Clicky

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH

Welcome to The OFFICIAL Page of DMSc PR.Network
ติดตามข่าวกรมวิทย์ฯ >> http://www.dmsc.moph.go.th

เปิดเหมือนปกติ

NEWS | #กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ รพ.นำร่องของภาคใต้ จัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อให้เกิดควา...
01/02/2023

NEWS | #กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ รพ.นำร่องของภาคใต้ จัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
เนื้อหาข่าว : https://bit.ly/40mw8RZ

📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม DMSc ...
31/01/2023

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม DMSc Young Blood รุ่นที่ 2" เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าใจเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 และเกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการยุค 4.0 ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จัดโดย กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชนบรรยายให้ความรู้ผ่านออนไซต์ และออนไลน์ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

30/01/2023
กรมวิทย์ฯ กับการยุติวัณโรค

กรมวิทย์ฯ กับการยุติวัณโรค รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรค | EP.2 | 30 ม.ค. 66 | กรมวิทย์ WITH YOU

Youtube Streaming : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแห่งการเรียนรู้

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
30/01/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านบริการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ การตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรคและพัฒนางานที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พร้อมกับจัดการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นอกสถานที่) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด ให้การต้อนรับ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic-Re...
30/01/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic-Resonance-Imaging : MRI) โรงพยาบาลแม่สอด โดย MRI เป็นเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทางกายวิภาค และสรีรวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆ ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายได้อย่างแม่นยำ การตรวจทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ แก่ร่างกาย และไม่มีอันตรายจากรังสีตกค้าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ควบคู่ไปกับสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
30/01/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมมอบเงินสมทบทุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นในชีวิต ให้กับ #โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและพัฒนางานบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกไทย-เมียนมา โดยมี นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

30/01/2023
สธ.ชูโมเดล “พริกไทยปะเหลียน” (30 ม.ค.66)

📺 #วันใหม่วาไรตี้ | สธ.ชูโมเดล “พริกไทยปะเหลียน” ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจ (30 ม.ค. 66)

"กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมกับเครือข่ายทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้โมเดลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา #พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน นำมาศึกษาและจัดจำแนกความแตกต่างของชนิดและสายพันธุ์ โดยอาศัยหลักทางพฤกษอนุกรมวิธาน ร่วมกับการตรวจระบุชนิดด้วยเทคนิคทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุล โดยการทำ Genome sequencing และ DNA barcode เพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะของพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมถึงการจัดทำเป็นข้อมูลของพืชประจำถิ่น และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพริกไทยแต่ละพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสมุนไพรของประเทศ เพิ่มมูลค่าทางการค้า เพื่อตอบโจทย์ในการใช้ประโยชน์ และนำไปต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจต่อไป” ออกอากาศทางรายการ "วันใหม่วาไรตี้" สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เนื้อหาข่าว : https://bit.ly/3wBl1XE
📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥
• ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โดยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคเช้า) ...
27/01/2023

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โดยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคเช้า) บรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการจริยธรรมวิจัยและหลักจริยธรรมวิจัย” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ทวิป กิตยาภรณ์ นักวิชาการอิสระ บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยและผู้วิจัย” โดย นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ นักวิชาการอิสระ (ภาคบ่าย) บรรยายเรื่อง “กระบวนการขอความยินยอม” และเรื่อง “การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง การรักษาความลับ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง” โดย นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนในการส่งเรื่องเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน” โดย คุณวีรวุฒิ วิทยานันท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27/01/2023
โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคบ่าย)

LIVE 🔴โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคบ่าย) บรรยายเรื่อง “กระบวนการขอความยินยอม (Informed consent process)” และเรื่อง “การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง (Vulnerability) การรักษาความลับ (Privacy and confidentiality) การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง (Risk and Benefit Assessment)” โดย นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนในการส่งเรื่องเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน” โดย คุณวีรวุฒิ วิทยานันท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

27/01/2023
อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (วันที่ 2)

LIVE 🔴โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน บรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการจริยธรรมวิจัยและหลักจริยธรรมวิจัย” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ทวิป กิตยาภรณ์ นักวิชาการอิสระ บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยและผู้วิจัย” โดย นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ นักวิชาการอิสระ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 มกราคม 2566

