ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว...มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยตั้งชื่อ “ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว” เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลที่สำคัญของวงการสุขภาพไทย ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ และข่าวสารในระบบสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดการเรียนรู้ผ่านหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

เปิดเหมือนปกติ

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี ชวนอ่าน : พฤศจิกายน .สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ยังมีหนังสือใหม่ งานวิจัย ...
05/11/2020

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี ชวนอ่าน : พฤศจิกายน
.
สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ยังมีหนังสือใหม่ งานวิจัย และภาพยนตร์ดีๆ มาแนะนำอีกเช่นเคยครับ และยังมีหนังสือดีอีกหลากหลาย สำหรับบริการทุกๆ ท่าน ที่ห้องสมุดฯ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ครับ

คลิก! อ่านรายละเอียด https://www.sem100library.in.th/opac/news/NewDetail.aspx?NEWSID=2161

"ถ้าสิ่งใด 'สำคัญ' กับคุณมากพอ  คุณจะทำมัน ไม่ว่ามันจะ 'ยาก' แค่ไหน...".- อีลอน มัสก์ -ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท S...
30/10/2020

"ถ้าสิ่งใด 'สำคัญ' กับคุณมากพอ
คุณจะทำมัน ไม่ว่ามันจะ 'ยาก' แค่ไหน..."
.
- อีลอน มัสก์ -
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท SpaceX, Tesla and Neuralink
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Chaz McGregor on Unsplash

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคควา...
06/10/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
นักวิจัย อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
.คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและเพิ่มกิจกรรมทางกาย การใช้ยา การจัดการความเครียด และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการดูแลรักษาเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง อีกทั้งสามารถจัดการกับภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ดาวน์โหลด ฟรี https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5259
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
06/10/2020

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563
.
ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง อัตลักษณ์ของระบบและนโยบายสุขภาพไทย โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย บทปริทัศน์ เรื่อง ประเด็นท้าทายของระบบสุขภาพตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน: บทสังเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทย โดย วรารัตน์ ใจชื่น และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 7 บทความ ได้แก่ 1. การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดย ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย กมลวรรณ เขียวนิล และคณะ 3. การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561 โดย นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ 4. การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ และคณะ 5. การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบทางงบประมาณในการให้บริการเพทซีทีของโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่งในประเทศไทย โดย ชนิสา โชติพานิช และคณะ 6. ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินในการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงาน โดย ภาวิตา เลาหกุล และคณะ และ 7. ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในสังกัดของกรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษา โดย ขวัญสุดา เชิดชูงาม
.
คลิกดาวน์โหลด ฟรี https://www.hsri.or.th/media/e-journal/e-journal/detail/12840

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง วิจัยระบบสุขภาพ 2562โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
02/10/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง วิจัยระบบสุขภาพ 2562
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง วิจัยระบบสุขภาพ 2562
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นำไปสู่การปฏิบัติ ต้องวางอยู่บนรากฐานองค์ความรู้และเหตุผลที่มาจากการสำรวจและศึกษาข้อมูลโดยการทำวิจัย ซึ่งการวิจัยจะทำให้รู้ถึงสถานการณ์หรือสาเหตุของปัญหา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนผลการวิจัยสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม หรือติดตามประเมินผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นับเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในระบบสุขภาพ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยในประเด็นสำคัญต่างๆ ตามองค์ประกอบของระบบสุขภาพ (6 building blocks) รวมทั้งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาระบบสุขภาพ ทั้งในระดับนโยบาย สังคม และชุมชนต่อไป

ในปี 2562 สวรส. ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ซึ่ง Pocket Book เล่มนี้ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของ สวรส. ที่ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างสั้น กระชับ และไฮไลท์ประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการนำผลงานวิจัยแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์
.
ดาวน์โหลด ฟรี https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5258
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

“สิ่งเลวร้าย ปัญหา และอุปสรรคต่างๆล้วนเข้ามาทำให้ผมเข้มแข็งยิ่งขึ้น คุณอาจจะไม่เข้าใจในตอนนั้น แต่สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่...
22/09/2020

“สิ่งเลวร้าย ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ
ล้วนเข้ามาทำให้ผมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
คุณอาจจะไม่เข้าใจในตอนนั้น
แต่สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคุณเลยก็ได้...”
.
- วอลต์ ดิสนีย์ - (1901-1966)
ผู้ก่อตั้งบริษัท วอลท์ ดิสนีย์
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

“โลก 'โหดร้าย' ต่อทุกคนและในที่สุด  ก็จะมีบางคนสามารถ 'เข้มแข็ง' ได้ จากสถานที่ที่เลวร้ายนั้นได้...”.- เออร์เนสต์ เฮมิงเ...
18/09/2020

“โลก 'โหดร้าย' ต่อทุกคนและในที่สุด
ก็จะมีบางคนสามารถ 'เข้มแข็ง' ได้
จากสถานที่ที่เลวร้ายนั้นได้...”
.
- เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ - (1899-1961)
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Sensei Minimal on Unsplash

วารสารใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 20...
10/09/2020

วารสารใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 2020
โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
.
Thai Drug Systems 2020.
Special Articles :
1. National Drug Policies in Thailand: Evolution and Lessons for the Future.

2. Thailand’s Legal Framework Concerning Drugs.

3. A Review on the Selection of Drugs in Thai Heath Care at National, Pharmaceutical industries and Public Hospital Levels.

4. Drug Procurement and Distribution.

5. The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performance of Drug System.

6. Irrational Antibiotic Use and Distribution in the Thai Community: a Complex Situation in Need of Integrative Solution.

7. The Current Situation of the Herbal Medicinal Product System in Thailand.

8. The Landscape of Biologics Drug System in Thailand.

9. Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand.

10. Current Situation of the Modern Pharmaceutical Manufacturing Industry in Thailand.

11. Pharmacy Workforce: a Call for Professional Cohesion to Meet the Rising Healthcare Demand.

12. International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations?

13. Political Economy of Thailand Drug System: What Lessons Learned?

14. Challenges and Opportunities for Improving the Drug System in Thailand.
.
จัดทำโดย
สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1718-19, 0 2591 8566 โทรสาร 0 2590 1718-9
E-mail: [email protected]; [email protected]
.
คลิกดาวน์โหลด https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/12759

"...'ความสุข' เป็นสิ่งประหลาดยิ่ง หาได้ลดน้อยเพราะท่าน 'แบ่งปัน' แก่ผู้อื่นไม่บางครั้ง ท่านยิ่ง 'แบ่งปัน' แก่ผู้อื่นมากข...
10/09/2020

"...'ความสุข' เป็นสิ่งประหลาดยิ่ง
หาได้ลดน้อยเพราะท่าน 'แบ่งปัน' แก่ผู้อื่นไม่
บางครั้ง ท่านยิ่ง 'แบ่งปัน' แก่ผู้อื่นมากขึ้น
'ความสุข' ที่ตนเองได้รับก็จะมากยิ่งขึ้น..."
.
- โก้วเล้ง -
นักเขียน
.
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Nathan Anderson on Unsplash

“อย่ายอมให้สิ่งเก่าๆ มาทำร้ายจิตใจคุณอีกต่อไป ชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้...” .- โจเอล ออสตีน -  นักเ...
25/08/2020

“อย่ายอมให้สิ่งเก่าๆ มาทำร้ายจิตใจคุณอีกต่อไป ชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้...”
.
- โจเอล ออสตีน -
นักเขียนชาวอเมริกัน
.
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Sandis Helvigs on Unsplash

"...'ความสำเร็จ' ไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่  แต่กลับเป็น 'ความคงเส้นคงวา' ต่างหาก  เมื่อใดที่คุณทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย...
20/08/2020

"...'ความสำเร็จ' ไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่
แต่กลับเป็น 'ความคงเส้นคงวา' ต่างหาก
เมื่อใดที่คุณทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย่างไม่ลดละ
เมื่อนั้น ความยิ่งใหญ่ก็จะตามมา..."
.
- ดเวย์น จอห์นสัน -
หรือในชื่อ The Rock นักมวยปล้ำผู้ยิ่งใหญ่
หนึ่งในแสดงฮอลลีวูดที่มีรายได้สูงที่สุดในโลก
.
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Presetbase Lightroom Presets on Unsplash

“เมื่อใดที่คุณได้ละทิ้งวินัยไป เมื่อนั้นคุณได้บอกลาความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว...”.- เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน -.#Quoteofth...
18/08/2020

“เมื่อใดที่คุณได้ละทิ้งวินัยไป
เมื่อนั้นคุณได้บอกลา
ความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว...”
.
- เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน -
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Clay Banks on Unsplash

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
17/08/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน
นักวิจัย สุรศักดิ์ เสาแก้ว, ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ และศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
โดน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการรับบริการด้านยาสมุนไพรในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการบริการแต่ละระดับของประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการได้รับยาสมุนไพรของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินการในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลต่างๆ ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการสำรวจข้อมูลในทั้ง 2 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง ซึ่งทางคณะวิจัยได้ศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ
.
จากการดำเนินการได้มีการสรุปข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ การทบทวนสถานการณ์การเข้าถึงยาสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพรไทย ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรรวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลต่อการใช้และการเข้าถึงยาสมุนไพร หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอผลวิเคราะห์สถานการณ์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของยาสมุนไพรไทย ซึ่งพบปัญหาที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการบริการด้านยาสมุนไพรของประเทศในประเด็นต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัญหาวัตถุดิบสมุนไพรที่ขาดแคลน บางชนิดหาได้ยากและวัตถุดิบขาดคุณภาพ 2) ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่พบการปลอมปนและปนเปื้อนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐานและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 3) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรที่มักจะเป็นรายย่อยขาดความชำนาญในการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตยาให้เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของภาครัฐและต้องแข่งขันกับการผลิตในภาครัฐทำให้กระทบต่อโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ 4) ปัญหาการไม่มีข้อกำหนด (Specification) เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรและราคากลางของวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซื้อส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานของยาสมุนไพรของแต่ละหน่วยบริการ และ 5) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจในเกณฑ์สำหรับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ
.
นอกจากนี้จากการสำรวจผู้เกี่ยวข้องสำหรับการบริการและการเข้าถึงยาสมุนไพรในสถานพยาบาลจากทั้ง 2 จังหวัด พบว่าการเข้าถึงบริการและความพึงพอใจด้านยาสมุนไพรของผู้ป่วยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความพึงพอใจและการยอมรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่ดีมาก แต่ก็พบว่าผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในบางประเด็นซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาในด้านของผู้ให้บริการด้านยาสมุนไพรของทั้ง 2 จังหวัด พบว่านโยบายของแต่ละจังหวัดและการส่งเสริมของกระทรวงสาธารณสุขมีผลต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดหายาและการบริการแก่ผู้ป่วย
.
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม คือ เพิ่มมาตรฐานของสมุนไพร มีกระบวนการจัดซื้อจัดหายาสมุนไพรที่ดี เพิ่มองค์ความรู้และเจตคติของผู้ให้บริการและมีการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการสั่งใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม
.
คลิกดาวน์โหลด https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5238
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

"คืนค่ำนำมาซึ่ง 'ดวงดาว' ความโศกเศร้านำมาซึ่ง 'ความจริง'...".“Night brings out stars as sorrow shows us truths.”- Philip...
05/08/2020

"คืนค่ำนำมาซึ่ง 'ดวงดาว'
ความโศกเศร้านำมาซึ่ง 'ความจริง'..."
.
“Night brings out stars as sorrow shows us truths.”

- Philip James Bailey - (1816-1902)
English poet
.
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Mehmet Kürşat Değer on Unsplash

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
03/08/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
** สำหรับท่านที่ดาวน์โหลด Full Text ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2563
รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ **
.
เรื่อง ระบบยาของประเทศไทย 2563 (Thai Drug System 2020)
ผู้จัดทำ คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
.
หนังสือ “ระบบยาของประเทศไทย 2563” หรือ “Thai Drug System 2020” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 ภายหลังจากเล่มที่ 1 ที่ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และเล่มที่ 2 ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื้อหาภายในเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 บท ได้แก่ บทที่ 1 นโยบายแห่งชาติด้านยา บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับยา บทที่ 3 การคัดเลือกยา บทที่ 4 การจัดหาและการกระจายยา บทที่ 5 การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา บทที่ 6 การใช้ยา บทที่ 7 ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร บทที่ 8 ยาชีววัตถุ บทที่ 9 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยา บทที่ 10 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน บทที่ 11 กำลังคนด้านสุขภาพในระบบยา บทที่ 12 ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศกับระบบยา บทที่ 13 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา บทที่ 14 ระบบยาภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย : ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนา ทั้งนี้ หากมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้อย่างถูกต้อง. และหากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้โปรดแจ้งต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsr

"เป็นการง่าย 'ยิ้ม' ได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา...".-...
30/07/2020

"เป็นการง่าย 'ยิ้ม' ได้ไม่ต้องฝืน
เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์
แต่คนที่ควรชมนิยมกัน
ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา..."
.
- รพินทร์ ไพรวัลย์ -
จากหนังสือ เพชรพระอุมา
โดย พนมเทียน หรือ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ
นักเขียนและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540
.
.
#QuoteoftheDay
#คำคมประจำวัน
Photo by Andrew Coelho on Unsplash

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
14/07/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
นักวิจัย ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อจำกัดของการปฏิบัติดังกล่าว ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของคนไทยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มคนในเขตเมือง กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนในชนบทและกลุ่มคนในเขตชายแดนใต้ โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ทั้ง Google Form และทางโทรศัพท์ จำนวน 7,569 คน และทำการสำรวจซ้ำกลุ่มตัวอย่างเดิม จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้แนวคิด Behavioral Insights ผลการศึกษา พบว่า ประชากรแต่ละกลุ่มมีความพยายามปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน แต่มีความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในบ้านแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพของตัวบ้าน อันเนื่องจากเศรษฐานะของแต่ละครอบครัวและเมื่อมีการสำรวจซ้ำ พบว่า ประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยต้องยอมเสี่ยงต่อการติดโรค จากการไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการในสัดส่วนที่มากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแสวงหารายได้ ดังนั้น มาตรการทางการคลังในการช่วยเหลือรายได้ของประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อย จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
.
คลิกดาวน์โหลด https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 .ประกอบด้วยบทบรรณา...
03/07/2020

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563
.
ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง
ความปกติใหม่ของระบบวิจัยสุขภาพหลังโควิด 19 ระบาดทั่วโลก โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1. การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ 2. การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว 3. การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 4. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 5. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 6. ความถูกต้องของการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 7. ความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 8. นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5231

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมนักวิจัย ซอฟียะห์ นิมะ.คู่มือเกณฑ์ม...
01/07/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
นักวิจัย ซอฟียะห์ นิมะ
.
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระยะเวลาการดำเนินงาน 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพทั้งสามระดับในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5221
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

"บางครั้ง คนเราก็ต้องเจอกับวันที่เลวร้ายบ้างเพราะมันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของวันดีๆ ในชีวิต...".- นิรนาม -..Photo by Ivana...
01/07/2020

"บางครั้ง คนเรา
ก็ต้องเจอกับวันที่เลวร้ายบ้าง
เพราะมันช่วยให้เรา
เห็นคุณค่าของวันดีๆ ในชีวิต..."
.
- นิรนาม -
.
.
Photo by Ivana Cajina on Unsplash

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว** เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป **เพื่อป้องกันการแพร่ระบา...
30/06/2020

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
** เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป **
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอแจ้งระเบียบการให้บริการ ดังนี้
1. ตรวจคัดกรองด้วยการวัดตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
2. ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ (ชื่อ-สกุล เบอร์โทร)
3. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางห้องสมุดฯ เตรียมให้ ก่อนเข้าใช้บริการและก่อนกดน้ำดื่ม
5. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
6. บริการห้องมัลติมีเดีย เข้าใช้งานได้ไม่เกินครั้งละ 2 คน และงดนั่งชมภาพยนตร์
7. สามารถยืม-คืนหนังสือ และนั่งใช้งานได้ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ

ที่อยู่

ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

Modern library สุนทรีย์แห่งการเรียนรู้ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สร้างสรรค์ขึ้นในแบบของ Modern library ที่พร้อมสรรพ สามารถรองรับการอ่าน การค้นคว้าที่ผ่อนคลาย และเปิดกว้างให้ผู้สนใจได้เพลิดเพลินกับการค้นคว้าหาความรู้และมุมมองใหม่ๆ ผ่านการอ่านหนังสือหรือชมสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย ด้วยดีไซน์การตกแต่งแบบโมเดิร์น เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(Info search) อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และห้องชมสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia room)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2832 9252-53

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คคคจใจ