กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...
06/01/2022

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ 3) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0012.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
06/01/2022

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0015.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0015.PDF

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
06/01/2022

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0018.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได...
06/01/2022

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0016.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0016.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...
06/01/2022

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0017.PDF

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/003/T_0017.PDF

วันนี้ (29 ธันวาคม 2564) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 ร...
29/12/2021

วันนี้ (29 ธันวาคม 2564) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในกิจกรรม "ขอบคุณครอบครัวกรมควบคุมโรค" เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 ครับ

27/12/2021
วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส...
27/12/2021

วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นประธาน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม และกรมอนามัย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (อาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน)
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
ค่ะ

วันนี้ (วันที่ 24 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิ...
24/12/2021

วันนี้ (วันที่ 24 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และติดตามความก้าวห...
24/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เป็นวิทยากรค่ะ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 25/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำห...
22/12/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 25/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อหารือการจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประ...
20/12/2021

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) กองกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อหารือการจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงศ์ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม พ.ศ. ....
2. ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
3. ร่างกฎกระทรวง เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน อายุและการต่ออายุการขึ้นทะเบียน การออกใบแทน การขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน
และการประเมินคุณภาพการให้บริการที่ได้ขึ้นทะเบียน พ.ศ. ....
4. ร่างกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....
5. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษละเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง พ.ศ. .... ครับ

กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และท...
20/12/2021

กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/087/T_0010.PDF

กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรว...
20/12/2021

กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/087/T_0001.PDF

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณโควิด - 19 ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ...
17/12/2021

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณโควิด - 19 ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 24/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 307 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เอกสารแนบท้าย หน้า 5http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/308/T_0038.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 24/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำห...
15/12/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 24/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0067.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 23/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่...
15/12/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 23/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0066.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
15/12/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0062.PDF

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมายครั้งท...
09/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมายครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ครับ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมายครั้งที่...
09/12/2021

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองกฎหมายได้จัดประชุมถ่ายทอดรายละเอียด ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกฎหมายครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ครับ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริกา...
03/12/2021

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/295/T_0035.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาคว...
03/12/2021

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/295/T_0021.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 22/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่...
30/11/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 22/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0101.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
30/11/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0099.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศใน...
30/11/2021

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0065.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0065.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ...
30/11/2021

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0064.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0064.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ได้ประกาศในราชกิจจานุเ...
30/11/2021

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0063.PDF

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0063.PDF

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0402.2/ว 952 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งมาตรการและแนวทางเพื่อการเฝ้าระวั...
30/11/2021

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0402.2/ว 952 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งมาตรการและแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศปค.สธ.) ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
📋📋📋 ดูรายละเอียดหนังสือเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ที่นี่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1Ijf1jfGxjwFmgwv9DNYd8bDgR9VObnhN?usp=sharing

คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 2008/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อ...
30/11/2021

คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 2008/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/292/T_0038.PDF

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 25...
26/11/2021

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตร...
15/11/2021

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 6) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/280/T_0013.PDF

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 230/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพ...
15/11/2021

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 230/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 9) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/280/T_0014.PDF

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 233/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพ...
15/11/2021

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 233/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 10) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/280/T_0017.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 21/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่...
15/11/2021

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 21/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0003.PDF

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ...
15/11/2021

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0004.PDF

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

https://ddc.moph.go.th/dla

ผลิตภัณฑ์

สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ฯลฯ ดาวน์โหลดที่นี่
https://ddc.moph.go.th/th/site/office_pr_info/index/law

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คนที่จากมากทม.ทำมั้ย​ต้องกักตัว
According to jerusalem post, out of 1 MILLION people tested in Thailand, around 3,000 people are infected with COVID! This corresponds to a rate of ~ 0.3%! With 70 million inhabitants that would be "ONLY" 210,000! There are 0.8 people for every 1000 new Covid tests! Source:https://www.jpost.com/israel-pfizer-news
วานนี้นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พร้อมคณะจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลประกอบการกับผู้ที่เข้าร่วม “โครงการช่างผมอุ่นใจ” ในพื่นที่นนทบุรีและปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ประสบผลสำเร็จด้วยดี ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยของร้านและความสะอาดของอุปกรณ์ 💈✂️ “โครงการช่างผมอุ่นใจ” หนึ่งในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือแก่เหล่าช่างตัดผมในไทยผ่านความร่วมมือกับ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และเหล่าสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยฯ โดยจัดมอบอุปกรณ์ให้แก่ร้านเสริมสวยที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 ร้านทั่วประเทศ พร้อมจัดการอบรบเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมกิจการในช่วงวิกฤต #โควิด19 === Yesterday Resident Representative of UNDP in Thailand Renaud Meyer joined the SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) to visit barbers & hairdressers in Nonthaburi and Pathumtani under the joint “Chang Phom Oon Jai'' programme to support local barbershops💈✂️ in reopening their businesses and operate safely in the midst of the #covid19 crisis. The United Nations Development Programme (UNDP) partnered with the Ministry of Social Development and Human Security and six hairdresser associations in July to launch the ‘Chang Phom Oon Jai’ project to support barbers and hairdressers to reopen their businesses in a safe manner. This programme has been providing support to 1,000 small barbershops and hair salons nationwide. Find out more at https://bit.ly/3hnUYtz #SDG3 #SDG8 #SDG11. สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ-ihnf UNDP in Asia and the Pacific United Nations in Thailand สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
I sent the question below via Messenger on December 15th and despite sending four follow up messages I have not had a response. All my messages were read, so I would like to know why I have not had an answer? เมื่อวัคซีน Covid 19 พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วจะสามารถให้ชาวต่างชาติได้หรือไม่? ฉันเป็นพลเมืองออสเตรเลียแต่งงานกับคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่กลางปี ​​2018 ฉันมีวีซ่าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Non Immigrant Visa) ปัจจุบันโดยอาศัยการแต่งงานกับคนไทย
วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University. (โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]