สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป หน่วยงานเทียบเท่ากองภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในด้านระบบบริการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 (5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1045/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไกและรูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบบริหารจัดการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สธ.เผยภายในปี 64 มีหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ 2,500 หน่วย ดูแล 25  ล้านคน พร้อมคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน https://www.fac...
26/10/2020

สธ.เผยภายในปี 64 มีหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ 2,500 หน่วย ดูแล 25 ล้านคน พร้อมคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน
https://www.facebook.com/284346838689056/posts/1093978974392501/

สธ.เผยภายในปี 64 มีหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ 2,500 หน่วย ดูแล 25 ล้านคน พร้อมคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน
.
กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2563 มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนและเปิดให้บริการเพิ่มเป็น 1,991 หน่วย ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ ตั้งเป้า 2564 รวมเขต กทม.เพิ่มเป็น 2,500 หน่วย ดูแลสุขภาพเป็นองค์รวม ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งระยะท้ายของชีวิต ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
.
วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2563 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมุ่งเน้นการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ การยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง โดยคนไทยทุกคนจะต้องมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจำตัว ประกอบด้วย หมอประจำบ้าน(อสม.) หมอสาธารณสุข(บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิในรพ.สต./เทศบาล/คลินิกอบอุ่น ฯลฯ) และหมอครอบครัว(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)
.
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า โดยในปี 2563 มีการขึ้นทะเบียนพร้อมเปิดดำเนินการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใน 12 เขตสุขภาพ จำนวน 1,991 หน่วย ครอบคลุมประชาชน 19,626,529 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 สำหรับเป้าหมายปี 2564 ประชาชนที่มีรายชื่อในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องได้รับการดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 25 ล้านคน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (หมอ 3 คน) รวมถึงจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,500 หน่วย
.
สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดให้บุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรด้านสุขภาพและการฝึกอบรมระยะสั้นด้านสุขภาพปฐมภูมิของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และอสม.ประจำบ้าน เป็นต้น
.
นอกจากนี้เห็นชอบให้หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ โดยดูแลสุขภาพองค์รวม ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งระยะท้ายของชีวิต ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เชื่อมโยงครอบครัว ชุมชน และระบบสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
.
ตลอดจนเห็น หลักเกณฑ์และกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการพัฒนาให้ รพ.สต.มีความสามารถเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)และระดับเขต(พชข.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

************************************
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26 ตุลาคม 2563

1 พ.ย. 2563 นี้ ผู้มีสิทธิบัตรทองในกทม.ใช้สิทธิรักษาได้ที่ “หน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการ”         โดย”...
25/10/2020

1 พ.ย. 2563 นี้ ผู้มีสิทธิบัตรทองในกทม.ใช้สิทธิรักษาได้ที่ “หน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการ”
โดย”หน่วยบริการปฐมภูมิ” ที่รัฐบอกไปได้ทุกแห่งนั้น หมายถึง สถานพยาบาลปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานพยาบาลในระบบฯ ประเภทนี้จะให้การดูแลผู้รับบริการสิทธิบัตรทอง เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค, การรักษาพยาบาลอาการป่วยเล็กน้อย ไปจนถึงโรคเรื้อรังที่ต้องการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้นฟูสมรถภาพทางการแพทย์ เช่น กายภาพบำบัด
หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่งในพื้นที่กทม. ที่สปสช. จะจัดหาให้บริการประชาชนนั้น สปสช.จะมีแนวทางการบริหารจัดการที่จะเน้นการจัดหาสถานพยาบาลปฐมภูมิที่เข้าร่วมในโครงการที่อยู่ใกล้บ้านผู้ใช้สิทธิบัตรทอง และร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิที่อยู่ในเขต ,ในโซนพื้นที่เดียวกันเป็นเบื้องต้น และจะเชื่อมโยงกับหน่วยบริการปฐมภูมิโซนพื้นที่เขตอื่นๆ ในกทม.ด้วยระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการไปเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิในแต่ละที่
ซึ่งประเภท”หน่วยบริการปฐมภูมิ” ได้แก่ คลินิกเอกชนที่สมัครร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ, ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 69 เขต ที่จะเป็นหน่วยบริการแม่ข่ายของแต่ละเขตพื้นที่ด้วย
โดยสปสช. จะจัดระบบบริการ”หน่วยบริการปฐมภูมิไปได้ทุกที่” ดังกล่าว โดยจะเริ่มต้นและพัฒนานำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 1 พ.ย.63 นี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรสายด่วน สปสช.1330

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งให...
23/10/2020

23 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั่วประเทศ

21 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและถือเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ...
21/10/2020

21 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และถือเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและวงการทันตแพทย์ไทย

13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิค...
12/10/2020

13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จริตในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
03/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จริต
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ
28/09/2020

หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ

คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน
27/09/2020

คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการมุมมองใหม่ภายใต้การบริการในระบบสุขภาพปฐมภูมิ แก่ อสม. จำนวน 300 คน โดยมีการบรรยายสั้น ๆ หัวข้อบทบาทของ อสม. ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ การป้องกันการระบาดของโควิด 19 การออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการทำงานเป็นทีมเพื่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการแบ่งกลุ่มให้ อสม. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทบาทของตนเองในการทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ อสม. ได้ให้ข้อสรุปจากการทำกลุ่ม ดังนี้
.
บทบาท อสม. ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1. คัดกรองสุขภาพ
2. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างความแข็งแรง เช่น ออกกำลังกาย
3. เยี่ยมผู้ป่วย / ผู้ต้องการความช่วยเหลือ / ผู้สูงอายุในชุมชน
4. ดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิต
5. ส่งต่อให้ป่วย / ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง
.
เป้าหมายของการทำงาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีแนวทางการทำงาน ดังนี้
1. ทำงานต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์การทำงานในชุมชน เพื่อความร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งจาก อสม. เจ้าหน้าที่ และประชาชน
2. ทำงานเชิงรุก เข้าถึงบ้าน อย่างเป็นมิตร ดูแลเหมือนเป็นครอบครัว
3. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำแนะนำ พร้อมกำลังใจ
4. ทำการปลูกจิตสำนึกให้รักสุขภาพ
.
องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1. แพทย์ / พยาบาล / นักวิชาการสาธารณสุข / บุคลากรทางสาธารณสุข / เทศบาล / อบจ. / อบต.
2. ประธาน อสม. / ประธานชุมชน / อสม. ในทีมเดียวกัน และระหว่างหมู่
3. ประชาชนชุมชน (ลูกบ้าน)
.
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
1. สามัคคี ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้ง จนท. อสม. และลูกบ้าน
3. ส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องให้กันและกัน อย่างสม่ำเสมอ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อติดต่อกันได้รวดเร็ว
5. ต้องลงมือทำ ไม่รอเพียงอย่างเดียว
.
ความต้องการพัฒนา >> เทคโนโลยี โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวสาร / รูปภาพที่ไม่ขัดต่อสิทธิส่วนบุคคล / การอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
.
บทบาทของ อสม. ต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ >> เน้นการให้ความรู้โรคติดต่อ (โควิด ไข้เลือดออก วัณโรค) โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน ไขมัน มะเร็ง ไต) และโรคจิตเวช (ซึมเศร้า)
.
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน >> การเข้าถึงครัวเรือนในชุมชนเมือง และการไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยในการดูแลตนเอง
.
สิ่งสนับสนุน >> งบประมาณ / อุปกรณ์ทางการแพทย์

สปสช. ยืนยันการรักษาต่อเนื่อง แม้คลินิกถูกเพิกถอนสัญญาhttps://www.facebook.com/1267117583354795/posts/3389165187816680/?...
27/09/2020

สปสช. ยืนยันการรักษาต่อเนื่อง แม้คลินิกถูกเพิกถอนสัญญา
https://www.facebook.com/1267117583354795/posts/3389165187816680/?extid=jnHdhCYlxqIqXdht&d=n

ทำอย่างไร? หากคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่รักษาอยู่ประจำของเรา ถูกเพิกถอนสัญญา

การประชุมติดตามผลการพัฒนารูปแบบการบริการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ ...
15/09/2020

การประชุมติดตามผลการพัฒนารูปแบบการบริการจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 4 - 6 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9 - 16 น. ผ่านระบบ Zoom conference
.
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 22 ทีม จาก 13 เขตสุขภาพ ได้พัฒนารูปแบบการบริการ โดยใช้แบบประเมิน Primary care team guide assessment ที่ได้เรียนรู้จากการอบรม ไปประเมินรูปแบบการบริการ (เดิม) ในหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เลือกประเด็นที่ต้องการพัฒนา/มีปัญหา กำหนดแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน เก็บข้อมูล รายงานผล และกำหนดรูปแบบการบริการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ใหม่) ทีมได้เลือกประเด็นมานำเสนอ 10 ประเด็น ดังนี้
1. การลดความแออัดการรับบริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและจิตเวชโดยเครือข่ายชุมชน
3. การวางแผนดูแล Planed care
4. การเชื่อมโยงระบบการดูแลในชุมชน
5. การดูแล (Care management) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนสูง
6. การแจ้งผลการตรวจต่าง ๆ และนัดหมายเพื่อดูแล
7. ระบบส่งต่อ (Referral Management)
8. Enhancing Access
9. Self-management support
10. Population Management
.
โดยภาพรวม พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริการตามแบบประเมิน Primary care team guide assessment ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ดร.สาธิต ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิยุควิถีชีวิตใหม่แนะ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้าน”.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขั...
10/09/2020

ดร.สาธิต ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิยุควิถีชีวิตใหม่แนะ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้าน”
.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิยุควิถีชีวิตใหม่ สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้านเน้นการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ดูแลสุขภาพจิตที่มีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ระบบบริการไร้รอยต่อ
.
วันนี้ (10 กันยายน 2563) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนางานบริการปฐมภูมิในยุควิถีชีวิตใหม่ ปี 2563 จัดโดยโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน นวัตกรรมการพัฒนางานปฐมภูมิ โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานปฐมภูมิ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เข้าประชุม 250 คน พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีปฐมภูมิ เป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่เป็นต้นแบบการทำงานในพื้นที่ ทั้งเขตเมืองและชนบท จำนวน 12 คน
.
ดร.สาธิตกล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบการดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งครอบคลุมถึงระดับครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตลอดช่วงวัย พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เน้นความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ ให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว ปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุค New Normal ใช้แนวคิด สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้าน โดยมีทีมสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1,040,000 คน ดูแลทุกครัวเรือนใกล้ชิด โดยทีมหมอครอบครัวใช้ระบบการปรึกษาทางไกล (Telemedicine) ปรึกษากับแพทย์ในโรงพยาบาล รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือมี อสม.ส่งยาให้ถึงบ้าน ประชาชนมีหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน เข้าถึงง่าย ประหยัดเวลา ลดรอคอย ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาทต่อคน ลดรอคอยเหลือ 44 นาทีจากเดิมใช้เวลา 3 ชั่วโมง
.
สำหรับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิจะส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคที่ป้องกันได้เพื่อลดการเจ็บป่วย โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิ เน้นการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต การดูแลสุขภาพจิตที่มีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การดูแลสุขภาพมีความต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

********************************** 10 กันยายน 2563

“หมอเจตน์” เผยนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ต้องยึดหลักการเดิม “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใกล้ที่ทำงาน” .กมธ. สธ. วุฒิสภา  หารือ “อนุ...
27/08/2020

“หมอเจตน์” เผยนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ต้องยึดหลักการเดิม “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใกล้ที่ทำงาน”
.
กมธ. สธ. วุฒิสภา หารือ “อนุทิน” ขับเคลื่อนงานปฏิรูปสาธารณสุข เน้นหน่วยบริการปฐมภูมิให้บริการครอบคลุมลดความแออัด รพ.ใหญ่ ขณะที่ “หมอณรงค์” อดีตปลัดสธ. ชงกระจายอำนาจหลักประกันสุขภาพสู่พื้นที่

อ่านต่อ :

https://www.hfocus.org/content/2020/08/20022

#Hfocus #สำนักข่าวสุขภาพ #ระบบสุขภาพ #30บาทรักษาทุกที่ #บัตรทองรักษาทุกที่

ไม่ใช่ทุกโรค!!  ยกระดับผู้ป่วยบัตรทองรักษาได้ทุก รพ. เน้นกลุ่มโรคเฉพาะ “มะเร็ง -หลอดเลือดสมอง”.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแ...
22/08/2020
ไม่ใช่ทุกโรค!! ยกระดับผู้ป่วยบัตรทองรักษาได้ทุก รพ. เน้นกลุ่มโรคเฉพาะ “มะเร็ง -หลอดเลือดส

ไม่ใช่ทุกโรค!! ยกระดับผู้ป่วยบัตรทองรักษาได้ทุก รพ. เน้นกลุ่มโรคเฉพาะ “มะเร็ง -หลอดเลือดสมอง”
.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดมความคิดเห็นออนไลน์ ยกระดับผู้ป่วยบัตรทอง รักษาได้ทุก รพ. เน้นโรครักษาซับซ้อน มีความเฉพาะ กรณีป่วยไข้หวัด ปวดหัว รักษาใกล้บ้าน หมอครอบครัวเช่นเดิม ระหว่างนี้ปชช.เสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ได้

อ่านต่อ :

https://www.hfocus.org/content/2020/08/19990

#Hfocus #สำนักข่าวสุขภาพ #ยกระดับบัตรทอง #รักษาได้ทุกรพ #ผู้ป่วยบัตรทองรักษาทุกรพ

สปสช. ระดมความคิดเห็นออนไลน์ ยกระดับผู้ป่วยบัตรทอง รักษาได้ทุก รพ. ไม่ใช่โรคง่ายๆ แต่เน้นโรครักษาซับซ้อน ม...

ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย การแพทย์ปฐมภูมิ การปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหญ่ จะสามารถลดความแออัดจากโรงพยาบาลใหญ่...
10/08/2020
ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย การแพทย์ปฐมภูมิ ...

ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย การแพทย์ปฐมภูมิ การปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหญ่ จะสามารถลดความแออัดจากโรงพยาบาลใหญ่ได้ http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200807173524942

ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย การแพทย์ปฐมภูมิ การปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหญ่ จะสามารถลดความแออั....

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น...
21/06/2020

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (In class) และ ออนไลน์ (Online)

#ผู้นำระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#รองรับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ChangeIsComing

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒http://ww...
13/06/2020

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0009.PDF

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๓๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภู...
13/06/2020

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๓๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0025.PDF

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ขอประกาศ เลขที่ประจำตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และ...
11/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี 2563 – ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ขอประกาศ เลขที่ประจำตัว และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

ข่าวฝึกอบรมและสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี 2563 Posted on June 11, 2020 by Admin_thaif ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งป...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระ...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมชี้แจงการสนับสนุนและการใช้งบประมาณของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัววันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน...
01/06/2020

การประชุมชี้แจงการสนับสนุนและการใช้งบประมาณของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัววันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.ผู้เข้าประชุม 255 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันหลัก (สถาบันวิชาการ)สถาบันฝึกปฏิบัติงาน ทั่วประเทศ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา

Let's join the international eventtomorrow morning!9 โมงเช้าพรุ่งนี้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนสู่อนา...
17/05/2020

Let's join the international event
tomorrow morning!

9 โมงเช้าพรุ่งนี้
ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ถอดบทเรียนสู่อนาคต
ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง
ตอบรับสถานการณ์โรค COVID-19

นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ประธานราชวิทยาล้ยฯ
ร่วมอภิปราย

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม Webinar
ได้ที่นี่

https://wpro-who.zoom.us/webinar/register/WN_H2U8r6xuQ86kZhytDT6kiQ

กระทรวงสาธารณสุข
15/05/2020

กระทรวงสาธารณสุข

👩‍🔬คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชี้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี จากระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ทำงานบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ในปี 2563 นำร่องใช้แอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” จับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับประชาชน https://bit.ly/2Z4E7pt

(*) คำชี้แจง (*)  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0239.03/477 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การด...
10/04/2020

(*) คำชี้แจง (*) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0239.03/477 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ขออนุญาตชี้แจงดังนี้
1. เป็นการสำรวจหน่วยบริการฯ เฉพาะนอกสังกัดสธ. (!)เท่านั้น(!)เช่น รพ.ค่าย (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม), คลินิกเอกชน ที่ขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. ครอบคลุมหน่วยบริการฯ ที่จะขอขึ้นทะเบียนในปี 63
3. ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน/หน่วยบริการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี (ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน)
4. หากจังหวัดใดที่พบว่าหน่วยบริการฯ นอกสังกัดสธ. มีเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครบ หรือหากจังหวัดใดไม่มีหน่วยบริการฯนอกสังกัด สธ. =ไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง **

ที่อยู่

Amphoe Muang Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

02590-1938-39

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถึงเวลา แล้วที่ทุกภาคส่วน ร่วมพลังกันทำ..1. การจัดการด้วยตนเอง 2. ร่วมพลังเป็นกลุ่ม 3-12 ครอบครัว 3. ทุกกลุ่มเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทุกกลุ่ม ครอบครัว ให้ครบทุกพื้นที่ ปันสุข ด้วยกัน
สวัสดีครับ ขอสอบถามครับ คือ เห็นว่า มีคำสั่งคณะอนุกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขต กรุงเทพมหานคร โดยในคำสั่ง มี ชื่อตัวแทน คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็น ชื่อ เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่ง แต่ตำแหน่งที่ปรากฎ เหมือนกับเป็น ตัวแทน คลินิกชุมชนอบอุ่น ใน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 191 แห่งนะครับ ผมอยากทราบว่า คำสั่งนี้ อาศัย การเลือกใด ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น อ่ะครับ เพราะในขณะนี้ ตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น จริง เพิ่งเลือกกันโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สาขา กรุงเทพมหานคร กรุณาเป็น ผู้จัดให้ พวกเรา เลือกตัวแทนกันเอง แต่ไม่ใช่คนที่ มีรายชื่อ ในคำสั่งนะครับ ผมไม่ทราบว่า บทบาทหน้าที่ ของ สสป เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ถ้าผมถามผิดที่ ขออภัยนะครับ แต่ถ้าเกี่ยวข้องช่วยกรุณาตอบคำถาม โดยเร็ววันนะครับ เพราะเหมือนกับ แอบอ้างอย่างไร ไม่ทราบนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
ขอเตือนสตินะครับ คนที่เขาไม่ได้ยอมกักตัวอยู่ ไม่ใช่ว่าเลวชั่วหรอก ประเด็นคือ พวกเขาไม่ทราบผลลัพท์ต่างหาก ว่า หากเชื้อติด พ่อ แม่ เขา หรือ คนที่พวกเขารัก ผลจะเป็นอย่างไรครับ .... อยากจะบอกว่า รัฐบาลจะต้อง พยายาม สร้างงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ ประสานมาถึง หมอครอบครัว ให้ได้อ่ะครับ ขอให้กำลังใจและพร้อม ช่วยนะ พะนะท่าน
เข้าร่วมเป็น OPD ทีมหมอครอบครัว
วันนี้ 16 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญ พญ.พลอยพงษ์วิทยภานุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพท.อำนาจเจริญและทีมสหวิชาชีพคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่งและเครือข่ายประกอบด้วย PCC รพ.สต.นาผือ,PCC รพ.สต.นาโพธิ์,PCC รพ.สต.กุดปลาดุกและ PCC รพ.สต.คำน้อย อ.เมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและพัฒนาศักยภาพทีมผู้ให้บริการ ของ อ.เมืองอำนาจเจริญและจ.อำนาจเจริญในปี 2563 โดยมี นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนายทนงศักดิ์ พลอาษา หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้ด้วย
ขอไฟล์ ที่ VDO Conference เมื่อวันที่ 2 พค. 62 ที่ web สสป. ด้วยค่ะ
เมื่อวานกำลังคิดว่า ทำอย่างไร แพทย์สภาจะกำหนดให้ สมรรถนะ เวชศาสตร์ครอบครัว เข้าไปอยู่ในการศึกษาของตัว ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (หมายถึงระบบการแพทย์(รวมทุกๆเรื่อง)ปฐมภูมิ) เพื่อมิให้ต้อง ผูกพันว่าจะต้อง จัดให้มี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งจริงๆ นิยามศัพท์นี้ ใช้เรียก แพทย์ที่จบมาแล้ว และเรียนต่อเนื่องอีก 3 ปี หรือพูดง่ายๆ เป็น ' แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ' นั่นเอง เพราะ ว่าหากทำเช่นนั้นแล้ว นอกจาก รัฐบาลจะไม่มีปัญญา จัดงบประมาณไปให้แล้ว ( ของเดิมหลายตำแหน่ง ยังไม่มีอัตราจ้าง และยังมีการติดค้างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ) ยังจะทำให้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหล่านั้น อยู่ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ไม่ได้นานเกิน ใช้ทุนหรอกครับ สุดท้ายก็ลาออกไป เพิ่มจำนวน ให้ แพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดที่รอรับ ประโยชน์จากโครงการนี้เสียอีก และอีกเรื่องหนึ่ง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (รวมทุกๆเรื่อง)ปฐมภูมิ) นั้นจะต้องมีบริบท ให้ครบทุกๆๆ สหวิชาชีพ ทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง กันเลยทีเดียว สหวิชาชีพ แนวราย ก็จะหมายถึง ทันตแพทย์หรือทันตสาธารณสุข เภสัช กายภาพ พยาบาล นักสาธารณสุข แพทย์แผนไทย ผู้ให้คำปรึกษา และอื่นๆ ที่จะพึ่งเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนแนว ดิ่ง ก็ได้แก่ ด้านล่างลงไปคือ ฐานรากนั้นคือประชาชน ในรูปแบบ ชมรม ในรูปแบบ อสม แนวดิ่งคือ สาธารณสุขอำเภอ ทั้งหมดทั้งมวล เพื่อดูแล งาน บริการปฐมภูมิ ซึ่ง จะต้องรวมเรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย และ หลายๆๆๆเรื่อง ( เช่นการแพทย์ทางเลือก ) และอื่นๆ ดังนั้น หากเขียน กฎหมายมหาชนฉบับนี้ เพื่อให้เพียง ได้รับงบประมาณ มา feed ไปที่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึง ตัว ' ระบบ ' อย่างจริงๆจัง ก็ไม่จำเป็น ต้องตรากฎหมายหรอกคัฟ เพียงแค่ให้ รัฐบาล สั่ง กพ กำหนดอัตรา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ ที่ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล ก็สำเร็จแล้ว มาจัดการเรื่อง การผลิต ก็น่าจะได้ผลลัพท์ คล้ายกัน เพราะระบบ หลักประกันสุขภาพ ครอบคลุม ทุกๆๆ เรื่อง ราวและมีงบประมาณอยู่แล้วอ่ะครับ รายยาวมาเสียนาน ก็เพียงอยากจะเสนอว่า ถ้ากำหนดลงไปใน พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (จริงอยากใช้คำว่า ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มากกว่าเพราะตรงกับ วลีของรัฐธรรมนูญ ที่ใช้อ้างเป็นเหตุผล ตราร่าง พรบ.นี้) ให้ นิยามศัพท์ (ใหม่) คำว่า ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ หมายถึง ระบบการให้บริการ ของ หน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านสุขภาพอันประกอบด้วย...............................หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และ เพิ่มหมวก การศึกษาฝึกอบรมบุคลากร ให้มีสมรรถนะเวชศาสตร์ครอบครัว และ กำหนดให้ แพทย์สภาและสภาวิชาชีพ ต้องจัดให้ มีหลักสูตรสมรรถนะเวชศาสตร์ครอบครัว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต(ตัวเลขสมมุติ) ก็จะทำให้ แพทย์และสหวิชาชีพ จบมาพร้อม ที่จะทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ได้เลยครับ โดย อาจจัดให้มีหลักสูตรฟื้นฟู ซึ่ง ต้องกำหนดไปเลยว่าให้ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้บริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม คราวๆ ก็มีแค่นี้ วันนี้ จะเริ่มขบวนการผลักดัน แล้วนะครับ ผมขออนุญาตินำมาลงในกลุ่มต่างๆ ครับ คิดเห็นอย่างไร ช่วย บอกผมด้วยครับ
หนังสือฉบับนี้มีจริงรึป่าวครับ
** วันนี้มาฟังเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ "การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว" และ Application เพื่อใข้งานในคลินิกหมอครอบครัว ** เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม วีนัส 3-4 ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี แล้วเจอกันนะคะ
เตรียมตรวจราชการ รอบที่2 เครือข่ายทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่7 รัอย แก่น สาร สินธุ์
อยากเรียนถามค่ะ ผู้จัดการ PCC ในCLUSTER กำหนดไว้ตามระเบียบ ควรเป็นใครคะ
ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ต้นสังกัด สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.มหาราชนครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ 26 กค-8 สค.60 ที่ http://icpird.in.th/resident/