NEWS | กรมวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย #ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค เชื่อมโยงความร่วมมือประเทศสมาชิกใ...
26/01/2023

NEWS | กรมวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย #ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค เชื่อมโยงความร่วมมือประเทศสมาชิกให้เข้มแข็ง เพื่อตอบโต้ภัยด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1799
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ RPHL Network Sustainability...
26/01/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ RPHL Network Sustainability Workshop ภายใต้วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ GHSA โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่ายเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค (Regional Public Health Laboratory Network) หรือ RPHL Network ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ (10 ประเทศอาเซียน และประเทศเนปาล) จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน ภาคเช้า บร...
26/01/2023

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน ภาคเช้า บรรยายเรื่อง “สถิติทางการแพทย์ที่ใช้ในการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัย” โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี โรงพยาบาลราชวิถี ภาคบ่าย บรรยายเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน” โดย นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ นักวิชาการอิสระ จัดโดย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านทางออนไซท์และออนไลน์ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

26/01/2023
26 ม.ค.66 อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน ภาคบ่าย

🎦 LIVE 🔴 ภาคบ่าย...คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน บรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน” โดย นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ นักวิชาการอิสระ วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

26/01/2023
อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนวันแรก

LIVE 🔴คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

NEWS | กรมวิทย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจรับการ #ถ่ายทอดเทคโนโลยี #ชุดตรวจเชื้อวัณโรค-#กัญชาhttps://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/...
25/01/2023

NEWS | กรมวิทย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจรับการ #ถ่ายทอดเทคโนโลยี #ชุดตรวจเชื้อวัณโรค-#กัญชา
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1797
#ข่าวสาธารณสุข #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

NEWS | สธ.ชูโมเดล “#พริกไทยปะเหลียน” ต้นแบบการพัฒนา #สมุนไพร เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าโดยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์https:/...
24/01/2023

NEWS | สธ.ชูโมเดล “#พริกไทยปะเหลียน” ต้นแบบการพัฒนา #สมุนไพร เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าโดยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1796 #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งจาก...
24/01/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งจากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธี และนางสุกัญญา กำแพงแก้ว เลขานุการกรมกล่าวรายงาน จัดโดย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร และ เรื่อง “แนวคิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” โดย นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ณ ห้องประชุม110 อาคาร 100 ปีการสาธารสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
24/01/2023

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำ ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2566 มามอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยกลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ขอเชิญผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่เคยส่งตัวอย่างกับกลุ่มงานกี...
23/01/2023

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยกลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ขอเชิญผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงที่เคยส่งตัวอย่างกับกลุ่มงานกีฏวิทยาทางการแพทย์ เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในทางสาธารณสุข และการตรวจจำแนกชนิดแมลงที่สำคัญทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/ICE : 17025 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-14.00 น. โดยในงานมีการบรรยายถึงงานบริการตรวจวิเคราะห์จากฝ่ายต่างๆ ภายในกลุ่มงาน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับบริการเพื่อสร้างความเข้าใจในการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ของสถาบันฯ แก่ผู้รับบริการ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โทร. 0 2589 9850-7, 0 2951 0000สอบถามการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ประชา...
23/01/2023

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร. 0 2589 9850-7, 0 2951 0000

สอบถามการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รวมบริการ ต่อ 99968, 99965, 98151

ด้านอาหาร ต่อ 99965, 99561, 99562

ด้านครื่องสำอาง, วัตถุอันตราย ต่อ 98151, 99495, 99496

ด้านรังสี, เครื่องมือแพทย์ ต่อ 99965, 99678

ด้านสมุนไพร ต่อ 98151, 99963

ด้านยา, ยาง, พลาสติกทางการแพทย์ ต่อ 98151, 99116-8

ด้านชีววัตถุ ต่อ 98151, 99344, 98366

ด้านพยาธิวิทยาคลินิก ต่อ 99248, 99614

สอบถามข้อมูลทั่วไป Operator กด 0
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 99081

ถามตอบกับ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววัตถุ 🧬 วัคซีน 💉Q1 : สถาบันชีววัตถุ Institute of Biological Products เป็นหน่วย...
23/01/2023

ถามตอบกับ...กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีววัตถุ 🧬 วัคซีน 💉

Q1 : สถาบันชีววัตถุ Institute of Biological Products เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอะไร เราจะติดต่อสถาบันชีววัตถุได้อย่างไร?

Q2 : การแก้ไขหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (แบบ รผ.06) จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง

Q3 : การส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายหลังจากการยื่นขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตฯ แล้วจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง

Q4 : บริษัทต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม ในกรณียื่นรับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน
เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน หรือ สารมาตรฐาน เป็นต้น จะต้องดำเนินการอย่างไร

Q5 : การกรอกอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ในโปรแกรม iLab-plus ต้องทำอย่างไร

Q6 : การติดตามผลการออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตก่อนครบกำหนด (10 วันทำการ)

Q7 : กรณีไม่สามารถตรวจสอบหรือดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองรุ่นการผลิตฯ ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

Q8 : กรณีไม่สามารถล็อกอินเข้าโปรแกรม iLab-plus ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

Q9 : กรณีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต หรือ ชื่อบริษัท การกรอกข้อมูลในโปรแกรม iLab-plus ของแบบ รผ.01 จะต้องดำเนินการอย่างไร

Q10 : กรณีบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน ทำได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ อบรมจริยธรรมการศึ...
23/01/2023

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ (>) https://bit.ly/EthicsDMSc ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#ราชอาณาจักรไทย 🇹🇭  🇬🇧 #สหราชอาณาจักร ลงนามความร่วมมือด้าน #การแพทย์จีโนมิกส์.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐม...
20/01/2023

#ราชอาณาจักรไทย 🇹🇭 🇬🇧 #สหราชอาณาจักร ลงนามความร่วมมือด้าน #การแพทย์จีโนมิกส์
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ Lord Nick Markham CBE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ระหว่าง #สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
.
สำหรับรูปแบบของความร่วมมือ ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนในการศึกษาดูงาน การประชุมเกี่ยวเนื่องที่สำคัญ การอบรม และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ และการพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมของประเทศ
.
โดยมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.) ดร.วลัยพร พัชรนฤมนล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พร้อมคณะ และผู้แทนสหราชอาณาจักร ร่วมด้วย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

 | การตรวจหาปริมาณกัญชาในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ตรวจวิเคราะห์มีอะไรบ้าง และตรวจในตัวอย่างอะไรได้บ้าง ดูรา...
20/01/2023

| การตรวจหาปริมาณกัญชาในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ตรวจวิเคราะห์มีอะไรบ้าง และตรวจในตัวอย่างอะไรได้บ้าง ดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

📣
#อินโฟกราฟิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 📊

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบเครื่องตรวจ...
19/01/2023

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ 7 นำร่องเป็นเขตสุขภาพแรก จัดโดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการยืนยันโดยการตรวจสอบ และมีหลักฐานแสดงว่าเครื่องมือที่ให้บริการแก่ประชาชน ยังคงนํามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการบริการของ รพ.สต.ในพื้นที่ โดยมีพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อจากโรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำบุคล...
19/01/2023

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2566 จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ณ ห้องประชุม 106 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 19 มกราคม 2566

NEWS | กรมวิทย์ฯ ติวเข้มวิธีการทวนสอบ #เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ให้กับ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 7 นำร่องเป็...
19/01/2023

NEWS | กรมวิทย์ฯ ติวเข้มวิธีการทวนสอบ #เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ให้กับ รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 7 นำร่องเป็นเขตสุขภาพแรก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1793 #ข่าวสาธารณสุข #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #น้ำตาลกลูโคสในตัวอย่างเลือด

📻 เล่าสู่กันฟัง | #กรมวิทย์ฯ พัฒนาวิธีตรวจเชื้อวัณโรค จากสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (17/01/66)ดร.ปนัดดา เทพอัคศร รองผู้อำนวย...
19/01/2023
เล่าสู่กันฟัง 170166 เรื่อง : กรมวิทย์ฯ พัฒนาวิธีตรวจเชื้อวัณโรค จากสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา

📻 เล่าสู่กันฟัง | #กรมวิทย์ฯ พัฒนาวิธีตรวจเชื้อวัณโรค จากสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (17/01/66)

ดร.ปนัดดา เทพอัคศร รองผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในประเด็นเรื่อง "กรมวิทย์ฯ พัฒนาวิธีตรวจเชื้อวัณโรค จากสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สวท. FM 92.5 MHz)

เล่าสู่กันฟัง 170166 ช่วงสองเรื่อง : กรมวิทย์ฯ พัฒนาวิธีตรวจเชื้อวัณโรค จากสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาสัมภาษณ์ : คุ.....

NEWS | #กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ 23 รพ.นำร่อง จัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อให้เกิดความเหมาะ...
18/01/2023

NEWS | #กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ 23 รพ.นำร่อง จัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
เนื้อหาข่าว : https://bit.ly/3kmTRRl

📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจ เสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์1.ชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp...
17/01/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจ เสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
1.ชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP)
2.ชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3kcdZ8L

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2*️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 *️⃣🔺 ดูข้อมูลได...
17/01/2023

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ #ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

*️⃣ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 *️⃣
🔺 ดูข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/3jdl45q
🔬

Department of Medical Sciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network*️⃣ Information of January 17, 2022 *️⃣🔺 ...
17/01/2023

Department of Medical Sciences Announces Laboratory SARS-COV2 detection network

*️⃣ Information of January 17, 2022 *️⃣
🔺 See information at : https://bit.ly/3zkMj6z
🔬

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักอักษรศาสตร์จำนวน 1 อัตราถึง 20 ม.ค.66
17/01/2023

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักอักษรศาสตร์จำนวน 1 อัตราถึง 20 ม.ค.66

17/01/2023

the 1st 2023 Medical Sciences Seminar Gene Therapy
Dr. Suphakit Sirilak M.D.,MPHM. Director General, Department of Medical Sciences The chairman opened the seminar.

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง Gene Therapy จัดโดยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16/01/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำการบริโภคผลไม้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล #ตรุษจีน

NEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล DMSc Award และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ...
16/01/2023

NEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล DMSc Award และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31
เนื้อหาข่าว : https://bit.ly/3CS4WjT

📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเช...
16/01/2023

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาและไวรัสตับอักเสบ เอ ด้านอาหาร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการของ #สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้กับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาคให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ตอบสนองต่อสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

กรมวิทย์ฯ ยัน “เป่า-เจาะเลือด” วัดแอลกอฮอล์ได้ใกล้เคียงกัน ใช้อ้างอิงกฎหมายได้ ที่มา : 3Plus News
13/01/2023
กรมวิทย์ฯ ยัน “เป่า-เจาะเลือด” วัดแอลกอฮอล์ได้ใกล้เคียงกัน ใช้อ้างอิงกฎหมายได้

กรมวิทย์ฯ ยัน “เป่า-เจาะเลือด” วัดแอลกอฮอล์ได้ใกล้เคียงกัน ใช้อ้างอิงกฎหมายได้ ที่มา : 3Plus News

เรื่องเล่าเช้านี้

ที่อยู่

88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625911707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ผมเป็นแพทย์อายุกรรมที่ต้องการหาชุดตรวจ Covid rapid test มาช่วยคัดกรอง ไม่ทราบว่าจะหารายชื่อ ชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ และ อย.ได้จากไหน ครับ ?
เชิญชม www.weifothailand.com
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม
ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ความฝันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ชายตัวเล็กๆ อยากทำให้สำเร็จ

ผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึง ที่ชื่อว่า ดูแลรูปร่าง ตาม กรุปเลือด
จากการได้อ่านแต่ละบท จึงสรุปได้ว่า

รายการอาหาร ที่สามารถรับประทานได้ทุกหมู่เลือด
โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอดี

- ขิง
- กระเทียม
- ขมิ้น
- ใบกะเพรา
- ใบสะระแหน่
- ต้นหอม

- บร็อกโคลี
- คะน้า
- ผักโขม
- ผักกาดแก้ว
- หน่อไม้ฝรั่ง

- สับปะรด
- แตงโม
- มะนาว

- แป้งข้าวโอ๊ต
- แป้งข้าวเจ้า

- ปลาแซลมอน
- ปลาอินทรี

- เกลือ
- น้ำตาลทรายขาว

จึงได้เกิดความคิด อยากนำส่วนผสมเหล่านี้ มาทำเป็น ขนมทอดกรอบสมุนไพร,น้ำสมุนไพรรวม,อาหารเสริมแบบเม็ด

