KBOLamphun2566 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ตชื่อผลิตภัณฑ์: มะม่วงอบแห้งรสพริกเกลือ"มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น" เป็นผล...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต
ชื่อผลิตภัณฑ์: มะม่วงอบแห้งรสพริกเกลือ

"มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น" เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งของคนลำพูน ที่ปลูกรองมาจากลำไย การทำมะม่วงอบแห้ง เป็นการถนอมอาหารที่ช่วยให้เก็บมะม่วงได้ยาวนานขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต ได้มีการพัฒนาเรื่องของรสชาติเพื่อให้มีความหลากหลายโดยการใส่พริกเกลือเข้าไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานได้ อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

___________________________________________

📍 139 หมู่ 15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
📞 0946201513

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าบ้านธิหลวงหมู่ 3ชื่อผลิตภัณฑ์: บ้านธิหลวงผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์แห่งภูมิป...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าบ้านธิหลวงหมู่ 3
ชื่อผลิตภัณฑ์: บ้านธิหลวง

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผู้ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษต่อมาได้ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการเพิ่มมูลค่าโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า โดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชม

___________________________________________

📍 70 หมู่ 3 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
📞 0817248600

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปและผ้านวมชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปและผ้านวมกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปแ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปและผ้านวม
ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปและผ้านวม

กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปและผ้านวม เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมช่วยครอบครัว โดยเริ่มมาทำอาชีพเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยมีการอบรมเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้กับสมาชิก แต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์รูปแบบการตัดเย็บที่มีความประนีต การออกแบบที่มีกลิ่นอายของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

___________________________________________

📍 137 หมู่ 13 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
📞 0857184515

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนาบ้านป่าพลูชื่อผลิตภัณฑ์: โคมล้านนาบ้านป่าพลูโคมไฟของชาวเหนือที่มีมาแต่โบราณ ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนาบ้านป่าพลู
ชื่อผลิตภัณฑ์: โคมล้านนาบ้านป่าพลู

โคมไฟของชาวเหนือที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งผ่านการทำด้วยมือทุกชิ้น อีกทั้งยังเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่ง เพราะต้องทำด้วยความบรรจง รวมทั้งมีการประดับลวดลายต่าง ๆ แบบทางภาคเหนือลงไป ซึ่งมีความสวยงามอละได้กลิ่นอายแบบล้านนา โดยปัจจุบันมีการออกแบบให้มีความทันสมัยและสามารถใช้ประดับตกแต่งบ้านได้ เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

___________________________________________

📍 59 หมู่ 2 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
📞 0898501793

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ชื่อผลิตภัณฑ์: ลำไยไส้มะม่วงฟรีซดรายเนื่องจากผลผล...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ชื่อผลิตภัณฑ์: ลำไยไส้มะม่วงฟรีซดราย

เนื่องจากผลผลิตลำไยสดล้นตลาด ราคาต่ำลง ลำไยสดจึงถูกนำมาแปรรูปโดยการนำมาอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุในการเก็บรักษาลำไยให้ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการนำลำไยอบแห้งไปต่อยอดให้เกิดเป็นสินค้าให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดทางเลือกในบริโภคสินค้าและรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น

___________________________________________

📍 141/1 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
📞 0910699325

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรงชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรงกลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เมื่...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เมื่อ ปี พ.ศ.2535 ซึ่งครั้งแรกได้ซื้อเส้นฝ้ายที่ย้อมสีแล้วมาทอเป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความสนใจในการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และต่อยอดให้ผ้ามีเอกลักษณ์และความสวยงาม โดยยังคงเอกลักษณ์ของชาติพันุ์ไทยองโบราณไว้ แต่ปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

___________________________________________

📍 25/1 หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
📞 0817645975

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่ ผู้ผลิตภัณฑ์...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่
ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่

กลุ่มทอผ้าบ้านสันก่อดู่ ผู้ผลิตภัณฑ์หมอนอิงที่ได้เข้าโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน และได้ถูกคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ 4 ดาว ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ในการต่อยอดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างหลากหลายและทันสมัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้และสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

___________________________________________

📍 18/1 หมู่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
📞 0810229344

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: เพชรอนงค์ไหมไทยชื่อผลิตภัณฑ์: เพชรอนงค์ไหมไทยกลุ่มเพชรอนงค์ไหมไทย เริ่มต้นจากการทำผ้าไหมยกดอก และ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: เพชรอนงค์ไหมไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์: เพชรอนงค์ไหมไทย

กลุ่มเพชรอนงค์ไหมไทย เริ่มต้นจากการทำผ้าไหมยกดอก และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็น “เสื้อคลุม” ที่มีการผสมผสานระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถจับต้องราคาได้ โดยมีการออกแบบลายและรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของท้องถิ่นที่ผสมผสานเข้าไปไว้ให้อยู่บนเสื้อได้อย่างมีเอกลักษณ์และทันสมัย

___________________________________________
📍 48 หมู่ 12 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
📞 0990094683

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: ผ้าทอมือบ้านห้วยปิงชื่อผลิตภัณฑ์: จ้างตอจ้างตอ เป็นผ้าที่เกิดจากแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์การทอผ้าขอ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: ผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
ชื่อผลิตภัณฑ์: จ้างตอ

จ้างตอ เป็นผ้าที่เกิดจากแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์การทอผ้าของบรรพบุรุษรวมถึงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังคงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงไว้ ซึ่งลวดลายบนผ้าสะท้อนถึงข้าวของ ธรรมชาติ และประเพณีของชนเผ่า อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในชุมชนมาย้อมสีฝ้ายและไหม

___________________________________________

📍 203 หมู่ 3 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
📞 0899514781

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรีอำเภอแม่ทาชื่อผลิตภัณฑ์: บ ใบไม้บ ใบไม้ ก่อตั้งโดยกลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรร...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรีอำเภอแม่ทา
ชื่อผลิตภัณฑ์: บ ใบไม้

บ ใบไม้ ก่อตั้งโดยกลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติสตรีอำเภอแม่ทา ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีแนวคิดอยากให้กลุ่มสตรีมีรายได้ จึงมีการรวมกลุ่มกันทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ โดยวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นผ้ากับใบไม้ที่หาได้จากในชุมชน ซึ่งผ่านกระบวนการย้อมสีตามกระบวนการธรรมชาติ ทำให้ผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

___________________________________________

📍 157 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
📞 0898550153

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอฝัน ผ้าไหมยกดอกลำพูนชื่อผลิตภัณฑ์: ทอฝันกลุ่มทอฝัน เริ่มต้นจากการทำผ้าไหมยกดอก และพัฒนาผลิ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอฝัน ผ้าไหมยกดอกลำพูน
ชื่อผลิตภัณฑ์: ทอฝัน

กลุ่มทอฝัน เริ่มต้นจากการทำผ้าไหมยกดอก และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็น “เสื้อคลุม” ที่มีการผสมผสานระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถจับต้องราคาได้ โดยมีการออกแบบลายและรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของท้องถิ่นที่ผสมผสานเข้าไปไว้ให้อยู่บนเสื้อได้อย่างมีเอกลักษณ์และทันสมัย

___________________________________________

📍 98 หมู่ 8 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
📞 0948453154

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนเศษผ้าพารวยชื่อผลิตภัณฑ์: เศษผ้าพารวยจากเศษผ้าเหลือใช้ สู่การพัมนาเป็นเสื้อผ้าที่มีล...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนเศษผ้าพารวย
ชื่อผลิตภัณฑ์: เศษผ้าพารวย

จากเศษผ้าเหลือใช้ สู่การพัมนาเป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายเฉพาะตัว นุ่มสบาย ผ่านการคัดแยกผ้าแต่ละกลุ่มสี แล้วต่อเป็นตัว นำมาย้อมเป็นโทนสีต่าง ๆ ทำให้เสื้อแต่ละตัวมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ

___________________________________________

📍 73 หมู่ 4 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
📞 0821881349

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรสร้างสุขชื่อผลิตภัณฑ์: แชมพู DEE NINE HERBDEE NINE HERB เป็นแชมพูที่มีส่วนผ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตรสร้างสุข
ชื่อผลิตภัณฑ์: แชมพู DEE NINE HERB

DEE NINE HERB เป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของสมุนไพร 9 ชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบที่มีภายในชุมชน ปราศจากสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากธรรมชาติ ช่วยทำให้ผ่อนคลายขณะอาบน้ำได้มากขึ้น

___________________________________________

📍 106 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
📞 0897564222

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวังขมิ้นถิ่นดงดำชื่อผลิตภัณฑ์: วังขมิ้นจากเศษผ้าทอจากผ้าซิ่นเหลือใช้นำมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มวังขมิ้นถิ่นดงดำ
ชื่อผลิตภัณฑ์: วังขมิ้น

จากเศษผ้าทอจากผ้าซิ่นเหลือใช้นำมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ทันสมัย และแปลกใหม่ โดยเสื้อแต่ละตัวจะถูกออกแบบและตัดเย็บออกมาให้มีเพียงตัวเดียวและลายของผ้าที่นำมาใช้มีสีและลายที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มวังขมิ้นถิ่นดงดำ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย

___________________________________________

📍 210/1 หมู่ 3 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
📞 0969646573

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มห่มฝ้ายลายเก่อญอชื่อผลิตภัณฑ์: KER HA – เก่อฮ้าการทอผ้าลายเก่อญอเป็นการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มห่มฝ้ายลายเก่อญอ
ชื่อผลิตภัณฑ์: KER HA – เก่อฮ้า

การทอผ้าลายเก่อญอเป็นการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษของชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยมีเอกลักษณ์พิเศษโดยเริ่มจากกี่เอวโบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการผสมผสานลายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งวิธีการทอและเย็บผ้า ซึ่งถูกดัดแปลงให้มีความสากลมากยิ่งขึ้น ทำให้ผ้าลายเก่อญอมีลวดลายที่สวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย และทันสมัย

___________________________________________

📍 314 หมู่ 9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
📞 0871738152

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนามชื่อผลิตภัณฑ์: วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม“กระเป๋าผ้าท...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม
ชื่อผลิตภัณฑ์: วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม

“กระเป๋าผ้าทุบลายจากธรรมชาติ” เป็นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาต่อยอด โดยการนำธรรมชาติมาสร้างเป็นลวดลายบนผืนผ้าและนำมาทุบให้เกิดลาย ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทุบลาย คือความแตกต่างของลวดลายบนผ้าเนื่องจากสีและลวดลายของใบไม้ที่นำมาทำนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้กระเป๋าแต่ละชิ้นที่ทำขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร

___________________________________________

📍 97 หมู่ 12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
📞 0823881337

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรริมกวงชื่อผลิตภัณฑ์: วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรริมกวง“น้ำพริกปลาส้ม” เริ่...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรริมกวง
ชื่อผลิตภัณฑ์: วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรริมกวง

“น้ำพริกปลาส้ม” เริ่มต้นจากความต้องการที่อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรริมกวง ให้มีความหลากหลาย และแปลกใหม่มากขึ้น จึงมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มขึ้น ซึ่งรสชาตินั้นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผ่านการลองผิดลองถูก จนพบกับส่วนผสมลับอย่างลำไยที่ช่วยเพิ่มความอร่อย ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานปลาส้มในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
___________________________________________

📍 220 หมู่ 10 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
📞 0866728615

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตองชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตองบ้านแม่สารบ้านตองเ...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง
ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง

บ้านแม่สารบ้านตองเป็นหมู่บ้านหัตกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายการยกดอกที่ใช้การทอแบบโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผ้ายกดอกของบ้านแม่สารบ้านตองมีเอกลักษณ์ จนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีราคาสูง

___________________________________________

📍 135 หมู่ 4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
📞 0979649496

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอกบ้านศรีชุมชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอกบ้านศรีชุม จากปร...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอกบ้านศรีชุม
ชื่อผลิตภัณฑ์: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอกบ้านศรีชุม
จากประสบการณ์การทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 20 ปี ด้วยฝีมือโบราณทำให้เกิดเป็นผ้ายกที่มีรูปแบบลวดลายที่อ่อนช้อยและงดงาม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้และใบไม้ เช่น ลายพิกุล ลายกลีบลำดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ทำให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้งยังสามารถนำมาตัดเย็บให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
___________________________________________

📍 11 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
📞 0836299989

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกล้วยชื่อผลิตภัณฑ์: เก๊ากล้วยล้านนาผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยที่ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดให้ก...
09/06/2023

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ชื่อผลิตภัณฑ์: เก๊ากล้วยล้านนา

ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยที่ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็น “โคมไฟ” โดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิตและสร้างสีสันในชิ้นงานเพื่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกในชุมชน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลายหลายและเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการออกแบบที่ร่วมสมัย สามารถใช้งานได้จริงและเป็นของประดับภายในบ้านไปในตัว

___________________________________________

📍 2/5 หมู่ 8 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
📞 0819935147

พช.ลำพูน จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น...
17/05/2023

พช.ลำพูน จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. : ที่ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมี นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO จังหวัด ) กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOP จำนวน 20 กลุ่ม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
2) เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และทีมวิทยากรเอกชนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ
นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด โดยให้ภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด ผนึกกำลังองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 กลุ่ม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO จังหวัด) ให้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฯ และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดที่เป็นคณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ KBO เพื่อยกระดับมาตรฐาน มีรูปแบบสวยงาม ทันสมัย มีคุณภาพและมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะ 😊
#กรมการพัฒนาชุมชน

#จังหวัดลำพูน
#พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน
Lamphun
50000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ KBOLamphun2566ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด