Clicky

อบจ.ลำพูน

อบจ.ลำพูน "องค์กรที่มุ่งพัฒนา ชาวประชามีส่วน? เพื่อประชาชน คนหละปูน

เปิดเหมือนปกติ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน เดินหน้ามอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคน...
23/03/2023

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อบจ.ลำพูน เดินหน้ามอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองล่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในจังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ ในเขต ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง และ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง ภายใต้โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดลำพูน จำนวน 4 หลัง ได้แก่ นายสาวอำพรรณ กันทะวงศ์ หมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นางสาววาลินี มาลีเศษ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกองเลาะ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นางสายทอง สว่างศรี หมู่ที่ 12 บ้านเกาะทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และนางแสงคำ พงค์กู่ หมู่ที่ 5 บ้านล้องเครือกวาว ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ทั้งนี้ อบจ.ลำพูน ยังคงเดินหน้า ประสานงานพร้อมจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีก 1 เท่า จากงบประมาณที่ได้รับ และได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ในสังกัด ดำเนินการสำรวจผู้พิการในจังหวัดลำพูน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป

📌🌳✨อบจ.ลำพูน เปิดกิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาและ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นส...
23/03/2023

📌🌳✨อบจ.ลำพูน เปิดกิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาและ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
และ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

✨📌นำโดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อม นางสุวิมล กันทะสี ผอ.กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม พร้อมทีมงาน เเละคณะผอ.โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคณะครูโรงเรียนในสังกัดทอบจ.ลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน เข้าฝึกอบรมจำนวน 69 คน รวมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
📌✨กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นไปสู่การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย
✨📌ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทั้ง 4 แห่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

✨🙏ปิดท้าย (รุ่นที่ 4) กิจกรรมผู้นำศาสนา “ปู่จ๋านลำพูน” บรรยากาศ เช้านี้ 23 มีนาคม 2566 (อำเภอลี้ และ อำเภอทุ่งหัวช้าง  จ...
23/03/2023

✨🙏ปิดท้าย (รุ่นที่ 4) กิจกรรมผู้นำศาสนา “ปู่จ๋านลำพูน” บรรยากาศ เช้านี้ 23 มีนาคม 2566 (อำเภอลี้ และ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)
✨📌อบจ.ลำพูน เปิดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทผู้นำการประกอบศาสนาพิธีฯ และพิธีกรรมต่าง พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
📌✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน นางสุวิมล กันทะสี ผอ. กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม อบจ.ลำพูน สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน เขตอำเภอลี้ พร้อมทีมงานเข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการครั้งนี้
✨😊📌โดยกราบนมัสการพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ เข้าร่วม ให้โอวาทเเนวคิดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้แก่ผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ทั้ง 100 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผู้นำทางศาสนา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ในด้านศาสนาและด้านพิธีกรรมต่างๆ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี คือ พิธีกรรมศาสนา แต่ละพื้นที่ของจังหวัดลำพูน เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบ เป็นแนวเดียวกัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ภายในจังหวัดลำพูน ได้อย่างถูกต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ให้แก่ลูกหลานต่อไป

🚧⚒ อบจ.ลำพูน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน หลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ร่วมถึงผู้ที่สัญจรไป-ม...
23/03/2023

🚧⚒ อบจ.ลำพูน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน หลายพื้นที่

ขอให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ร่วมถึงผู้ที่สัญจรไป-มา โปรดใช้ความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนน

ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

🏞️🌲🌳 อบจ.ลำพูน เดินหน้าพัฒนาเหมืองลี้ หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของลำพูน.ใครจะเชื่อว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที...
22/03/2023

🏞️🌲🌳 อบจ.ลำพูน เดินหน้าพัฒนาเหมืองลี้ หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของลำพูน

.
ใครจะเชื่อว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพงดงาม รายล้อมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ที่สามารถหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นให้เกิดเป็นทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา และสร้างความสุขให้กับ คนนับร้อยในชุมชน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันนี้ ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นเหมืองถ่านหินมาก่อน

.
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังวัดลำพูน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เดินหน้าพัฒนาเหมืองลี้ ให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่ พร้อมพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักช่าง นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าทำการปรับปรุงพื้นที่ ถนนทางเข้า และภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งยังเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว

******************
แหล่งข่าว/ภาพ : สำนักช่าง อบจ.ลำพูน

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 💰 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท ‼️.📆 เปิดรับสมัคร...
22/03/2023

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 💰 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท ‼️
.
📆 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
.
⭐️...นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย...⭐️
หลักการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการพูดคุย ร่วมมือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายผลสู่ชุนชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
💻ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
📮ไปรษณีย์ลงทะเบียน
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovation
https://www.facebook.com/democinnovation/posts/pfbid0n8zmTz1Uv8PCCqbY6yPZ4D3B39QKjQTUj9AXMAxtQsphFPxED2RnbTe5JFr1rknTl?locale=th_TH

Photos from หลงลำพูน by อบจ.ลำพูน's post
22/03/2023

Photos from หลงลำพูน by อบจ.ลำพูน's post

📢🇨🇳 🇹🇭ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2023 ( พ.ศ. 2566 ) วิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซี่ยน มหาวิทยาลั...
22/03/2023

📢🇨🇳 🇹🇭ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2023 ( พ.ศ. 2566 ) วิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเฉิงตู

.
โควต้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
# ฟรีค่าเทอมตลอดหลักสูตร # สวัสดิการหอพักฟรีตลอดหลักสูตร # สวัสดิการทำประกันอุบัติเหตุพื้นฐาน
# สนับสนุนเบี้ยยังชีพรายเดือนประมาณ 1,200-1,600 หยวน จำนวน 10 เดือน / ปี

.
@สาขาที่เปิดรับสมัคร@
+ Visual Communication Design (การออกแบบนิเทศน์ศิลป์)
+ Environment Art Design (การออกแบบศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม)
+ Product Design (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
+ Painting (การวาดภาพ)
+ Vocal (การขับร้อง)
+ Instrumental Performance-Piano
+ Instrumental Performance-Violin
+ Instrumental Performance-Cello
+ Chinese Dance (นาฎศิลป์จีน)
+ Animation (แอนิเมชั่น)
+ Radio and Television Editing (การตัดต่อวิทยุและโทรทัศน์)

.
📌เปิดรับสมัครโควต้าสมาคมฯ ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2566
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือ นายวรเชษฐ์ วรรณหลวง โทรศัพท์ 084-3636954 📱

ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.lamphunpao.go.th/ประกาศรับสมัครทุนการศึ/

21/03/2023

บรรยากาศ💡😊✨อบจ.ลำพูน ติดตามโครงการติดตั้ง ระบบเสาไฟฟ้านวตกรรม ไฟส่องสว่าง (เเบบ led solar cell (Lekise)พลังเเสงอาทิตย์ ประจำปี 2566

"ไฟสว่างทางสะดวก ถนนปลอดภัย" นายก อบจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้ง ระบบเสาไฟฟ้านวตกรรม ไฟส่องสว่าง  (เเบบ led sola...
21/03/2023

"ไฟสว่างทางสะดวก ถนนปลอดภัย"
นายก อบจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้ง ระบบเสาไฟฟ้านวตกรรม ไฟส่องสว่าง (เเบบ led solar cell (Lekise)พลังเเสงอาทิตย์ ประจำปี 2566

✨💡อบจ.ลำพูน ดูเเลใส่ใจ เพิ่มจุดเเสงสว่าง ระบบนวัตกรรมระบบไฟฟ้าส่องสว่างled ในพื้นที่ 4 จุด
📌 จุดที่1 บ้านถ้ำหนองหนาม ต.ป่าสัก อ.ลำพูน จำนวน 20 ต้น
📌จุดที่2 ทางเลียบรถไฟ เชียงใหม่-ลำพูน(ถนนถ่ายโอน) จำนวน 36 ต้น
📌จุดที่3บ้านน้ำพุ บ้านหนองล่ม ต.ป่าสัก อ.ลำพูน จำนวน 30 ต้น
📌จุดที่4บ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง เชื่อมต่อ บ้านห้วยอ้อ บ้านป่ารกฟ้า ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จำนวน 15 ต้น

❤️นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมทีมงานกองช่าง อบจ.ลำพูน ลงตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ระบบเสาไฟฟ้านวตกรรม ไฟส่องสว่าง (เเบบ led solar cell (Lekise) ความสว่าง 30w ความสูง 6 เมตร หมดปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้า
พร้อมลงสอบถาม ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ ในความพึงพอใจ ในระบบส่องสว่าง ครั้งนี้
✨📌โดยผลการสำรวจเบื้องต้นประชาชนพึงพอใจที่ได้รับแสงสว่างในจุดเสี่ยง และจุดที่มีความสำคัญบนถนน เเละยังคงดำเนินการพัฒนาเพิ่มจุดนวตกรรม ไฟส่องสว่าง ระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ในอีกหลายๆจุด

🚨อบจ.ลำพูน  ลุยแก้ปัญหาน้ำขัง ท่วมผิวจราจร บริเวณถนนบ้านสันปูเลย - บ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน.นายอนุสรณ์...
21/03/2023

🚨อบจ.ลำพูน ลุยแก้ปัญหาน้ำขัง ท่วมผิวจราจร บริเวณถนนบ้านสันปูเลย - บ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

.
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สั่งการให้สำนักช่าง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ล้นออกจากทางระบายน้ำ บริเวณบ้านสันปูเลย เชื่อม บ้านฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

.
โดยเบื้องต้น สำนักช่าง อบจ.ลำพูน นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าทำการสูบน้ำที่ขังในท่อและท่วมผิวจราจร ให้รถสามารถสัญจรได้ปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งล้างผิวจราจรให้สะอาดเหมาะแก่การเดินทางและอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย

.
สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง สำนักช่าง ได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถทะลวงท่อระบายน้ำที่อุดตัน และในระยะยาวจะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบเปิด เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา และขุดรอกตะกอนในท่อต่อไป
********************
แหล่งข่าว/ภาพ : สำนักช่าง อบจ.ลำพูน

📌✨บ่ายนี้ 21/03/66 อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ เเละการศึกษาพิเศษ ครั้งที่1/25...
21/03/2023

📌✨บ่ายนี้ 21/03/66 อบจ.ลำพูน เปิดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ เเละการศึกษาพิเศษ ครั้งที่1/2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมซอมพอชั้น3 อบจ.ลำพูน
📌✨นำโดยนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน เเละ นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการ นายกอบจ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ เเละการศึกษาพิเศษ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอข้อมูล ผู้ขอรับการสนับสนุนจำนวน 10 ราย งบประมาณดำเนินการ 334,534 .-บาท เพื่ออนุมัติการปรับสภาพผู้อยู่อาศัย ตามมติจากคณะอนุกรรมการฯ
📌✨ทั้งมี อบจ.ลำพูน โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน จะได้นำข้อพิจารณาสรุปผลเพื่อนำไปเตรียมวางเเผน เข้าไปดูเเลช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้ง 10 ราย ตามสิทธิที่ได้รับ อีกทั้งเพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูน เเละเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

#เพื่อหละปูนบ้านเฮา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน

อบจ.ลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 .โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
21/03/2023

อบจ.ลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

.
สำหรับบทบาทหลักของ อสม. คือ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของ อสม. อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 อัตรา เพื่อให้ อสม. หรือบุตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้เข้าศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้ช่วยบุคลากรการแพทย์ทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งดูแลด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนความเสียสละในการทำงาน โดยมีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ใน 12 สาขา ประกอบด้วย 1.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.การส่งเสริมสุขภาพ 3.สุขภาพจิตชุมชน 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5.การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7.ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 9.การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10.นมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 11.ทันตสุขภาพ และ 12.ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

********************
แหล่งข่าว/ภาพ : กองสาธารณสุข

บทบาท✨ผู้นำศาสนา “ปู่จ๋านลำพูน” (รุ่นที่ 3) 2566✨บรรยากาศ เช้านี้ 21 มีนาคม  2566  (อำเภอบ้านโฮ่งและ อำเภอเวียงหนองล่อง ...
21/03/2023

บทบาท✨ผู้นำศาสนา “ปู่จ๋านลำพูน” (รุ่นที่ 3) 2566✨บรรยากาศ เช้านี้ 21 มีนาคม 2566
(อำเภอบ้านโฮ่งและ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน) อบจ.ลำพูน เปิดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทผู้นำการประกอบศาสนาพิธีฯ และพิธีกรรมต่าง พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน จำนวน 80 คน ณ ศาลาวัดม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
📌✨โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน เเละ นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการ นายกอบจ.ลำพูน พร้อมทีมงาน สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน เขตอำเภอบ้านโฮ่ง เเละ อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เเละทีมกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม อบจ.ลำพูน เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการครั้งนี้
✨😊📌พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วม พร้อมให้โอวาทเเนวคิดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้แก่ผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ทั้ง 80 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผู้นำทางศาสนา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ในด้านศาสนาและด้านพิธีกรรมต่างๆ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ พิธีกรรมศาสนา แต่ละพื้นที่ของจังหวัดลำพูน
✨📌ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบ เป็นแนวเดียวกัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ภายในจังหวัดลำพูน ได้อย่างถูกต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ให้แก่ลูกหลานต่อไป

✨กำหนดการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ครั้งต่อไป
📌รุ่นที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2566 อำเภอลี้ และ อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวน 100 คน
ณ ศาลาวัดห้าดวง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เพื่อหละปูนบ้านเฮา #อบจ.ลำพูน#คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหน่อง #สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน#เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง#

อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  .สามารถติ...
21/03/2023

อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

.
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 👇
http://www.lamphunpao.go.th/คู่มือฉบับประชาชนในการ/

รพ.สต.บ้านกลาง สร้างห้องปลอดฝุ่น ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับบริการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้...
20/03/2023

รพ.สต.บ้านกลาง สร้างห้องปลอดฝุ่น ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับบริการ

.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดทำห้องปลอดฝุ่น (Cleaner air shelter) ในสถานบริการ สำหรับให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในช่วงวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ โดยห้องปลอดฝุ่นจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาด ปลอดภัยจากฝุ่นละออง และช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

**********************
แหล่งข่าว/ภาพ : กองสาธารณสุข

📌✨อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ทต.มะเขือเเจ้ เข้าดูเเลปัญหาน้ำขังเเละน้ำไม่ระบายเตรียมนำเครื่องจักรลงเเก้ไขปัญา หลังได้รับร้องเรียน...
20/03/2023

📌✨อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ทต.มะเขือเเจ้ เข้าดูเเลปัญหาน้ำขังเเละน้ำไม่ระบายเตรียมนำเครื่องจักรลงเเก้ไขปัญา หลังได้รับร้องเรียนเริ่มมีกลิ่นเหม็น จากน้ำเน่าเสีย
บ่ายนี้ ได้รับเเจ้งผ่านผู้นำชุมชน บ้านสันปูเลย เชื่อมต่อ บ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือเเจ้ อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าดูเเลปัญหาดังกล่าว
✨📌นำโดยนายนรินทร์ คำสาร เลขานายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าฝ่าย เข้าตรวจสอบวางเเผนดำเนินการระบายน้ำขังในพื้นที่ โดยมีนายธนารักษ์ วงค์ษา สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เขต 2 ร่วมดูเเลประสานงานในพื้นที่
📌✨ทั้งนี้ ผู้บริหารได้สั่งการเร่งด่วน นำเครื่องจักรลงสูบน้ำออกจากทางระบายน้ำ เเละดำเนินการขุดลอกวัชพืชที่ติดค้างตามร่องระบายน้ำให้เกิดความสะอาด ต่อไป

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาววราศิณี สุนทร รองปลัดองค์ก...
20/03/2023

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาววราศิณี สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

✨🌈เช้าวันนี้ (18 มีนาคม​ 2566) อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขัน​กีฬา​เปตอง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ...
18/03/2023

✨🌈เช้าวันนี้ (18 มีนาคม​ 2566) อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขัน​กีฬา​เปตอง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน

📌✨นาย​อนุสรณ์​ วงศ์​วรรณ​ นายก​ อบจ.​ลำพูน ได้มอบหมายให้​ นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภา อบจ.ลำพูน เเละ นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนาย อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน​กีฬา​เปตอง ประจำปี 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ลำพูน ภายใต้​โครงการ​ส่งเสริม​การแข่งขัน​กีฬา​ต้านยาเสพติด​แบบ​บูรณาการ​ใน​จังหวัด​ลำพูน ณ สนามกีฬา​กลาง​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัดลำพูน
📌✨โดย นางสาววราศิณี สุนทร รองปลัดอบจ.ลำพูน รักษาราชการแทน ปลัดอบจ.ลำพูน กล่าวรายงาน​วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วน นางสุวิมล กันทะ​สี​ ผู้​อำนวยการ​กอง​การศึกษา​ ศาสนา​และวัฒนธร​รม เเละนางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ์ สมาชิก​สภา อบจ.ลำพูน อำเภอเมือง เขต6 นายสายทอง เขียวขำ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​องค์การบริหาร​ส่วน​จัง​หวั​ดลำ​พูน​ ป่าป๋วย และ เจ้าหน้าที่​กองการศึกษา​ ศาสนา​และวัฒนธร​รม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน​ฯ โดยมีทีมเปตองเข้าแข่งขัน​เข้าร่วมทั้ง 8 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเปตองในจังหวัดลำพูนต่อไป
📌✨จึงขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมรับชมการแข่งขัน​ และเป็นกำลังใจ​ให้นักกีฬา​ด้วยจ้า

📍อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำ...
18/03/2023

📍อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
.
🙏😊วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร
ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
.
📌✨ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

18/03/2023

VDO บรรยากาศงาน 18มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)

📍อบจ.ลำพูน เชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  138 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (2498) สมเด็จ...
17/03/2023

📍อบจ.ลำพูน เชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 138 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 (2498) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2566-9 เมษายน 2566
**********************
แหล่งข่าว : สำนักปลัด อบจ.ลำพูน/สำนักงานจังหวัดลำพูน

🌳🙏✨(17 มีนาคม 2566 )บรรยากาศกิจกรรมปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์ 🙏✨เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตต...
17/03/2023

🌳🙏✨(17 มีนาคม 2566 )บรรยากาศกิจกรรมปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์ 🙏✨เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🙏✨ตามโครงการ"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
✨📌🙏โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

17/03/2023

VDO บัณฑิตน้อยสำเร็จการศึกษาของเยาวชน ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนอบจ.ลำพูน ป่าป๋วย และ โรงเรียนอบจ.ลำพูน ป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

youtube อบจ.ลำพูน
https://youtu.be/mxRCnVNBTMY

🥳✨ อบจ.ลำพูน ร่วมยินดีเเก่ความสำเร็จให้กับ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเยาวชน ปัจฉิมนิเ...
17/03/2023

🥳✨ อบจ.ลำพูน ร่วมยินดีเเก่ความสำเร็จให้กับ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเยาวชน ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
📌🌈( 17 มีนาคม 2566 ) บรรยากาศ เช้านี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นอนุบาล และ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและวันปัจฉิมนิเทศประจำปี 2566
✨ตามเเนวทางนโยบายพัฒนายกระดับการศึกษา ของนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ซึ่งมอบหมายให้นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายนรินทร์ คำสาร เลขานุการนายก อบจ.ลำพูน นางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายถนอม เมืองสุวรรณ์ เขต2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
✨โดย รองนายก อบจ.ลำพูน ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาท ประกอบพิธีวันปัจฉิมนิเทศ เเก่นักเรียน ชั้นอนุบาล3 จำนวน 18 คน เเละ ประถมศึกษาชั้นปีที่6 จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน ร่วมกับคณะครูในสังกัด อบจ.ลำพูน รวมทั้งถ่ายรูปกับนักเรียน เเละเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ พร้อมเเลกเปลี่ยนนโยบายในการพัฒนายกระดับให้เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน ที่พร้อมรองรับเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
✨โดยมีสายทอง เขียวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย , นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย และนายสันติภาพ ตันอุตม์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะครู บุคลากรในสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

🎉อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม“รับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต...
17/03/2023

🎉อบจ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
“รับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต”
ภายใต้โครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ปี 2566

.
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรับซื้อและกระจายออกนอกแหล่งผลิต ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 3 บาท ปริมาณเป้าหมาย 15,000 ตัน โดยให้กรมการค้าภายใน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

.
🕵️‍♀️สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ อบจ.ลำพูน
http://www.lamphunpao.go.th/อบจ-ลำพูน-ประชาสัมพันธ์เ/


***********************
แหล่งข่าว : สำนักปลัด อบจ.ลำพูน/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

16/03/2023

The Project 🌈เหมืองลี้มีรัก ❤️
106 Li Lamphun

อบจ.ลำพูน ต่อยอดสานฝัน❤️⛰️"เหมืองลี้มีรัก " มุ่งให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน✨นายก อบจ.ลำพูน ลงพ...
16/03/2023

อบจ.ลำพูน ต่อยอดสานฝัน❤️⛰️"เหมืองลี้มีรัก " มุ่งให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
✨นายก อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการสำคัญ "เหมืองลี้มีรัก " เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นสวนสาธารณะของประชาชน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ จังหวัดลำพูน 🛣🏞📸

⛰️✨บ่ายวันนี้ [16 มีนาคม 2565] นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน มอบหมายให้นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน และนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภา อบจ.ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักช่าง นำทีมเจ้าหน้าที่ ติดตามแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาเหมืองลี้มีรัก นำเครื่องจักรลุยปรับเส้นทางเข้า ออกรอบบริเวณเหมืองลี้ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมลงสำรวจเดินทาง วางผังจุดเเลนด์มาร์คสำคัญ อีกทั้งเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นสวนสาธารณะของประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
✨📌ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับเส้นทางถนนบริเวณรอบเหมืองลี้มีรัก กำหนดขอบเขตเเนวพื้นที่ เเหล่งน้ำ พลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมุ่งหวังให้สามารถเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน รองรับการสร้างเศรษฐกิจตลอดเส้นทางหมายเลข 106 ลำปาง - ลำพูน ได้อย่างยั่งยืน

#เพื่อหละปูนบ้านเฮา #ท่องเที่ยวลำพูน เส้นทาง106

อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนในสังกัด พร้อมวางแผนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน .วัน...
16/03/2023

อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนในสังกัด พร้อมวางแผนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้เรียน

.
วันนี้ (16 มี.ค. 66) นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง พร้อมด้วย นางสุวิมล กันทะสี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจอาคารเรียน และภูมิทัศน์โดยรอบ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแผนงานการซ่อมบำรุงสถานศึกษาในสังกัด

.
ในการนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักช่าง และ กองการศึกษาฯ อบจ.ลำพูน ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ และวางแผนปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงอาคารเรียน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียนตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนอีกด้วย

**************************
แหล่งข่าว/ภาพ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน

✨🌈 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566✨📌โดย นายอนุสรณ์​ วงศ์​วรรณ​  นายก อบจ.ลำพูน ในฐานะ นายกสมาคมกีฬ...
16/03/2023

✨🌈 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
✨📌โดย นายอนุสรณ์​ วงศ์​วรรณ​ นายก อบจ.ลำพูน ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ พร้อมด้วย นายกัลป์ สะคำปัน อุปนายกสมาคมกีฬาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ปกครอง
โดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย นายธัชสุบรรณ เพ็ชรสังกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
✨📌ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฎิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูนในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งโครงการในการจัดการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมแห่งจังหวัดลำพูน เเละเเนวทางในการส่งนักกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ. 2566 เพื่อชิงชัยเหรียญ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2566 นี้

เริ่มแล้ว!!🎉 กับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท ...
16/03/2023

เริ่มแล้ว!!🎉 กับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3kXecNK

กองคลัง อบจ.ลำพูน เปิดให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียด...
16/03/2023

กองคลัง อบจ.ลำพูน เปิดให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง อบจ.ลำพูน
โทร.0-5359-7277

อบจ.ลำพูน ร่วมซักซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor)  .องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏ...
16/03/2023

อบจ.ลำพูน ร่วมซักซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor)

.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor) โดยมี เทศบาลตำบลทากาศเหนือ เขตสุขภาพเขตที่ 1 โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเลา จังหวัดลำพูน

.
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor) จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ เสมือนจริงในหมู่บ้านปงผาง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยานในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ตลอดจนเส้นทางจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (Primary mission) โดยมีผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซักซ้อมแผนดังกล่าวจำนวนมาก

*******************************************
ภาพ/แหล่งข่าว : กองสาธารณสุข
ข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน

📣ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ สมัครเข้าร...
15/03/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2566
🔶 สามารถเลือกสมัครได้ 1 จาก 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1678

🔶 รับสมัครถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ วิทยาลัยจะจัดการสัมมนารางวัลพระปกเกล้า “KPI AWARDS TALK” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลและการเตรียมความพร้อมในการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ 2 ครั้ง ได้แก่
🔷 ครั้งที่ 1: วันที่ 20 เมษายน 2566 หัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านรางวัลพระปกเกล้า”
🔷 ครั้งที่ 2: วันที่ 27 เมษายน 2566 หัวข้อ “ชี้ชัด ตอบตรง เกณฑ์และตัวชี้วัดรางวัลพระปกเกล้า”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ทาง https://bit.ly/409SjJY

ที่อยู่

Lamphun

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653597260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบจ.ลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบจ.ลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ
สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
กิจกรรม ประเมินป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 มาแล้วจ้า
เพียงกดตรงนี่ เพื่อเข้าสู่ฟอร์มแบบประเมินผลป้ายทั้ง 5 นี้
1.ประเมินป้าย อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี >> https://forms.gle/58ae3WqtvaNFwq256
2.ประเมินป้าย วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ>> https://forms.gle/Sy3zsLAEjjuDPMGr9
3.ประเมินป้าย งานโคมแสนดวง >> https://forms.gle/zPZQ3Z4PfKSA8coJA
4.ประเมินป้าย ประตูท่านาง >> https://forms.gle/QLiPMLthD7iADdsF8
5.ประเมินป้าย สะพานขาวทาชมภู >> https://forms.gle/QGz5zQy2DQhJafLHA
รอลุ้นการประกาศผลรางวัลกว่า 70 รางวัล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 16.00 น.
รางวัลพิเศษ กระเทียมดำ ของดีลำพูน 20 รางวัล
รางวัล แมสผ้ามัสลิน New Normal 25 รางวัล
รางวัล ถุงผ้า New Normal 25 รางวัล
**การกดประเมิน 1 ครั้ง = 1 สิทธิ์ การลุ้นรับรางวัล**
***สามารถประเมินได้ทุกป้ายทั้ง 5 ป้าย ไม่จำกัด***
อย่าลืมกดไลค์โพสกิจกรรมนี้ และแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะ
รับสมัครนักขับ Grab Food จ.ลำพูน
อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีรถมอเตอร์ไซด์ พร้อใบขับขี่
สนใจสมัครแอดไลน์ 062-280-2097
ถนนสายดอยคำ บ้านปง ต.ทากาศ เสียหายน้ำหลาก ครั้งที่ 5 ไม่เห๋นทางอบจ มาซ้อม ไหล่ทางของถนน มีแต่ผู้นำชุมชน ที่คอยประสานขอรถจากเอกชน เข้ามาช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปมากกว่านี้ วอนขอเอาไปช่วยส่งช่างมาสำรวจและซ่อมแซมเบื้องต้น ก่อนที่จะมีคนเจ็บคนเสียชีวิต ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จะเปิดการอบรม รุ่นท่ี 4/2563 ระหว่างวันท่ี 23-26 กันยายน 2563 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 0820379711 หรือเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น ซิคิวริตี่การ์ด จำกัด เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้ว หรือจะแอดไลน์ หมายเลข 0820379711 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ครับ
กูโคตรเกลียดพวกมึงจังเลยขนาดชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้พวกมึงยังแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินโครงงานอีกหรอ จิตใจพวกมึงทำด้วยอะไร โคตรเหี้ยเลย ขอให้ชีวิตพววกมึง ฉิบหาย
สมควรพิจารณาตัวเองแล้วนะค่ะ
แดกกันเพุงกางเลยสินะ
ของที่ อบจ.ลำพูนให้กับผู้สูงอายุ..
มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมครับ
ใช้งบประมานหลักสิบล้าน พวกคุณทำได้เท่านี้เหรอ
ผมเป็นเด็กยังคิดได้เลยว่าไม่เหมาะสม..
ผมว่าผู้ที่ออกคำสั่งให้จัด care set ควรคิดให้มากกว่านี้ครับ แล้วค่าถุงซิปล๊อคกับสติกเกอร์นี่ไม่สมควรแพงกว่าของใน set ด้วย อย่าโกงกินเลยครับชาวบ้านกำลังแย่ ผมขอร้อง..>
เริ่มแล้วงานไม้แกะสลีก ของดีแม่ทา ไปแอ่วก็จะไปลืมไปสนับสนุนสินค้าของตำบลทาสบเส้าโตยเน้อ งานมีถึงวันที่ 1 มีนา นี้ตะอั้นเน้อ ขะจั๋ยโวยๆ เน้อ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun (แสดงผลทั้งหมด)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั สำนักงาน กสทช. เขต 32 สำนักงานโยธาธิการและผังเมื เช็คอินผังเมืองหละปูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวไทย CPOT จังหวัดลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