เรือนจำจังหวัดลำพูน

เรือนจำจังหวัดลำพูน เพจประชาสัมพันธ์เรือนจำจังหวัดลำพูน
(โทร) 053-511055
(เว็บไซต์) www.correct.go.th/poplapu/

 #เรือนจำจังหวัดลำพูน #บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ #ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ #บริกา...
01/03/2024

#เรือนจำจังหวัดลำพูน #บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ #ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ #บริการประชาชนด้วยน้ำใจ https://www.facebook.com/share/p/G61mEgYUAjPAGNHp/?mibextid=qi2Omg

📌การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพักการลงโทษในงานราชทัณฑ์📌
👉เหตุใดต้องพักการลงโทษ ?

จากที่กรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพักการลงโทษในงานราชทัณฑ์ ตอนที่ 1 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และอำนาจตามกรอบของกฎหมายไปแล้ว นั้น สำหรับในตอนที่ 2 กรมราชทัณฑ์ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อชี้ให้สังคมได้เห็นถึงสาเหตุที่สำคัญของการพักการลงโทษในบริบทของสังคมไทย

#การพักการลงโทษ ในงานราชทัณฑ์ได้ถูกนำมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองและถูกพูดถึงมาโดยตลอด แม้ว่าประเทศไทยจะได้นำการพักการลงโทษมาใช้ตั้งแต่เริ่มมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อจูงใจให้ผู้ที่กระทำผิดได้กลับตัว ปรับทัศนคติ และพัฒนาพฤตินิสัย ของตนให้กลับเป็นคนดี โดยได้รับโอกาสที่จะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวก่อนครบกำหนดโทษ ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ ประกอบกับแนวความคิดในการลงโทษผู้กระทำผิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้แค้นทดแทนได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเคลื่อนไหวของสังคม มาเป็นการให้ความสำคัญด้านการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด เนื่องจากการควบคุมคนเพื่อแก้แค้นหรือตัดโอกาสการกระทำผิดนั้น อาจจะทำให้ผู้กระทำผิดประสบปัญหากับการอยู่ร่วมกับสังคมเมื่อพ้นโทษและถูกแยกตัวให้โดดเดี่ยว ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลับมากระทำผิดซ้ำได้ ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงขอสรุปให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญของการพักการลงโทษ ดังนี้
1)เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้กระทำผิดในการประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของเรือนจำ มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา มีความตั้งใจในการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของตนเอง และสามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้
2)เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ออกมาอยู่ร่วมกับครอบครัวก่อนครบกำหนดโทษ รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
3)เป็นเครื่องมือในการลดความแออัดของเรือนจำ เนื่องจากโทษทางอาญาของประเทศไทยจะเน้นการจำคุก ทำให้จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ มีจำนวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และทำให้กระบวนการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
4)สำหรับในผู้กระทำผิดบางกลุ่มที่เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ถือว่า มีศักยภาพที่จะกระทำผิดซ้ำน้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้ได้รับการดูแลและได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม รวมถึงให้โอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายกับครอบครัว
กรมราชทัณฑ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้กลับมามีที่ยืนในสังคม เพื่อแก้ไขตัวเองให้กลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและทำประโยชน์สำหรับผู้อื่นได้ต่อไป

เรือนจำจังหวัดลำพูน นายสามารถ บารมี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน เข้า...
01/03/2024

เรือนจำจังหวัดลำพูน
นายสามารถ บารมี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ และเรือนจำกลางตาก ระหว่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

ประชุม เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567********************************....ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภ...
29/02/2024

ประชุม เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
********************************....ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดประชุม ข้าราขการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารราชการ ข้อสั่งการกรมราชทัณฑ์ กำชับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ยึดมั่นตามระเบียบ กฎหมาย ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอข้อคิดเห็น แจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่....

โครงการ “ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน”**************************....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ...
28/02/2024

โครงการ “ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน”
**************************....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน นำบุคลากรเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเรือนจำจังหวัดลำพูน.....

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567****************************....วัน...
28/02/2024

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567

****************************....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพงศกร พงศ์รัตนพร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ วัดสันริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.....

ประกาศเรือนจำจังหวัดลำพูนเรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
27/02/2024

ประกาศเรือนจำจังหวัดลำพูน
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำ...
24/02/2024

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” โดยมีพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขยกระดับบัตร 30 บาท รักษาทุกโรค “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” โดยจะนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เรือนจำจังหวัดแพร่ #บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ #เรือนจำจังหวัดลำพูน

วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567เรือนจำหยุดทำการ ทั้งที่เรือนจำและระบบออนไลน์ ครับ************************************...
19/02/2024

วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เรือนจำหยุดทำการ ทั้งที่เรือนจำและระบบออนไลน์ ครับ
************************************
- วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2567
วันมาฆบูชา
- วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เรือนจำจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการเรือนจำจังหวัดลำพูนที่ได้เลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 ร...
19/02/2024

เรือนจำจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการเรือนจำจังหวัดลำพูนที่ได้เลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายประยูร เรือนปลี
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญการ
2. นายอธิวัฒน์ กรใหม่
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน
3. นางสาวพนิดา ท้ายนาวา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ชำนาญงาน

ขอแสดงความยินดี และขอให้คงคุณงามความดี เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ส่วนราชการสืบต่อไป

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญ...
16/02/2024

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ลงพื้นที่ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง ทั้ง 10 ด้าน รอบที่ 1 ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ดังนี้
1. ด้านการทำความสะอาดและสุขอนามัย (การจัดการพื้นที่นอน)
2. คุณภาพอาหารปลอดภัยและน้ำอุปโภค บริโภค บริเวณสูทกรรม และโรงเลี้ยงอาหาร
3. ด้านการจัดการมูลฝอย
4. ด้านการจัดการส้วม และสิ่งปฏิกูล
5. ด้านการจัดการน้ำเสีย
6. ด้านมาตรการป้องกัน COVID-19
7. ด้านส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
8. ด้านสถานพยาบาล
9. ด้านโภชนาการและเมนูชูสุภาพ
10. ด้านทันตกรรม #เรือนจำจังหวัดลำพูน #ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ #บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง การรับสมัคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที...
13/02/2024

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ
ตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง การรับสมัคร ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศฯ เข้ารับการสอบภาคความรู้ทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ที่โพสนี้

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

06/02/2024

🚩👉 กรมราชทัณฑ์ เตือนภัย ข้าราชการบำนาญ
อย่าหลงเชื่อโทรศัพท์แอบอ้างให้อัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคาร!!!

เรือนจำจังหวัดลำพูน และเรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ ในสังกัด รับการตรวจราชการกรณีปกติ กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ...
01/02/2024

เรือนจำจังหวัดลำพูน และเรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ ในสังกัด รับการตรวจราชการกรณีปกติ กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
********************************....ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ร่วมต้อนรับ นางวรนุช ผ่องนพคุณ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ในการเดินทางเข้าตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล เร่งรัดการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมเรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ ติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำตัวอย่างความสำเร็จ) ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

22/01/2024
22/01/2024
วันที่ 18 มกราคม 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด...
18/01/2024

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายพงศกร พงศ์รัตนพร ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมได้ กิจกรรม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในงานมีการประชาสัมพันธ์กระบวนงานด้านทัณฑปฏิบัติ การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง รวมทั้งการส่งเสริมนำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรจากเรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ ให้ประชาชนรับรู้ สร้างการยอมรับและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนบ้างปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน #บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ #เรือนจำจังหวัดลำพูน

15/01/2024

วันที่ 16 มกราคม
"วันครู"
เรือนจำ "เปิดทำการปกติ" ครับ

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิรุณ เกียรติเจริญว...
15/01/2024

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิรุณ เกียรติเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับครอบครัวเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันในครอบครัว

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

 #ประชาสัมพันธ์  #รับสมัครงานเรือนจำจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้...
12/01/2024

#ประชาสัมพันธ์ #รับสมัครงาน
เรือนจำจังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดช่องทางการติดต่อสอบถามและรับสมัครฯ ตามภาพครับ

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

11/01/2024
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
06/01/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศเจตนารมณ์เรือนจำจังหวัดลำพูนเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจ...
05/01/2024

ประกาศเจตนารมณ์เรือนจำจังหวัดลำพูน
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรือนจำจังหวัดลำพูน ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า “เรือนจำจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทุกระดับ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. งดให้-งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ในทุกโอกาสและเทศกาล
2. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
3. สำหรับของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีตราของหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์จัดทำเพียงเพื่อเป็น ของที่ระลึก สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้
4. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
5. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
6. การแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ ผ่านแบบอวยพร หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
7. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (ข้อ5)

#เรือนจำจังหวัดลำพูน
#ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
#บำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
#บริการประชาชนด้วยน้ำใจ

********************
เยี่ยมชมเว็บไซต์ "เรือนจำจังหวัดลำพูน"
http://www.correct.go.th/poplapu/

05/01/2024

ที่อยู่

เรือนจำจังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653511055

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด