กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมาย ประจำปีง...
13/11/2020

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ค่ะ

วันที่ 2 (11 พ.ย. 2563) การประชุมจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้...
11/11/2020

วันที่ 2 (11 พ.ย. 2563) การประชุมจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ณ อสิตา อีโค รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะ

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น.       นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธาน ในกา...
10/11/2020

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการประชุมหารือแนวทางการติดตามผลการดำเนินการทางคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้แทนจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจาก
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว

วันนี้ (10 พ.ย. 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอ...
10/11/2020

วันนี้ (10 พ.ย. 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ณ อสิตา รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะ

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน...
10/11/2020

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค “ระดับดีเด่น” ประเภทกองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร ค่ะ 🎉🎉

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบ...
10/11/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๗)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/262/T_0003.PDF

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/093/T_00...
09/11/2020

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/093/T_0001.PDF

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ หัวหน้ากลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่กฎหมาย กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยา...
04/11/2020

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ หัวหน้ากลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่กฎหมาย กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" และเข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มการฝึกปฏิบัติในการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ครับ

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่  ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  แ...
04/11/2020

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๙)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓...
02/11/2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/257/T_0023.PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่...
02/11/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/256/T_0019.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศใน...
31/10/2020

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0020.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ...
31/10/2020

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0019.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบ...
31/10/2020

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0018.PDF

#ฮาโลวีนนี้มีหนาวแบ่งขายบุหรี่โดนจับปรับแน่นอน 👻👻  #ATCUสมุทรปราการจับจริงไม่หลอก 🚭🚭 วันนี้ (30 ต.ค. 2563) กองกฎหมาย ร่ว...
30/10/2020

#ฮาโลวีนนี้มีหนาวแบ่งขายบุหรี่โดนจับปรับแน่นอน 👻👻 #ATCUสมุทรปราการจับจริงไม่หลอก 🚭🚭 วันนี้ (30 ต.ค. 2563) กองกฎหมาย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ทีม ATCU จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สสจ.สมุทรปราการ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสภ.สำโรงเหนือ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการจัดเขตสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (AOT) เป็นอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นได้สนธิกำลังลงพื้นที่สำโรงเหนือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน พบผู้กระทำความผิดฐานแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและคุมตัวไปเปรียบเทียบปรับ ณ สภ.สำโรงเหนือ เป็น จำนวน 2,700 บาท ครับ

Photos from กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค's post
30/10/2020

Photos from กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค's post

วันนี้ (วันที่ 29 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวร...
29/10/2020

วันนี้ (วันที่ 29 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา” ณ โรงเรียนวัดบางขนุน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่บริเวณโดยรอบและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำความสะอาดห้องน้ำของโรงเรียนและวัด รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่โรงเรียน เพื่อมอบให้แก่น้อง ๆนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไปครับ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้...
29/10/2020

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายการกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy) และรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ผลการดำเนินคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
4. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ค่ะ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีร่างกฎกระทรวงออกตามค...
27/10/2020

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดเพิ่มโรคโควิด 19 เป็นลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดของคนต่างด้าวที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ค่ะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแ...
20/10/2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/242/T_0008.PDF

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห...
16/10/2020

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ค่ะ

กองกฎหมายขอเเสดงความยินดีกับน้องข้าว (นายศิรเวทย์ เกษมจิต) สมาชิกของกองกฎหมายที่ได้ย้ายไปเป็นข้าราชการประจำสำนักงานอัยกา...
15/10/2020

กองกฎหมายขอเเสดงความยินดีกับน้องข้าว (นายศิรเวทย์ เกษมจิต) สมาชิกของกองกฎหมายที่ได้ย้ายไปเป็นข้าราชการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ขอให้น้องข้าวโชคดีและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746/2563 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันท...
15/10/2020

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746/2563 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ค่ะ

ในวันนี้ (วันที่14 ตุลาคม 2563) กองกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลก...
14/10/2020

ในวันนี้ (วันที่14 ตุลาคม 2563) กองกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. 2551และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานค่ะ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
12/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเห...
12/10/2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/239/T_0017.PDF

ตัวอย่างการดำเนินคดีจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ จ.นครปฐม ประกอบ...
12/10/2020

ตัวอย่างการดำเนินคดีจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ จ.นครปฐม ประกอบด้วย สสจ.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังร้านค้าจำหน่ายบุหรี่-สุรา ในวันออกพรรษา พบการกระทำผิด ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560 ฐานแบ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ สภ.เมืองนครปฐมต่อไป สำหรับความผิดฐาน แบ่งขายบุหรี่ เป็นความผิดตามมาตรา 39 วรคคสอง แห่ง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทครับ

กองกฎหมายขอแสดงความยินดีกับน้องอ็อฟที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้และย้ายกลับบ้านไปปฏิบัติงานที่ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ข...
09/10/2020

กองกฎหมายขอแสดงความยินดีกับน้องอ็อฟที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้และย้ายกลับบ้านไปปฏิบัติงานที่ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ขอให้น้องเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะคร้าบ 🤗

เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2563 กองกฎหมายได้เข้าร่วมการนำเสนอการประเมินผลงานนวัตกรรมตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตก...
08/10/2020

เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2563 กองกฎหมายได้เข้าร่วมการนำเสนอการประเมินผลงานนวัตกรรมตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนี้ กองกฎหมาย ได้รับการประเมินให้ผลงาน "ระบบจัดการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์" เป็นผลงานนวัตกรรมของกรมควบคุมโรค ประเภทนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Model Development Innovation) ระดับ 2 ดาว ครับ

เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2563 กองกฎหมายได้เข้าร่วมการนำเสนอการประเมินผลงานนวัตกรรมตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนี้ กองกฎหมาย ได้รับการประเมินให้ผลงาน "ระบบจัดการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์" เป็นผลงานนวัตกรรมของกรมควบคุมโรค ประเภทนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Model Development Innovation) ระดับ 2 ดาว ครับ

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแ
02/10/2020
กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแ

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแ

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าวกรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาส.....

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาส...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการดูแลนักศึกษา ในการอบรมโครงการ PTU Say No Smoke ณ ห้องประชุมปทุมชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการขับเคลื่อนสุขภาวะ เพื่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมสถาบันอุดมศึกษา ค่ะ

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานโครงการสนับสนุน...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเตรื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ระดับเขตและจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อปรับแผนการปฏิบัติการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สคร.และจังหวัด 12 เขต ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร ครับ

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข  นายแพทย์กฤษฎา มโหท...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์พรชัย จิระชนากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และนางสุวรรณา ไชยวังษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค ซึ่งทั้ง 5 ท่าน จะเกษียณอายุราชการในวันนี้ ค่ะ

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้เข้าไปกราบขอบพระคุณและขอพรในการปฏิบัติงานต่อท่านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒ...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้เข้าไปกราบขอบพระคุณและขอพรในการปฏิบัติงานต่อท่านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย ค่ะ

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University. (โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]