ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน

ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แหล่งเรียนรู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศม...
01/03/2023

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน จำนวน 49 ท่าน

วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบ...
24/01/2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะท้องถิ่นจังหวัด เข้าศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ นำโดยนายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ของโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว ในการขับเคลื่อนโรงการคลองสวยน้ำใส กิจกรรมกำจัดผักตบชวา การทำปุ๋ยหมัก และการเยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองครองถิ่น สามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และขีดความสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 60 ท่าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์  ธรรมวรรณ รองนายกเทศมน...
23/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลและนางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพุกร่าง จ.สระบุรี ศึกษาดูงานศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน จำนวน 80 ท่าน

ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ได้รับเกียรติต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายประยูร รัตนเสนีย์ พร้อมคณะ ในโอกาสล...
11/08/2022

ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ได้รับเกียรติต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน ...
15/12/2021

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ท่าน เพื่อศึกษาโครงการวิจัย การรวบรวมการปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

28/10/2021

เส้นทางท่องเที่ยว ในเส้นทาง B (ตำบลอุโมงค์) 🛵
เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทาง B เป็นเส้นทางสายรถไฟตำบลอุโมงค์ เป็นโซนพื้นที่บริเวณโดยรอบใกล้กับเส้นทางรถไฟที่ตัดผ่านตำบลอุโมงค์
เส้นทางที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของตำบลอุโมงค์ ทั้งสะพานบ้านไร่กอเติม ศูนย์เรียนรู้เกษตร และเฮือนสมุนไพรที่จะทำเติมความสดชื่นให้ร่างกายด้วยพลังธรรมชาติให้กับผู้ที่ได้มาท่องเที่ยว และเติมความสงบให้จิตใจด้วยศาสนสถานที่ทรงคุณค่า
ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านเชตวันหนองหมู
หมู่ที่ 8 บ้านไร่
หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า
หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน
ขอบคุณวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยว จาก ทีม U2T ตำบลอุโมงค์
#ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
#แอ่วตำบลอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา

28/10/2021

เส้นทางท่องเที่ยว ในเส้นทาง A (ตำบลอุโมงค์) 🛵
เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทาง A เป็นเส้นทางประตูสู่ตำบลอุโมงค์ เป็นโซนพื้นที่สามารถเดินทางมาได้จากถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน (เส้นเก่า)
เป็นเส้นทางที่จะทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผสานระหว่างความเป็นเมือง และธรรมชาติของคนตำบลอุโมงค์ ศาสนสถานและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และร้านอาหารรสชาติอร่อยให้ได้แวะชิมมากมาย
ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์
หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว
หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน
ขอบคุณวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยว จาก ทีม U2T ตำบลอุโมงค์
#ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
#แอ่วตำบลอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา

🚗🛵 แอ่วตำบลอุโมงค์ กับเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย 📌 ตำบลอุโมงค์ กับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไหว้พระ ทำบุญ ชมธรรมชาติ ชุ...
27/10/2021

🚗🛵 แอ่วตำบลอุโมงค์ กับเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย

📌 ตำบลอุโมงค์ กับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไหว้พระ ทำบุญ ชมธรรมชาติ ชุมชนตลาด อาหารพื้นเมือง ซึมซับวิถีชีวิตล้านนา
📌 ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนพร้อมที่จะเป็น Center hub ศูนย์รวมของตำบลอุโมงค์ที่จะรวบรวมทั้ง สินค้าและบริการข้อมูล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
📌 พร้อมกับเป็นจุดเช็คอินที่สามารถมาถ่ายรูปสวยๆ กับอาคารแปดเหลี่ยมที่เป็นความภาคภูมิใจของตำบลอุโมงค์ หรือถ่ายรูปกับบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นก็เก๋ไม่แพ้กัน
👉 สามารถ Scan QR Code เพื่อดู VDO ท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ได้ในแผนที่เลย
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบสวยๆจาก ทีมU2T ตำบลอุโมงค์ Portfolio U2T Umong
#ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
#แอ่วตำบลอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา

27/10/2021
21/10/2021

วันนี้เป็นอีกวันที่สำคัญของต้นไม้ไทย 🌳💚
โดยวันสำคัญนี้กำเนิดขึ้นจากปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญกับความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ
วันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นดูแลต้นไม้ให้เติบโตตลอดไป ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
.
1. เพื่อบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการปลูกซ่อม ต้นที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว
2. เพื่อชี้นําให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดย พร้อมเพรียง
3. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
4. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบํารุง ต้นไม้ทุกปี
.
ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
กรมป่าไม้ สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ www.forest.go.th
.
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ที่นี้
https://2pgreen.com/blogs/
#เจนใหม่ของคนรักษ์โลก #สิ่งแวดล้อม #วันรักต้นไม้ของชาติ #วันรักต้นไม้

ทางเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม Like and Shared กันนะครับรางวัลทั้งหมดทางเพจได้มอบให้กั...
08/10/2021

ทางเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม Like and Shared กันนะครับ
รางวัลทั้งหมดทางเพจได้มอบให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วนะครับ 🥰🥰

08/10/2021

📣📣 ประกาศแล้วนะจ้า 📣📣
ผลกิจกรรม Like and Share ครั้งที่ 4 นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ทั้ง 3 ท่านด้วยนะครับ
ท่านที่ได้รับ รางวัล 👕เสื้อยืดอุโมงค์ลดโลกร้อน ครบทั้งเซต 3 ตัว และไดอารี่ลดโลกร้อน
- จันทร์เจ้า เอย
ท่านที่ได้รับรางวัล 👕เสื้อยืดอุโมงค์ลดโลกร้อน 2 ตัว และไดอารี่ลดโลกร้อน
- บะ' รีม
อันดับ 3 เลือกรับเสื้อ👕เสื้อยืดอุโมงค์ลดโลกร้อน 1 ตัว และไดอารี่ลดโลกร้อน
- Nukhuan Yajun
ทางเพจขอรบกวนติดต่อข้อความเพจ เพื่อทำการจัดส่งรางวัลกิจกรรมไปให้ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกิจกรรม Like and Share
ฝากติดตามเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรม และสาระจากเรากันด้วยนะครับ

📣📣📣 กิจกรรม Like and Share กับ Set เสื้อหลากสี ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แจกกันแบบจุกๆกิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆ เหมื...
30/09/2021

📣📣📣 กิจกรรม Like and Share กับ Set เสื้อหลากสี ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แจกกันแบบจุกๆ
กิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆ เหมือนเดิม
✔ กด Like โพส และเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
✔ กด Share โพสเป็นสาธารณะ
เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนไปเลย
รางวัลโพส 3 อันดับที่มียอด Like สูงสุด รับไปเลย
👕เสื้อยืดอุโมงค์ลดโลกร้อน และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
ยอด Like สูงสุด รับไปเลยยกเซต ทั้ง 3 สี (สีเทา สีน้ำตาล และสีดำ) และไดอารี่ลดโลกร้อน
ยอด Like อันดับ 2 เลือกรับไปเลย 2 สี และไดอารี่ลดโลกร้อน
ยอด Like อันดับ 3 เลือกรับเสื้อไปเลย 1 สี และไดอารี่ลดโลกร้อน
ประกาศผลรางวัลที่หน้าเพจ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม และติดตามสาระดีๆจากเพจกันเยอะๆนะครับ

29/09/2021

เดนมาร์กใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอย่าง ‘พลังงานลม’ จนเห็นกังหันลมเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ในท้องถิ่นไปแล้ว ซึ่งเดนมาร์กมีแพลนผลักดันให้ได้พลังงานจากพลังงานลมถึง 70% ภายในปี 2030 จากเดิมอยู่ที่ 40% เท่านั้น เมื่อแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องของความยั่งยืน แต่คงไม่สมเหตุสมผลถ้าจะทิ้งใบกังหันลมแบบเสียเปล่า แน่นอนว่ามันมีอายุการใช้งานเพียง 20 ปีและไม่สามารถย่อยสลายเองได้

ปกติกังหันลมเก่าส่วนใหญ่ใช้การกำจัด 2 วิธี คือการฝังกลบและการเผา ซึ่งไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นัก จึงเป็นโจทย์ให้รัฐบาลเดนมาร์กมองหาลู่ทางกำจัดใบพัดชิ้นใหญ่อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และ ‘การรีไซเคิล’ คือคำตอบในช่วงเวลานี้ ทำให้พวกเขามอบหมายหน้าที่ให้บริษัทรีไซเคิลหลายแห่ง เพื่อเฟ้นหาแนวทางการนำโครงสร้างโลหะอันมหึมานี้กลับมาใช้ใหม่

โดย Re-wind เป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือก หลังจากพวกเขาได้ตรวจสอบโครงสร้างพบว่าใบกังหันลมเอามาใช้ในทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทำให้พวกเขาต้องการเปลี่ยนกังหันลมให้เป็น ‘โรงจอดจักรยาน’

Brian D. Rasmussen ผู้ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือและดูแลสิ่งแวดล้อมท่าเรืออัลบอร์ก เล่าถึงการนำใบกังหันลมมาทำให้ฟังว่าช่วงแรกเป็นเรื่องยาก เพราะใบพัดถูกออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานให้ได้มากที่สุด มันจึงมีน้ำหนักมากกว่า 20 ตัน พวกเขาจึงตัดส่วนที่ไม่จำเป็นของใบพัดออกไป เช่น ส่วนล่างสุด และปลายใบพัด เพื่อลดน้ำหนักลงและดัดรูปทรงได้ง่ายขึ้น ก่อนจะให้ช่างฝีมือท้องถิ่นมาตีเหล็กตามแบบติดตั้งช่องจอดจักรยานก็พร้อมใช้งานเรียบร้อย

โรงจอดจักรยานจากใบกังหันลมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลสามารถหาทางทำให้ของเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ Cork Institute of Technology (CIT) จากประเทศไอร์แลนด์กำลังทดลองรีไซเคิลกังหันลมให้เป็นลานสเก็ต อัฒจันทร์ในสนามกีฬา หรือกำแพงเก็บเสียง ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นภายใน 5 ปีข้างหน้า

Sources : Designboom | https://bit.ly/3ujFe1W
Energy Supply | https://bit.ly/3zNKfAY

อ่านในรูปแบบเว็บไซต์ได้ที่ : urbancreature.co/wind-turbine-blade-bike-shelters
อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ที่ : urbancreature.co/category/whats-up

23/09/2021

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพอร์ดูได้พัฒนาสีขาวพิเศษ ซึ่งสามารถสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ 98.1% ปกติสีทาบ้านแบบเดิมก็สามารถสะท้อนความร้อนอยู่แล้ว แต่จะสะท้อนแสงได้ไม่เกิน 90% ของแสงแดดและไม่ทำให้พื้นผิวเย็นลง
สีขาวโคตร ๆ นี้เกิดจากการใช้แบเรียมซัลเฟตในอัตราส่วนที่สูง ซึ่งเป็นสารประกอบที่พบได้ในเครื่องสำอางและกระดาษอัดภาพถ่าย แบเรียมซัลเฟตที่ใช้ในสิ่งของต่างๆ จะมีขนาดอนุภาคต่างๆ กันไป ช่วงขนาดที่กว้างกว่าช่วยกระจายสเปกตรัมแสงมากขึ้นและสะท้อนแสงอาทิตย์มากขึ้น
ผลที่ได้คือสีที่ขาวที่สุดในโลก และได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ Guinness World Record ไปแล้ว แต่การทำลายสถิตโลกไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขา เป้าหมายคือการผลิตสิ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนต่างหาก
หร่วน ซิวหลิน (Xiulin Ruan) ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูกล่าวกับพอดแคสต์ This Is Purdue ว่า "เมื่อเราเริ่มโครงการนี้เมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว เรามีเป้าหมายในการประหยัดพลังงานและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
หร่วน ซิวหลิน ได้คิดค้นสีร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเขาที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูเป้าหมายเดิมคือการสร้างสีที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ออกจากอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างเม็ดสีขาวมากโดยการใช้แบเรียมซัลเฟตนั่นเอง
สีขาวนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าวิจัยที่ยาวนานมาก ย้อนกลับไปในทศวรรษ 1970 เพื่อพัฒนาสีทำความเย็นแบบแผ่รังสีเพื่อเป็นทางเลือกแทนเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ห้องปฏิบัติการของหร่วนได้พิจารณาวัสดุต่าง ๆ กว่า 100 ชนิด โดยจำกัดให้เหลือ 10 ชนิด และทดสอบสูตรต่าง ๆ ประมาณ 50 สูตรสำหรับวัสดุแต่ละชนิด
อย่างที่บอกไปว่า สีทาบ้านทั่ว ๆ ไปจะสะท้อนแสงได้ไม่เกิน 90% ของแสงแดด นอกจากนั้น สีขาวที่ขายกันโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้นมากกว่าที่จะเย็นลงเมื่อถูกแสงแดด ถึงมันจะสะท้อนแสดงแดดได้มากแต่ไม่ช่วยทำให้พื้นผิวเย็นกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบ
แต่สีขาวโคตร ๆ ที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา หากนำไปทาหลังคาพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางฟุต อาจส่งผลให้มีกำลังความเย็น 10 กิโลวัตต์ หรือมากกว่ายูนิตเครื่องปรับอากาศตามบ้านทั่วไป มันจึงสามารถแทนที่เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางกรณี พูดง่าย ๆ คือใช้สีโคตรขาวนี้แล้วไม่ต้องติดแอร์ก็ได้
นักวิจัยพบว่า สีขาวพิเศษสามารถรักษาพื้นผิวให้เย็นกว่าอุณหภูมิแวดล้อมในตอนบ่ายประมาณ 8 องศาและเย็นกว่า 19 องศาในตอนกลางคืน เมื่อทดสอบกับอาคารในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งของเมืองรีโน เนวาดา และเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สีดังกล่าวช่วยลดต้นทุนเครื่องปรับอากาศได้ 70% ในช่วงฤดูร้อน
แม้ว่ามันเพิ่งจะออกจากห้องทดลองมาหมาด ๆ (และเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง) แต่หร่วน ซิวหลิน บอกว่าจะผลักดันให้ออกวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีสองปี ทีมงานของเขาได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับสีดังกล่าวและร่วมมือกับบริษัทการค้าแห่งหนึ่งเพื่อขยายการผลิตและนำออกสู่ตลาด
ก่อนหน้านี้ ทีมงานจากมหาวิทยาลัย Universidade Federal do Rio de Janeiro ในนครริโอเดอจาเนโรของบราซิลพบว่า ถ้าโลกร้อนขึ้น 1.5 องศาจะใช้แอร์มากขึ้น 70% ถ้าร้อนขึ้น 2 องศาจะใช้มากขึ้น 99% และถ้าร้อนถึง 4 องศาจะใช้มากขึ้นถึง 190%
ตอนนี้โลกของเรามีห้องเดี่ยวที่ติดแอร์ถึง 1,000 ล้านห้อง หรือประมาณทุก ๆ 7 คนบนโลกจะมีแอร์ 1 ยูนิต แต่คาดว่าภายในปี 2593 มีแนวโน้มที่จะมากกว่า 4,500 ล้านยูนิตซึ่งจะทำให้ทุกคนบนโลกนี้แทบจะมีแอร์กันครบทุกคนเหมือนตอนนี้ที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ
ถามว่ามันไม่ดียังไง? สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เตือนว่าถ้าทั่วโลกใช้แอร์ขนาดนั้นมันจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 13% ของทั้งหมดทั่วโลกและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,000 ล้านตันต่อปีในปริมาณที่เท่ากับอินเดียปล่อยออกมาทั้งประเทศ และอินเดียเป็นผู้ปล่อยก๊าซที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

• Kayla Wiles. (September 16, 2021) "Purdue record for the whitest paint appears in latest edition of 'Guinness World Records'"
• Hakim Bishara. (September 19, 2021). "Painters Rejoice: Scientists Have Created the Whitest Acrylic Paint Ever Known". Hyperallergic.
• J. Fingas. (September 19, 2021) "Ultra-white paint could reduce the need for air conditioning". Engadget.

21/09/2021
17/09/2021

ประกาศผลกิจกรรม Like and Share ครั้งที่ 3 นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
จำนวน 4 ท่านด้วยนะครับ
2 ท่านที่ได้รับ 👕เสื้อStop Global warming 👜กระเป๋าผ้าสีครีม และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
Nukhuan Yajun
จันทร์เจ้า เอย
2 ท่านที่ได้รับ 👜กระเป๋าผ้าสีครีม และ📒 ไดอารี่ลดโลกร้อน
Preeyawan L. Samerjai
นัทชา พงษ์เพชรกาฬ
ทางเพจขอรบกวนติดต่อข้อความเพจ เพื่อทำการจัดส่งรางวัลกิจกรรมไปให้ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกิจกรรม Like and Share
ฝากติดตามเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรม และสาระจากเรากันด้วยนะครับ

📣📣 ยังคงมีมากันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนกิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆ เหมือนเดิม✔ กด Like โพส...
14/09/2021

📣📣 ยังคงมีมากันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
กิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆ เหมือนเดิม
✔ กด Like โพส และเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
✔ กด Share โพสเป็นสาธารณะ
เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนไปเลย
รางวัลโพส 2 อันดับที่มียอด Like สูงสุด รับไปเลย
👕เสื้อStop Global warming 👜กระเป๋าผ้าสีครีม และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลปลอบใจอีก 2 รางวัล รับไปเลย
👜กระเป๋าผ้าสีครีม และ📒 ไดอารี่ลดโลกร้อน
ประกาศผลรางวัลที่หน้าเพจ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.
อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม และติดตามสาระดีๆจากเพจกันเยอะๆนะครับ

14/09/2021
08/09/2021

[วีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน Ver. ภาษาจีน]
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ศูนย์การเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม
ฝากติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพจกันด้วยนะคะ

08/09/2021

[วีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน Ver. ภาษาอังกฤษ]
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ศูนย์การเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม
ฝากติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพจกันด้วยนะคะ

08/09/2021

[วีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน Ver. ภาษาไทย]
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ศูนย์การเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม
ฝากติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพจกันด้วยนะคะ

👇มาลองเล่นกันดูนะครับhttps://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-toolแผนที่โลกในอนาคตที่ทางNASAคาดการณ์ว่าจะ...
30/08/2021

👇มาลองเล่นกันดูนะครับ
https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool
แผนที่โลกในอนาคตที่ทางNASAคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นถ้าโลกของเรายังคงร้อน และเกิดน้ำแข็งละลายอย่างต่อเนื่อง
มาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กันตั้งแต่วันนี้ ถ้าเราช่วยกันนะครับ

NASA สร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมา เพื่อให้เห็นว่าตรงไหนบ้างในโลกที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้น 🌊 เลือกได้ตั้งแต่ปี 2020-2150 ดูเผื่อลูกเผื่อหลานด้วยเลย
อยากรู้ตรงไหนบ้างที่จมทะเลคลิกเลย 👉 https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool
.
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/nasa-interactive-ipcc-report-sea-level-rise-b1899734.html?fbclid=IwAR2fDPkc8jDTnWMVzI-X9JMxMXQtUUEd1k5sjkjqx88SuxmhyoY5fNgKNx8
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ที่นี้
https://2pgreen.com/blogs/
#เจนใหม่ของคนรักษ์โลก #นาซ่า #ระดับน้ำทะเล

ชามสลัดจากเปลือกข้าวสาลี ที่กินได้ทั้งชามนวัตกรรมจากประเทศสิงคโปร์ที่ช่วยลดขยะ(single-use)อีกช่องทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
29/08/2021

ชามสลัดจากเปลือกข้าวสาลี ที่กินได้ทั้งชาม
นวัตกรรมจากประเทศสิงคโปร์ที่ช่วยลดขยะ(single-use)อีกช่องทาง
น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

[ Design ] Reuse ชามสลัดจากเปลือกข้าวสาลี…กินได้…แถมย่อยสลายได้ 100%

Forest & Whale เป็นสตูดิโอออกแบบจากสิงคโปร์ที่นอกจากจะมีผลงานหลากหลายแล้ว พวกเขายังมีปรัชญาการทำงานที่ชัดเจนว่า ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานคงทนยาวนานหรือไม่ก็ต้องเป็นข้าวของที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อที่ผลงานทั้งหมดของพวกเขาจะได้ไม่เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อมมากไปกว่าที่เป็นอยู่

ผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ Forest & Whale ให้ความสนใจในการพัฒนางานออกแบบมากเป็นพิเศษ เห็นจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน เพราะพวกเขามองว่าไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันที่หันมาใช้บริการ food delivery กันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดที่คนส่วนมากต้องอยู่บ้าน จะทำให้มีการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (single-use) มากขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง

อ่านต่อ: www.creativecitizen.com/reuse-by-forest-and-whale

27/08/2021

นักวิจัยไทยไอเดียดี เปลี่ยนวุ้นมะพร้าว เป็นโฟมคาร์บอน ช่วยดูดซับคราบน้ำมัน และโลหะพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำ-ทะเล คว้ารางวัลไทยเตรียมไปแข่งระดับโลก

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คว้ารางวัลสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ “FameLab Thailand 2020” จากงานวิจัย เปลี่ยนวุ้นมะพร้าวเป็นโฟมคาร์บอนดูดซับคราบน้ำมัน

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คว้าแชมป์สุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ประจำประเทศไทยในปีนี้จาก “FameLab Thailand 2020” การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 พร้อมกับทุนวิจัยของรางวัล Research Award ไปครอง เตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ FameLab International 2020 ที่ในปีนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ผู้สนใจด้านโลหะวิทยา และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล่าถึงหัวข้อที่นำมาแข่งขันในครั้งนี้ “โฟมคาร์บอนนาโนสำหรับดูดซับคราบน้ำมันจากแหล่งน้ำเสีย” (Carbon Nano-Sponge for Oil Sorption from Polluted Water) ว่า ปัญหาเรื่องคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นปัญหาใหญ่มากของโลก พบทั้งในทะเล ในมหาสมุทร หรือแม้แต่ในแม่น้ำ อันเกิดจากการเทของเสียที่มีส่วนผสมของน้ำมันลงแหล่งน้ำโดยไม่ได้ผ่านการกรองหรือบำบัด

ปัญหานี้มีนักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยจากงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มาจะพบว่า คาร์บอนมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนงานวิจัยของผมเองจึงทดลองนำแบคทีเรียเซลลูโลสวุ้นมะพร้าวมาแปรสภาพเป็นโฟมคาร์บอน โดยทำให้มีโครงสร้างแบบนาโน คือข้างในเป็นเหมือนโฟม มีโพรงอากาศเล็ก ๆ อยู่มากมายเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน และดูดซับโลหะที่เป็นพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

ซึ่งสาเหตุที่เลือกใช้วุ้นมะพร้าวก็เพราะว่า ประเทศไทยมีกำลังการผลิตวุ้นมะพร้าวในปริมาณมาก และจะสะดวกต่อการขยายกำลังการผลิตในอนาคต

ในลำดับถัดไปได้วางแผนที่จะขยายผลงานวิจัย ด้วยการผลิตโฟมคาร์บอนในสเกลที่ใหญ่ขึ้น โดยอยากจะลองทำตัวโฟมคาร์บอนแบบใหญ่ขนาดประมาณ 10 ตารางเมตร ซึ่ง ณ ปัจจุบัน นักวิจัยที่ทำเรื่องนี้ส่วนมากจะติดอยู่ที่ขั้นตอนการทดสอบในห้องแล็บ เริ่มทดลองทำในบีกเกอร์ เมื่อผลลัพธ์ออกมาดีก็นำงานวิจัยออกมาตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ขยายผลต่อไปเท่าไรนัก ซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้คือต้องการที่จะสามารถผลิตตัวคาร์บอนนี้ได้ในปริมาณมาก ด้วยราคาต้นทุนที่ถูก มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันดี และสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อย ๆ รศ.ดร.สุปรีดิ์ กล่าวเสริม

รศ.ดร.สุปรีดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำงานวิจัยแล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากขณะที่ทำวิจัย จะมีขั้นตอนที่ต้องขอทุนวิจัย ซึ่งการจะได้ทุนวิจัยดังกล่าวเราต้องสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจถึงความสำคัญของงานวิจัย และประโยชน์ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้จากงานวิจัยหากได้รับเงินทุน โดยได้รู้จักกับเวทีเฟมแล็บตั้งแต่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา

ในฐานะผู้ชม รู้สึกว่าการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก และตัวเราเองในฐานะอาจารย์และคนที่ทำงานวิจัยก็สามารถเล่าได้อย่างดี แต่ในปีนี้ที่ได้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันจริงกลับพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ตั้งแต่การเรียบเรียงเรื่องให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย จนมาถึงการนำเสนอจริงบนเวที

ที่มา

https://th.kku.ac.th/28793/

22/08/2021

ประกาศผลกิจกรรม Like and Share ครั้งที่ 2 นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
จำนวน 5 ท่านด้วยนะครับ
3 ท่านที่ได้รับ เสื้อโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา กระเป๋าผ้าสีเขียวสดใส และไดอารี่ลดโลกร้อน
Chanchai Jhanta
Nukhuan Yajun
Phimchanok Na-panya
2 ท่านที่ได้รับ เสื้อโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา และ ไดอารี่ลดโลกร้อน
ชลี ปันเจริญ
นัทชา พงษ์เพชรกาฬ
ทางเพจขอรบกวนติดต่อข้อความเพจ เพื่อทำการจัดส่งรางวัลกิจกรรมไปให้ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกิจกรรม Like and Share
ฝากติดตามเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรม และสาระจากเรากันด้วยนะครับ

📣📣 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนกิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆเหมือนเดิมเพียง✔ กด Like โพส และเพจศ...
18/08/2021

📣📣 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
กิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆเหมือนเดิมเพียง
✔ กด Like โพส และเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
✔ กด Share โพสเป็นสาธารณะ
เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนไปเลย
รางวัลโพส 3 อันดับที่มียอด Like สูงสุด รับไปเลย
👕เสื้อโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา 👜กระเป๋าผ้าสีเขียวสดใส และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลปลอบใจอีก 2 รางวัล รับไปเลย
👕เสื้อโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา และ📒 ไดอารี่ลดโลกร้อน
ประกาศผลรางวัลที่หน้าเพจ
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.
อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม และติดตามสาระดีๆจากเพจกันเยอะๆนะครับ

กระบวนการจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพที่น่าสนใจและน่าลองเอาไปทำตามกันนะคะเริ่มต้นจาก1.ลดการใช้ : ลด ละ เลิกการวัสดุที่ใช้ค...
16/08/2021

กระบวนการจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพที่น่าสนใจและน่าลองเอาไปทำตามกันนะคะ
เริ่มต้นจาก
1.ลดการใช้ : ลด ละ เลิกการวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว
2.ใช้ซ้ำ : นำขยะสะอาด หรือวัสดุที่คงทนมาใช้ซ้ำ
3.เติมใหม่ : ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่
4.ซ่อมแซม : ซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน
5.ใช้แทน : นำทางเลือกอื่นมาใช้แทนพลาสติกใช้ครั้งเดียว
6.นำมาใช้ใหม่ : นำขยะกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.ทิ้งลงถัง : ขยะที่ไม่สามารถจัดการได้ ก็นำไปสู่กระบวนการจัดการต่อไป และอย่าลืมคัดแยกขยะกันด้วยนะคะ

Words to live by 🌏 🌿🌿ᴛʜᴇsᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴡᴏʀᴅs ʙᴜᴛ ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ ᴛʜɪs ᴡɪʟʟ ᴍᴀᴋᴇ ᴛʜɪs ᴇᴀʀᴛʜ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ғᴏʀ ʟɪᴠɪɴɢ. ❤💚

06/08/2021

ประกาศผลกิจกรรม Like and Share ผู้ที่ได้รับรางวัลจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ทั้ง 5 ท่านด้วยนะครับ
3 ท่านที่ได้รับ เสื้อ กระเป๋า + ถุงผ้า และไดอารี่
Patcharin Gam
Tik Thos
ปัง ปอนด์
2 ท่านที่ได้รับ กระเป๋า + ถุงผ้า และไดอารี่
นัทชา พงษ์เพชรกาฬ
โอ อุโมงค์
รบกวนติดต่อข้อความเพจด้วยนะครับ ทางเพจจะทำการจัดส่งรางวัลกิจกรรมไปให้ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกิจกรรมLike and Share ของเรา สำหรับใครที่พลาดรางวัลในครั้งนี้แอดมินขอกระซิบเลยว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก
ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับ

รางวัลกิจกรรม Like and Share เพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนนอกจากเสื้อสวยๆแล้ว บรรยากาศที่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนก็สวยไม่แพ้กันเ...
03/08/2021

รางวัลกิจกรรม Like and Share เพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
นอกจากเสื้อสวยๆแล้ว บรรยากาศที่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนก็สวยไม่แพ้กันเลย ทั้งร่มรื่น และสงบอีกด้วย
ถ้าผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไปแล้ว อย่าลืมมาแวะเที่ยวที่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนกันด้วยนะคะ

📣📣 ประกาศๆ กิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนต้อนรับศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนออนไลน์กิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆเพียง✔ กด ...
03/08/2021

📣📣 ประกาศๆ กิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ต้อนรับศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนออนไลน์
กิจกรรม Like and Share กติกาง่ายๆเพียง
✔ กด Like โพส + เพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
✔ กด Shareโพสเป็นโพสสาธารณะ
ก็รอลุ้นรับรางวัลต่างๆจากเพจศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนไปเลย
รางวัลโพส 3 อันดับที่มียอด Like สูงสุด รับไปเลย
👕เสื้ออุโมงค์ลดโลกร้อน 👜กระเป๋า+ถุงผ้า และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
นอกจากนี้ยังมีรางวัลปลอบใจอีก 2 รางวัล รับไปเลย
👜กระเป๋า + ถุงผ้า และ📒ไดอารี่ลดโลกร้อน
ประกาศผลรางวัลที่หน้าเพจ
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.
อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม และติดตามสาระดีๆจากเพจกันเยอะๆนะครับ

นิทรรศการออนไลน์ Journey within You โดย TK Park อุทยานการเรียนรู้ นิทรรศการที่จะพาทุกคนไป ค้นหาดวงดาวของตัวเอง จะช่วยให้...
30/07/2021

นิทรรศการออนไลน์ Journey within You โดย TK Park อุทยานการเรียนรู้
นิทรรศการที่จะพาทุกคนไป ค้นหาดวงดาวของตัวเอง จะช่วยให้ทุกคนได้เจอกับหนังสือที่ตรงกับความสนใจของตัวตนเองมากขึ้น
สามารถเดินทางค้นหาดวงดาวกันได้เลย https://journeywithinyou.insidethesandbox.studio/

วางสัมภาระทางอารมณ์หรือความคาดหวังที่เคยแบกไว้ พร้อมเปิดประสบการณ์ เดินทางเข้าสู่จักรวาลใน “ใจ” ไปกับเ.....

29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก"เสือโคร่ง” เป็นสัตว์ผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้ม...
29/07/2021

29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก
"เสือโคร่ง” เป็นสัตว์ผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไป แม้ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าแต่ปัจจุบันเสือกลับเป็นผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกัน จากการรุกล้ำพื้นที่อาศัยและล่าเพื่อการสะสม เขี้ยว เล็บ และหนัง
ทำให้เสือโคร่งอยู่ในสภานภาพใกล้สูญพันธุ์มาขึ้นไปทุกที
ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเสือโคร่งโลก โดยมีเป้าหมายคือส่งเสริมให้ทั้งโลกได้มีการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่ง
สำหรับปี 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดงานวันเสือโคร่งโลก ภายใต้แนวคิด “มองสถานการณ์เสือโคร่งปัจจุบันสู่อนาคต หรือ Thailand’s tigers forever : Moving forward to the future”

นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจหนังจากเศษแอปเปิ้ล ในอนาคต Leap จะพัฒนาให้เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย สุดยอดไป...
27/07/2021

นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ
หนังจากเศษแอปเปิ้ล ในอนาคต Leap จะพัฒนาให้เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย สุดยอดไปเลยนะครับ

19/07/2021

นวัตกรรมใหม่ เขื่อนลม ในต่างประเทศที่กำลังเอามาใช้แทนกระสอบทราย
ช่วยชะลอน้ำได้ดี แถมยังเลือกเปิดทางน้ำให้ไหลได้ตามที่ตรงการทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำสามารถไปยังพื้นที่ต่างๆได้
นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
สามารถดูการทำงานของเขื่อนลมได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้เลยครับ

ใครว่าแฟชั่นจะรักษ์โลกไม่ได้ อ่านเรื่องราวแฟชั่นสุดสร้างสรรค์ของแบรนด์ LaLaLove ได้เลยครับขอบคุณบทความดีๆ จาก The cloud
08/07/2021

ใครว่าแฟชั่นจะรักษ์โลกไม่ได้ อ่านเรื่องราวแฟชั่นสุดสร้างสรรค์ของแบรนด์ LaLaLove ได้เลยครับ
ขอบคุณบทความดีๆ จาก The cloud

โปรเจกต์ Upcycle ผ้าไทยเก่า ของ LaLaLove ที่พบว่าแฟชั่นช่วยเยียวยาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้

05/07/2021

พื้นที่สีเขียวในเมืองส่งผลต่อความสุขของพลเมือง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานผลการศึกษาว่า เมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความสุขของพลเมืองก็ยิ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่สีเขียวในเมืองมากขึ้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงของพื้นที่สีเขียว 90 แห่งจาก 60 ประเทศทั่วโลก ประกอบกับข้อมูลจากรายงานความสุขโลก (the World Happiness Report) และดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามประเทศที่รายงานโดยสหประชาชาติในปี 2018 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สีเขียว เศรษฐกิจ และความสุขของพลเมือง
Mee Young Cha และคณะผู้วิจัย จาก School of Computing พบว่าในขณะที่หลายประเทศ ดัชนีความสุขของพลเมืองอาจสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่ในทุกประเทศ ดัชนีความสุขของพลเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้รวมประชาชาติ (GDP) ต่อหัวสูงกว่า 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ พื้นที่สีเขียวทำหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสุขมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเสียอีก
เขาเสริมว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงถึงนัยสำคัญของพื้นที่สีเขียวในระดับนโยบายสามประการ ได้แก่
ประการแรก ประชาชนในเมืองควรได้รับพื้นที่สีเขียวสาธารณะเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ และมีการรับประกันความปลอดภัยสาธารณะของสวนสาธารณะในเมือง เพื่อเพิ่มบทบาทเชิงบวกในการสนับสนุนทางสังคมและความสุข
ประการที่สอง การวางผังเมืองสำหรับพื้นที่สีเขียวสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดหาที่ดินสำหรับพื้นที่สีเขียวหลังจากที่มีการพัฒนาพื้นที่แล้ว การวางผังเมืองสำหรับสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวจึงควรได้รับการพิจารณาในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับเมืองใหม่และพื้นที่ชานเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ประการที่สาม จากสภาพภูมิอากาศที่มีความแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงในปัจจุบัน อาจทำให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อการรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง ดังนั้น การเพิ่มความตระหนักรู้และความสนใจมากขึ้นในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพื่อหาค้นพบผลกระทบและวิธีการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากในอนาคต
ข้อมูลอ้างอิง

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210622095313.htm

https://www.researchgate.net/publication/335230840_Assessing_green_spaces_impact_on_people's_happiness_in_Cairo

https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/urban-green-space-makes-people-happier-money/244491/
สืบค้นและเรียบเรียง ต้นคิด เจียรกุล
โครงการสหกิจศึกษากองบรรณาธิการเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย...........................
ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ ngthai.com

ถุงพลาสติกที่เคยผ่านตาเรามีแบบไหนกันบ้างแต่ละชนิดสามารถนำมารีไซเคิลได้มั้ยภาพนี้มีคำตอบครับขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ลุงซาเล้ง...
02/07/2021

ถุงพลาสติกที่เคยผ่านตาเรามีแบบไหนกันบ้าง
แต่ละชนิดสามารถนำมารีไซเคิลได้มั้ย
ภาพนี้มีคำตอบครับ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

ถุงพลาสติกเป็นอีกหนึ่งวายร้ายที่เราพร้อมใจกันรังเกียจ แต่ยังไงก็หนีมันไม่พ้น
เอาหละในเมื่อจะต้องอยู่กับมันแล้ว มาดูกันว่า ถุงหูหิ้วพลาสติกมีแบบไหนบ้าง
ดูรายละเอียดวิธีจัดการที่ถูกต้องได้ที่นี่ http://bit.ly/2uiVl1a

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564ทางศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองลำ...
30/06/2021

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ทางศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ได้มาทัศนศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ที่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะติดตัวกลับไปถ่ายทอด และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

ที่อยู่

Lamphun
51150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด