Clicky

อบจ.ลำพูน

อบจ.ลำพูน "องค์กรที่มุ่งพัฒนา ชาวประชามีส่วน? เพื่อประชาชน คนหละปูน

เปิดเหมือนปกติ

อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (internal control) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ลำพูน ครั้งที่1/ 2565 คณะอำนวยการระบบควบ...
20/05/2022

อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (internal control) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ลำพูน ครั้งที่1/ 2565 คณะอำนวยการระบบควบคุมภายใน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
✨📍ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จีไอผ้าตีนจกโหล่งลี้ (GI) ลำพูนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2559 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลลี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพองค์กรมหาชน(BEDO) รวมทั้ง ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยปัจจุบันผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาและวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
📍✨ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนในการรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูนภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) สู่ระดับสากล
📍✨โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (internal control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน เป็นไปตาม คู่มือปฎิบัติงาน หรือระเบียบ รวมทั้งแนวทางตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าและการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน
📍✨รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมทั้งการพัฒนาโครงการวางแผนบริหารจัดการการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบการผลิตของกลุ่มสมาชิกสินค้าผ้าตีนจกโหล่งลี้ ลำพูนที่จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายใหม่ ให้อยู่ในระบบการควบคุมที่ได้มาตรฐาน
📍✨พร้อมดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางทางการตลาดให้กับสินค้า เพื่อสามารถนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI ) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน นำไปเป็นสินค้าในระดับสากลส่งออกในระดับประเทศต่อไป

✨📍บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก เเละ วัดดอยติ  ร่วมประชุมขับเคลื่อน กิจกรรม 11 มิถุนายน จัดงาน "ครูบาเจ้าศร...
20/05/2022

✨📍บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก เเละ วัดดอยติ ร่วมประชุมขับเคลื่อน กิจกรรม 11 มิถุนายน จัดงาน "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบ 144 ปี ชาตกาล 83 ปี แห่งการละสังขาร น้อมระลึกถึงคุณความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้ปฏิบัติดี พร้อมร่วมสนับสนุนตามที่จังหวัดลำพูน ยกย่องให้ ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
✨📍โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน ร่วมกับ นายคะนอง กันทะสัก นายก ทต.ป่าสัก พร้อมผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เปิดประชุมแนวทางจัดกิจกรรม 11 มิถุนายน จัดงาน "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบ 144 ปี ชาตกาล 83 ปี อบจ.ลำพูนพร้อมร่วมสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 500,000บาท ในการดำเนินกิจกรรม 11 มิถุนายน 2565 ในการจัดงาน "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ตนบุญเเห่งล้านนา เพื่อน้อมระลึกถึงคุณความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือว่าเป็นตนบุญล้านนาผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทางธรรม ตลอดจนอายุขัยของท่าน อีกทั้งท่านได้ร่วมบุญและซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานวัดวาอารามทั่วภาคเหนือ จำนวนหลายร้อยวัด และยังได้ส่งเสริม สนับสนุนภิกษุ สามเณร ตลอดจนฆราวาสที่สนใจใฝ่ธรรม ให้ได้รับการศึกษา เป็นคนดีของสังคม
🙏✨ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ยังได้ขอเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคล สำคัญของชาวลำพูน พร้อมมีนโยบายขอประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกนั้น “ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา” ในวาระฉลอง 150ปี ชาตกาล (พ.ศ.2571)
✨📍ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ไม่ฉันเนื้อสัตว์ เดินจงกรม นั่งอบรมภาวนาเจริญพระกัมมัฏฐาน ท่านเป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชน ในการสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในล้านนาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เเละมหาชนชาวล้านนาสืบจนถึงปัจจุบัน

📍✨นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับฟัง แนวทางข้อคิดเห็นการคัดค้านไม่เอา "โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ" ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังห...
17/05/2022

📍✨นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับฟัง แนวทางข้อคิดเห็นการคัดค้านไม่เอา "โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ" ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
✨📍เช้านี้ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.กลุ่มชาวบ้านตำบลศรีบัวบาน จำนวนกว่า 100 คน เดินทางยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน
เนื่องจากหวั่นชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบทางด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้าขยะ
📍✨ซึ่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ของกลุ่ม ตัวแทนราษฎรยื่นหนังสือต่อ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เเละ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ผู้มีอำนาจ พิจารณายับยั้งโครงการดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีก
📍✨โดยนายก อบจ.ลำพูน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างเร่งด่วน ตามภารกิจของภาครัฐในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มจึงขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ตามโครงการดังกล่าว
✨📍ทั้งนี้ นายก อบจ.ลำพูน ได้ออกมาพบพูดคุยกับแกนนำพร้อมรับหนังสือคัดค้านจากกลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุมพึงพอใจก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปในที่สุด

✨บรรยากาศ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประเพณีแปดเป็ง ทุกปีเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 (เหนือ) ประจำปี 2565📍✨อบ...
15/05/2022

✨บรรยากาศ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประเพณีแปดเป็ง ทุกปีเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 (เหนือ) ประจำปี 2565
📍✨อบจ.ลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธี พร้อมด้วยนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ของจังหวัดลำพูน
🙏✨พระบรมธาตุหริภุญชัย ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองหริภุญชัยมาตั้งแต่โบราณ เป็นพระธาตุ ประจำของ คนที่เกิดปีระกา (ปีไก่)
🙏❤️สาธุๆ ข้าพเจ้า.... ขอน้อมเศียรเกล้าของข้าพเจ้า นพน้อมพระธาตุอันเป็นพระเจดีย์ทองซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองหริภุญชัย เบื้องหน้าคือ พระอัฐิเบื้องพระธารพระโมลีอันประเสริฐ พระอัฐิเบื้องพระทรวงอันประเสริฐสุด กับทั้งพระอัฐิพระองคุลี และพระธาตุย่อยเต็มบาตรหนึ่ง อันพระกัจจายนะนำมา ข้าพเจ้าขอวันทาในกาลทุกเมื่อแล

ตีกลองมันส์ๆ เเบบนี้ ที่นี่หละปูน✨บรรยากาศ รอบชิงชนะเลิศ การเเข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสร...
15/05/2022

ตีกลองมันส์ๆ เเบบนี้ ที่นี่หละปูน✨บรรยากาศ รอบชิงชนะเลิศ การเเข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ประจำปี 2565
✨📍ระหว่าง กลองหลวงเจ้าพ่อเมืองลี้ เเละ กลองหลวงเด่นสยาม( ป่าเหียงกองงาม) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการเเข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ทีม กลองหลวงเด่นสยาม( ป่าเหียงกองงาม) ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
📍✨โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมมอบรางวัล เเก่เเชมป์ กลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ณ บริเวณสะพานท่านาง อบจ.ลำพูน ร่วมสืบสานสนับสนุนประเพณีการเเข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
.

✨อบจ.ลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญ...
15/05/2022

✨อบจ.ลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ประจำปี 2565🪘🥁

เช้าวันนี้ [15 พฤษภาคม 2565] นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 เนื่องในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสะพานท่านาง พร้อมด้วยนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนผู้เข้าร่วมแข่งขันและกองเชียร์ ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 18 ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

✨กลองหลวง เป็นกลองหน้าเดียว มีขนาดใหญ่ เเละยาวมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่เเละยาวที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ กลองหลวงเดิมนั้นเป็นที่นิยมกันในหมู่ชาว"ไทยอง" หรือเรียกอีกอย่างว่า "กลองห้ามมาร" อาจเนื่องจากเป็นกลองที่ใช้ตีสำหรับเวลามีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เช่นงานสมโภชพระธาตุ งานปอยหลวง เป็นต้น งานเหล่านี้ จะมีการนิมนต์พระอุปคุตซึ่งใช้หินจากแม่น้ำเป็นตัวแทนมาไว้ที่หออุปคุตในบริเวณจัดงาน เพื่อห้ามมิให้เหล่ามารเข้ามาทำลายพิธีงานบุญได้ เเละในการเเห่ก็จะใช้กลองหลวงด้วย

#เพื่อหละปูนบ้านเฮา

✨อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ...
14/05/2022

✨อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนืองในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565

[14 พฤษภาคม 2565] นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รอง นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนืองในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565 อีกทั้งร่วมฟ้อนถวาย เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายสักการะแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ✨โดยในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในงาน "ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย" ประจำปี 2565 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป

Photos from กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน's post
12/05/2022

Photos from กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน's post

12/05/2022
รายการ "เพื่อหละปูนบ้านเฮา" ประจำวันที่ 12 พ.ค.65

🌻📻🌻 ขอเชิญติดตามรายการเพื่อหละปูนบ้านเฮา ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/radiolpnfm95/videos/1019265138706599/

✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน  นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัด อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร  ...
11/05/2022

✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัด อบจ.ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินการส่งมอบชุดตรวจ โควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,100 ชุด
✨โดยส่งมอบให้กับ คณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจหาโควิด-19 ตรวจคัดกรองให้กับกลุ่มนักเรียน เยาวชน เเละบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อไป

📍✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (internal control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ลำไยเบี้ยวเขี...
11/05/2022

📍✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (internal control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
📍✨นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เเละสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะทำงาน เเละเกษตรกร เข้าร่วมเปิดเเนวทางพัฒนา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน
ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ลำพูนได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิต เเละคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน (Auto control )ตามแผนการตรวจสอบควบคุมและมีอำนาจในการขอตรวจเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือปฎิบัติ ในการนี้ได้พิจารณาร่วมกันในการกลั่นกรองผลการตรวจสอบแหล่งผลิต และกระบวนการผลิตลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนเพื่อเสนอการ พิจารณาให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การรับรองเกษตรกรผู้ปลูกลำใยเบี้ยวเขียวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน
✨📍พร้อมทั้งดำเนินการจัดการควบคุม ติดตามสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และจัดให้มีหมายเลขอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ ทั้งนี้ อบจ.ลำพูนยังเดินหน้าสนับสนุนส่งเสริมลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ให้เกิดการยอมรับเเละสามารถนำไปสู่การส่งออก ที่เป็นสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้ ออกไปยังต่างประเทศต่อไป

📢ประกาศ📢 จากกิจกรรมการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในงาน "ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย" ปีะจำปี 2565✨ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่...
11/05/2022

📢ประกาศ📢 จากกิจกรรมการประกวดฟ้อนเล็บ เนื่องในงาน

"ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย" ปีะจำปี 2565

✨ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมรับชมการประกวดฟ้อนเล็บ
ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 😊

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 🙏✨...
10/05/2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 🙏✨🇹🇭

เช้าวันนี้ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ในการนี้ได้ถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

✨🙏 🌈9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. อบจ.ลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากศาลากลางหลังเก่า ผ่านข...
09/05/2022

✨🙏 🌈9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. อบจ.ลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากศาลากลางหลังเก่า ผ่านขบวนแห่ต้อนรับ และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมีขบวนฟ้อนเล็บจิตอาสา จำนวน 200 ท่าน ร่วมต้อนรับ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาเข้าสู่พิธีสงฆ์ พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ และห่มพระธาตุ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
✨📍อบจ.ลำพูนนำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัด อบจ.ลำพูน เข้าร่วมประกอบพิธีอันสำคัญยิ่ง พร้อมร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกที่สร้างด้วยไม้สักทอง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565
✨📍โดยการจัดพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (ตรงกับขึ้น 15ค่ำ เดือน 8 เหนือ) ในวันดังกล่าวเวลา 16.00 น. จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เเละน้ำทิพย์ทั้ง 8 อำเภอ พร้อมเครื่องสักการะ ตกเเต่งรูปเเบบล้านนา ซึ่งเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ผ่านประตูท่านาง เลี้ยวขวาเข้าสู่รอบถนนเมือง เข้าสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย เเละเจริญพระพุทธมนต์ เป็นลำดับต่อไป

✨อบจ.ลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 รอบที่ 2 🔍📝[8 พ...
08/05/2022

✨อบจ.ลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 รอบที่ 2 🔍📝

[8 พฤษภาคม 2565]บ่ายวันนี้ เวลา 13.30 น.- 16.00 น. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน นำทีม จนท.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,จนท.ศูนย์ 1669 เข้ารับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 ในรอบที่ 2 ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อไป

#เพื่อหละปูนบ้านเฮา

💦📍7 พฤษภาคม 2565 อบจ.ลำพูน เดินหน้าติดตามงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรม...
07/05/2022

💦📍7 พฤษภาคม 2565
อบจ.ลำพูน เดินหน้าติดตามงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง พร้อมดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมปรับปรุงตกแต่งตลิ่งลำน้ำสาน ต.ป่าสัก ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระยะดำเนินการ 50 วัน
✨📍โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูนได้สั่งการอนุมัติเครื่องจักรกลหนักชุดใหญ่ในการดูเเลลำน้ำเเม่สาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ณ วัดเสาหิน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
✨โดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) จังหวัดลำพูน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นแบบที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) ให้สะอาดสวยงาม

07/05/2022
✨ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 🇹🇭
04/05/2022

✨ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 🇹🇭

03/05/2022

นายก อบจ.ลำพูน เผยมีแผนปรับ “แม่กวง” เพื่อลุยลีกสูงสุด
.
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยืนยันมีการปรับปรุงสภาพสนามแม่กวง สเตเดี้ยม แน่นอน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์คลับไลเซนซิ่ง ของศึกไทยลีก
.
หลังจากมีคำถามมากมาย เกี่ยวกับการเลือกสนามที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าของทัพ “ราชันโคขาว” ในศึกไทยลีก โดยทางด้าน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน และผู้ก่อตั้งทีม ได้เผยกับ SPSTH ถึงโครงการปรังปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน (แม่กวง สเตเดี้ยม) เพื่อให้ผ่านมาตรฐานคลับไลเซนซิ่ง ระดับไทยลีก สำหรับ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กล่าวไว้ว่า
.
“ก่อนอื่นต้องดีใจกับแฟนบอลลำพูน ที่ได้เลื่อนชั้น แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะมันมีกติกาเอเอฟซีอยู่ ซึ่งต่อจากนี้ไปเราต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ และต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ผ่านคลับไลเซนส์”
.
“หลายฝ่ายแนะว่า ถ้าเล่นสนามแห่งนี้ไม่ได้ให้ไปเล่นที่ สมโภช 700 ปี เชียงใหม่ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ และหากเราไม่ผ่านคลับไลเซนส์ ทีมอื่นที่มีความพร้อมกว่าก็จะเลื่อนชั้นแทนเรา ฉะนั้นทั้งอบจ.ลำพูน และลำพูน วอริเออร์ เราต้องร่วมมือกัน”
.
“เดิมเราผ่านเกณฑ์ ไทยลีก 2 อยู่แล้ว แต่เมื่อเราต้องก้าวขึ้นไป ไทยลีก เราต้องยกระดับขึ้นไปอีก โดยสิ่งที่มีการหารือกันไว้แล้ว ก็จะมีเรื่องการปรับปรุงห้องต่างๆ และที่สำคัญก็คือไฟสนาม ที่ทางลำพูน ต้องเสริมมากกว่านี้ ซึ่งทางอบจ.ลำพูน ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้แล้ว รวมถึงเรื่องของอัฒจันทร์ด้วย”
.
“ส่วนพื้นสนาม ก็กำลังหารือ ซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว สำหรับการรื้อสนาม และปูสนามใหม่ทั้งหมด สิ้นเดือนนี้เราต้องได้ข้อสรุปเรื่องของการปรังปรุงสนาม ว่าควรแก้ไขในจุดไหนบ้าง”
.
ที่มา https://bit.ly/3vfSJSB

✨📍อบจ.ลำพูน เดินหน้ามุ่งยกระดับส่งเสริมเเนวทางพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ร่วมส่งมอบรถตู้จำนวน 3 คัน เเละ รถกระบะ จำน...
03/05/2022

✨📍อบจ.ลำพูน เดินหน้ามุ่งยกระดับส่งเสริมเเนวทางพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ร่วมส่งมอบรถตู้จำนวน 3 คัน เเละ รถกระบะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในภาระกิจในการดำเนินงานให้กับ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำพูน พร้อมร่วมกันประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการด้านการปรับเปลี่ยนการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน เเละสื่ออุปกรณ์ที่สำคัญ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ในการยกระดับให้มีความพร้อมในการมุ่งให้เป็นโรงเรียนของท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ
✨📍นำโดย นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.ลำพูน พร้อมประชุมมอบนโยบายดำเนินการ เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวมทั้งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาในรูปเเบบใหม่ ตั้งเเต่ระดับอนุบาล-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในสังกัด อบจ.ลำพูน ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เกิดความเป็นเอกภาพและเป็นลักษณะที่ดีตามเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น
✨โดยวันนี้ได้ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำพูน คนใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้เเก่ นายสายทอง เขียวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย เเละ นายเเสงบุญ รีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าเเป๋ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ จังหวัดลำพูน
✨ทั้งนี้ อบจ.ลำพูน ยังคงมุ่งดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ให้ทั้งกับนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในสังกัดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโรงเรียนของท้องถิ่นคนลำพูนให้มีมาตรฐานเเละมุ่งให้เป็นโรงเรียนต้นเเบบของท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ เเละนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป # เพื่อหละปูนบ้านเฮา

ที่อยู่

Lamphun

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653597260

เว็บไซต์

http://www.lamphunpao.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบจ.ลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบจ.ลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
กิจกรรม ประเมินป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 มาแล้วจ้า เพียงกดตรงนี่ เพื่อเข้าสู่ฟอร์มแบบประเมินผลป้ายทั้ง 5 นี้ 1.ประเมินป้าย อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี >> https://forms.gle/58ae3WqtvaNFwq256 2.ประเมินป้าย วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ>> https://forms.gle/Sy3zsLAEjjuDPMGr9 3.ประเมินป้าย งานโคมแสนดวง >> https://forms.gle/zPZQ3Z4PfKSA8coJA 4.ประเมินป้าย ประตูท่านาง >> https://forms.gle/QLiPMLthD7iADdsF8 5.ประเมินป้าย สะพานขาวทาชมภู >> https://forms.gle/QGz5zQy2DQhJafLHA รอลุ้นการประกาศผลรางวัลกว่า 70 รางวัล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 16.00 น. รางวัลพิเศษ กระเทียมดำ ของดีลำพูน 20 รางวัล รางวัล แมสผ้ามัสลิน New Normal 25 รางวัล รางวัล ถุงผ้า New Normal 25 รางวัล **การกดประเมิน 1 ครั้ง = 1 สิทธิ์ การลุ้นรับรางวัล** ***สามารถประเมินได้ทุกป้ายทั้ง 5 ป้าย ไม่จำกัด*** อย่าลืมกดไลค์โพสกิจกรรมนี้ และแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะ #LamphunNewnormal
รับสมัครนักขับ Grab Food จ.ลำพูน อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีรถมอเตอร์ไซด์ พร้อใบขับขี่ สนใจสมัครแอดไลน์ 062-280-2097
ถนนสายดอยคำ บ้านปง ต.ทากาศ เสียหายน้ำหลาก ครั้งที่ 5 ไม่เห๋นทางอบจ มาซ้อม ไหล่ทางของถนน มีแต่ผู้นำชุมชน ที่คอยประสานขอรถจากเอกชน เข้ามาช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปมากกว่านี้ วอนขอเอาไปช่วยส่งช่างมาสำรวจและซ่อมแซมเบื้องต้น ก่อนที่จะมีคนเจ็บคนเสียชีวิต ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จะเปิดการอบรม รุ่นท่ี 4/2563 ระหว่างวันท่ี 23-26 กันยายน 2563 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 0820379711 หรือเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น ซิคิวริตี่การ์ด จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว หรือจะแอดไลน์ หมายเลข 0820379711 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ครับ
กูโคตรเกลียดพวกมึงจังเลยขนาดชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้พวกมึงยังแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินโครงงานอีกหรอ จิตใจพวกมึงทำด้วยอะไร โคตรเหี้ยเลย ขอให้ชีวิตพววกมึง ฉิบหาย
สมควรพิจารณาตัวเองแล้วนะค่ะ
แดกกันเพุงกางเลยสินะ
ของที่ อบจ.ลำพูนให้กับผู้สูงอายุ.. มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมครับ ใช้งบประมานหลักสิบล้าน พวกคุณทำได้เท่านี้เหรอ ผมเป็นเด็กยังคิดได้เลยว่าไม่เหมาะสม.. ผมว่าผู้ที่ออกคำสั่งให้จัด care set ควรคิดให้มากกว่านี้ครับ แล้วค่าถุงซิปล๊อคกับสติกเกอร์นี่ไม่สมควรแพงกว่าของใน set ด้วย อย่าโกงกินเลยครับชาวบ้านกำลังแย่ ผมขอร้อง..>
เริ่มแล้วงานไม้แกะสลีก ของดีแม่ทา ไปแอ่วก็จะไปลืมไปสนับสนุนสินค้าของตำบลทาสบเส้าโตยเน้อ งานมีถึงวันที่ 1 มีนา นี้ตะอั้นเน้อ ขะจั๋ยโวยๆ เน้อ