สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากในขณะนั้นได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์ วิชาเอกสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด 2521” โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการ ผลการวิจัยด

ังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีผู้สนใจสาขาวิชาทางเกษตรเป็นจำนวนมากในจำนวนสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งจาก 10 สาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2522 ให้มีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

ต่อมา สาขาวิชาฯ ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พ.ศ. 2534 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้

พ.ศ. 2538 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และแขนงวิชาธุรกิจการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

พ.ศ. 2543 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2550 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร

พ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็น เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีความรักต่อธรรมชาติ และปรารถนาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสืบไป

📣📣สำนักทะเบียนและวัดผลขอแนะนำขั้นตอนวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2566 หรือชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคที่...
31/08/2023

📣📣สำนักทะเบียนและวัดผลขอแนะนำขั้นตอนวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2566 หรือชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อมภาคที่ 2/2565 ได้ผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT ดังนี้
1. เข้าแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT 👉👉 เลือก Icon “ จ่ายบิล ”
2. ช่องค้นหา ใส่/กรอกรหัส Comp Code 👉👉 ( 80265 ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเรียน
3. กรอกช่องรหัสประจำตัวนักศึกษา
3.1 เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก (ตัวอย่าง 5620000000)
3.2 ชนิดการลงทะเบียน 1 หลัก คือ (1) ลงทะเบียนเรียน (2) เพิ่มชุดวิชา (3) ชำระเพิ่มเติม (4)ลงทะเบียนสอบซ่อม (5) ลาพักการศึกษา
3.3 ปีการศึกษา 2 หลัก (ตัวอย่าง 66)
3.4 ภาคการศึกษา 1 หลัก คือ (1) ภาคที่ 1 (2) ภาคที่ 2 (3) ภาคพิเศษ (4) สอบซ่อมภาคที่ 1 (5) สอบซ่อมภาคที่ 2
3.5 จำนวนชุดวิชา 1 หลัก (ตัวอย่าง 1 , 2 , 3)
4. กรอกช่องรหัสอ้างอิง
4.1 รหัสชุดวิชา 5 หลัก (ตัวอย่าง 10151)
4.2 รหัสความต้องการวัสดุ 1 หลัก คือ (1 ซื้อวัสดุ) (2 ไม่ซื้อวัสดุ)
5. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกดถัดไป
6. ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยืนยัน (ปรากฏคำว่า จ่ายบิลสำเร็จ)
👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.👁

31/08/2023

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ก็เข้าร่วมกิจกรรมการฉลองครบ 45 ปีด้วย โดยปีนี้เราจะจัดกันในชื่อ "ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เกษตรดิจิทัล" ซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปด้านการเกษตรเพื่อการเผยแพร่ความรู้
สู่การพัฒนาเกษตรกรไทยและท้องถิ่นจากฐานรากอยู่เช่นเคยครับ โดยทางสาขา จะเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตร และตลาดนัดองค์ความรู้แบบฟรีๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลาดี 8 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงครึ่งกันไปเลยจ้า

https://anniversary.stou.ac.th/วันนี้แอดมินมาแนะนำ "เมตาเวิร์ส มสธ." ให้พวกเรารู้จักกันครับเมตาเวิร์ส (Metaverse) หรือ จ...
30/08/2023

https://anniversary.stou.ac.th/

วันนี้แอดมินมาแนะนำ "เมตาเวิร์ส มสธ." ให้พวกเรารู้จักกันครับ

เมตาเวิร์ส (Metaverse) หรือ จักรวาลนฤมิต คือชุมชนโลกเสมือนจริง ที่ใช้เชื่อมต่อผู้คนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันครับ ปัจจุบันเมตาเวิร์สถูกใช้อย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมในเรื่องราวต่างๆ และยังใช้ในกิจกรรมด้านการเงิน ไปจนถึงการแพทย์และการศึกษาอีกด้วยครับ

ในโอกาสที่ มสธ.เราครบ 45 ปี และกำลังจะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เมตาเวิร์สของ มสธ.จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เปิดให้พวกเราซึ่งอยู่ต่างที่ต่างถิ่นได้มีโอกาสเยี่ยมชม มสธ.จากบ้ายของเราเอง แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน และยังสามารถใช้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างมิตรภาพและเครือข่ายความสัมพันธ์ดีๆระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจท่านอื่นๆด้วย

ใครสนใจจะทดลองเข้าไปเยี่ยมชม ก็คลิ๊กที่ลิงค์ที่แอดมินแปะไว้ได้เลยครับ
ถ้าไปเจอใครข้างใน ก็ลองถามหาแอดมินเพจเกษตรดูนะ อาจจะเจอกันก็ได้นะ :)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของมสธ. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ไ...
30/08/2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จ้า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของมสธ. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
ได้จัดกิจกรรม open house ของอุทยานขึ้น ในวันที่ 1 4 และ 5 กันยายนนี้
ณ ห้องกิจกรรม อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ้า

ในงานมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะ ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัย การนวดและกดจุดเพื่อการรักษา การฝึกการเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ การพาเยี่ยมชมอุทยานการศึกษาในมุมต่างๆ การเพาะปลูกผักสวนครัว การทำชาจากดอกไม้และสมุนไพร การออกร้านจากร้านค้าต่างๆในจังหวัดนนทบุรี ฯลฯ

และที่สำคัญ ห้ามพลาดเลย กับกิจกรรมแข่งขันวาดภาพ "มุมที่ชอบ ภาพที่ใช่ ณ อุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก มสธ." ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆมาร่วมกันถ่ายถอดมุมมองของตนเองต่ออุทยานการศึกษาฯ ที่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาว มสธ.และชุมชนนนทบุรีในอนาคตจ้า

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ใน QR code เลยนะ
อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันจ้า 😆😍🥳🌻🎉

ปีนี้ มสธ.ของเรา อายุครบ 45 ปีแล้วครับผม 🎉🎉🎉งานนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ก็เข้าร่วมกิจกรรมการฉลองครบ 45 ปีด้วย โ...
29/08/2023

ปีนี้ มสธ.ของเรา อายุครบ 45 ปีแล้วครับผม 🎉🎉🎉

งานนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ก็เข้าร่วมกิจกรรมการฉลองครบ 45 ปีด้วย โดยปีนี้เราจะจัดกันในชื่อ "ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เกษตรดิจิทัล" ซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปด้านการเกษตรเพื่อการเผยแพร่ความรู้ สู่การพัฒนาเกษตรกรไทยและท้องถิ่นจากฐานรากอยู่เช่นเคยครับ โดยทางสาขา จะเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตร และตลาดนัดองค์ความรู้แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ใต้โถงอาคารวิชาการ 3 มสธ. นนทบุรีกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลาดี 8 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงครึ่งกันไปเลยจ้า

ใครสะดวก ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้เช่นเคยจ้า
แล้วพบกันนะ 🥰🎉🎉🎉🎉🎉

ประชาสัมพันธ์🎊🎊🎊…..นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันท...
28/08/2023

ประชาสัมพันธ์🎊🎊🎊
…..นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 27 กันยายน 2566..ได้แล้วนะครับ..👇👇👇👇👇
https://dssj.stou.ac.th/chooseplan565/

วันนี้เรามีตลาดนัดเกษตรสีเขียวนะจ๊ะ 🥰ทุกวันอังคาร ใต้โถงอาคารวิชาการ 3พี่น้องเกษตรกรชาวนนทบุรีและใกล้เคียงจะแวะเวียนนำผล...
22/08/2023

วันนี้เรามีตลาดนัดเกษตรสีเขียวนะจ๊ะ 🥰

ทุกวันอังคาร ใต้โถงอาคารวิชาการ 3
พี่น้องเกษตรกรชาวนนทบุรีและใกล้เคียง
จะแวะเวียนนำผลผลิตปลอดภัยของตนเอง
มาให้พวกเราลองชิม มีสินค้านวัตกรรมและสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและราคาไม่แพงอยู่หลายเจ้าเลยล่ะ

2 สัปดาห์นี้ หลายๆร้านติดงานแสดงสินค้าที่อื่น
แผงอาจจะดูบางตา แต่ของกินอร่อยๆก็ยังมีให้ชิมอีกเพียบนะ อย่าลืมแวะมากันเน้อ แอดมินรออยู่จ้า ☺️🎉🎉🎉

ด่วน🔥🔥🔥🔥   ⛳️ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการนักศึกษา⛳️ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 แล้ว...
21/08/2023

ด่วน🔥🔥🔥🔥
⛳️ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการนักศึกษา⛳️ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการรับลงทะเบียนเรียน คลิกได้ที่นี่ 👇👇👇👇
https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
💥ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการนักศึกษา💥 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา //ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน // ตรวจสอบการรับกิจกรรมประจำชุดวิชา เป็นต้น
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

⛳️ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการนักศึกษา⛳️ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการรับลงทะเบียนเรียน คลิกได้ที่นี่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
💥ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการนักศึกษา💥 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา //ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน // ตรวจสอบการรับกิจกรรมประจำชุดวิชา เป็นต้น
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

สวัสดีวันอาทิตย์ร้อนๆจ้า 🌤️☀️☀️☀️วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศในระดับบัณฑิตศึกษาของหลายๆสาขาวิชา แอดมินมาปฏิบัติหน้าที่ด้วย ก็เล...
20/08/2023

สวัสดีวันอาทิตย์ร้อนๆจ้า 🌤️☀️☀️☀️
วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศในระดับบัณฑิตศึกษาของหลายๆสาขาวิชา แอดมินมาปฏิบัติหน้าที่ด้วย ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศของ มสธ ของเราในวันอาทิตย์ที่ผู้คนไม่พลุกพล่านมาฝาก และเนื่องจากช่วงนี้ หลายๆคนก็สนใจแอพแต่งภาพที่ช่วยแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพที่มีกลิ่นอายอนิเมะ 2 มิติแบบสมัยก่อน แอดมินก็ไม่พลาดที่จะลองกับเขาดูบ้างนะ 5555 พอจะจำได้ไหมครับว่าแต่ละภาพคือจุดไหนใน มสธ.บ้าง ลองทายลองเดากันดูนะครับ 😃☀️☀️☀️☺️

ด่วน🔥🔥🔥🔥….ผลสอบปลายภาค 2/2565 การประกาศผลการสอบครั้งนี้เป็นผลการสอบของนักศึกษาที่สอบรูปแบบสนามสอบ(เฉพาะแผนการศึกษา ก1)ใ...
18/08/2023

ด่วน🔥🔥🔥🔥
….ผลสอบปลายภาค 2/2565
การประกาศผลการสอบครั้งนี้เป็นผลการสอบของนักศึกษาที่สอบรูปแบบสนามสอบ(เฉพาะแผนการศึกษา ก1)
ในส่วนผลการสอบแผนการศึกษา อื่นๆ และผลการสอบของนักศึกษาที่เข้าสอบรูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะประกาศผลในลำดับถัดไป 👇👇👇
https://www.stou.ac.th/GRADE_65/login.aspx

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 122 👇👇👇
https://www.stou.ac.th/GRADE_65/loginsumrit.aspx

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

อย่าลืมกันนะครับ..🎉🎉🎉.เรามีนัดกันกับกิจกรรม…การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
18/08/2023

อย่าลืมกันนะครับ..🎉🎉🎉.เรามีนัดกันกับกิจกรรม…การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น….
👉🏻👉🏻นักศึกษาเข้าสู่เว็บระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 👉🏻👉🏻https://gradstou.stou.ac.th/page/intro.aspx
……นักศึกษาสามาเข้าชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมกลางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่าน Facebook สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 👇👇👇👇https://www.facebook.com/profile.php?id=100064379361693

กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาระบบออนไลน์ MS teams นักศึกษาใหม่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/seminar_orien.asp

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาเข้าสู่เว็บระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ https://gradstou.stou.ac.th/page/intro.aspx

เข้าชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมกลางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่าน Facebook สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://www.facebook.com/profile.php?id=100064379361693

กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิชาระบบออนไลน์ MS teams นักศึกษาใหม่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/seminar_orien.asp

17/08/2023

รายการ คุยเฟื่องเมืองเกษตร …
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจมะม่วงน้ำดอกไม้ครบวงจร 🥭🥭🥭
วิทยากรของเรา คุณวราภรณ์ มงคลแพทย์ ผู้ประกอบการบ้านหมากม่วงเขาใหญ่ (ผู้ผลิต แปรรูป จัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้) และ
ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

มาแล้วจ้า🎉🎉🎉ประกาศ ประกาศ 📍📍 รายการ คุยเฟื่องเมืองเกษตร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น. ในหัวข้อเรื่อง ธ...
17/08/2023

มาแล้วจ้า🎉🎉🎉

ประกาศ ประกาศ 📍📍

รายการ คุยเฟื่องเมืองเกษตร
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.

ในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจมะม่วงน้ำดอกไม้ครบวงจร 🥭🥭🥭

วิทยากรของเรา คุณวราภรณ์ มงคลแพทย์ ผู้ประกอบการบ้านหมากม่วงเขาใหญ่ (ผู้ผลิต แปรรูป จัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้) และ
ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

รับชมผ่าน Facebook live เกษตรในเมือง มสธ.
แล้วพบกันนะคะ 🥰🥰🥰🥰

ด่วน🔥🔥🔥🔥…สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ...
17/08/2023

ด่วน🔥🔥🔥🔥
…สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และ ให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการสอบ ณ สนามสอบ หรือสอบออนไลน์ 👉👉คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 แล้ว ขอให้เข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และ เลือกรูปแบบการสอบ ณ สนามสอบ หรือสอบออนไลน์ 👉👉คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

อย่าลืมนะครับ….🎉🎉🎉สำหรับกิจกรรมประจำชุด ภาคพิเศษ /2565 นักศึกษาสามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง…1. ช่องทางออนไ...
16/08/2023

อย่าลืมนะครับ….🎉🎉🎉
สำหรับกิจกรรมประจำชุด ภาคพิเศษ /2565 นักศึกษาสามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง…
1. ช่องทางออนไลน์ ภายใน 20 กันยายน 2566 👇👇
https://eduapp.stou.ac.th/practice/
2. ช่องทางไปรษณีย์ ภายใน 15 กันยายน 2566…
…ดาวน์โหลดกิจกรรมภาคพิเศษ/2565 …👇👇
https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/homework3-2565

ก๊อกๆๆ สวัสดีวันอังคารครับผมวันนี้แอดมินมาชวนพวกเราไปรับชมรายการ "คุยเฟื่องเมืองเกษตร"ของเพจเกษตรในเมือง มสธ.ของเราเช่นเ...
15/08/2023

ก๊อกๆๆ สวัสดีวันอังคารครับผม
วันนี้แอดมินมาชวนพวกเราไปรับชมรายการ "คุยเฟื่องเมืองเกษตร"
ของเพจเกษตรในเมือง มสธ.ของเราเช่นเคยจ้า หัวข้อวันนี้น่าสนใจมากๆเลย นั่นก็คือ "การส่งเสริมการเกษตรในยุคชีวิตวิถีใหม่" จ้า
ติดตามรับชมและพูดคุยกับ "อ.เพชร และ อ.ตั้ม"
อ.เพชร ทวีวงศ์ และ ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง
ได้แบบสดๆกันเลย ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
ทางเพจเกษตรในเมือง มสธ.นะครับผม

แล้วเจอกันนะ :) 🎉🎉🎉

เตรียมตัวพบกันรายการ📍📍
คุยเฟื่องเมืองเกษตร
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการเกษตรในยุคชีวิตวิถีใหม่ 🪴🪴🌿☘️
วิทยากรของเรา ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง กับ อ.เพชร ทวีวงค์

รับชมผ่าน Facebook live เกษตรในเมือง มสธ.
แล้วพบกันนะคะ 🥰🥰🥰🥰

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉…..วันนี้🔥🔥วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 66 เวลา 14.00 – 15.00 น.🔥🔥 พบกับรายการรอบรู้ ครบครัน ทันข่าว กับสำ...
15/08/2023

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉
…..วันนี้🔥🔥วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 66 เวลา 14.00 – 15.00 น.🔥🔥 พบกับรายการรอบรู้ ครบครัน ทันข่าว กับสำนักทะเบียนและวัดผล ประเด็น ☄️☄️(ลงทะเบียนเรียนออนไลน์อย่างไร เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 ได้ทันตามกำหนดภาคการศึกษาที่ 1/2566) ซึ่งจะออกอากาศทาง Facebook Live ของสำนักทะเบียนและวัดผล ขอเชิญรับชมและรับฟังได้ที่
🎯🎯 https://www.facebook.com/STOU.SISC
🎯🎯https://www.facebook.com/askpaitoon
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

วันนี้🔥🔥วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 66 เวลา 14.00 – 15.00 น.🔥🔥 พบกับรายการรอบรู้ ครบครัน ทันข่าว กับสำนักทะเบียนและวัดผล ประเด็น ☄️☄️(ลงทะเบียนเรียนออนไลน์อย่างไร เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 ได้ทันตามกำหนดภาคการศึกษาที่ 1/2566) ซึ่งจะออกอากาศทาง Facebook Live ของสำนักทะเบียนและวัดผล ขอเชิญรับชมและรับฟังได้ที่
🎯🎯 https://www.facebook.com/STOU.SISC
🎯🎯https://www.facebook.com/askpaitoon
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

มีข่าวดีมาบอก🎉🎉🎉🎉  สำหรับนักศึกษาที่รอกำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคปลาย/65 (2/2565)….. สามารถตรวจสอบรายชื่อและชุดวิชาได...
13/08/2023

มีข่าวดีมาบอก🎉🎉🎉🎉
สำหรับนักศึกษาที่รอกำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคปลาย/65 (2/2565)…..
สามารถตรวจสอบรายชื่อและชุดวิชาได้เเล้วครับ 👇👇👇👇👇👇
https://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/TrainingSchedule/Search_train.asp

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
11/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง….
…ทรงพระเจริญ…

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ….
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง #วันแม่แห่งชาติ

📣📣..มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ทำการปรับปรุงการเข้าใช้งาน STOU SISA Application ใหม่ รายละเอียดตามนี้ครับ..👇👇👇👇http...
11/08/2023

📣📣..มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ทำการปรับปรุงการเข้าใช้งาน STOU SISA Application ใหม่ รายละเอียดตามนี้ครับ..👇👇👇👇
https://www.stou.ac.th/main/stou-sisa/st.html

10/08/2023

มาแล้วครับ…🎉🎉🎉

วันนี้ ทางมสธ. โดยความร่วมมือของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สถานสื่อสารองค์กร และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัด FB Live "มสธ.ใครๆก็เรียนได้" โดยรอบนี้เป็นคิวของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์จ้า โดยวิทยากรจะเป็น อ.จัน กับ อ.ปอนด์ แห่งรายการติวด่วนก๊วนเกษตรของพวกเราไปร่วมพูดคุยเช่นเคย

ใครมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยกัน ก็แวะไปทักทายกันได้นะจ๊ะ รายการเริ่มตั้งแต่ 11 โมง ยาวไปถึงเที่ยงเลยจ้า แล้วแวะมานะ 🥰✌️🎉🎉🎉

💐💐นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1  ก2...
04/08/2023

💐💐นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ มสธ คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
🌲🌲คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 คลิกได้ที่นี่ https://reg.stou.ac.th/registration-handbook/
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.

รู้จักการ "อาบป่า" กันไหมครับ ?ใครยังไม่รู้จัก และสนใจเรื่องราวของการอาบป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ได้รับความนิยมในห...
03/08/2023

รู้จักการ "อาบป่า" กันไหมครับ ?

ใครยังไม่รู้จัก และสนใจเรื่องราวของการอาบป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคทั่วโลก สามารถเข้ารับฟังงานวิจัยเรื่อง

"แนวทางการพัฒนารูปแบบการอาบป่าในบริบทของการท่องเที่ยวในประเทศไทย"

จากทีมงานนักวิจัยส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กันได้นะครับผม โดยสามารถพบและแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัยและทีมอาบป่าได้ที่งาน..
Research Expo วันที่ 8 สค.นี้9.00-12.00น.ห้องโลตัส15ชั้น23 รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครจ้าาา

แอบทราบมาจากจากทีมวิจัยว่า งานนี้มี workshop การอาบป่าด้วยนะ
ใครสะดวกก็แวะมากันนะครับผม :)

ประชาสัมพันธ์ 🎉🎉🎉🎉 …ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มสธ….มีกำหนดการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566โดยนักศึกษาสามารถยื่นแบบคำขอ...
01/08/2023

ประชาสัมพันธ์ 🎉🎉🎉🎉
…ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มสธ….
มีกำหนดการให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566
โดยนักศึกษาสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน….
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา (02-5047633) หรือ 👉🏻👉🏻👉🏻 https://oes.stou.ac.th/guide/g-fund/

📣📣ประกาศ เดือนสิงหาคม 2566📣📣☎️ ศูนย์สารสนเทศ 🎀 เปิดให้บริการ ✅ วันจันทร์-วันศุกร์⏰ เวลา 08.00-19.20 น.✅ วันเสาร์-อ...
31/07/2023

📣📣ประกาศ เดือนสิงหาคม 2566📣📣

☎️ ศูนย์สารสนเทศ
🎀 เปิดให้บริการ
✅ วันจันทร์-วันศุกร์
⏰ เวลา 08.00-19.20 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
⏰ เวลา 08.30-16.30 น.
📞 หมายเลข 0 2504 7788

👩‍💻 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS)
🎀 เปิดใหบริการ
✅ วันจันทร์-วันเสาร์
⏰ เวลา 08.30-16.30 น.
🚫 หยุดวันนักขัตฤกษ์

…งานดี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มาประชาสัมพันธ์กันอีกแล้วจ้า 🎉🎉🎉 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ🎊"โครงการบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรี...
28/07/2023

…งานดี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มาประชาสัมพันธ์กันอีกแล้วจ้า 🎉🎉🎉 กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ🎊"โครงการบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์" 🎊

งานนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
…..สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2566 …รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น…
รายละเอียดการสมัครอยู่ด้านล่างนี้นะครับ👇👇👇👇

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 …วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ...
27/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
…วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

…ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณพผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช….

กลับมาอีกครั้งครับหลังจากห่างหายไปนานกับรายการ "คุยเฟื่องเมืองเกษตร"โดยรอบนี้ วิทยากรของเรา ผศ.ดร.อิงอร กับ อ.ดร.อภิษฎาจ...
26/07/2023

กลับมาอีกครั้งครับหลังจากห่างหายไปนาน
กับรายการ "คุยเฟื่องเมืองเกษตร"
โดยรอบนี้ วิทยากรของเรา ผศ.ดร.อิงอร กับ อ.ดร.อภิษฎา
จะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อสัตว์ต่างถิ่นในประเทศไทย
โดยเราจะไลฟ์กันสดๆ ผ่านทางเพจของศูนย์ฯเกษตรในเมืองในวันพรุ่งนี้
27 กค 66 เวลาบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นครับผม
เข้าไปพูดคุยทักทาย สอบถาม แสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเคยนะ

แล้วพบกันจ้าาาา :) 🎉🎉🎉

เตรียมตัวพบกันรายการ📍📍 คุยเฟื่องเมืองเกษตร
ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ในหัวข้อเรื่อง สัตว์ต่างถิ่นในประเทศไทย 🐘🐅🦌
วิทยากรของเรา ผศ.ดร.อิงอร กับ อ.ดร.อภิษฎา

รับชมผ่าน Facebook live เกษตรในเมือง มสธ.

แล้วพบกันนะคะ 🥰🥰🥰🥰

❓ สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปแล้ว จะตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนได้อย่างไร?🎯 สำหรับผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร สามาร...
25/07/2023

❓ สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปแล้ว จะตรวจสอบสถานะการสมัครเรียนได้อย่างไร?

🎯 สำหรับผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน (เลขประจำตัวผู้เรียน) ได้ ภายหลังจากสมัครเรียนมาแล้ว ประมาณ 15 - 20 วัน

🔍 โดยตรวจสอบได้ที่ https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01
และกรอกข้อมูล ตามรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรที่ตนสมัคร ดังนี้
🔘 รุ่นที่ 120 (รหัสรุ่น 651) : ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
🔘 รุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 652) : ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
🔘 รุ่นที่ 122 (รหัสรุ่น 653) : ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
🔘 รุ่นที่ 123 (รหัสรุ่น 654) : ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
🔘 รุ่นที่ 124 (รหัสรุ่น 661) : ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วคลิก "ค้นหา"

▶ ระบบจะแจ้งข้อมูลของผู้สมัคร ดังนี้
1. เช่น ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
2. เลขประจำตัวผู้เรียน ซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข 9.....
3. ชุดวิชาที่สมัครเรียน

⚠ ในกรณีที่ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล อาจหมายความได้ ดังนี้
1. เอกสารสมัครเรียนยังส่งไม่ถึงมหาวิทยาลัย
2. เอกสารสมัครเรียนอยู่ระหว่างรอดำเนินการขึ้นทะเบียน

⚠ ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะแล้วพบปัญหา เช่น สมัครเรียนมานานเกิน 20 วันแล้วยังตรวจสอบสถานะการสมัครไม่ได้ ชุดวิชาที่สมัครขึ้นไม่ครบ หรือระบบแจ้งว่าชำระเงินไม่ครบ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
- ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร. 025047788
- ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. โทร. 025047711 - 2
- ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 025047213

#สัมฤทธิบัตร #การศึกษาตลอดชีวิต #เรียนได้ใบประกาศ #เรียนล่วงหน้า #ผู้เรียน #สำนักการศึกษาต่อเนื่อง #โครงการเรียนล่วงหน้า #สัมฤทธิบัตรบัณฑิต #เทียบโอนหน่วยกิต #โครงการสัมฤทธิบัตร #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฮัลโหลๆๆๆ แอดมินแว๊บมาบอกว่า พรุ่งนี้ เรามีนัดกันที่ "ตลาดนัดเกษตรสีเขียว มสธ."โถงใต้ตึกวิชาการ 3 มสธ.นนทบุรีนะครับโผ้มม...
24/07/2023

ฮัลโหลๆๆๆ
แอดมินแว๊บมาบอกว่า พรุ่งนี้ เรามีนัดกันที่ "ตลาดนัดเกษตรสีเขียว มสธ."
โถงใต้ตึกวิชาการ 3 มสธ.นนทบุรีนะครับโผ้มมมมมมมม 😃

เราจัดกันทุกวันอังคาร สำหรับอังคารนี้ พี่น้องเกษตรกรนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็จะแวะเวียนนำผลผลิตและของกินอร่อยๆมานำเสนอเช่นเคย ใครอยู่ใกล้ๆ แวะมา ชม ชิม ช๊อป พบปะพูดคุยกับพี่ๆน้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดกันได้เลยจ้า

แล้วแวะมานะ :) 🥰🎉

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทดลองเรียนระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร  สามารถลงทะเ...
20/07/2023

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทดลองเรียนระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร
สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2566 ….ยื่นเอกสารงานทะเบียนนักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดการสมัครเรียน 👇👇👇👇
[https://apply.stou.ac.th/course-infomation/](https://apply.stou.ac.th/course-infomation/)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : โทร. 0 2504 8986 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉  "เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" กับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 สมัครได้...
19/07/2023

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉
"เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" กับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ : https://apply.stou.ac.th/

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ก.ย. 2566)

🎯เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้
🎯เรียนคู่ขนาน ป.ตรี มสธ. จบเร็วขึ้น
🎯ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนรู้ที่บ้านหรือสอบออนไลน์ที่บ้านได้

📌นศ.ป.ตรี มสธ. และผู้เรียนสัมฤทธิบัตรสมัครชุดวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่าน(U) จ่าย 400 บาทเท่านั้น (ชุดวิชาเดิมไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา)
คลิก...👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

💡"โครงการสัมฤทธิบัตร"คืออะไร ?
คลิก...👇👇👇
https://sites.google.com/view/ranglearn/

💡“โครงการสัมฤทธิบัตร"ช่วงนี้มีอะไร ?
คลิก... 👇👇👇
https://sites.google.com/view/rang-110online-exam/

📌การสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร(ปีละ 4 รุ่น 4 ครั้ง)
1.สมัครทางไปรษณีย์
2.สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 จังหวัด
3.สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

📌สอบถามราละเอียดได้ที่ : โทร. 0 2504 7711-2,0 2504 7788

✏️ โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://line.me/ti/g2/zMLZfRKohFzvKhO9rfAaaA...

✏️ เพจ Facebook โครงการสัมฤทธิบัตร
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049129043356

✏️ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 จังหวัด
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN11.html

#มสธ #โครงการสัมฤทธิบัตรมสธ #ใคร ๆ ก็เรียนได้

"เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" กับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 สมัครได้แล้ววันนี้ที่ : https://apply.stou.ac.th/

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ก.ย. 2566)

🎯เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้
🎯เรียนคู่ขนาน ป.ตรี มสธ. จบเร็วขึ้น
🎯ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนรู้ที่บ้านหรือสอบออนไลน์ที่บ้านได้

📌นศ.ป.ตรี มสธ. และผู้เรียนสัมฤทธิบัตรสมัครชุดวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่าน(U) จ่าย 400 บาทเท่านั้น (ชุดวิชาเดิมไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา)
คลิก...👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

💡"โครงการสัมฤทธิบัตร"คืออะไร ?
คลิก...👇👇👇
https://sites.google.com/view/ranglearn/

💡“โครงการสัมฤทธิบัตร"ช่วงนี้มีอะไร ?
คลิก... 👇👇👇
https://sites.google.com/view/rang-110online-exam/

📌การสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร(ปีละ 4 รุ่น 4 ครั้ง)
1.สมัครทางไปรษณีย์
2.สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 จังหวัด
3.สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

📌สอบถามราละเอียดได้ที่ : โทร. 0 2504 7711-2,0 2504 7788

✏️ โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://line.me/ti/g2/zMLZfRKohFzvKhO9rfAaaA...

✏️ เพจ Facebook โครงการสัมฤทธิบัตร
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049129043356

✏️ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 จังหวัด
คลิก..คลิก...👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN11.html

#มสธ #โครงการสัมฤทธิบัตรมสธ #ใคร ๆ ก็เรียนได้

18/07/2023

มาชมบรรยากาศ “ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ” ในวันแรกกันจ้า 🎉😊🥰🥰🥰

เปิดแผงแล้วจ้าาาาาาา กับ "ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ." ที่จะมาจัดงานกันเป็นประจำทุกวันอังคาร ที่โถงใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ. นนทบ...
18/07/2023

เปิดแผงแล้วจ้าาาาาาา กับ "ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ."
ที่จะมาจัดงานกันเป็นประจำทุกวันอังคาร ที่โถงใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ. นนทบุรี งานที่จะรวบรวมเอาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงชาวนนทบุรี มานำเสนอแก่พี่น้องที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมและอุดหนุนกัน พี่ๆทุกคนน่ารักและเป็นกันเองมากๆ แวะมาเยี่ยมชม มาทักทาย สร้างเครือข่ายกันได้เต็มที่เลยนะ แถมเรายังจะมีการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตรมานำเสนอแบ่งปันกันในงานกันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

ในวันแรกวันนี้ ท่านรักษาการอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา และท่าน รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธุ์ รวมไปถึงผู้แทนจากเกษตรจังหวัดนนทบุรี คุณราตรี ใจสะอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี อ.เพชร ทวีวงศ์ หัวหน้าโครงการและคณาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และทีมงานสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง มสธ. ช่วยดำเนินการการจัดงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย

ใครที่เห็นโพสท์นี้ตอนนี้ รีบๆแวะมาชม ชิมช๊อป และร่วมเรียนรู้กันได้ วันนี้ถึง 4 โมงเย็นนะจ๊ะ ช้าหมด อดกินของอร่อยเด้อออออ 🥬🥦🌽🍉🎉🎉🎉

ปล.ถ้าพลาดสัปดาห์นี้ มาอีกทีสัปดาห์หน้านะจ๊ะ อิอิอิอิ

ด่วน🔥🔥🔥🔥 ประกาศจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับการสอบไล่ ภาค 1/2566 แบบออนไลน์ของนักศึกษา …
16/07/2023

ด่วน🔥🔥🔥🔥
ประกาศจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับการสอบไล่ ภาค 1/2566 แบบออนไลน์ของนักศึกษา …

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "ขออภัยในความไม่สะดวก"ในการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจัดสอบออนไลน์ ขอความร่วมมือนักศึกษาอยู่ในห้องสอบ และรอประกาศแจ้งจากกรรมการคุมสอบออนไลน์ กรณีนักศึกษาที่เข้าระบบสอบออนไลน์ และทำข้อสอบได้ให้ดำเนินการทำข้อสอบต่อไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบสอบออนไลน์ไม่ได้ หรือเข้าสอบได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการทำข้อสอบได้สำเร็จเพราะระบบขัดข้อง มหาวิทยาลัยได้เตรียมแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาประโยชน์ของนักศึกษาทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

มีงานดีๆมาประชาสัมพันธ์กันอีกแล้วจ้า กับงาน🎊"ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ." 🎊งานนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยความร่วมมือข...
15/07/2023

มีงานดีๆมาประชาสัมพันธ์กันอีกแล้วจ้า
กับงาน🎊"ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ." 🎊

งานนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยความร่วมมือของ สถานอุทยานการศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง จับมือกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กลุ่ม Young smart farmer และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี เสนอทางเลือกใหม่แก่ผู้รักสุขภาพและอยากเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยการเปิดตลาดเกษตรสีเขียว มสธ. ที่จะเป็นจุดนัดพบของเกษตรกร นักวิชาการและผู้ที่สนใจซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มาตรฐานต่างๆจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมไปกับการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตร อาหาร และวัฒนธรรมจากพี่น้องเกษตรกรและนักวิชาการในแวดวงที่เกี่ยวข้องที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำกันเลย

โดยตลาดเกษตรสีเขียว มสธ.นี้จะจัดกันทุกวันอังคารกันเลยนะ ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นกันเลยล่ะ งานจัดกันที่โถงใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รีบมาหน่อยก็ดีเผื่อของหมดก่อนจะอดได้ของดีกลับบ้านกันเน้อ

พบกันอังคารที่ 18 กรกฎาคมนี้ และอังคารต่อๆไปกันด้วยนะจ๊ะ

"ตลาดเกษตรสีเขียว มสธ. สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ" จ้าาาาาาาาา🥬🥦🌽🍉🌶🥰 😍🎉

ที่อยู่

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ. แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด
Amphoe Muang Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-5048046

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2/2564

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
• แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
- วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• แขนงวิชาสหกรณ์

🕧 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ : 02-5048046-9
เว็บไซต์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ : http://agri.stou.ac.th/page/home.aspx
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ https://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_64/agri.asp
Facebook : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
Line Official :
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfco
Call Center : 02 –504 –7788
เว็บไซต์: www.stou.ac.th
ใครมีกลุ่มเรียนรายวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร กับ 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรบ้างครับ
📣 เกษตรกรก้าวหน้า รับสมัครด่วน*** content creator Admin page ที่สามารถเขียน content + สร้างสรรค์ประเด็นข่าวเกษตร/ และมีทักษะด้านถ่ายวีดีโอ+ภาพนิ่งได้
📍 เงินเดือนตามตกลง*** (ทั้งนี้หากเรียนจบมาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาได้ใน inbox เฟส Lookkatum Kv ได้นะค่ะ^_^ ขอบคุณค่ะ
ถือว่าไม่มีทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ทำแบบนี้
ตามหาคนเรียนเอกเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ คับ
ขออนุญาตนะครับ
พี่พี่ท่านไหนมีหนังสือวิชา 3วิชานี้ที่พี่สอบผ่านแล้วผมขอยืมมาศึกษาหน่อยนะครับ
1. 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
2. 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
3. 10152 ไทยกับสังคมโลก

ขอบคุณมากครับ
อยากเข้ากลุ่ม. เกษตรศาตร์และสหกรณ์
เอก ธุรกิจการเกษตร มีไหมครับ
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ทำกิจกรรมส่งแล้วสามารถเช็คได้ทางไหนบ้างครับว่าส่งถึงแล้ว ลองเช็คในเว็บขึ้นแต่วิชาทั่วไปแต่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่ขึ้นครับ
ขอสอบถามคะ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
มี VDO ติวไหมคะ /กำลังลงมือทำ ทำความเข้าใจ ในรายงาน
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มันยากจริงๆคะ
ขอคำแนะนำหน่อยคะ ไปไม่เป็นเลย
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ จะมีงานที่เป็นภาคปฏิบัติส่งมาให้ช่วงไหนเหรอคะ แล้วเราอ่านเองศึกษาเอง หรือมีสอนเสริมหรือกลุ่มติวไหมคะ ในการทำภาคปฏิบัติ
โครงการสัมฤทธิบัตร คืออะไรเป็นอย่างไรคะ
ขอความอนุเคราะห์คะ เนื่องจากได้ลงทะเบียนเรียน "การผลิตสัตว์ 90305" ไว้ แล้วจะมีสอบ walk-in exam ในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ หากมีพี่ๆน้องๆท่านไหนมีหนังสือและแบบฝึกหัด ขอความอนุเคราะห์ยืมเอกสารด้วยนะคะ เมื่อสอบเสร็จแล้วจะส่งคืนให้คะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ
#}