กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH

Welcome to The OFFICIAL Page of DMSc PR.Network
ติดตามข่าวกรมวิทย์ฯ >> http://www.dmsc.moph.go.th

25/08/2023

📺 #9ข่าวเช้า | #กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ #สปสช. กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ สปสช. ตรวจคัดกรองทารกด้วยเครื่อง Tandem Mass Spectrometry (25/08/66)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมแถลงข่าว “ไทยขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม 24 โรค” โดยเป็นความร่วมมือในการดูแลทารกแรกเกิดให้ได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว โดยในปีพ.ศ. 2565 ได้ขยายการตรวจคัดกรองกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inborn errors of metabolism, IEM) จำนวน 24 โรค (รวม PKU) พร้อมทั้งบรรจุไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมสำหรับเด็กไทยแรกเกิดทุกราย #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและขยายหน่วยบริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบริการ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบด้วย #ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (นนทบุรี) รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 3, 6 และ 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 (เชียงราย) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 (อุบลราชธานี) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 (สุราษฏร์ธานี) รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 1, 10 และ 11 ตามลำดับ ร่วมกับศูนย์การดูแลรักษาโรคหายาก (IEM) อีก 7 แห่ง ที่ร่วมกันรับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 13 เขตสุขภาพ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ออกอากาศทางรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 9 MCOT HD

เนื้อหาข่าว : https://shorturl.asia/ejQPz
📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

25/08/2023

🔴 [ Live..!! ] รายการจับมาคุย EP34 #ไมเกรน รักษาได้ไหม❓
โดย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย

ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพั...
24/08/2023

ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสุกัญญา กำแพงแก้ว เลขานุการกรม และคณะบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อการนำไปปรับใช้ในการลดการใช้พลังงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต ณ ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งอาคารอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานโดยมีภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานกำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566

NEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (IEM) 24 โรค เพื่อความเท่าเทียม เข้าถึ...
24/08/2023

NEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (IEM) 24 โรค เพื่อความเท่าเทียม เข้าถึงบริการของเด็กไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1979
#คัดกรองทารกแรกเกิด #โรคฟีนิลคีโตนูเรีย #โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก

24/08/2023

การศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ I วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-17.30 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธา

24/08/2023

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ขั้น 3 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

24/08/2023

LIVE 🔴 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการ แต่กำเนิด (ประเทศไทย) ได้ร่วมแถลงข่าว “ไทยขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม 24 โรค” โดยเป็นความร่วมมือในการดูแลทารกแรกเกิดให้ได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว

ประกาศผล ผลสำเร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปี 2566 : KMISการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566  กรมวิทยาศาสตร์กา...
23/08/2023

ประกาศผล ผลสำเร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปี 2566 : KMIS
การจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลชนะเลิศ
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566 : ภารกิจสนับสนุนการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566  กรมวิทยาศาสตร์...
23/08/2023

ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566 : ภารกิจสนับสนุน
การจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566 : ภารกิจหลักการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566  กรมวิทยาศาสตร์การแ...
23/08/2023

ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปี 2566 : ภารกิจหลัก
การจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กำหนดการศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ I  วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-17.30 น. ณ อาคารอนุร...
22/08/2023

กำหนดการศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ I
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00-17.30 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Join Zoom Meeting
https://dmsc-moph-go-th.zoom.us/j/98453632703?pwd=T0xmRWYxRFdlVlVYbEkvSElubEs3UT09

Meeting ID: 984 5363 2703
Passcode: 133473

จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22/08/2023

📺 #9ข่าวเที่ยง | #กรมวิทย์ฯ ลงนาม #อีอีซี พัฒนาการแพทย์ขั้นสูง

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ #สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) เช่น เทคโนโลยีการผลิตเซลล์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด การรักษาด้วยยีน และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็นต้น เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ และสอดคล้องตามวาระแห่งชาติด้าน Bio Circular and Green Economy Model หรือ BCG Model ออกอากาศทางรายการข่าวภาคเที่ยง ช่อง 9 MCOT HD

เนื้อหาข่าว : https://shorturl.asia/ejQPz
📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ...
22/08/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายในการ "สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข" พร้อมกับให้เกียรติบรรยาย เรื่อง Journey to Success: การบริหารงานด้วยพลังขับเคลื่อนบนความท้าทาย ซึ่งจะเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังที่ทำให้ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนั้นมีการเสวนาฮาเฮ เคล็ด (ลับ) คนสำราญ งานสำเร็จ โดย นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ นางสาวพรรณเกษม แผ่พร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และภายหลังเสร็จจากการเสวนามีการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง Springboard Success Storytelling Contest โดย ชุมชนนักปฏิบัติ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้มีแผนจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ รวมทั้ง ในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Knowledge and Information System, KMIS) เกิดการต่อยอดพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงเพื่อต่อยอดและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง onsite ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางออนไลน์แอพลิเคชั่น Zoom วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

22/08/2023

LIVE 🔴 การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ภารกิจหลัก ในงานเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566 จัดโดยทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กองแผนงานและวิชาการ ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22/08/2023

LIVE 🔴 การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ภารกิจสนับสนุน จัดโดยทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กองแผนงานและวิชาการ ณ ห้องประชุม 205 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22/08/2023

LIVE 🔴 ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กองแผนงานและวิชาการ จัดการเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานเลขานุการกรม I ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร และจั...
21/08/2023

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม I ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุม 110
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรยายพิเศษ
-ทิศทางนโยบายการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
โดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บรรยายโดย อาจารย์ออดี้ - กิตติชัย ปรีน้อย
Digital Marketing Communication และคณะ

หัวข้อ สื่อสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
“สร้าง Line Official Account ตั้งแต่เริ่มลงมือ - ใช้งานได้จริง”
- Icon สำคัญที่ใช้งานประจำ
- การตั้งค่าห้องแชท ข้อความทักทายเพื่อนใหม่
- ออกแบบสร้างภาพ ข้อความ เพื่อใช้ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
- การสร้างและใช้งาน Rich Message
- กลยุทธ์การสื่อสาร ตัวช่วย Followers อย่างรวดเร็ว
ฝึกปฏิบัติ “สร้าง Line Official Account ตั้งแต่เริ่มลงมือ - ใช้งานได้จริง”

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการการอบรมการเขียนหนังสือราชก...
21/08/2023

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการการอบรมการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ https://bit.ly/3YIqsB8
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ZOOM Meeting ID: 998 6390 6290
Passcode: 569573

บรรยาย เรื่อง “หลักทั่วไปและรูปแบบของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ”
โดย นางสาวมยุรี วิโนทัย นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองการต่างประเทศ

บรรยาย เรื่อง“การใช้ภาษาในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ”
โดย นางสาวพัฒิพร อจละนันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

อภิปราย เรื่อง “ตัวอย่างหนังสือราชการของกระทรวงสาธารณสุข”
โดย นางสาวโอริสา ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ
นายรัชกร แก้วเปรมกุศล นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำเสนอ “การจัดทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษ”
จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
จัดทำหนังสือตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุม
จัดทำหนังสือขอบคุณ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Biological Safety Cabinet (BSC) Traini...
21/08/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Biological Safety Cabinet (BSC) Training Course โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาระบบการป้องกัน การตรวจวิเคราะห์และควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ Training Center for Excellence in Medical Sciences (TEMs, DMSc) ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายแพทย์​ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี​กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนา​ทบทวน สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการดำ...
21/08/2023

นายแพทย์​ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี​กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนา​ทบทวน สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายการบริการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์​การแพทย์ พ.ศ.2567-2570 ณ โรงแรมแกรนด์​ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลั...
21/08/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรผู้นำห้องปฎิบัติการโดยอ้างอิงโปรแกรมฝึกอบรมระดับโลก Global Laboratory Leadership Programme In THAILAND (GLLP) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโดยการมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาระบบการป้องกัน การตรวจวิเคราะห์และควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับทีมวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมอาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

NEWS | กรมวิทย์ฯ -  #อีอีซี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากล ร่วมกันขับเคลื่อ...
21/08/2023

NEWS | กรมวิทย์ฯ - #อีอีซี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากล ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี #ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีและยานวัตกรรมในราคาที่เหมาะสม คุณภาพเท่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1975
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

การเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๑...
20/08/2023

การเสวนาการจัดการความรู้ (KM Day)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting ID: 993 3070 8464
Passcode: 974180

จัดโดย ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรยากาศงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยังคงมีเด็กๆ ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการยุงและแมลง ผลิตภั...
19/08/2023

บรรยากาศงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยังคงมีเด็กๆ ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการยุงและแมลง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เล่นเกมชิงรางวัลจำนวนมาก โดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค.66) ที่เมืองทองธานี อาคาร 9-11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

🏢รู้หรือไม่ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบริการตรวจวิเคราะห์ หาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค ที่ประชาชนใช้ในชีวิตปร...
19/08/2023

🏢รู้หรือไม่ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบริการตรวจวิเคราะห์ หาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค ที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้ง อาหาร ยา สมุนไพร ชีววัตถุ เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ โดยส่งตัวอย่างได้ที่ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา การส่งตัวอย่าง การยื่นคำขอ การรับผลการตรวจวิเคราะห์ และการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบรับส่งตัวอย่างออนไลน์ หรือที่เรียกว่า “ไอ แล็บ พลัส” (iLab Plus) เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติการส่งตรวจวิเคราะห์ ผู้ประกอบการสามารถรับรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-report) ทำให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลามารับผลวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยมีขั้นตอนการใช้บริการที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้
กรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างที่ศูนย์รวมบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ http://ilabplus.dmsc.moph.go.th/
2. ตรวจสอบตัวอย่าง และแบบฟอร์ม
3. กดบัตรคิวตามรายการส่งตัวอย่าง
4. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบ
5. ชำระเงิน
6. รับใบรับนัดผลตรวจวิเคราะห์

สำหรับท่านใดที่จะส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📌เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🕐เวลารับส่งตัวอย่าง และชำระค่าธรรมเนียม 08.30 - 15.30 น.
สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ โทร. 0 2589 9850-7 ต่อ 98150, 98152, 99968 , มือถือ 098-9156809

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1973
#ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กร...
18/08/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับผลคะแนน 91.18 ระดับผ่าน โดยคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา +4.09 คะแนน โดยได้ลำดับที่ 78 ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่า และอยู่ในลำดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข จากหน่วยงานในกำกับ 17 หน่วยงาน

ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์📌หาแมลงมีพิษ “ด้วงก้นกระดก และ ด้วงน้ำมัน”  ที่ซ่อนอยู่ในภาพ มีทั้งห...
18/08/2023

ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
📌หาแมลงมีพิษ “ด้วงก้นกระดก และ ด้วงน้ำมัน” ที่ซ่อนอยู่ในภาพ มีทั้งหมดกี่ตัวกันนะ ??🎉

เพียงหาแมลงมีพิษทั้ง 2 ชนิด “ด้วงก้นกระดก และ ด้วงน้ำมัน” ที่ซ่อนตัวอยู่ในภาพ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โคมไฟพี่หมีและน้องกระตุ่ยตั้งโต๊ะสุดน่ารัก จำนวน 10 รางวัล 🐻🐰

โดยทำตามกติการ่วมสนุกง่าย ๆ ดังนี้
✅ กดติดตามแฟนเพจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
✅ กดไลก์ และ กดแชร์โพสต์ของกิจกรรมนี้พร้อมกับเปิดสาธารณะ
✅ วงกลมตำแหน่งที่พบแมลงซ่อนอยู่ในภาพ และส่งหลักฐานภาพทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมนี้เท่านั้น พร้อมบอกด้วยว่า หาแมลงเจอทั้งหมดกี่ตัว

🕐ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น
(ไม่เกินเวลา 23.59 น.)
พี่ไซน์จะทำการคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน ที่หาแมลงเจอครบ พร้อมบอกจำนวนถูกต้อง และทำถูกกฎกติกาข้างต้น

📢 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
#แมลงมีพิษ #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข

17/08/2023
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์รวมบริการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เ...
17/08/2023

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์รวมบริการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

กรมวิทย์ฯชวนตรวจสอบสารเคมีในเครื่องสำอาง ดูไม่ดีทำหน้าพัง!❌ เครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่เรียกว่าขาดไม่ได้ สำหรั...
17/08/2023

กรมวิทย์ฯชวนตรวจสอบสารเคมีในเครื่องสำอาง ดูไม่ดีทำหน้าพัง!❌
เครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่เรียกว่าขาดไม่ได้ สำหรับใครที่รักและใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเอง สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องสำอางบ่อยๆ หรือผู้ที่กำลังจะเลือกใช้และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆ ก็แล้วแต่ เบื้องต้นควรตรวจเช็กเลข อย. และให้สังเกตจากฉลากผลิตภัณฑ์ระบุครบถ้วน เช่น ชื่อเครื่องสำอางที่มีชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณ วิธีใช้ คำแนะนำ คำเตือน เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่ผลิต และส่วนผสมของสารชนิดใดบ้างในเครื่องสำอาง เพื่อการใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย และสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบที่ทำให้แพ้ ในบางรายเกิดอาการแพ้รุนแรงจนทำให้หน้าพังกันมาแล้วนับไม่ถ้วน ต้องเสียค่ารักษาและใช้เวลานานกว่าจะหายขาดจากการแพ้ และถึงหายแล้วสภาพผิวอาจไม่ได้กลับมาดีเท่าสภาพเดิมที่เคยเป็น

📍สำหรับสารอันตราย 4 สารหลักๆ ที่ไม่ควรมีอยู่ในส่วนผสมของเครื่องสำอาง เนื่องจากเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรวจพบบ่อยในเครื่องสำอาง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่ควรระวัง มีดังนี้

สารปรอทและสารประกอบปรอท เนื่องจากปรอทมีฤทธิ์ทำลายไต ระบบประสาท เยื่อบุและทางเดินหายใจ หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารปรอทติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดพิษสะสมของสารปรอทที่ผิวหนังและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ตับ ไต ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง กฎหมายกำหนดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ไม่เกิน 1 ppm
สารไฮโดรควิโนน อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง อักเสบหน้าแดง อาการแสบร้อน ตุ่มแดง และภาวะผิวคล้ำมากขึ้นในบริเวณที่ทา หากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดเป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง
สารสเตียรอยด์ ที่พบบ่อย เช่น betamethasone 17-valerate และ clobetasol propionate อาจทำให้ผิวบาง เกิดรอยแตก เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ เห็นเส้นเลือดแดงตามใบหน้าชัดขึ้น เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด ผิวหนังมีสีจางลง หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว
กรดวิตามินเอ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ผิวหน้าลอก อักเสบ แพ้แสงแดดได้ง่าย อาจเกิดภาวะผิวด่างขาวหรือผิวคล้ำได้ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ในปัจจุบันเครื่องสำอางหลายชนิดที่ไม่ได้มาตรฐานพบผู้ผลิตเครื่องสำอางลักลอบผสมสารห้ามใช้ต่างๆ ในเครื่องสำอาง โดยเฉพาะ สารปรอท ไฮโดรควิโนน และสเตียรอยด์ขายทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ทั้งนี้สามารถทดสอบอาการแพ้เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ทาผลิตภัณฑ์ที่ท้องแขน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถ้าภายใน 1 สัปดาห์ ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ โอกาสแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็มีน้อย แต่หากมีผื่นคันให้หยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันที

❓หากสงสัยว่าอาจมีสารปนเปื้อน หรือผสมสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง สามารถส่งตัวอย่างทดสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะที่ได้รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้ได้ทราบผลที่แน่ชัด และแม่นยำอย่างแน่นอน รู้ก่อนปลอดภัยก่อน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1971
#สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
#กระทรวงสาธารณสุข

ประชุม @คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2566 : นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิ...
17/08/2023

ประชุม @คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 5/2566 : นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2566
ณ ห้องประชุม 815 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 1702...
16/08/2023

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้แก่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการตรวจประเมินจาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการทดสอบประเมินความเป็นพิษของตัวอย่างทางทันตกรรมโดยวิธี MTT Cytotoxicity และรายการทดสอบประเมินความเป็นพิษของตัวอย่าง โดยวิธี Agar Diffusion โดยมี ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องประชุมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

นายแพทย์​ปิยะ ศิริลักษณ์​ รองอธิบดีกรมวิทยา​ศาสตร์​การแพทย์ เยี่ยมชมบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมอบของรางวัลกับนักเรีย...
16/08/2023

นายแพทย์​ปิยะ ศิริลักษณ์​ รองอธิบดีกรมวิทยา​ศาสตร์​การแพทย์ เยี่ยมชมบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมอบของรางวัลกับนักเรียนผู้สนใจร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่เมืองทองธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นี้นะคะ

16/08/2023

กิจกรรมการสาธิตการใช้ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธิตการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับน้องๆ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์กา...
16/08/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธิตการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับน้องๆ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
นอกจากนี้ในบูธนิทรรศการ ยังจัดแสดงยุงสายพันธุ์ต่างๆ แมลงที่รับประทานได้ และแมลงมีพิษต่างๆ ให้น้องๆ ได้ศึกษา และสัมผัสใกล้ชิด
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - วันที่ 20 สิงหาคม 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธิตการตรวจเครื่องสำอาง และทำสบู่ ให้กับน้องๆ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกรมวิทยาศาส...
15/08/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธิตการตรวจเครื่องสำอาง และทำสบู่ ให้กับน้องๆ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
นอกจากนี้ในบูธนิทรรศการ ยังจัดแสดงยุงสายพันธุ์ต่างๆ แมลงที่รับประทานได้ และแมลงมีพิษต่างๆ ให้น้องๆ ได้ศึกษา และสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งจัดให้มีการสาธิตการตรวจยา สารเสพติด การทำเจลล้างมือ เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในบูธกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - วันที่ 20 สิงหาคม 2566

15/08/2023

📺 #9ข่าวเที่ยง | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดห้องแล็บตรวจยีนโรคมะเร็งเต้านม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมการประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ด้วยเทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัว ตรวจพบยีนกลายพันธุ์ เพื่อสื่อสารแนวทางการเก็บและส่งตัวอย่าง การวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี NGS ออกอากาศทางรายการข่าวภาคเที่ยง ช่อง 9 MCOT HD

เนื้อหาข่าว : https://shorturl.asia/vLw5Q
📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ ไทยแลนด์แดนแมลง แน่นอนว่าที่ประเทศไทยมีแมลงหลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั...
15/08/2023

แมลงมีพิษในไทย ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้
ไทยแลนด์แดนแมลง แน่นอนว่าที่ประเทศไทยมีแมลงหลากหลายชนิด หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีทั้งที่เรารู้จักคุ้นเคย และไม่รู้จัก ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแมลงที่เราพบเจอนั้นปลอดภัย หรือมีพิษ วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมเหล่าแมลงที่มีพิษมาให้แล้ว เมื่อเราพบเห็นจะได้ป้องกันตัวได้ทันก่อนโดนพิษของมัน เพราะแมลงบางชนิด เมื่อเราไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ อาจส่งผลถึงชีวิตเลยก็เป็นได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพาไปรู้จักกับหน้าตาของเหล่าแมลงมีพิษเหล่านั้นกัน
แมลงมีพิษในประเทศไทย อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากนำไปบริโภค หรือสัมผัสโดนพิษของแมลง จะทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้ ได้แก่ ด้วงก้นกระดกและด้วงน้ำมัน แมลงทั้งสองชนิดนี้สามารถปล่อยสารพิษที่เป็นอันตราย โดยทำให้ผิวหนังปวดแสบปวดร้อน และอาจทำให้เสียชีวิต โดยเฉพาะด้วงน้ำมัน ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่เสมอ เพราะประชาชนเข้าใจผิดคิดว่ากินได้ จึงจับมาเผาไฟกิน ทำให้ได้รับสารพิษแคนทาริดิน (Cantharidin) ถึงแม้ด้วงน้ำมันจะถูกเผาไฟแล้วแต่สารพิษแคนทาริดินยังคงอยู่

📍ด้วงก้นกระดก หรือ แมลงก้นกระดก : เป็นแมลงที่พบมากในฤดูฝน ชอบความชื้น เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 4-7 มิลลิเมตร โดยมีลักษณะจำเพาะคือ ปีกคู่แรกแข็งและสั้น สีดำ เป็นมัน ปีกคู่สองมีขนาดใหญ่แต่จะมองไม่เห็นเด่นชัด ลำตัวมีขนาดเล็กเรียว ส่วนท้องยาวโผล่ออกมานอกปีกสังเกตเห็นได้ง่ายโดยจะชอบงอส่วนท้องขึ้นๆ ลงๆ เมื่อเกาะอยู่กับที่ สายพันธุ์ที่พบบ่อยในไทยส่วนท้องจะมีสีส้ม
❌สารพิษของแมลงชนิดนี้ คือ สารพีเดอริน (Paederin) เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เป็นผื่นคันหรือแผลพุพอง ผิวหนังไหม้แดง ปวดแสบปวดร้อนมีไข้ และถ้าถูกพิษบริเวณดวงตา อาจทำให้ตาบอดได้

