Clicky

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

31/05/2022
วันนี้ (31 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโ...
31/05/2022

วันนี้ (31 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ค่ะ

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศใ...
31/05/2022

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/118/T_0041.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ...
31/05/2022

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/118/T_0040.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ได้ประกาศในราชกิจจานุเ...
31/05/2022

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/118/T_0039.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำห...
31/05/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/120/T_0054.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่...
31/05/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/120/T_0053.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
31/05/2022

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/120/T_0050.PDF

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2565 ) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมายและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นท...
20/05/2022

วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2565 ) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมายและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการร่วมกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรณรงค์เน้นย้ำนโยบายการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการงดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการ และประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้และขอชื่นชมผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565 ) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมายและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสมบัต...
12/05/2022

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565 ) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมายและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำโดยนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการร่วมกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรณรงค์เน้นย้ำนโยบายการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการงดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการ และประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้และขอชื่นชมผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) และติด...
12/05/2022

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองกฎหมาย ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

วันนี้ (9 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล...
09/05/2022

วันนี้ (9 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 4/2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Video Conference Cisco Webex) โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
2. ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. ....
3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... ค่ะ

09/05/2022
วันนี้ (6 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโค...
06/05/2022

วันนี้ (6 พ.ค. 2565) กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ค่ะ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดอ...
30/04/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0040.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำห...
30/04/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0039.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
30/04/2022

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0036.PDF

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2...
21/04/2022

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0023.PDF

กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท...
21/04/2022

กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/022/T_0001.PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบ...
21/04/2022

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 48) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
เล่มที่ 1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/088_1/1.PDF
เล่มที่ 2
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/088_2/1.PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบ...
21/04/2022

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 47) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
เล่มที่ 1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/087_1/1.PDF
เล่มที่ 2
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/087_2/1.PDF
เล่มที่ 3
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/087_3/1.PDF
เล่มที่ 4
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/087_4/1.PDF

วันนี้ (11 เมษายน 2565) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ...
11/04/2022

วันนี้ (11 เมษายน 2565) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
3. ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ค่ะ

11/04/2022
วันนี้ (1 เมษายน 2565) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในวั...
01/04/2022

วันนี้ (1 เมษายน 2565) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Video Conference Cisco Webex) โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....
3. ร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
4. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ....
5. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรค ระบาด พ.ศ. ....
6. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
7. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในกรณีที่ผู้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง พ.ศ. ....
8. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ค่ะ

01/04/2022
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
01/04/2022

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) (ฉบับที่ 2) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/076/T_0024.PDF

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
01/04/2022

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/076/T_0015.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกต...
31/03/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0049.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 6/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเ...
31/03/2022

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ที่ 6/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0048.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
31/03/2022

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0044.PDF

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 245/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับข...
25/03/2022

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 245/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/070/T_0039.PDF

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คนที่จากมากทม.ทำมั้ย​ต้องกักตัว
According to jerusalem post, out of 1 MILLION people tested in Thailand, around 3,000 people are infected with COVID! This corresponds to a rate of ~ 0.3%!
With 70 million inhabitants that would be "ONLY" 210,000! There are 0.8 people for every 1000 new Covid tests! Source:https://www.jpost.com/israel-pfizer-news
วานนี้นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมคณะจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลประกอบการกับผู้ที่เข้าร่วม “โครงการช่างผมอุ่นใจ” ในพื่นที่นนทบุรีและปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ประสบผลสำเร็จด้วยดี ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยของร้านและความสะอาดของอุปกรณ์ 💈✂️

“โครงการช่างผมอุ่นใจ” หนึ่งในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือแก่เหล่าช่างตัดผมในไทยผ่านความร่วมมือกับ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และเหล่าสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยฯ โดยจัดมอบอุปกรณ์ให้แก่ร้านเสริมสวยที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 ร้านทั่วประเทศ พร้อมจัดการอบรบเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมกิจการในช่วงวิกฤต #โควิด19

===

Yesterday Resident Representative of UNDP in Thailand Renaud Meyer joined the SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) to visit barbers & hairdressers in Nonthaburi and Pathumtani under the joint “Chang Phom Oon Jai'' programme to support local barbershops💈✂️ in reopening their businesses and operate safely in the midst of the crisis.

The United Nations Development Programme (UNDP) partnered with the Ministry of Social Development and Human Security and six hairdresser associations in July to launch the ‘Chang Phom Oon Jai’ project to support barbers and hairdressers to reopen their businesses in a safe manner. This programme has been providing support to 1,000 small barbershops and hair salons nationwide.

Find out more at https://bit.ly/3hnUYtz
.

สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ-ihnf UNDP in Asia and the Pacific United Nations in Thailand สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
I sent the question below via Messenger on December 15th and despite sending four follow up messages I have not had a response. All my messages were read, so I would like to know why I have not had an answer?

เมื่อวัคซีน Covid 19 พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วจะสามารถให้ชาวต่างชาติได้หรือไม่? ฉันเป็นพลเมืองออสเตรเลียแต่งงานกับคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางปี ​​2018 ฉันมีวีซ่าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Non Immigrant Visa) ปัจจุบันโดยอาศัยการแต่งงานกับคนไทย
วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University.
(โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส แพทยสภา FDA Thai fdapeople กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดั