแนน)

ผู้สอบจะต้องนำเสนอกรณีศึกษาสัตว์ป่วยของตนเองและส่งเอกสารที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการล่วงหน้าภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ [email protected] และต้องส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ (EMS)

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)
ประธานคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:2021-05-14-02-22-32&catid=27&Itemid=148&lang=en

ที่อยู่

ถนนนครอินทร์
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020170700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัตวแพทยสภา ประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สัตวแพทยสภา ประเทศไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามเรื่องขอความอนุเคราะห์ทำหมันให้แม่สุนัขจรค่ะ จ.กาญจนบุรี ต้องติดต่อหน่วยงานใดค่ะ
เมื่อไร จะทำอะไรได้คะ https://www.facebook.com/groups/899074223442407/permalink/3797256056957528/
ผมอยากเห็นความชัดเจน รูปธรรมของวิชาชีพเรา ผ่านบทบาท สพ. สภาในการประสานความเข้าใจในการทำงานช่วง พรก. ควบคุมโควิด ก่อนพี่น้องเราจะถูกจับดำเนินคดีเพิ่ม
ขอสอบถามว่า นายสัตวแพทย์ ถือเป็น บุคคลากรทางการแพทย์มั้ยคะ หากไม่ใช่ขอสอบถามว่าเหตุใดถึงไม่ใช่ และหากใช่ขอให้ท่านทำการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้รู้โดยทั่วกันได้หรือไม่คะ
สวัสดีค่ะ กรณีนี้ ในช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะทำอย่างไรดีคะ
#อ้วน5000ต้องได้รับความยุติธรรม
ฝากคดีแมวอ้วน5000ที่ส่งไปรักษากับหมอแถวหทัยราษแล้วตายแต่หมอปิดบังอำพรางเอาแมวตัวอื่นมาสวมรอยด้วยนะคะ#อ้วน5000ต้องไม่ตายฟรี
มีเหตุการณ์ที่สัตวแพทย์ทำการรักษาแมว และอาจเสียชีวิตในขั้นตอนบางอย่าง หรือระหว่างการรักษา แต่แพทย์ท่านนี้ทำการซ่อนเร้นอำพราง บ่ายเบี่ยงที่จะพูดความจริง แถมพอโดนกดดันมากๆ ก็เอาแมวตัวอื่นที่คล้ายกันมาคืน เพื่อหลอกเจ้าของ สุดท้ายความแตกถึงได้ออกมารับสารภาพ เพราะจนด้วยหลักฐาน และเอาซากศพแมวตัวจริงมาคืน แบบนี้มีความผิดไหมครับ
สวัสดีค่ะ ที่สัตวแพทยสภามีแบบส่งข้อความได้ไหมคะ
สวัสดีคะ​ แมวเป็นปอดบวมเกิดจากอะไรค่ะ​ ขอสอบถามนะคะ
Weifo.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบ เทียบความชื้น..id line:weifo1
เมื่อวานได้ไปสัมมนา CE ฟ้าหม่นคนอาวุโส55+ ประทับใจทีมงานบริหารครับ ผมเองมีความสุขเพราะได้พบ พี่ๆและน้องๆหลายคน บางคนไม่เคยพบกันเลย20กว่าปี ผมอยากให้สว.สพ.บ.อาวุโสทั้งหลายมาเยี่ยมและมาต่ออายุใบประกอบฯกันมากๆ หากพวกเรามีมากพอก็จะของบประมาณแผ่นดินมาช่วยเติมงบของสัตวแพทย์สภาได้ เราต้องการงบมาบริหารครับ เท่าที่ทราบสมาคมทนายเขามีสมาชิก 40,000 กว่าคน เขาได้งบช่วยเหลือจากรัฐถึงปีละ 50 🥰 ล้านบาทครับ