กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ...
01/07/2021

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงศ์ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... ค่ะ

01/07/2021
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3146 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เ...
01/07/2021

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3146 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3146 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหน...
30/06/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/144/T_0042.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหน...
29/06/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/143/T_0076.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/143/T_0076.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) http://www.ratchakit...
29/06/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/143/T_0073.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/143/T_0073.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ก...
27/06/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
27/06/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF

25/06/2021
วันนี้ (25 มิถุนายน 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจั...
25/06/2021

วันนี้ (25 มิถุนายน 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
2. ร่างกฎกระทรวง เรื่อง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ค่ะ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
19/06/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 975/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโ...
18/06/2021

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 975/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/132/T_0027.PDF

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ ณ สถานีกลางบางซื่อ ...
18/06/2021

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม นำโดยนายอฎิศักฎิ์ แก้วสองเมือง นายสถานีกลางบางซื่อ และนางชื่นจิตต์ สังข์วรรณะ พนักงานการเดินรถ 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการจัดสถานที่ของสถานีกลางบางซื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยได้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร ภายในอาคาร ทางเข้า - ออก จุดจอดรับส่งรถโดยสาร และอาคารจอดรถ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการและประชาชนทั่วไปทราบว่าสถานีกลางบางซื่อเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

10/06/2021
วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก...
10/06/2021

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นรองประธาน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันหรือการควบคุมจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง พ.ศ. ....
2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งของข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันหรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... ค่ะ

ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้อง...
08/06/2021

ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/123/T_0017.PDF

ไขข้อสงสัย . . มาตรการทางกฎหมาย เจอคนไม่สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 😷 ทำอย่างไรดี ? ที่นี่มีคำตอบจ้าา 📣📣📣
08/06/2021

ไขข้อสงสัย . . มาตรการทางกฎหมาย เจอคนไม่สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 😷 ทำอย่างไรดี ? ที่นี่มีคำตอบจ้าา 📣📣📣

ขั้นตอนการเปรียบเทียบตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต...
07/06/2021

ขั้นตอนการเปรียบเทียบตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการเปรียบเทียบตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานคว...
07/06/2021

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/122/T_0004.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศใ...
31/05/2021

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0074.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0074.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่...
31/05/2021

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0073.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0073.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ได้ประกาศในราชกิจจานุเ...
31/05/2021

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0072.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๒) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0072.PDF

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้...
31/05/2021

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/116/T_0051.PDF

Congratulations to our Mo 🎉🎉🎉For  stepping to the next level to achieve your goal in life.We wish for your success.Good ...
29/05/2021

Congratulations to our Mo 🎉🎉🎉
For stepping to the next level to achieve your goal in life.
We wish for your success.
Good luck!🍀🍀🍀

28/05/2021
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญ...
28/05/2021
การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบั

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่่ >> https://ddc.moph.go.th/law_gcd.php

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส...
28/05/2021

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นรองประธาน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….
2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งกำเนิดมลพิษ ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ค่ะ

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังค...
27/05/2021

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยเป็นการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0001.PDF

กองกฎหมายขอขอบพระคุณแพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ที่สนับสนุนขนมแสนอร่อยช่วยเติมพลังให้ชาว...
27/05/2021

กองกฎหมายขอขอบพระคุณแพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ที่สนับสนุนขนมแสนอร่อยช่วยเติมพลังให้ชาวกองกฎหมายในครั้งนี้ครับ 🥰

พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้...
27/05/2021

พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0007.PDF

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ...
27/05/2021

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
25/05/2021

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0037.PDF

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตร...
25/05/2021

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/112/T_0010.PDF

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริกา...
21/05/2021

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0026.PDF

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ฯลฯ ดาวน์โหลดที่นี่
https://ddc.moph.go.th/th/site/office_pr_info/index/law

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

According to jerusalem post, out of 1 MILLION people tested in Thailand, around 3,000 people are infected with COVID! This corresponds to a rate of ~ 0.3%! With 70 million inhabitants that would be "ONLY" 210,000! There are 0.8 people for every 1000 new Covid tests! Source:https://www.jpost.com/israel-pfizer-news
I sent the question below via Messenger on December 15th and despite sending four follow up messages I have not had a response. All my messages were read, so I would like to know why I have not had an answer? เมื่อวัคซีน Covid 19 พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วจะสามารถให้ชาวต่างชาติได้หรือไม่? ฉันเป็นพลเมืองออสเตรเลียแต่งงานกับคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางปี ​​2018 ฉันมีวีซ่าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Non Immigrant Visa) ปัจจุบันโดยอาศัยการแต่งงานกับคนไทย
วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University. (โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]