ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Nonthaburi

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Nonthaburiรวมรายชื่อ Passport Visa Group, World Health Organization Thailand, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส., DBD e-Commerce และ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

DBD e-Commerce

DBD e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, Amphoe Muang Nonthab

E

โพสต์ล่าสุด

 • 05/11/21
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 30) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/P...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/08/21
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภา...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/08/21
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/07/21
  🔥🔥🔥ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องกำหนดการสอบใหม่ระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร 👇👇จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่รุนแรงทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
  > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
 • 05/07/21
  ด่วน 🔥🔥🔥🔥สำหรับผู้สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT เดือน พ.ค. 64 ตามที่ท่านได้สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ในวันที่ 15-16 พ.ค. 2564 ไว้แล้วนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีคำสั่งป...
  > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
 • 05/07/21
  วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนธร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีแ...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/06/21
  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 68/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 http:...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/06/21
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/09...
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/06/21
  🌎เลื่อนสอบ และเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ / สนามสอบ สำหรับผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112 -113 และ114) 📌..โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนเลือกรูปแบบ..📌 คลิก..คลิก..คลิก.. 👇👇👇 https://sites.google....
  > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
 • 05/05/21
  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/096/T_0089.PDF
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/05/21
  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการ บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/096/T_0087.PDF
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/05/21
  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/096/T_0084.PDF
  > กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • 05/04/21
  📣📣มหาวิทยาลัยขยายเวลาการแสดงความจำนงการเลือกรูปแบบการสอบกลางภาค 2/2563 และการสอบปลายภาค 2/2563 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 (รหัสรุ่น 633) จึงขอเชิญนักศึกษาแสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบพร้อมอ่...
  > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
 • 05/04/21
  ทรงพระเจริญ.... เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  > สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร