กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

กรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558และประเด็นของ ร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อ (ฉบับที่...)...
04/09/2020
ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายของกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลา
รับฟังความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และประเด็นของ ร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2563

กระทรวงสาธารณสุข
03/09/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 1 กันยายน 2563 ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาส...
01/09/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 1 กันยายน 2563 ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองกฎหมาย ครั้งที่ 3 ณ ทับขวัญ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เป็นวิทยากรค่ะ

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหทยา ศิริเศรษฐวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย ที่ย้ายไปปฏิบัติราชที่กรมทรัพย์สินทางปัญ...
31/08/2020

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหทยา ศิริเศรษฐวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย ที่ย้ายไปปฏิบัติราชที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะจ๊ะ

ในวันนี้ (วันที่31 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองก...
31/08/2020

ในวันนี้ (วันที่31 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองกฎหมาย ครั้งที่ 3 ณ ทับขวัญ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เป็นวิทยากรค่ะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกองกฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรบายเรื่อง พระราชบัญญัติโรคติตด่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติคุ้มคร...
31/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกองกฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรบายเรื่อง พระราชบัญญัติโรคติตด่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประชุมติดตามการรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ Bangkok Smart Monitoring System : BSMS ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่ะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงา...
29/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง บังคับใช้และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติงานพบการกระทำผิด ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 ราย ตามพรบ.ภาษีสรรสามิต พ.ศ. 2560 1 ราย และตามพระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวชี้แจงข้อกล่าวหา และดำเนินคดีต่อไปครับ ในการนี้ กองกฎหมายขอขอพระคุณ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ที่ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกองกฎหมายได้ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง แนว...
28/08/2020

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกองกฎหมายได้ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ (แนวทางการจัดสรรเงิน/การทำสัญญา/การเบิกจ่ายเงิน/ข้อกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย/ระเบียบและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO Guideline) และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหลั...
27/08/2020

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหลักสี่ และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ พื้นที่เขตหลักสี่ ได้แก่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และกรมการกงสุล ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลอาคารได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และให้ความรวมมือกับเจ้าพน้าที่ผู้ลงตรวจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พบผู้กระทำผิดฐานสูบบุหรี่ในเขตปลอด จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย พร้อมแจ้งให้หน่วยงานในฐานะผู้ดำเนินแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ และควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายการจัดเขตปลอดเขตสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการพร้อมทั้งได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์และเครื่องหมายเขตปลอดเขตสูบบุหรี่ ณ พื้นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาคารทุ่งสองห้อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ตลอดจนจะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข็มงวดต่อไป

วันนี้ (วันที่ 27 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยสำนักงานเขตตลิ่งชัน...
27/08/2020

วันนี้ (วันที่ 27 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยสำนักงานเขตตลิ่งชัน สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน และสถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง ผลการตรวจสอบพบการดำเนินการซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและดำเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กองกฎหมายขอขอบพระคุณ ผู้ดำเนินการของสถานที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ในครั้งนี้

ด้วยกองกฎหมายได้จัดทำแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงของกรมควบคุมโรคกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช...
25/08/2020

ด้วยกองกฎหมายได้จัดทำแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงของกรมควบคุมโรคกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลง กองกฎหมายจึงขอเผยแพร่แนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นไปไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ที่ QR Code หรือลิ้ง ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACCNf8FrirqgCJA&cid=84BD83B7005BD8D0&id=84BD83B7005BD8D0%211596&parId=84BD83B7005BD8D0%211592&o=OneUp

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ...
22/08/2020

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองกฎหมายได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อ...
21/08/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองกฎหมายได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กรณีโรคโควิด 19 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายภายหลังการยกเลิ...
20/08/2020

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กรณีโรคโควิด 19 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากนางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรค่ะ

มื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงาน...
20/08/2020

มื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบการดำเนินการซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้แก่ผู้ดำเนินการของต่อไป ทั้งนี้ กองกฎหมายขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ทัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ดำเนินการของสถานที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงา...
20/08/2020

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ผลการตรวจสอบพบการดำเนินการซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ กองกฎหมายขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนดอก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเครน และผู้ดำเนินการของสถานที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงา...
20/08/2020

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง ผลการตรวจสอบ พบการดำเนินการซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ กองกฎหมายขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตราวิทยา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคเคอร์มิค และผู้ดำเนินการสถานที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ในครั้งนี้

ด้วยกรมควบคุมโรคได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประเด็นของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต...
18/08/2020
ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายของกรมควบคุมโรค

ด้วยกรมควบคุมโรคได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประเด็นของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ความคิดเห็นได้ที่ http://laws.ddc.moph.go.th/ เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการณ์ และให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อมีประสิทธิภาพต่อไป

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ....
13/08/2020

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกประเทศในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

13/08/2020
IHR Thailand

IHR Thailand

การบรรยาย การใช้ พรบ.โรคติดต่อ 2558 ในสถานการณ์โรคโควิด 19 โดย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศา...
11/08/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองกฎหมาย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เป็นวิทยากรค่ะ

ในวันนี้ (วันที่10 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองก...
10/08/2020

ในวันนี้ (วันที่10 สิงหาคม 2563) กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองกฎหมาย ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เป็นวิทยากรค่ะ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหน...
01/08/2020

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ได้ประกาศในราชกิจจาน...
01/08/2020

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่3) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้า...
31/07/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่3) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจตุพร แต่งเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและนางสาวปณัสต์ดา ทองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้แทนกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและนางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้า...
30/07/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมนางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวประภาศรี สามใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร แต่งเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและนางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ค่ะ

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประช...
29/07/2020

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พร้อม แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายสาธิต นามวิชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และนางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย เป็นวิทยากร ในการประชุมฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ขอบคุณภาพจาก:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ค่ะ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักอนามัย ก...
22/07/2020

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา กองร้อยทหารสารวัตร สนาม ๔ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิงย่าน
เอกมัย-ทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ครับ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุม...
21/07/2020

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยสห.4 พล.ม.2 รอ. ลงพื้นที่โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ประกอบกับการดำเนินการตามพระราชบัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ พื้นที่เขตวัฒนา

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่ 3) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสัง...
15/07/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่ 3) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรในการประชุมค่ะ

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสังก...
15/07/2020

ประมวลภาพบรรยากาศ (วันที่2) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี นิติกรชำนาญการ ผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรในการประชุมค่ะ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏ...
13/07/2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกองระบาดวิทยา นายปฏิคม วิวัฒนานนท์ นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนจากกองโรคติดต่อทั่วไป และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายเป็นวิทยากรในการประชุมค่ะ

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเ...
09/07/2020

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2 ค่ะ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ซึ่งม...
03/07/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่อยู่

Department Of Disease Control
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วาว
*ขออนุญาตครับ* สวัสดีครับ มีข้อสงสัยสอบถามว่าสถานการณ์แบบนี้สภาวะการควบคุมโรคแบบนี้ มีคนออกมาโพสต์รับงานให้บริการแบบนี้ผิดไหมครับ ที่สำคัญที่โพสต์สื่อส่อเสียดทำให้เกิดเสื่อมเสียวงการอาชีพได้ครับ น้องคนนี้เขาดื้อมาก หลายวันทุกวัน ในเพจเตือนทักท้วงเถียงข้างคูทุกคำ จัดการให้ได้ช่วยจัดการหน่อยนะครับ
มีประกาศแนบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
ฝีมือข้าพเจ้า ได้รางวัลจากการเป็นช่างภาพให้แม่นาย 100 บาท 5555
ได้รับกระเป๋า จากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับ สวยงามถูกใจ ขอบคุณครับ !! >____
โอกาสสุดท้าย!!! สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ New York University จัดการอบรมให้ความรู้ด้านอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก !! ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Emporium Suites Hotel by Chatrium (ติดสถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์) โดยได้วิทยากรชั้นนำระดับโลก จาก UNCITRAL และ New York University. (โดยการอบรมครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิระ เบอร์โทร 02-018-1615 ต่อ 108 หรืออีเมล์ [email protected]