📍ด้วงน้ำมัน : ด้วงน้ำมันเป็นแมลงปีกแข็งจำพวกด้วงชนิดหนึ่งในประเทศไทย พบได้ประมาณ 13 ชนิด โดยทุกชนิดมีพิษแบบเดียวกัน ชนิดที่พบบ่อยและประชาชนเคยเสียชีวิตจากการกินมีอยู่ 3 ชนิด ประกอบด้วย Mylabris phalerata มีลักษณะคือ หัว อก ลำตัว และขาสีดำ มีปีกแข็งและมีลายขวางสีเหลืองส้มสลับดำ โดยจะเป็นสีเหลืองส้ม 3 แถบ ดำ 3 แถบ ลำตัวกว้าง 7-8 มม. ยาว 22-27 มม. ชนิดที่สองคือชนิด Epicauta hirticornis มีลักษณะที่สำคัญคือ หัวสีน้ำตาลแดง อก ลำตัว ขา และปีกสีดำ ไม่มีลายบนปีกแข็ง ขนาดของลำตัวกว้าง 3-5 มม. ยาว 12-21 มม. ชนิดที่สาม คือ Epicauta maliculi มีลักษณะสำคัญที่เห็นได้เด่นชัดคือ ปีกคู่หน้ามีสีเหลืองและปลายปีกสีดำ หัวสีแดง โดยลำตัวมีขนาดกว้าง 5-6 มม. ยาว 20-22 มม.
❌ผู้ที่บริโภคด้วงน้ำมันเข้าไปนั้นจะมีอาการคออักเสบ กลืนอาหารลำบาก ปวดท้อง คลื่นไส้ อุจจาระร่วง อาเจียนเป็นเลือด ความดันโลหิตลดลง ปัสสาวะเป็นเลือด สลบ และเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว ด้วงน้ำมันถ้าถูกรบกวนหรือถูกต้องตัวจะขับของเหลวสีเหลืองอ่อนที่มีสารพิษแคนทาริดิน (cantharidin) ออกจากข้อต่อของส่วนขา ซึ่งถ้าพิษถูกผิวหนังก็จะเป็นตุ่มพุพองอักเสบ และสารแคนทาริดินนี้จะไม่ถูกทำลายโดยความร้อนจากการหุงต้มหรือเผาไฟ ดังนั้นถึงแม้ผู้รับประทานจะนำด้วงน้ำมันไปผ่านความร้อน ก็จะยังได้รับอันตรายจากแมลงชนิดนี้นั่นเอง
รู้แบบนี้เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแมลงแปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นหรือไม่คุ้นตามาก่อน รวมทั้งป้องกันตนเองจากการโดนแมลงกัดต่อย หรือหากเผลอบริโภคหรือสัมผัสเข้าไป และพบอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่> https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1967
#ด้วงน้ำมัน #ด้วงก้นกระดก #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625911707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ผมเป็นแพทย์อายุกรรมที่ต้องการหาชุดตรวจ Covid rapid test มาช่วยคัดกรอง ไม่ทราบว่าจะหารายชื่อ ชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ และ อย.ได้จากไหน ครับ ?
เชิญชม www.weifothailand.com
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม
ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ความฝันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ชายตัวเล็กๆ อยากทำให้สำเร็จ

ผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึง ที่ชื่อว่า ดูแลรูปร่าง ตาม กรุปเลือด
จากการได้อ่านแต่ละบท จึงสรุปได้ว่า

รายการอาหาร ที่สามารถรับประทานได้ทุกหมู่เลือด
โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอดี

- ขิง
- กระเทียม
- ขมิ้น
- ใบกะเพรา
- ใบสะระแหน่
- ต้นหอม

- บร็อกโคลี
- คะน้า
- ผักโขม
- ผักกาดแก้ว
- หน่อไม้ฝรั่ง

- สับปะรด
- แตงโม
- มะนาว

- แป้งข้าวโอ๊ต
- แป้งข้าวเจ้า

- ปลาแซลมอน
- ปลาอินทรี

- เกลือ
- น้ำตาลทรายขาว

จึงได้เกิดความคิด อยากนำส่วนผสมเหล่านี้ มาทำเป็น ขนมทอดกรอบสมุนไพร,น้ำสมุนไพรรวม,อาหารเสริมแบบเม็ด

ตอนนี้ก็คิดได้ในส่วนของส่วนผสมที่คิดว่ามีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา ขาดอยู่ก็แต่ อัตราส่วน ว่าอย่างไหนต้องปริมาณเท่าไร จึงออกมา รสชาติ อร่อยที่สุด ได้สามารถเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้สามารถเป็นสินค้าของเมืองไทย
เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินกลับเข้าสู่ประเทศไทย และส่งคืนต่างประเทศที่รัฐบาลไทยไปกู้เขามาพร้อมดอกเบี้ย ที่ว่า มากกว่า6ล้านล้านบาท และส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้กับ เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชผักผลไม้
เหล่านี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้า

ตัวอย่าง ก็ประมาณนี้ ครับ

ในส่วนของขนมทอดกรอบสมุนไพรและน้ำจิ้ม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ
- น้ำมันสำหรับทอด
- แป้งข้าวเจ้า
- น้ำสะอาด
- เกลือ
- น้ำตาลทรายขาว
- ขิง
- กระเทียม
- ขมิ้น
- ใบกะเพรา
- ใบสะระแหน่
- ต้นหอม
+ สับปะรด,แตงโม,มะนาว,น้ำตาลทรายขาว,เกลือ

ในส่วนของน้ำสมุนไพรรวม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ
- สับปะรด
- ขิง
- ขมิ้น
- บร็อกโคลี
- น้ำสะอาด

ในส่วนของอาหารเสริมแบบเม็ด ก็ต้องจำเป็นได้รับความรู้ว่าในแต่ละส่วนผสมต้องมีปริมาณเท่าไร ที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน และไม่มากเกินไป ที่ตับและไต รับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต หากรับประทานทุกวัน
ผมมีข้อสงสัยเยอะเลยครับกับเรื่องการเว้นระยะห่าง​🤔
- ในกรณีที่​มากันเป็นครอบครัว​ยังต้องเว้นระยะห่างกันอีกหรอครับ? ​
- ขับ/นั่งรถมาด้วยกันแทบจะทุกคันเป็นรถยนต์​แบบปิดแบบที่บ้านมีรถคันเดียวต้องมาด้วยกันที้งครอบครัวทุกคนมีผลเป็น Negative ยัง​มีความเสี่ยง​อยู่​อีกรึป่าว?
- ถ้าเข้าร้านอาหาร​ ยังจำเป็นต้องนั่งแยกอีกหรอครับมาแบบครอบครัวรถคันเดียวกันแท้ๆถ้าเสี่ยงก็ต้องติดตั้งแต่ในรถกันแล้วไม่ใช่หรอครับ?
กราบเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผมนายสมพร เกตุชมภู พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมทำงานงานมามากกว่า 16 ปีในโรงพยาบาลแหงนี้ ทำงานคลังยา และคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยามามากกว่า 14 ปี ใน เงินเดือน 10800 บาท การบริหารเวชภัณฑ์จัดหาเวชภัณฑ์สู้ COVIC ในการบรรจุข้าราชการครั้งนี้ใคร่ขอท่านนำลูกจ้างกระทรวง เข้าพิจารณาด้วย เพราะสายงานไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าเภสัช พยาบาล เป็นต้น ขอขอบพระคุณท่านช่วยเมตตาลูกจ้างกระทรวงด้วย
ผมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการครับ กรณีมีเจ้าหน้าที่จับเจลและแอลกอฮอล์มาส่งต้องตรวจของกลางที่ไหนครับ
สวัสดีครับผม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมเจลแอลกอฮอล์ ส่งตัวอย่างของกลางที่ไหนครับขอโทรติดต่อหน่อยครับ
แฟนตัวยง
ขออนุญาตสอบถามถึงยาฆ่าเชื้อโวิด 19 ที่ใช้พ่นตามถนน อาคาร บ้านเรือนนั้น ใช้ยาอะไรครับ เห็นมีโฆษณาเยอะแต่ไม่แน่ใจครับ ผมอยากซื้อมาใส่รถพ่นยายแบบแอบลาส พ่นในชุมชนในตลาดและในซอยเข้าบ้านครับ
ขอเป็นกำลังใจ ❤️ 🌹ให้
ข้าราชการ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่ 👨‍🔬👩‍🔬
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน
ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ
และขอให้ดูแลสุขภาพ 😷 ตัวเองด้วยครับ
รับสมัครงานครับ ขอบคุณครับ
#}