ตอนนี้ก็คิดได้ในส่วนของส่วนผสมที่คิดว่ามีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา ขาดอยู่ก็แต่ อัตราส่วน ว่าอย่างไหนต้องปริมาณเท่าไร จึงออกมา รสชาติ อร่อยที่สุด ได้สามารถเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้สามารถเป็นสินค้าของเมืองไทย
เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินกลับเข้าสู่ประเทศไทย และส่งคืนต่างประเทศที่รัฐบาลไทยไปกู้เขามาพร้อมดอกเบี้ย ที่ว่า มากกว่า6ล้านล้านบาท และส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้กับ เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชผักผลไม้
เหล่านี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้า

ตัวอย่าง ก็ประมาณนี้ ครับ

ในส่วนของขนมทอดกรอบสมุนไพรและน้ำจิ้ม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ
- น้ำมันสำหรับทอด
- แป้งข้าวเจ้า
- น้ำสะอาด
- เกลือ
- น้ำตาลทรายขาว
- ขิง
- กระเทียม
- ขมิ้น
- ใบกะเพรา
- ใบสะระแหน่
- ต้นหอม
+ สับปะรด,แตงโม,มะนาว,น้ำตาลทรายขาว,เกลือ

ในส่วนของน้ำสมุนไพรรวม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ
- สับปะรด
- ขิง
- ขมิ้น
- บร็อกโคลี
- น้ำสะอาด

ในส่วนของอาหารเสริมแบบเม็ด ก็ต้องจำเป็นได้รับความรู้ว่าในแต่ละส่วนผสมต้องมีปริมาณเท่าไร ที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน และไม่มากเกินไป ที่ตับและไต รับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต หากรับประทานทุกวัน
ผมมีข้อสงสัยเยอะเลยครับกับเรื่องการเว้นระยะห่าง​🤔
- ในกรณีที่​มากันเป็นครอบครัว​ยังต้องเว้นระยะห่างกันอีกหรอครับ? ​
- ขับ/นั่งรถมาด้วยกันแทบจะทุกคันเป็นรถยนต์​แบบปิดแบบที่บ้านมีรถคันเดียวต้องมาด้วยกันที้งครอบครัวทุกคนมีผลเป็น Negative ยัง​มีความเสี่ยง​อยู่​อีกรึป่าว?
- ถ้าเข้าร้านอาหาร​ ยังจำเป็นต้องนั่งแยกอีกหรอครับมาแบบครอบครัวรถคันเดียวกันแท้ๆถ้าเสี่ยงก็ต้องติดตั้งแต่ในรถกันแล้วไม่ใช่หรอครับ?
กราบเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผมนายสมพร เกตุชมภู พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมทำงานงานมามากกว่า 16 ปีในโรงพยาบาลแหงนี้ ทำงานคลังยา และคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยามามากกว่า 14 ปี ใน เงินเดือน 10800 บาท การบริหารเวชภัณฑ์จัดหาเวชภัณฑ์สู้ COVIC ในการบรรจุข้าราชการครั้งนี้ใคร่ขอท่านนำลูกจ้างกระทรวง เข้าพิจารณาด้วย เพราะสายงานไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าเภสัช พยาบาล เป็นต้น ขอขอบพระคุณท่านช่วยเมตตาลูกจ้างกระทรวงด้วย
ผมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการครับ กรณีมีเจ้าหน้าที่จับเจลและแอลกอฮอล์มาส่งต้องตรวจของกลางที่ไหนครับ
สวัสดีครับผม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมเจลแอลกอฮอล์ ส่งตัวอย่างของกลางที่ไหนครับขอโทรติดต่อหน่อยครับ
แฟนตัวยง
ขออนุญาตสอบถามถึงยาฆ่าเชื้อโวิด 19 ที่ใช้พ่นตามถนน อาคาร บ้านเรือนนั้น ใช้ยาอะไรครับ เห็นมีโฆษณาเยอะแต่ไม่แน่ใจครับ ผมอยากซื้อมาใส่รถพ่นยายแบบแอบลาส พ่นในชุมชนในตลาดและในซอยเข้าบ้านครับ
ขอเป็นกำลังใจ ❤️ 🌹ให้
ข้าราชการ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่ 👨‍🔬👩‍🔬
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน
ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ
และขอให้ดูแลสุขภาพ 😷 ตัวเองด้วยครับ
รับสมัครงานครับ ขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ กองโรคจากการประกอบอาชีพและ DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กองบริหารระบบบริการสุขภาพจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน